no copi

пятница, 19 ноября 2010 г.

* Святитель Павел, патриарх Константинопольский, исповедник *

Свт. Павла исп., патриарха Константинопольского (350)
*
Святитель Павел, патриарх Константинопольский, исповедник
(350 г.)
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας
Святитель Павел, патриарх Константинопольский
Афон, монастырь Дионисиат, XVI век
*
Житие святого Павла исповедника, архиепископа Цареградского

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1099
*
Свт. Павел. Фреска храма св. Николая Орфанос. Салоники. XIV в.
 ========
Святитель Павел, патриарх Константинопольский

Память 19 ноября (6 ноября пост.ст.)

Святитель Павел был избран на патриаршую кафедру в 340 году. В это время восточной половиной Римской империи управлял император Констанций, который был арианином. Он неоднократно изгонял Павла из Константинополя, и святитель был вынужден жить в Риме, где за него заступился православный император западной части империи Констант. После смерти Константа святитель Павел был отправлен в ссылку в Армению, в город Кукуз, где он принял мученическую кончину. Когда Патриарх совершал Божественную литургию, в церковь ворвались ариане и задушили святого его святительским омофором. Произошло это в 350 году. В 381 году святой царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи святителя Павла из Кукуза в Константинополь. В 1326 году мощи святителя Павла перенесены в Венецию.

http://iconsv.ru/
*
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας
 ============
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Παῦλος, ὁ Ὁμολογητὴς καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. Ὑπῆρξε γραμματέας τοῦ ἁγιοτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρου. Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Παῦλος ἐξελέγχθηκε Πατριάρχης.

Ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος, ὅταν τὸ πληροφορήθηκε δυσανασχέτησε, γιατὶ ἦταν ὀπαδὸς τῆς αἵρεσης τῶν Ἀρειανῶν. Ὅταν ὁ Κωνστάντιος ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τὸν Παῦλο καὶ ἀνακήρυξε αὐθαίρετα Πατριάρχη, τὸν ἀρειανόφρονα Νικομηδείας Εὐσέβιο. Τότε ὁ Ἅγιος Παῦλος πῆγε στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ βρῆκε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τὸν ὁποῖο εἶχε ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὁ Κωνστάντιος. Πληροφορηθεῖς τὰ γεγονότα, ὁ αὐτοκράτορας Κώνστας, ἔστειλε γράμμα στὸν ἀδελφό του τὸν Κωνστάντιο, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν στάση του. Ἔτσι ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ἀθανάσιος ἐπανῆλθαν στὸ ἀξίωμά τους. Δυστυχῶς μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ Κώνστας πέθανε. Ἔτσι ὁ Κωνστάντιος διέταξε, ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια ποὺ ἦταν, νὰ ἀπομακρύνουν τὸν Παῦλο ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο. Μάλιστα τὸν ἐξόρισε στὴν Κουκουσὸ τῆς Ἀρμενίας.
Μία μέρα ποὺ τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία ὅρμησαν καταπάνω του Ἀρειανοὶ καὶ τὸν ἔπνιξαν μὲ τὸ ἴδιο του τὸ ὠμοφόριο. Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἐτελείωσε καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο.
*
Святитель Павел, патриарх Константинопольский
Салоники, храм св. Николая Орфанос.  XIV век
 ==========
Тропарь святителю Павлу, патриарху Константинопольскому, исповеднику

Тропарь, глас 3:
     Божественныя веры исповеданием другаго Павла тя Церковь, ревнителя во священницех, показа: свозопиет ти и Авель ко Господу, и Захариина кровь праведная. Отче преподобне, Христа Бога моли дароватися нам велией милости.
Кондак, глас 2:
     Облиставый на земли, яко звезда небосветлая, Кафолическую просвещаеши Церковь ныне, о нейже и страдальчествовал еси, душу твою Павле предложив: и якоже Захариина и Авелева, ясно вопиет твоя кровь ко Господу.
Величание
     Величаем тя, святителю отче Павле, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
*
Свт. Павел. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.
Θείας πίστεως, ὁμολογία, ἄλλον Παῦλόν σε, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν ἀνέδειξε. Συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον, καὶ Ζαχαρίου τὸ αἷμα τὸ δίκαιον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Ἀστράψας ἐν γῇ, ὡς ἄστρον οὐρανόφωτον, τὴν καθολικήν, φωτίζεις Ἐκκλησίαν νῦν, ὑπὲρ ἧς καὶ ἤθλησας, τὴν ψυχήν σου Παῦλε προθέμενος, καὶ ὡς Ζαχαρίου καὶ Ἄβελ τρανῶς, βοᾷ σου τὸ αἷμα πρὸς Κύριον.

Μεγαλυνάριον.

Ἄκτιστον ὁμότιμον τῷ Πατρί, τὸν Λόγον δοξάζων, καὶ τῷ Πνεύματι συμφυῇ, Παῦλε θεηγόρε, ὀμολογίας στόμα, κατῄσχυνας Ἀρείου, τὴν ἀθεότητα.
*
Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. 
Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Мучение св. Павла. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
Мучения Павла, патриарха Константинопольского
Афон, монастырь Дионисиат, 1547 г.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.