no copi

вторник, 23 ноября 2010 г.

* Апостолы от 70-ти : Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт (Кварт) и Тертий (1 век).**
Апостолы от 70-ти 
Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт (Кварт) и Тертий
(1 век)
Οἱ Ἅγιοι Ὀλυμπᾶς, Ῥοδίων (ἢ Ἠρωδίων), Ἔραστος, Σωσίπατρος, Τέρτιος καὶ Κουάρτος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70

Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
*

Память святых апостолов Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ераста и Куарта

Эти святые принадлежали к лику семидесяти апостолов Христовых. Из них Олимп, или Олимпан, о котором вспоминает Апостол Павел в послании к Римлянам (16,15), последовал за Апостолом Петром в Рим, и там, по повелению римского императора Нерона, был усечен мечом в тот же день, в который распят святой Апостол Петр.
     Точно так же и Апостол Родион, или Иродион, бывший сродником святому первоверховному Апостолу Павлу (Рим 16,11) и проповедовавший слово Божие в Патрах1, где был и епископом, спутешествовал Апостолу Петру в Рим и в день распятия его был обезглавлен2.
     Святой Апостол Сосипатр был родом из Ахаии3 и также приходился сродником Апостолу Павлу, о чем упоминает сам Апостол Павел в послании к Римлянам (Рим 16, 21). Вместе со святым Апостолом Иасоном он был учеником Апостола Павла и предпринимал апостольские путешествия. Потом был епископом Иконийской4 церкви и в маститой старости скончался в мире5.
     Подобным образом в мире отошел к Господу и святой Апостол Ераст, о котором также упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам6. Святой Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской церкви, а потом епископом в Панеаде7.
     Святой Апостол Куарт, или Кварт, упоминаемый святым Апостолом Павлом8, много пострадал за свое благочестие, обратил много греков к вере во Христа и мирно скончался в сане епископа города Берита9.
     Ныне все эти святые апостолы предстоят перед престолом Божиим в вечном веселье, приемля от Бога воздаяния за многочисленные свои подвиги и труды10.

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

*

Апостолы от 70-ти Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт (Кварт) и Тертия
Константинополь. 985 г.
Ватиканская библиотека.
Миниатюра Минология Василия II.

Святые апостолы от 70-ти: Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт (Кварт) и Тертий жили в I веке.

Святой Родион или Иродион, родственник апостола Павла (Рим. 16, 11), оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп (или Олимпан), о котором вспоминает апостол Павел (Рим. 16, 15), тоже был спутником апостола Петра. Оба апостола от 70-ти были обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

Святые апостолы Ераст, Сосипатр, Куарт и Тертий были учениками святого апостола Павла. О них апостол языков упоминает в Послании к Римлянам: «Приветствуют вас... Иасон и Сосипатр, сродники мои» (Рим. 16, 21); «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание» (Рим. 16, 22); «Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт» (Рим. 16, 23). Апостол Сосипатр, родом из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался. Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви, а потом епископом в Панеаде. Святой апостол Куарт перенес много страданий за свое благочестие, обратил ко Христу множество язычников и мирно скончался в сане епископа города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии, где и преставился.

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
Среда, 10 ноября (ст.ст.) 23 ноября 2011 (нов. ст.)

*

Οἱ Ἅγιοι Ὀλυμπᾶς, Ῥοδίων (ἢ Ἠρωδίων), Ἔραστος, Σωσίπατρος, Τέρτιος καὶ Κουάρτος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70

Οἱ Ἅγιοι Ὀλυμπᾶς, Ῥοδίων (ἢ Ἠρωδίων), Ἔραστος, Σωσίπατρος, Τέρτιος καὶ Κουάρτος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70

Καὶ οἱ ἕξι ἦταν ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. Ἀναφέρονται ὅλοι στὸ ιστ’ κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ὑπῆρξαν ἐπίσκοποι τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἔγιναν ἄριστοι ἐφαρμοστὲς τῆς ἐντολῆς τοῦ θεοπνεύστου λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλὰ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως, μηδὲ ὡς κατὰ κυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου». Ποιμάνετε, δηλαδή, τὸ ποίμνιο τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι στὴ δικαιοδοσία σας, καὶ ἐπιβλέπετε αὐτὸ μὲ κάθε ἐπιμέλεια καὶ προσοχή, ὄχι ἀναγκαστικά, ἐπειδὴ βρεθήκατε στὴν θέση αὐτή, ἀλλὰ μὲ ὅλη σας τὴν θέληση, χωρὶς νὰ ἀποβλέπετε σὲ αἰσχρὰ κέρδη, ἀλλὰ μὲ προθυμία καὶ ζῆλο, χωρὶς νὰ καταπιέζετε τοὺς πιστούς, ποὺ σὰν ἄλλοι γεωργικοὶ κλῆροι δόθηκαν στὸν καθένα σας γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια ἀλλὰ νὰ γίνεσθε στὸ ποίμνιο ὑποδείγματα ἀρετῆς ἀξιομίμητα.

Πράγματι, καὶ οἱ πέντε Ἀπόστολοι ἔγιναν ὑποδείγματα ἀρετῆς . Ὁ Ὀλυμπᾶς καὶ ὁ Ἠρωδίων πέθαναν μαρτυρικὰ ἐπὶ Νέρωνος. Ὁ Σωσίπατρος ἔγινε ἐπίσκοπος στὸ Ἰκόνιο καὶ πέθανε ἐπιτελώντας ἄριστα τὰ καθήκοντά του. Ὁ Τέρτιος ἔγινε δεύτερος ἐπίσκοπος Ἰκονίου μετὰ τὸν Σωσίπατρο. Ἔγραψε δὲ καὶ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. ιστ’ 22).
Ἡ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Τερτίου ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 30η Ὀκτωβρίου. Ὁ Ἔραστος κυβέρνησε μὲ παρόμοιο τρόπο τὴν ἐπισκοπὴ Νεάδος. Καὶ ὁ Κούαρτος, σὰν ἐπίσκοπος Βηρυτού, πάλεψε μὲ θάρρος καὶ ἐνέταξε σὰν χριστιανοὺς στὴν ἐπισκοπή του πολλοὺς εἰδωλολάτρες.
*

Строгановский иконописный лицевой подлинник. 10 ноября (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.

Апостолы от 70-ти Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт (Кварт) и Тертия

Святой Ераст Панеадский, апостол от 70-ти
    
Ученик апостола Павла. Сначала был диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви (Рим. 16, 23), а потом епископом в Панеаде (Палестина). Апостол Ераст удостоился от Господа мирной кончины.
-
Апостол от 70-ти   Ераст Панеадский
Служил Павлу в Эфесе и был направлен им вместе с Тимофеем в Македонию (Деян 19:22). В Коринфе ЕРАСТ и Тимофей вновь находились при апостоле и передали свое приветствие рим. церкви (Рим 16:21,23). Из текста этого послания известно, что Ераст был хранителем казны в Коринфе. Позднее он, по-видимому, вновь путешествовал с Павлом, но во время второго заключения апостола в Риме оставался в своем родном городе (2Тим 4:20).
*

Святой Олимп (Олимпан), апостол от 70-ти
  
Святой апостол Олимпа́сий (Олимп, Олимпан) 
также был спутником апостола Петра. 
Оба апостола от 70-ти были обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.
Спутник апостола Петра, о нем вспоминал апостол Павел в Послании к Римлянам (Рим. 16, 15).
-
Апостол Олимп принял мученическую кончину за Христа, он был усечен мечом в Риме при императоре Нероне в тот же день, в который пострадали святые апостолы Петр и Павел (ум. 67 г.).
-
Апостол от 70-ти   Олимп (Олимпан)
Спутник апостола Петра, о нем вспоминал апостол Павел в Послании к Римлянам (Рим. 16, 15). Апостол Олимп принял мученическую кончину за Христа, он был усечен мечом в Риме при императоре Нероне в тот же день, в который пострадали святые апостолы Петр и Павел (ум. 67 г.).
*

Священномученик Родион (Иродион) Патрасский, апостол от 70-ти
Апп. Родион и Олимп. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. 
C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) 
библиотеке в Санкт-Петербурге.
-
Святой Родион (или иначе Иродион) 

Родио́н (от др.-греч. — «житель острова Родос», «геройский», «розовый»)
был родственником апостола Павла, он оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром.

Ап. Родион. Икона. Москва. Около 2000 г.
Был родственником св. апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Когда христианство распространилось на Балканском полуострове, св. апостолы Петр и Павел поставили св. Родиона епископом города Патры.
     Ревностно проповедуя слово Божие, он обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев. За это разъяренные идолопоклонники сильно избили св. Родиона палками и камнями, а один из мучителей смертельно ударил его ножом. Но Господь восставил его невредимым. После того апостол Родион оставил епископскую кафедру в Патрах и еще долгие годы сопутствовал апостол Петру. Когда св. апостол Петр был распят, одновременно с ним были усечены мечом апостолы Родион и Олимп.

Родион апостол
-
Апостол от 70-ти  Иродион (Родион)
Родственник апостола Павла (Рим. 16, 11). Был его спутником во многих путешествиях.
Когда христианство распространилось на Балканском полуострове, апостолы Петр и Павел поставили апостола Иродиона епископом города Патары. Апостол Иродион ревностно проповедовал Слово Божие и обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев.
Разъяренные проповедью апостола, идолопоклонники и иудеи, сговорившись, напали на святого Иродиона, стали избивать палками и забрасывать камнями. Один из мучителей ударил его ножом, и апостол упал. Но когда убийцы скрылись, Господь восставил его невредимым.
Оставил епископскую кафедру, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Когда святой апостол Петр был распят (+ ок. 67) одновременно с ним, а также вместе со святым Олимпом, был усечен мечом и апостол Иродион.
*
Избранные святые (фрагмент). Икона. Москва. Середина XVI в.
Строгановский иконописный лицевой подлинник. 8 апреля (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.
*

Святые Иасон и Сосипатр, апостолы от 70-ти
  
Ученики апостола Павла (ум. 67 г.), который даже назвал их своими сродниками (Рим. 16, 21). Св. апостол Иасон родом из Тарса Киликийского, первый христианин в этом городе, был поставлен св. апостолом Павлом во епископа в родном городе. Св. апостол Сосипатр родом из Ахаии, был поставлен св. апостолом Павлом епископом города Иконии. Святые Иасон и Сосипатр отправились с евангельской проповедью на запад и в 63 г. достигли острова Керкиры (Корциры) в Ионическом море близ Греции. Здесь св. апостолы многих обратили ко Христу, но за проповедь христианства претерпели мучения и темничное заключение.
     При следующем правителе острова апостолы были брошены в котел с кипящей смолой, но остались невредимы. Этим чудом они обратили правителя к вере во Христа, а вскоре после этого воскресили своими молитвами его умершего сына. Св. апостолы Иасон и Сосипатр построили на острове несколько церквей и мирно скончались в глубокой старости.
-
Апостол от 70-ти   Сосипа́тр
Родом из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался.
Святые апостолы Ераст, Сосипатр, Куарт и Тертий были учениками святого апостола Павла. О них он упоминает в Послании к Римлянам: «Приветствуют вас… Иасон и Сосипатр, сродники мои» (Рим.16:21).
Согласно житию, с Евангельской проповедью он и апостол Иасон отправились на запад и в 63 году достигли острова Керкиры (ныне — Корфу) в Ионическом море близ Греции. Там они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили.Правитель Керкиры, казнивший свою родную дочь, мч. Керкиру, за исповедание Христианства, решил истребить всех христиан на острове. Жители Керкиры, спасаясь от гонения, переправились на соседний остров. Правитель с отрядом воинов поплыл, но был поглощен волнами. Сменивший его правитель приказал бросить апостолов Иасона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: "Боже Иасонов и Сосипатров, помилуй меня!"  Освобожденные апостолы крестили правителя и дали ему имя Севастиан. Через несколько дней умер сын правителя, и, по преданию, апостолы воскресили его из мёртвых. С его помощью апостолы Иасон и Сосипатр построили на острове несколько церквей и дожили там до глубокой старости.
*

Святой Куарт (Кварт), апостол от 70-ти

Куарт (Кварт) ап., еп. Беритский
-
Ученик апостола Павла. О нем апостол упоминает в Послании к Римлянам: Целует вы Ераст строитель градский и Куарт брат (Рим. 16, 23). Немало пострадал за свое благочестие, обратил много греков к вере во Христа и мирно скончался в сане епископа г. Берита.
-
Строгановский иконописный лицевой подлинник. 4 января, № 27 (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.
--
Апостол от 70-ти  Куарт, епископ Виритский.
В послании к Римлянам упоминается апопстолом Павлом вместе с Ерастом: "Целует вы Ераст, строитель градский и Куарт брат" (Рим. 16, 23). Имя его римского происхождения, но в то время и имена заимствованные из греческого и латинского были широко распространены среди многих народов, в частности иудеев, почему о национальности Куарта нельзя сказать ничего определённого. Bеpoятно, он был известен в Риме, потому что святой Павел от его имени из Коринфа приветствует христиан Римской Церкви. "Братом" Куарта называет апостол Павел по общению в христианской вере и разуметь нужно не плотское, а духовное родство.
Православная Церковь святого Куарта причисляет к 70 апостолам и имя его находится во всех списках этих апостолов [2]. По церковному преданию святой Куарт был епископом Вирита (ныне Бейрут), финикийского города на берегу Средиземного моря. В греческих и славянских Минеях о святом Куарте находятся скудные сведения: "Куарт святый, иже в той же (Римской) епистолии упоминается, бысть епископ в Вирите" (XVI, 23). В Прологе сказано: "Св. Куарт много пострадал за свое благочестие, обратил многих греков ко Христу и мирно скончался епископом в Берите." Минь [3] о нём пишет, что он ученик апостольский; о нем пишет святой Павел к Римлянам (XVI, 23).
*

Священномученик Терентий (Тертий), апостол от 70-ти

     Ученик апостола Павла, писавший его Послание к Римлянам (Рим. 16, 22), второй епископ Иконии, где и претерпел мученическую смерть.
-
Строгановский иконописный лицевой подлинник. 4 января, № 26 (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.
 --
Апостол от 70-ти  Тертий.
Некоторые св. Тертия (или Терция) называют Терентием (Гроций, Migne, Dictionnaire de la Bible t. IV. 20p.); Терентием он назван в Великих Четьи Минеях митрополита Макария (под 30 октября). Об этом апостоле единственное упоминание находится в послании к Римлянам. Заканчивая перепискою это послание св. Павла, он прибавляет: «целую вы о Господе» (XVI, 22). «И эта немалая похвала, пишет св. Иоанн Златоуст, (изъясняя 22 стих XVI гл. послания), — быть Павловым писцом. Впрочем, Тертий говорит это не в похвалу себе, но дабы служением своим привлечь к себе горячую любовь Римлян» (Беседа XXXI. М. 1855 г. 712 стр.). Ап. Павел, как можно заключить по XI гл. 11 ст. послания к Галатам, не владел хорошею каллиграфией, а потому послания его были написаны спутниками под его диктовку.  Из книг Нового Завета ничего о св. Тертии неизвестно, кроме того, что он писал послание ап. Павла к Римлянам. Скудны о нем сведения и из церковного Предания. В греческом Синаксаре (Никодима Святогорца) о нем сказано: «Сей апостол Тертий был вторым епископом в Иконии, после Сосипатра; он (Тертий) восполнил неоконченное Сосипатром и оставшихся еще в язычестве просветил св. крещением и совершил многие чудеса.» Тертий писал послание ап. Павла к Римлянам, как о том он сам свидетельствует в XVI гл. 22 ст. Св. Димитрий Ростовский в Четьи Минеях под 30 днем октября пишет: «в тот же день святого апостола от семидесяти: Тертия, Павлову епистолию к Римлянам писавшего (XVI, 22) и в Иконии епископствовавшего…» Под 4 января тот же святитель говорит: «Тертий, иже писа к Римляном Павла святого сказующаго епистолию, в ней же сам себя воспоминает: Целую вы и аз Тертий написавший послание сие о Господе (XVI, 22). Бысть епископ во Иконии, вторый по св. Сосипатре, идеже и мученически стяжа венец». Память св. Тертия в Православной церкви — 30 октября (вместе с ап. Иустом (Иосифом или Варсавою), Артемою и др.), а также 4 января в Соборе св.. 70 апостолов. В некоторых Месяцесловах память св. Тертия положена 10 ноября вместе с св. Ерастом, Олимпом и др. (см. Полный христианский месяцеслов. Киев, 1875).
*
КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://iconsv.ru/

*

Тропарь апостолам

Тропарь, глас 3:
А постоли святии,/ молите милостиваго Бога,/ 
да прегрешений оставление/ подаст душам нашим.
Кондак, глас 4.
Явися днесь апостол честное торжество,/ 
подающее яве всем прегрешений оставление,/ 
совершающим их память.
Кондак, глас 2.
Божественным светом ум озаривше,/ 
витийская плетения мудре разористе,/ 
и языки вся уловивше, апостоли славнии,/ 
Владьще приведосте,/ 
Троицу Божественную славити научающе.
Величание
     Величаем вас, святии апостоли Ерасте, Олимпе, Родионе, Сосипатре, Куарте и Тертие, весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия.
*

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῆς σοφίας τὸν λόγον καταπλουτήσαντες, τῆς εὐσέβειας φωστῆρες καὶ ὑποφῆται σοφοί, ἀνεδείχθητε ἡμῖν Χριστὸν κηρύττοντες, Κούαρτε Ἔραστε κλεινέ, Τέρτιε καὶ Ὀλυμπᾶ, Σωσίπατρε καὶ Ῥοδίων, Ἀπόστολοι θεηγόροι, φωταγωγοὶ τῶν καρδιῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.

Τριάδος τῆς σεπτῆς, ἐκηρύξατε πίστιν, πολύθεον σοφοί, τῶν εἰδώλων ἀπάτην, ἐκ μέσου ποιήσαντες, ταῖς σεπταῖς διδαχαῖς ὑμῶν· ὅθεν εὕρατε, τὴν ἀμοιβὴν τῶν καμάτων, αἰωνίζουσαν, ἐν οὐρανοῖς τοὺς στεφάνους, λαβόντες Ἀπόστολοι.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἐκκλησίας τῆς τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἔμπνους λυχνία, ἡ ἑξάφωτος καὶ λαμπρά· χαίροις Ἀποστόλων, ἑξάστιχος χορεία, δι’ ὧν τὰ ὑπὲρ λόγον, μυσταγωγούμεθα.
*

***

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.