no copi

вторник, 25 января 2011 г.

* Святая мученица Татиа́на Ри́мская *

*
 *
Святая мученица Татиа́на Ри́мская
лат. Tatiana,
греч. Ἡ Ἁγία Τατιανὴ ἡ Μάρτυς ;
в современном русском языке — Татьяна
*

— раннехристианская мученица, пострадавшая в Риме III века при императоре Александре Севере. Почитается православной и католической церквами. В России считается покровительницей Московского государственного университета и вообще студентов.
*
*
Мученица Татиана и с нею в Риме пострадавшие (226-235 гг.).
Ἡ Ἁγία Τατιανὴ ἡ Μάρτυς

*
 *
Татиана, дочь богатого и знатного римлянина, тайно принявшего христианство, с детства воспитывалась в вере.
При императоре Александре Севере в 222 году она была убита мечом в Риме.
*
Святая Великомученица Татьяна
 *
Tatiana of Rome Святая Татьяна
 *
АКАФИСТ cвятой мученице Татиане

Кондак 1
     Избранней невесте Христа, Вседержителя твари, похвальная пения восписуем, чистоту жития твоего девственнаго восхваляюще и лобызающе честная страдания Твоя: ты бо ныне ликуеши в чертозе небеснем Твоего Жениха Христа. Помилуй прославляющих Тя пении сими, да зовем Ти:
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Икос 1
     Ангелов Творец избра тя из древняго Рима, да песнопоеши житием Твоим святое имя Божие, от лет девства твоего воспитана бысть в страсе Божии и добродетелех, сего ради зовем ти:
     Радуйся, юнице сладкоуханная;
     Радуйся, Божественное Писание возлюбившая.
     Радуйся, благочестие в себе воспитавшая;
     Радуйся, богобоязненному родителю внимавшая.
     Радуйся, от него семена веры приявшая;
     Радуйся, в страсе Божии воспитанная.
     Радуйся, паче всех благ вечная возлюбившая;
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 2
     Видяще богобоязненный родитель твой житие твое, всечестная, насладися дарований Божественных в тебе, паче бо знатности своея и власти консульския любляше Христа, всяк день хвалу Ему поя: Аллилуия.
Икос 2
     Разум небесный тебе даровася, егда достигла еси юности твоея и восхотела еси тогда житие твое проводити в девстве и целомудрии. Христос же Бог, укрепляя тя в сих добродетелех, прият тя в небесная селения; сего ради приими от нас лики сия:
     Радуйся, птице, парящая в Небеса;
     Радуйся, яко девство и целомудрие быста твои криле.
     Радуйся, Бога предпочетшая миру;
     Радуйся, юность свою Христу посвятившая.
     Радуйся, лествице Божественнаго сада;
     Радуйся, токмо ко Христу любовию пламеневшая.
     Радуйся, служившая Ему день и нощь;
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 3
     Сила Божественныя любве содела тя служительницу Христу, бысть бо избрана и поставлена на славное служение диаконисе и оттоле, служащи Церкви в радости велией, возглашаше непрестанно: Аллилуия.
Икос 3
     Имеющи ревность о Церкви Божией, в новом звании подвизалася еси, труды и подвиги усугубляющи и подобне безтелесным Ангелом служащи ближним во Христе. Мы же, отягченнии грехми, сице глаголем Ти:
     Радуйся, молитвою услаждавшая житие твое;
     Радуйся, в звании диакониссы послужившая.
     Радуйся, в темницах узников посещавшая;
     Радуйся, им узы врачевавшая и украшавшая.
     Радуйся, добропобедное постничества правило;
     Радуйся, ко крещению жен приуготовлявшая.
     Радуйся, благодати крещения споспешнице;
     Радуйся, бедных и вдовиц окормлявшая.
     Радуйся, в беде и несчастии отраду носящая;
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 4
     Бурю злых напастей претерпе нечестивый царь Антоний Гелиогабал, егда тело его, воином же возведшим на царство Римское Александра Севира, влекомо быть по граду и с поруганием ввержено бысть в реку Тибр. Ты же, всеславная мученице, пострада за Христа во дни его царства, песнопоя Богу: Аллилуия.
Икос 4
     Слышаще и видяще, яко млад есть царь Александр Севир, нечестивии консулы притерпяху христиан: злочестивый и зверонравный епарх Ульпиан, убийство «галилеян» помыслив, повеле кланятися римским богам. Бысть бо страх велий тогда, и потече, яко вода, кровь мучеников. Ты же, всеблагая Татиано, не убоялася еси страха человеческаго. Сего ради мы с любовию восклицаем ти:
     Радуйся, заблуждение царя Александра Севира посрамившая;
     Радуйся, Христа и идолов не сочетавшая в поклонении.
     Радуйся, токмо единому Христу послужившая;
     Радуйся, идолы яко сатану вменившая.
     Радуйся, Ульпианова страха не убоявшаяся;
     Радуйся, сочетанию со Христом приуготовлявшаяся.
     Радуйся, правоверия добрая цевнице;
     Радуйся, страха смертнаго низложительнице.
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 5
     Божественный свет осия житие твое, святая мученице; егда приспе время страданий твоих, Ты бо, облеченная светом, вошла еси в горнило страданий и быша радостны раны Твоя смертныя. Ангели Божии служаху Тебе и восклицаху непрестанно Богу: Аллилуия.
Икос 5
     Видя чистое житие Твое, вожди язычестии яша тя яко христианку и ведоша в языческий храм на поклонение. Ты же вознесе молитву Христу Богу, и паде Аполлон бог языческий, обвалися капище идольское, и мнози идолопоклонницы смерть прияша. Мы же, чтуще силу молитвы Твоея, глаголем:
     Радуйся, тобою бо капище распадеся;
     Радуйся, тобою бо идолопоклонницы посрамишася.
     Радуйся, тобою бо научишася поклонятися Единому Богу;
     Радуйся, из Аполлона беса изгнавшая.
     Радуйся, тень беса и рыдание диавольское показавшая;
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 6
     Проповедующе житие Твое, велию любовь ко Христу и подвиги, ты бо подвиги и молитвою низложи идольское зломыслие, ты бо молитвою посрами мучителей, когтьми железными терзающих тело твое; изнемогоша мучители и возопиша: «Терпим бо сами жестокое мучение за праведницу сию». Ты же ликующи пояше: Аллилуия.
Икос 6
     Возсия свет Христов в воинех, мучивших тя; егда же сии увероваша в истиннаго Бога, возопиша ти: «Прости ны, служительнице истиннаго Бога, прости, ибо несть нашея воли на страдание твое», и от того часа бысть чада Божия. Мы же, восхваляюще чудеса милости Божия, зовем:
     Радуйся, страданием ко Христу возводящая;
     Радуйся, Ангелы охраняемая.
     Радуйся, светом Христовым озарившая воины;
     Радуйся, приведшая их в воинство небесное.
     Радуйся, осмь воинов страданием за Христа венчавшая;
     Радуйся, молитвою твоею им очи отверзшая.
     Радуйся, мучения своя на мучителей перенесшая;
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 7
     Хотяще возврещи на поклонение идолом, тя ведоша в судище и мучением предаша беззаконнии язычницы. Ты же явилася еси здрава и цела: лице же Твое бысть светло и радостно, и страхом объят бысть судия нечестивый, повеле паки и паки предати тя горьким мучением; тя же охраняху Ангели, служители Бога, поюще: Аллилуия.
Икос 7
     Новаго чуда быша свидетелие, яко сосцы твоя источиша вместо крови млеко и тело твое, обнаженное мучений ради и ножем секомое, источи благоухание; разъярися нечестивый мучитель и повеле крестообразно на земли распрострети тя и бити жезлы железными. Мы же, чудящеся страданием твоим, рцем ти похвалами таковыми:
     Радуйся, Христу сораспятая, доблественная;
     Радуйся, мучителей устрашившая и удивившая.
     Радуйся, к изнеможению их приведшая;
     Радуйся, цевнице мужества веры.
     Радуйся, яко тело твое источи благоухание неба;
     Радуйся, урезанными сосцы воскормившая сонмы мучеников за Христа.
     Радуйся, яко и ныне благоухаеши молитвою к Богу;
     Радуйся, не оставляющая нас своею помощию.
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 8
     Странное чудо видим на тебе, всеблаженная, како в темнице нощию молящися и воспевающи Христу хвалы, небеснаго света сподобися озарения и Ангелов Божиих купно славословление приимаше. Тако и ныне в райских селениих со Ангелы песнопоеши: Аллилуия.
Икос 8
     Весь родитель злобы бысть епарх, егда паки узре тя здраву и светлу изведену из темницы на судище, восхоте соблазнити тя на поклонение идолом; ты же, ведящи силу молитвы твоея, в храм Дианы направи нози Твоя; устремися же бес из богини злочестивыя и возопи: «Горе мне, камо бежу, огнь бо снедает мя». Сего ради, победительнице бесов, вопием ти радостно:
     Радуйся, лести епарха не внявшая;
     Радуйся, в храм Дианы вошедшая.
     Радуйся, молитвою низведшая с неба огнь и капище Дианы разрушившая;
     Радуйся, молитвою присно пламеневшая.
     Радуйся, яко бесы присутствия твоего трепетаху и бежаху;
     Радуйся, крестным знамением безстрашно себе осенявшая.
     Радуйся, в молитве очи к небу возводившая;
     Радуйся, лучи благодати от неба испросившая.
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 9
     Все естество ангельское удивися силе молитвы твоея, егда множество не ведущих Бога падоша и смертный страх прияша, опаленнии огнем, и восхвалиша Бога, дивнаго во святых Своих, песнию: Аллилуия.
Икос 9
     Ветии многоглаголавшии не могут восхвалити тя по достоянию, славная мученице Христова. Кто бо возможет величие страданий твоих изрещи? Кто подвиги твоя воспоет достойно? Токмо надеющеся на неизреченную милость твою, дерзаем принести ти сия похвалы:
     Радуйся, сладостию любве Христовой услаждающая сердца;
     Радуйся, приносящая нам милость от Бога.
     Радуйся, молитве научающая нас усердно;
     Радуйся, прошением нашим внемлющая.
     Радуйся, яко скоро прошения приносиши Богу;
     Радуйся, яко горьких мучений избавляеши.
     Радуйся, благоуханная ветве райская;
     Радуйся, чертогов Отчих жительнице.
     Радуйся, Царствия Небеснаго наследнице;
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 10
     Спасительнаго Твоего подвига зряще течение, восхваляем страдания твоя; ты бо бичевание крестообразное, к полу пригвождение, тела изсечение, сосцов вырывание, биение и осмеяние, в темнице заключение и ины злострадания претерпела еси, ныне же, венцем Царствия Небеснаго венчавшися, со всеми святыми взываеши: Аллилуия.
Икос 10
     Стена и адамант была еси, егда на растерзание зверем приведена, и тии не растерзаша тя; но егда хотяху отъяти льва, сей абие разсвирепе и растерза сановника Евмения, указуя силу христианскую. Сего ради глаголем в страсе:
     Радуйся, зверей в негнев претворяющая;
     Радуйся, молитвою их умягчающая.
     Радуйся, за смерть Евмениеву мучимая;
     Радуйся, на древе подвешенная.
     Радуйся, железными когтьми струженная;
     Радуйся, в волхвовании оклеветанная.
     Радуйся, нас клеветы избавляющая;
     Радуйся, от злаго волхвования нас сохраняющая.
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 11
     Пение непрестанное возносящи ко Господу, была еси вместилище силы и славы Божия, сего ради молим тя: умоли Господа за грешных, святая мученице Татиано, да низпошлет и нам чудеса милости Своея, песнопоющим ныне: Аллилуия.
Икос 11
     Светоподательная свеща бысть во страдании твоем, святая мученице, озаряющи светом сердца языческая, да обрящут истиннаго Бога, да водворятся их души в селениих райских. Сего ради умиленно восклицаем ти:
     Радуйся, носительнице света благодатнаго;
     Радуйся, солнце лежавших во зле.
     Радуйся, ты бо нас к блаженству ведеши;
     Радуйся, в капище Зевса заключенная.
     Радуйся, его низложившая и разсыпавшая;
     Радуйся, власов лишившаяся.
     Радуйся, яко язычницы мышляху, яко во власех твоих чары обретаются;
     Радуйся, и по острижении власов чудотворящая силою Христовою.
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 12
     Благодать от Бога получивши, к смертному часу пришла еси, егда бо бысть в капище Зевса заключена и по утру, егда приидоша язычестии жрецы, Видевше Зевса повержена, а тя ликующу, паки ведоша Тя на судилище, и бысть смерть Твоя от усечения мечнаго. Ты же, славная мученице, готовящися к селением небесным, взывала еси: Аллилуия.
Икос 12
     Поюще Твое усечение мечное, восхваляем отшествие Твое в вожделенное Отечество, идеже ныне ликуеши ты со Ангелы и святыми во славе невечерней. Сего ради приими от нас словеса сия:
     Радуйся, мечем усеченная за Христа;
     Радуйся, с родителем твоим пострадавшая.
     Радуйся, венцев мученических сподобившаяся;
     Радуйся, со Христом сочетавшаяся.
     Радуйся, со апостолы ликующая;
     Радуйся, со святыми мучениками хвалу Богу возносящая.
     Радуйся, не лишившая нас радости Твоея;
     Радуйся, наши сердца зажигающая Божественным огнем.
     Радуйся, идолы наши попирающая;
     Радуйся, начертавшая нам славу Христа.
     Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
Кондак 13
     О, всеславная и великоименитая мученице Христова Татиано, девства и чистоты сосуде златый! Ныне милостивно призри на молящияся ти и прилежно просящия, ты бо еси молитвенное у Бога предстательство. Даруй нам чистоту тела и души, избави нас мучений греховных, да выну Господу зовем: Аллилуия.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов Творец избра...» и 1-й кондак «Избранней невесте...»
*
 *
Молитва святой мученице Татиане
   
 О святая мученице Татиано, приими ныне нас, молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молися о нас, рабех Божиих (имена), да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне поживем в настоящем житии, и в будущем веце сподоби нас со всеми святыми поклонятися в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
*
*
Молитва иная
  
  О святая мученице Татиано! 
Невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия! Страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней! От дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным, и не отвергай молений наших! Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетелей веди нас, Ангельское охранение испроси у Бога нам. Наши раны и язвы телесныя сотвори безболезненны, в злострадании терпение даруй. Греховныя язвы уврачуй. Юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози! Поминай наши скорби, и отраду даруй! Посети нас, сущих в темнице греха: на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы! Не оставь нас сирых! Да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
*
 *
*
*
Тропарь мученице Татиане

Тропарь, глас 4:
     Агница Твоя, Иисусе, Татиано зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Той молитвами, яко Милостив, спаси души наша.
Ин тропарь, глас 4:
     Агнцу Пречистому и Пастырю последуя, агнице словесная Татиано, мысленных зверей не убоялася еси, но знамением крестным вооружившися, до конца тех низложила еси, и вошла еси в Небесную ограду идеже помяни и нас, мученице Христова многомудрая.
Ин тропарь, глас 4:
     Всечестная благочестия учредительнице, прехвальная и всеблаженная мученице Татиано, сосудом девства и чистоты явившаяся, и невестой Христовой нарекшаяся, страданий кровьми украсившеся, возлетела еси в небе в небесный чертог. Темже чтущия тя поминай.
Кондак, глас 4:
     Светло во страдании твоем возсияла еси, страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и яко красная голубица к небеси возлетела еси, Татиано: темже моли присно за чтущия тя.
Величание
     Величаем тя, страстотерпице Христова Татиано, и чтим честное страдание твое, еже за Христа претерпела еси.
*
*
Кондак мученицы Татианы, глас 4.
Светло во страдании твоем возсияла еси, страстотерпице,/ от кровей твоих преиспещрена,/ и, яко красная голубица, к Небеси возлетела еси, Татиано,/ темже моли присно за чтущия тя.
Кондак, глас 4.
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел еси, и явился еси,/ свет неприступный.
*
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἰσχύϊ τῆς πίστεως, κραταιωθεῖσα σεμνή, νομίμως ἐνήθλησας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Τατιανὴ ἔνδοξε· πάσας γὰρ τὰς ἰδέας, τῶν δεινῶν ἐνεγκοῦσα, ᾔσχυνας τὸν Βελίαρ, τῇ ἀτρέπτῳ σου στάσει· ἐξ οὗ τῆς κακοτροπίας πάντας ἀπάλλαξον.
Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Παρθένος σεμνή, καὶ Μάρτυς ἀπερίτρεπτος, ἐδείχθης σαφῶς, Τατιανὴ θεόνυμφε· Χριστὸν γὰρ ποθήσασα, δι’ ἀγώνων τοῦτον ἐδόξασας· ὃν δυσώπει ῥῦσαι ἡμᾶς, παθῶν ἀδοξίας, καὶ παντοίων δεινῶν.
Μεγαλυνάριον.
Ἱερῶν αἱμάτων σου ταῖς βαφαῖς, βάψασα χιτῶνα, ἀφθαρσίας πορφυραυγῆ, ᾧ καὶ στολισθεῖσα, Τατιανὴ θεόφρον, πρὸς φῶς ἀθανασίας, χαίρουσι ἔδραμες.
*
Святая Великомученица Татьяна
Икона святой мученицы Татианы
Икона святой мученицы Татианы
Россия, конец XIX – начало ХХ века.
Доска, левкас, темпера.
Оклад - серебро 84-й пробы, чеканка, гравировка. Оклад иконы - пример проникновения стилистики модерна в русское религиозное искусство.
Клеймо "84-й пробы", Герб Москвы, мастера "СГ”. Клеймение всех накладных элементов.
Минея -Январь(фрагмент).Икона.
Русь.Начало XVIIв.Церковно-Археологический
Кабинет Московской Духовной Академии.
Минея -Январь(фрагмент).Икона.
Русский Север.1-я половина XVIв.
Из коллекции Н.И.Репникова.В 1964 из собрания
Ф.А. Калинина поступила в ГРМ.Санкт-Петербург
Святая Великомученица Татьяна
Татьяна-именная икона,размер 10*18,темпера,золочение.
http://chtimyi-spisok.3dn.ru
Святая Великомученица Татьяна
Татиана пострадала во время гонения на  христиан при императоре Александре Севере
Мученицы Татиана, Евдокия, Екатерина, Анна, Феодосия, Марфа и Наталия
св. Серафим и св. Татиана.Икона с узором в стиле 17 века. Золотой фон.3040 см.
Святой прп.Сергий Радонежский и святая мц.Татиана Римская
*

-------------------------------------------
-----------------------
-----------
-
*

*
Поздравления и открытки для Татьян
*
*
Татьяна, милая моя,
Тебя хочу поздравить я
С заветным днем календаря,
В который вписано не зря
Родное имечко твое.
И мы отправимся вдвоем
Отметить в сокровенный час
Татьянин день
Под звездный вальс.
*
 *
Хорошая хозяйка
И добрая душа,
"Татьяна, - с именинами!", -
Шепнем, едва дыша.

Живите без ненастья,
Не ведая невзгод,
И пусть большое счастье
Вам праздник принесет.
*
Наша милая Татьяна!
Не найти в тебе изъяна!
Ты по-прежнему желанна,
И, как прежде, хороша.

Словно скульптором отлита,
Ты фигурой - Афродита,
И для всех друзей открыта,
Твоя добрая душа.

Людям в горе помогаешь,
И от злой беды спасаешь,
И сама не понимаешь,
Сколько же в тебе добра.

Друг на друга не похожи
Мы, твои друзья, но все же
Ты для всех для нас дороже
Золота и серебра.
*
 *
Три тетрадных листика
На Татьянин день,
Сказочная мистика,
Да печали тень.

Не грусти, не жалуйся
Самому себе,
Горько не печалуйся
О своей судьбе

Заживи участием
На своем пути,
Как перед причастием
Душу освяти.

Не кручинься попусту
Не буди тоски,
А возьми, да попросту
Сбереги листки.

Сказочная мистика,
Да печали тень,
Три тетрадных листика
На Татьянин день.
*
Я бы тоже для романа
Имя взял твое, Татьяна.
И для жизни - врать негоже -
Я его бы выбрал тоже.
*
 *
Татьяна, ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.
*
Огонь зажегся и потух,
И дни впустую полетели.
Остался лишь Татьянин дух
От остывающий постели.

Теперь до третьих петухов
Мне кружат голову дурманы:
То ль аромат ее духов,
То ль дух особенный Татьяны.
*

*
Татьяна, Танечка, Танюша!
С днем ангела поздравить рад.
Мне согревают сердце, душу,
Твоя улыбка, ясный взгляд.

Твержу я имя неустанно.
Пишу с волнением в альбом.
Любимой будь всегда, Татьяна,
Сегодня, завтра и потом!
*
Сегодня праздник без обмана,
Моя любимая Татьяна!
Твой день настал, что пожелать?
Чем мне тебя повеличать?

Ты хороша! Ну просто диво!
Мила, естественна, красива.
На щечках, разве, нет улыбки,
Ну улыбнись, уста ведь гибки.

Оставь печаль, свои сомненья,
От грустных мыслей лишь мученье.
Отпраздновать желаю в волю
На всю оставшуюся долю!

Татьяна! День рожденья - счаcтье
И не к лицу тебе ненастье.
Сегодня, точно мне известно,
У счастья тебе хватит места!
*
Татьянин день,
Татьянин день,
Еще не радует сирень,
Еще во всю лежат снега,
Еще за окнами пурга,
Но январю уже пора
Готовить сани со двора.

И на престол спешит февраль,
Пронзая свистом ветра даль.
Пойди к Татьяне и скажи
Слова от сердца от души,
Поздравь ее и пожелай
Счастливых дней и долгих лет,
Чтоб радость била через край,
И сбылся свет благих примет.
*
Татьяна - русская душою,
На родине одарена красою,
А царь, чье имя носит с детства,
Ей царственность отдал в наследство.

Чего б ни стоило, она
Тверда в решеньях и нередко
Права. Характером сильна,
Да и острить умеет метко.

Пустых не терпит возражений –
Весомы факты, важность тем...
Ей строить проще отношенья
С мужчинами, с кем нет проблем.

Средь них комфортно ей и сладко.
Очарования полна,
Весь артистизм свой без остатка
Проявит средь мужчин она.

Все ищут общества Татьяны:
Она на выдумку быстра,
Как в тамаде, в ней нет изъяна,
Как солнце, на тепло щедра.

И символично - в январе,
Когда мороз, длиннее день,
От солнца ярче на дворе,
Приходит к нам Татьянин день.

Всех с именинами поздравим,
Кого Татьяной величать,
И праздник шумный Таням справим,
Дадим возможность поблистать.

*
Таня, Танечка, Танюша,
Я прошу меня послушать:
День Татьянин наступает,
Снег в ладони насыпает,

Поздравляю я тебя,
Восхищаясь и любя,
И желаю быть всегда
Лучезарной, как звезда.
*
Хоть время массовых гуляний
Под Новый год, уже прошло,
Восьмое марта с первым маем
Ещё довольно далеко,

Но в праздничное межсезонье
Мы не впадём в тоску и лень.
Вот, просыпаемся сегодня -
Ба, на дворе Татьянин день.

Татьянин день - ну чем не праздник,
Причём, не только для Татьян.
Пусть он гуляньями не славен,
Пусть от него народ не пьян,

Пусть нет застолий и салютов,
Парадов нет, и шествий нет.
Зато гуляют институты,
А также, университет.

А ты, та самая Татьяна,
Чьих именин бурлит страна,
Сегодня утром вышла рано
С черноголовского двора

И добираясь на работу
В кабине старенькой машины
Жалела ты, что не суббота -
Остаться дома нет причины.

Вот добралась и разместилась
В уютном креслице своём.
Вокруг степенно проносились
Семен Петрович и Антон

Всё как всегда - звонки и факсы,
И офисная суета.
К обеду, курс рубля и бакса
Ты всем объявишь не спеша.

Ты исполняешь порученья
И улыбаешься народу,
Ждёшь подходящее мгновенье,
Чтоб приготовиться к уходу.

А дома - музыка и ужин,
В лесу прогулки при луне:
А больше ничего не нужно -
И так ты счастлива вполне.

*
Энциклопедия людей и идей
http://www.abc-people.com/
*

*


-------------------------

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.