no copi

пятница, 13 апреля 2012 г.

* СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ *

*
П.Веронезе.Голгофа. (1570)
*
СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ
Великая Пятница, воспоминание Страстей Господних.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Стра́сти Христо́вы
Μεγάλη Παρασκευή 
Братский хор Ватопедского монастыря
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων
*

*
Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=263
*
http://www.abc-people.com/shop/lent.htm#007
церковный календарь на апрель 2011

*
===========
  *
====================
Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Во святую и Великую Пятницу мы воспоминаем святые, спасительные и страшные страдания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которые Он добровольно претерпел за нас.
Оплевания, избиения, пощечины, поношения, насмешки, багряница, трость, губка, уксус, гвозди, копье, и после всего этого Крест и смерть, — все это имело место в пятницу.

"Православие в Татарстане".
http://kazan.eparhia.ru/
25.04.2008

Христе Боже, по чудному и неизмеримому Твоему милосердию к нам, помилуй нас.
Аминь.
*
================
 *
==================
Великий Пяток
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа


Православная Церковь в этот великий день все времена священных событий спасения мира ознаменовала богослужением: время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осуждения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 1) - богослужением утрени; время ведения Спасителя на суд к Пилату - Богослужением первого часа (Мф. 27, 2); время осуждения Господа на суде у Пилата - совершением третьего часа; время крестных страданий Христа - шестым часом; время смерти - девятым часом; а снятие тела Христова со креста вечернею.
Все богослужение этого дня посвящено благоговейному и трогательному воспоминанию спасительных страстей и крестной смерти Богочеловека.

"И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина."
Евангелие от Иоанна 19: 17-25

Утреня Великой пятницы служится в четверг вечером. Главная особенность этой службы - чтение так называемых Двенадцати Евангелий, то есть двенадцати евангельских отрывков, повествующих о страданиях Христовых и помещенных между разными частями службы. При каждом чтении предстоящие зажигают свечи. Это знаменательно указывает на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия и во время крайнего Его уничижения среди поругания и страданий и свидетельствующие о Его высочайшей святости и Божестве.
В Великую Пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы.

Вечерня Великой пятницы («Вынос Плащаницы») посвящена погребению Спасителя и совершается обычно в середине дня. Песнопения Вечерни посвящены страданиям и смерти Христовым. Во время пения молитвы св. Симеона Богоприимца, священник надевает полное облачение (самое темное) и кадит Плащаницу (плат с изображением Христа, лежащего во гробе), все еще находящуюся на престоле. Затем после «Отче наш», во время пения тропаря, он поднимает Плащаницу с Престола, как бы с Голгофы, обходит престол и выносит ее из алтаря на середину храма для поклонения. В некоторых церквах после Вечерни поется Повечерие или так называемый «Плач Пресвятыя Богородицы».

Энциклопедия людей и идей
http://www.abc-people.com/

*
==============
Я.Тинторето. Распятие. (1565)
*
===================

===============
 *
=====================
Страсти Господни
-
Стра́сти Христо́вы (из праслав. *strad-tь «страдание») — согласно Евангелиям, совокупность событий, принёсших Иисусу Христу физические и духовные страдания в последние дни и часы его земной жизни. Церковь вспоминает их в последние дни перед Пасхой, в Страстную седмицу.
Особое место среди Страстей Христовых занимают события, произошедшие после Тайной вечери: арест, суд, бичевание и казнь. Распятие — кульминационный момент Страстей Христовых. Христиане верят, что многие из Страстей были предсказаны пророками Ветхого Завета и самим Иисусом Христом.
События последней недели земной жизни Христа, относящиеся к его Страстям, известны в изложении четырёх канонических евангелий (кроме Сошествия в ад, описанного в других текстах). Евангелисты составили собственный перечень событий Страстей. Ниже приведён список, составленный с учётом описания последних дней земной жизни Христа во всех четырёх Евангелиях.
1     Вход Господень в Иерусалим
2    Вечеря в Вифании / Омовение ног Иисуса грешницей
3     Омовение ног ученикам
4     Тайная Вечеря
5     Путь в Гефсиманский сад и предсказание о грядущем отречении учеников
6     Моление о чаше
7     Поцелуй Иуды и арест Иисуса
8     Иисус перед Синедрионом (первосвященниками)
9     Отречение апостола Петра
10     Иисус перед Понтием Пилатом
11     Бичевание Христа
12     Поругание и увенчание терновым венцом
13     Крестный путь (Несение креста)
14     Срывание одежд с Христа и разыгрывание их солдатами в кости
15     Голгофа — Распятие Христово
16     Снятие с креста
17     Положение во гроб
18     Сошествие в ад
—     Воскресение Иисуса Христа
Фактически Страсти Христовы должны заканчиваться его смертью и последовавшими за ней оплакиванием и погребением тела Иисуса. Но религиозное искусство, опираясь на церковные каноны и толкования богословов, как в Западной Европе, так и в православии традиционно включало в страстной цикл две сцены его загробного существования: воскресение из мертвых и предшествовавшее ему путешествие в загробный мир и обратно  (хотя сюжет Сошествия в ад, являющийся у православных одновременно и иконой Воскресения, у католиков пользовался гораздо меньшей популярностью). Само по себе Воскресение Иисуса Христа является следующим циклом истории Иисуса, также состоящим из нескольких эпизодов. Однако всё же существует мнение, что «сошествие во ад представляет собой предел уничижения Христа и в то же время начало Его славы».
Промежуточные эпизоды Страстей
В иконографии Страстей Христовых встречается ещё несколько сюжетов, основанных на Писании и апокрифах.
- Пилат показывает Христа народу — Се человек (Ecce homo),
- Восхождение на крест, Пригвождение ко Кресту,
- Испрошение тела Христа у Понтия Пилата,
- Оплакивание Христа (Не рыдай Мене, Мати, Pieta),
-Христос во гробе (Akra Tapeinosis),
-Жёны-мироносицы у гроба Господнего.
Примыкающие и апокрифические эпизоды:
- Муж скорбей (Vir dolorum),
-Stabat mater (Стояла мать скорбящая),
-Плоды страданий Христовых,
-Христос в темнице
-Святая Вероника даёт Иисусу ткань вытереть лицо, и его лик отпечатывается на нём — в православии так называемый эдесский Мандилион (Спас Нерукотворный).
- Благоразумный разбойник Рах, который сподобился спасения и первым вошёл в рай (православная иконография).
- Получение Иудой 30 серебренников, его самоубийство.
*
Галерея

Имеются 26 подкатегории в этой категории
*
=======================
Великий Пяток - Страстная Пятница - Суд над Иисусом Христом.
Отречение апостола Петра.
Погибель Иуды.
Крестный путь Иисуса на Голгофу.
Распятие и смерть Иисуса Христа.
Снятие с креста и погребение Спасителя.     
Днем - вынос Плащаницы.
Вечером - Чин Погребения Спасителя


Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ
РАСПЯТИЕ ХРИСТА

 
Суд над Иисусом Христом у первосвященников иудейских
Господь Иисус Христос был взят под стражу в Гефсиманском саду. Воины, связав Спасителя, привели Его к дому первосвященников иудейских. Сначала Божественный Узник был приведён к престарелому первосвященнику Анне.
Анна стал расспрашивать Иисуса Христа о Его учении и учениках. Он пытался построить допрос так, чтобы на Иисуса пало подозрение как на главу какого-то тайного заговора, с неизвестным учением и целями.
Но Господь Своим ответом обличил его хитрость: “Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего” (Ин.18:20).
“Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил” (Ин.18:21). Этими словами Христос напомнил неправедному судье о вопиющем нарушении им самим судебных законов. Иудейский закон требовал суда дневного, открытого и при свидетелях, а не ночного и тайного. Потому Господь предложил спросить свидетелей из тех, кто слышал Его проповедь.
Тогда один из слуг, желая угодить первосвященнику, “ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?” (Ин.18:22).
На этот дерзкий поступок Сын Божий ответил глубочайшим смирением. Он лишь произнёс: “Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьёшь Меня?”
После неудачи на первом допросе Анна отослал связанного Иисуса к первосвященнику Каиафе. В ту ночь у первосвященника собрались почти все члены синедриона - верховного иудейского суда. Они все ненавидели Спасителя и заранее сговорились осудить Его на смерть.
Для этого им нужно было найти в делах или словах Иисуса какую-либо вину, достойную смерти. Такой вины не нашлось: выступавшие свидетели только противоречили друг другу.
Тогда некоторые стали обвинять Христа, говоря: “мы слышали, как Он говорил: “Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный”. Но и такое свидетельство их не было достаточно” (Мк.14:57-59).
Члены синедриона стремились найти на Христа такое обвинение, которое можно было перетолковать как государственное преступление. Это открыло бы им возможность предать Иисуса на суд римлянам как опасного мятежника.
Во всё время этого беззаконного судилища Христос сохранял полное безмолвие. “Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: “Что Ты ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?” Но Он молчал и не отвечал ничего”. (Мк.14: 60,61).
Первосвященник опять спросил Его: “Ты ли Христос, Сын Благословенного?” И тут Христос, нарушив молчание, торжественно засвидетельствовал Своё Божественное достоинство. Он сказал: “Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных” (Мк.14: 61,62).
Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: “Hа что ещё нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?” (Мк. 14, 63-64).
Члены синедриона единодушно вынесли Иисусу желанный для них приговор: “Повинен смерти”.
“Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против Него” (Лк.22:63-65).
Рано утром состоялось новое заседание синедриона. Он было созвано лишь для соблюдения внешней формы законности, ибо смертный приговор мог быть вынесен только на другой день после начала суда.
Судьи утвердили приговор и решили предать Господа Иисуса Христа представителю римских властей - Понтийскому Пилату: для исполнения смертного приговора…
 Пётр слышит пение петуха

Отречение апостола Петра. Погибель Иуды
Господь Иисус Христос был взят под стражу в Гефсиманском саду. Все апостолы оставили Спасителя и в страхе разбежались. Только двое из них, Пётр и Иоанн, издали следовали за Ним.
Была глубокая ночь. Вооружённые воины и храмовая стража привели связанного Спасителя на суд к первосвященникам: к престарелому Анне и его зятю, действующему первосвященнику Каиафе.
Апостол Иоанн, знакомый первосвященнику, вошёл во двор, а затем ввёл и Петра. Увидев Петра, служанка, стоявшая при дверях, спросила его: "и ты не из учеников ли Этого Человека?" Пётр ответил: "Нет". Ночь была холодная. Служители развели во дворе костёр и грелись. Вместе с ними стоял у огня и Пётр.
Вскоре другая служанка, указывая на Петра, сказала служителям: "И этот был с Иисусом Назореем".
Но Пётр опять отрёкся, сказав, что не знает этого Человека. Приближался рассвет, и служители, стоявшие во дворе, снова стали говорить Петру: "точно и ты был с Ним; ибо и речь твоя обличает тебя: ты галилеянин". Тут же подошёл родственник того самого Малха, которому Пётр отсёк ухо, и сказал, что видел Петра вместе со Христом в Гефсиманском саду.
Тогда Пётр начал клясться и божиться: "не знаю Человека Сего, о Котором говорите".
В это время запел петух. И вспомнил Пётр слова Спасителя, сказанные Им на Тайной Вечери: "Прежде, чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня".
В эту самую минуту Господь, которого вывели из дома, посмотрел на Петра. Взгляд Спасителя проник в самое сердце ученика. Стыд и жгучее раскаяние охватили его душу. Апостол вышел со двора первосвященника и горько заплакал о своём грехе.
С той минуты Пётр никогда не забывал своего падения. Святой Климент, ученик Петра, рассказывает, что апостол всю свою последующую жизнь, при первом пении петуха, становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своём отречении, хотя Сам Господь, вскоре по воскресении Своём, простил его.
Наступило утро пятницы. Для суда над Иисусом собрался весь синедрион во главе с первосвященником Каиафой. Господь Иисус Христос был осуждён на смерть за то, что называл Себя Сыном Божиим.
Когда Иуда-предатель узнал о смертном приговоре, то понял весь ужас своего безумного поступка. Ослеплённый сребролюбием, он не думал о том, к чему приведёт его предательство. Мучительное раскаяние овладело его душой. Но это раскаяние было соединено в нём с отчаянием, а не с надеждой на милосердие и прощение Божие.
Иуда пошёл к первосвященникам и старейшинам и возвратил им тридцать сребреников, которые получил от них за предательство Сына Божия. Холодно и насмешливо отнеслись они к Иуде. "Что нам до того, - сказали они, - сам отвечай за свои дела".
Мучения совести без надежды на Божие прощение и веры в Его любовь оказались бесплодны. Иуда не мог своими человеческими силами исправить содеянное. Не найдя сил бороться с душевной мукой, в ту же ночь он повесился.
Первосвященники решили купить на деньги, возвращённые Иудой, участок земли для погребения странников.
"Тогда сбылось реченное пророком Иеремией, который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену оценённого, Которого оценили сыны Израиля. И дали за землю горшечника, как сказал мне Господь" (Мф. 27:9,10).

Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу
Господь Иисус Христос, Сын Божий, был осуждён первосвященниками иудейскими и римским прокуратором Понтием Пилатом на распятие.
После этого Спаситель был передан римским воинам. Воины раздели Его и одели в багряницу. Этот военный плащ красного цвета должен был изображать царскую порфиру Царя Иудейского.
Воины сплели венец из тёрна и возложили на голову Спасителя, дали Ему в правую руку трость и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: “Радуйся, Царь Иудейский”. Они плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. А когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды и повели на распятие.
Осуждённым на распятие полагалось самим нести свой крест на место казни. Потому воины, возложив на плечи Спасителя Крест, повели Его на холм, который назывался Голгофой, или Лобным местом. По преданию, на этом месте был погребён прародитель рода человеческого Адам. Находилась Голгофа к западу от Иерусалима, недалеко от городских ворот, называвшихся Судными.
За Иисусом шло великое множество народа. Сама личность Узника и все обстоятельства суда над Ним взволновали весь город с его многочисленными паломниками. Дорога была каменистая. Господь был измучен страшными истязаниями. Он едва шёл, падая под тяжестью Креста.
Дошли до городских ворот. Здесь дорога поднималась в гору. Спаситель совершенно изнемог. В это время воины увидели вблизи человека, который с состраданием смотрел на Христа.
Это был Симон - переселенец из ливийского города Киринеи. Он возвращался со своего поля после работы в Иерусалим. Воины схватили его и заставили нести Крест Христов. Сделали они это, конечно, не из сострадания к Господу, а из желания скорее дойти до Голгофы и завершить своё дело.
Среди народа, который шёл за Христом, было много женщин, сострадавших Ему. Несмотря на обычай, запрещающий сочувствовать человеку, ведомому на казнь, они горько плакали об Иисусе.
Выражаемое ими сострадание было столь глубоко и искренно, что Господь, превозмогая боль, с сочувствием обратился к ним: “дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!”
Господь как бы забыл о предстоящих Ему страданиях. Его духовный взор обратился к будущему некогда богоизбранного народа и к тому наказанию, которое постигнет его за отвержение Мессии.
Подстрекаемые первосвященниками и старейшинами, иудеи требовали у Пилата распятия Христа и в ярости кричали: “Кровь Его на нас и на детях наших”. Тем самым они навлекли на себя и своих детей неисчислимые бедствия.
Эти бедствия будут столь велики, что сама их жизнь станет невыносимой. И “тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?”
Под зеленеющим деревом, полным жизни, Господь разумел Себя; под сухим деревом - народ иудейский. Если Ему, Невинному, не дали пощады, то что будет с виновным народом?
Несомненно, эти слова Господь относил и к грядущему разрушению Иерусалима, которое постигло этот город вскоре после окончания земной жизни Спасителя. В 70-м году по Рождестве Христовом полководец Тит сравнял Иерусалим с землёй, не оставив там камня на камне. А народ иудейский был рассеян по лицу земли.
      Сын Божий умер на Кресте. И земля содрогнулась    

Распятие и смерть Иисуса Христа
Казнь через распятие на кресте была на Востоке самой позорной, самой мучительной и самой жестокой. Так в древности казнили только отъявленных злодеев: разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Кроме нестерпимой боли и удушья, распятый испытывал страшную жажду и смертельную душевную тоску.
По приговору синедриона, утверждённому римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, Господь Иисус Христос, Сын Божий, был осуждён на распятие.
Смерть пришла в мир вместе с грехом Адама. Христос Спаситель - Новый Адам - не имел греха, но взял на себя грехи всего человечества. Чтобы избавить людей от смерти и ада, Господь Иисус Христос шёл на смерть добровольно.
Когда Спасителя привели на место казни, на Голгофу, то римские воины, исполнители казни, давали Ему пить уксус, смешанный с желчью. Этот напиток притуплял чувство боли и несколько уменьшал мучительные страдания распинаемых. Но Господь отказался. Он желал испить всю чашу страданий в полном сознании.
С Христа сняли одежды, и последовал самый ужасный момент казни - прибивание ко Кресту. "Был час третий, - свидетельствует евангелист Марк, - и распяли Его." По нашему времени это было около девяти часов утра.
Когда воины подняли Крест, то в этот ужасный момент раздался голос Спасителя с мольбой за Своих безжалостных убийц: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают".
Рядом с Христом распяли двух разбойников - одного по правую, а другого по левую сторону.
Между тем воины, распявшие Иисуса, делили между собой Его одежды. Верхнюю одежду они разорвали на четыре части. А нижняя - хитон - была не сшитая, а цельнотканая. Поэтому воины бросили о нём жребий - кому достанется. По преданию, этот хитон был выткан Пречистой Матерью Спасителя. Враги Христа - книжники, фарисеи и старейшины народные - не переставали злословить Господа, висящего на Кресте. Насмехаясь, они говорили: "Если Ты Сын Божий, сойди с креста… Других спасал… спаси Себя Самого".
Разбойник, распятый слева от Христа, также хулил Божественного Страдальца.
Другой же разбойник, напротив, унимал его и говорил: "Мы осуждены справедливо… а Он ничего худого не сделал". Сказав это, разбойник обратился к Иисусу: "Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твоё!"
Милосердный Господь принял сердечное раскаяние этого грешника и ответил благоразумному разбойнику: "Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со Мною в раю".
Около Креста были не только враги Христовы. Здесь стояли Его Пречистая Матерь, апостол Иоанн, Мария Магдалина и ещё несколько женщин. Они с ужасом и состраданием смотрели на муки Распятого Спасителя.
Увидев Матерь Свою и любимого ученика, Господь Иисус Христос сказал Ей: "Жено, вот Сын Твой". Затем, обратив Свой взор на Иоанна, произнёс: "Вот, Матерь твоя". С того времени апостол Иоанн взял Матерь Божию к себе в дом и до конца Её жизни заботился о Ней.
Начиная с шестого часа, солнце померкло, и тьма объяла всю землю.
Около девятого часа по иудейскому времени, то есть в третьем часу пополудни, Иисус громко воскликнул: "Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?" Это переживание богооставленности было самым страшным мучением для Сына Божия.
"Жажду", - произнёс Спаситель. Тогда один из воинов наполнил губку уксусом, надел её на трость и поднёс к иссохшим губам Христа.
"Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!". Исполнилось обетование Божие. Совершилось спасение человеческого рода.
Вслед за тем Спаситель воскликнул: "Отче, в руки Твои предаю дух Мой", - и, "преклонив главу, испустил дух".
Сын Божий умер на Кресте. И земля содрогнулась. Завеса в храме, закрывавшая Святое Святых, раздралась надвое, тем самым отверзая людям вход в закрытое дотоле Царство Небесное. И как знамение победы Господа Иисуса Христа над смертью, многие тела усопших святых воскресли и по Воскресении Господнем вошли в Иерусалим.
Видя происшедшее на Голгофе, все жители Иудеи были объяты страхом. И даже для распинателей - язычников стала очевидной великая истина Божества Христова.

Снятие с креста и погребение Спасителя
Добровольно приняв страдания, распятие и смерть на Кресте, Господь Иисус Христос совершил спасение человеческого рода от греха и вечной смерти.
Распятие происходило в пятницу, в канун великого иудейского праздника Пасхи. Чтобы не оставлять на крестах тела казнённых, иудеи просили Пилата ускорить их смерть. Пилат согласился.
Пришедшие воины перебили голени двум разбойникам: после этого распятый человек умирал почти мгновенно. Но, подойдя к Иисусу и убедившись, что Он уже умер, воины не стали перебивать Ему голени.

Погребение Спасителя
Чтобы не оставалось сомнения в смерти Иисуса Христа, один из воинов пронзил Его копьём в рёбра. Из раны тотчас истекли кровь и вода. Это было явным свидетельством смерти.
В тот же вечер к Пилату пришёл один из членов синедриона, тайный ученик Иисуса Христа - Иосиф Аримафейский. Он был человеком праведной жизни и не участвовал в осуждении Спасителя. Иосиф просил у Пилата позволения снять тело Иисуса с Креста и похоронить Его.
Получив разрешение, он купил ткань для погребения - плащаницу - и отправился на Голгофу. Пришёл туда и Никодим. Некогда он тайно приходил к Спасителю, чтобы услышать от Него учение о Царствии Небесном.
Иосиф с Никодимом сняли с Креста тело Иисуса, помазали Его благовониями и обернули в плащаницу.
Вблизи Голгофы был сад, принадлежавший Иосифу. Там, в каменной скале, он высек для себя новую погребальную пещеру. В неё ученики с благоговением положили тело Господа Иисуса Христа и привалили большой камень к двери гроба. За погребением Спасителя наблюдали женщины, стоявшие у Его Креста. Среди них были Матерь Иисуса, Мария Магдалина и Мария Иосиева.
Заходило солнце. В преддверии наступающей субботы, великого дня покоя, все покинули место погребения Христа. Возвращаясь домой, женщины купили драгоценное миро. По прошествии субботы они хотели снова прийти ко гробу и помазать миром тело Спасителя, чтобы достойно завершить погребение.
Тем временем первосвященники и фарисеи пришли к Пилату и сказали ему: "Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, ещё будучи в живых, сказал: после трёх дней воскресну". Поэтому прикажи охранять гроб три дня, "чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мёртвых; и будет последний обман хуже первого".
"Первым обманом" они называли то, что Господь Иисус Христос учил о Себе как о Сыне Божием, о Мессии. А последним - проповедь о Воскресении Господа из мёртвых и Его победе над адом. Пилат отвечал им: "У вас есть стража; пойдите, охраняйте, как знаете".
Получив это позволение, первосвященники с фарисеями пошли ко гробу Иисуса Христа. Тщательно осмотрев место погребения, они поставили стражу из римских воинов, которые во время праздников находились в их распоряжении. Затем приложили к камню, закрывавшему вход в пещеру, печать синедриона и удалились, оставив тело Спасителя под охраной.
Когда тело Христа лежало во гробе, душой Своей Он сошёл в ад, благовествуя мёртвым победу над грехом и смертью. Для всех ветхозаветных праведников, всех, кто ожидал пришествия Спасителя, Господь открыл Царство Небесное и вывел их души из ада.
С этого момента Царство Божие открыто для всех верующих во Христа и исполняющих Его заповеди. Ад повержен силой распятого Сына Божия, и мы вместе с апостолом можем сказать: "Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?"

Энциклопедия людей и идей
http://www.abc-people.com/

*
==================
Μεγάλη Παρασκευή

Την Παρασκευή, στέλνεται ο Ιησούς δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας, Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού ομολόγησε δύο φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, έπειτα, για να ευχαριστηθούν οι Ιουδαίοι, τον καταδικάζει σε θάνατο, και αφού μαστίγωσε σαν δραπέτη δούλο τον Δεσπότη όλων, Τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Από εκεί και πέρα ο Ιησούς, αφού παραδόθηκε στους στρατιώτες, γυμνώνεται, φοράει κόκκινη χλαμύδα, στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, κρατάει κάλαμο σαν σκήπτρο, προσκυνείται χλευαστικά, φτύνεται και χτυπιέται στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Μετά, φορώντας πάλι τα ρούχα του και βαστάζοντας το Σταυρό, πηγαίνει προς το Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης, και εκεί, γύρω στην Τρίτη ώρα της ημέρας, σταυρώνεται μεταξύ δύο ληστών, βλασφημείται από αυτούς που είχαν πάει στο Γολγοθά μαζί του, μυκτηρίζεται από τους αρχιερείς, ποτίζεται από τους στρατιώτες με ξύδι ανακατεμένο με χολή. Γύρω στην ένατη ώρα, αφού βγάζει πρώτα φωνή μεγάλη, και λέει : «Τετέλασται», εκπνέει «ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», την ώρα κατά την οποία σφαζόταν, σύμφωνα με το νόμο, ο πασχάλιος αμνός, ο οποίος καθιερώθηκε ως έθιμο στους Ιουδαίους, προ-τυπώνοντας τον Εσταυρωμένο Χριστό.
Τον δεσποτικό αυτό θάνατο και η άψυχη κτίση, πενθώντας, τον τρέμει και αλλοιώνεται από το φόβο αλλά ο Δημιουργός της κτίσεως, ακόμα και όταν είναι νεκρός, λογχίζεται την ακήρατη πλευρά Του και ρέει απ’ αυτήν αίμα και νερό. Τέλος, κατά την δύση του ηλίου, έρχεται ο Ιωσήφ από Αριμαθείας και ο Νικόδημος μαζί με αυτόν, και οι δύο κρυφοί μαθητές του Ιησού, αποκαθηλώνουν από το Σταυρό το πανάγιο του διδασκάλου σώμα, το αρωματίζουν, το τυλίγουν με καθαρό σεντόνι και αφού το έθαψαν σε καινούργιο τάφο, κυλούν στο στόμιό του μεγάλο λίθο.
Από τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επιτελούμε σήμερα και εις ανάμνηση αυτών παραλάβαμε από αποστολική διαταγή, τη νηστεία της Παρασκευής.
*

=====================
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ
Богослужения


• Утреня • 1-й час • 3-й час • 6-й час • 9-й час • Великая вечерня • Малое повечерие


http://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/post7pt_1zh.shtml
*
==========================
АКАФИСТ СТРАСТЕМ ХРИСТОВЫМ
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=191

Кондак 1    
Взбранный Воеводо и Господи Небесе и земли, Тебе, Царя Безсмертнаго, зрящи на Кресте висяща, вся тварь изменися, небо ужасеся, основания земли восколебашася. Мы же, недостойнии, благодарственное поклонение Твоему нас ради страданию приносяще, с разбойником вопием Ти:
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.
Икос 1
     Ангелов ликостояния восполняя, не от Ангел восприял еси, но мене ради, Бог сый, человек быв, человека умерша грехми животворящим Телом и Кровию Твоею оживил еси; темже, толицей любви Твоей благодарни суще, вопием Ти:
     Иисусе Боже, Любы Предвечная, тако о нас, земнородных, возблаговоливый;
     Иисусе, милосте безмерная, к человеком падшим долу низшедый.
     Иисусе, в плоть нашу оболкийся, и смертию Своею смерти державу разрушивый;
     Иисусе, Божественными Твоими Тайнами нас обоживый.
     Иисусе, страданьми и Крестом Твоим весь мир искупивый;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 2
     Видев Тя Ангел в вертограде Гефсиманстем до пота кровава в молитве подвизающаяся, представ укрепляше Тя, егда яко бремя тяжкое грехи наши отяготеша на Тебе: ты бо, Адама погибшаго на рамо восприим, Отцу представил еси, преклонь колена моляся. О сем убо с верою и любовию пою Тебе: Аллилуиа.

Икос 2
     Разума неуразуменна вольнаго Твоего страдания не уразумеша иудее: сего ради егда в нощи со светильники ищущим Тя рекл еси: Аз есмь, аще и падоша на земли, но по сем связавше Тя, ведоша на судище; мы же на сем пути, припадающе к Тебе, с любовию зовем:
     Иисусе, Свете мира, от мира лукаваго возненавиденный;
     Иисусе, живый во Свете Неприступнем, от области темныя ятый.
     Иисусе, Сыне Божий Безсмертный, от сына погибели на смерть указанный;
     Иисусе, в Немже льсти несть, от предателя лестию лобзанный.
     Иисусе, туне Себе всем подаваяй, за сребреники проданный;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 3
     Силою Божества Твоего прорекл еси трикратное отвержение ученику. Он же посем, аще и отречеся Тебе с клятвою, обаче, егда узре Тя во дворе архиерейстем, Господа своего и Учителя, умилився сердцем, изшед вон плакася горько: «Призри убо и на мя, Господи, и порази жестокое сердце мое, да слезами моими омыю грехи моя, поя Тебе: Аллилуиа».

Икос 3
     Имеяй воистинну власть по чину Мелхиседекову, яко Архиерей во веки, стал еси пред беззаконным первосвященником Каиафою, Владыка и Господь всех; от Твоих убо рабов приявый мучение, приими от нас сицевая:
     Иисусе безценный, ценою купленный, стяжи мя в Твое вечное наследие;
     Иисусе, желание всех, от Петра страха ради отверженный, не отвержи мя, грешнаго.
     Иисусе, Агнче незлобиве, от лютых вепрей терзаемый, изми мя от враг моих;
     Иисусе, Архиерею, Своею Кровию вшедый во Святая Святых, очисти мя от скверн плотских.
     Иисусе, связанный, имеяй власть вязати и решити, разреши моя тяжкая прегрешения;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 4
     Бурею христоубийства дышуще иудее, послушавше глас отца лжи и человекоубийцы искони, диавола, отвергоша Тебе, правый Путь, Истину и Живот; мы же Тя, Христа, Божию силу, в Немже вся сокровища премудрости и разума сокровена суть, исповедуя, вопием: Аллилуиа.

Икос 4
     Слыша Пилат кроткия Твоя глаголы, аки достойнаго смерти предаде Тя на пропятие, аще и сам свидетельствоваше, яко ни единыя вины обрете в Тебе: руце убо свои умы, но сердце оскверни; мы же, чудящеся тайне вольнаго страдания Твоего, со умилением зовем:
     Иисусе, Сыне Божий и Сыне Девы, от сынов беззакония умученный;
     Иисусе, поруганный и обнаженный, даяй лепоту крином сельным и одеваяй небо облаки.
     Иисусе, насыщенный ранами, пятию хлебы пять тысящ насытивый;
     Иисусе, Царю всех, вместо дани любве и благодарения жестокия муки приемый.
     Иисусе, нас ради весь день язвленный, уврачуй язвы душ наших;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 5
     Боготочною Кровию Твоею весь облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою. Вем, воистинну вем со пророком, почто червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами моими уязвих Тя: Тебе убо, мене ради уязвленному, благодарственно зову: Аллилуиа.

Икос 5
     Провидев Тя в дусе Богоглаголивый Исаия, безчестием и ранами исполненна, ужасся вопияше: «Видехом Его, и не имеяше вида, ни доброты»; мы же, зряще Тя на Кресте, с верою и удивлением зовем:
     Иисусе, безчестие терпяй, человека славою и честию венчавый;
     Иисусе, на Негоже Ангели зрети не могут, по ланитома заушенный.
     Иисусе, по главе тростию ударенный, преклони во смирение главу мою;
     Иисусе, светлая Твоя очеса кровию омраченная имевый, отврати очи моя, еже не видети суеты.
     Иисусе, от ног до главы не имевый целости, всего цела и здрава сотвори мя;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 6
     Проповедник Твоего незлобия явлься Пилат, показа народу ничтоже быти в Тебе достойно смерти; но иудее, яко звери дивии кровь узревше, скрежетаху на Тя зубы своими, «распни, распни Его», вопиюще; мы же, лобызающе пречистыя язвы Твоя, зовем: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсиял еси в позор и удивление Ангелом и человеком глаголющу о Тебе Пилату: «Се, человек». Придите убо, поруганному нас ради Иисусу поклонимся, вопиюще:
     Иисусе, Творче и Судие всех, от твари Своея судимый и мучимый;
     Иисусе, премудрости Подателю, ответа безумным не давый.
     Иисусе, Врачу уязвленных грехами, даждь ми врачевство покаяния;
     Иисусе, Пастырю пораженный, порази бесов, искушающих мя.
     Иисусе, плоть имый сокрушенну, сокруши сердце мое страхом Твоим;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 7
     Хотяй человека от работы вражия избавити, смирил еси Себе пред враги Твоими, Иисусе, и, яко агнец безгласен на заколение веден был еси, везде язвы терпяй, да всего исцелиши человека, зовуща: Аллилуиа.

Икос 7
     Дивное показал еси долготерпение, егда воини, ругающеся Тебе, по глаголу неправеднаго судии, лютейшими ранами уязвляху Пречистое Тело Твое, яко обагритися ему от ног до главы кровию. Сего ради со слезами вопием Ти:
     Иисусе, человеколюбивый, от человек тернием увенчанный;
     Иисусе, Божеством безстрастный, страсти терпяй, да нас от страстей свободиши.
     Иисусе, Спасе мой, спаси мя, повиннаго всем мукам;
     Иисусе, всеми оставленный, Утверждение мое, утверди мя.
     Иисусе, от всех оскорбленный, Радосте моя, возвесели мя:
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 8
     Дивно и странно явистася Тебе Моисей и Илия на Фаворе, глаголюща о исходе Твоем, егоже ныне скончаваеши во Иерусалиме. Тамо убо видевша славу Твою, зде же спасение наше узревша, зовут: Аллилуиа.

Икос 8
     Везде от иудей гонимый, многия, ради множества грехов моих, претерпел еси поношения и муки: едини бо Тя противна быти кесарю глаголют, друзии яко злодея осуждают, инии же: «Возми, возми и распни», — вопиют. От всех убо осужденному, и на пропятие ведомому, Тебе, Господу, из глубины души глаголем:
     Иисусе, неправедно осужденный, Судие наш, не осуди нас по делом нашим;
     Иисусе, изнемогаяй на пути под Крестом, сило моя, в час скорби и озлобления моего не остави мене.
     Иисусе, взываяй о помощи к Отцу, Подвигоположниче мой, в немощи моей укрепи мя;
     Иисусе, безчестие приемый, Славо моя, от Славы Твоея не отрини мене.
     Иисусе, Образе Пресветлыя Ипостаси Отчия, преобрази мое нечистое и мрачное житие;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 9
     Все естество смятеся, зря Тебе на Кресте повешена, на небеси солнце лучи своя скры, земля потрясеся, завеса храма раздрася, камение распадеся, ад умерших изверже: мы же покланяемся на месте, идеже стоясте пречистеи нозе Твои, поюще: Аллилуиа.

Икос 9
     Ветия многовещанныя, аще и много глаголют, но не могут достойнаго благодарения воздати Божественным страстем Твоим, Человеколюбче: наша же душа и тело, сердце и вси составы, со умилением к Тебе взывают:
     Иисусе, пригвождейся на Кресте, пригвозди и упраздни рукописание грехов наших;
     Иисусе, руце со Креста простираяй ко всем, привлецы и мя, заблудшаго.
     Иисусе, Двере овцам, в ребра прободенный, введи мя язвами Твоими в чертог Твой;
     Иисусе, Плотию распятый, распни плоть мою со страстьми и похотьми.
     Иисусе, скончаваяйся в муках, даждь ми, да сердце мое не судит ино что ведети, точию Тебе распята;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 10
     Спасти хотяй мир, слепых, хромых, прокаженных, немых и глухих исцелил еси, духов лукавых отгнал еси; неразумнии же иудее, злобою дышуще и завистию мучими, пригвоздиша Тя ко Кресту, не ведуще пети: Аллилуиа.

Икос 10
     Царю Превечный, Иисусе, весь страждеши за мое невоздержание, да всего мя чиста сотвориши, во всем образ нам подаяй, да последуем стопам Твоим, зовуще:
     Иисусе, Любы неизследимая, распеншим Тя греха не поставивый;
     Иисусе, с воплем крепким и со слезами в вертограде моляйся, научи и нас молитися.
     Иисусе, вся пророчествия о Тебе исполнивый, исполни во благих желания сердца нашего;
     Иисусе, дух Твой в руце Отцу предавый, в час исхода моего приими дух мой.
     Иисусе, ризы Твоя разделити не возбранивый, кротко душу мою от тела отдели;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 11
     Пение всеумиленное приношаше Тебе Всенепорочная Матерь Твоя, глаголющи: «Аще и страждеши на Кресте, но вем Тя из чрева прежде денницы от Отца рожденна, вижду бо, яко тварь вся состраждет Тебе; предаеши дух Твой Отцу, и Мой дух приими и не остави Мене, зовущую: Аллилуиа».

Икос 11
     Яко светоприемная свеща, у Креста Твоего горяше любовию к Тебе, и Матернею Дева Пренепорочная обдержашеся болезнию, заходящу Тебе во гроб истинному Солнцу Правды, с Неюже и сердца нашего молитвы приими сицевыя:
     Иисусе, вознесыйся на древо, да нас, падших, совознесеши ко Отцу Своему;
     Иисусе, девственнику Приснодеву в Матерь даровавый, да нас девству и чистоте научиши.
     Иисусе, Тебе, Бога Слова рождшей, ученика Богослова вручивый, вручи и нас всех Ея Матернему заступлению;
     Иисусе, мира и ада победителю, победи неверие, гордость житейскую и похоть очес, в нас живущия.
     Иисусе, смерти державы разрушителю, вечныя смерти избави мя;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 12
     Благодать Твою подаждь мне, Иисусе, Боже мой, приими мя, якоже приял еси Иосифа с Никодимом, да, яко чистую плащаницу, душу мою принесу Тебе и вонями добродетелей помажу Пречистое Тело Твое, и, яко во гробе, в сердце моем имею Тя, зовый: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще Твое вольное распятие, покланяемся страстем Твоим, Христе, веруем с сотником, яко воистинну Божий Сын еси, приити имеяй на облацех с силою и славою многою; тогда убо не посрами нас, Кровию Твоею искупленных и тако вопиющих:
     Иисусе, многострадальный, рыданием Девы Матере Твоея вечнаго плача исхити ны;
     Иисусе, от всех оставленный, не остави мя единаго в час смерти моея.
     Иисусе, с Магдалиною ногам Твоим касающася, приими мя;
     Иисусе, с предателем и распеншими Тя не осуди мене.
     Иисусе, с разбойником благоразумным в рай введи мя;
     Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 13
     О Иисусе Христе, Агнче Божий, вземляй грехи мира, приими малое сие от всея души нашея приносимое Тебе благодарение и исцели ны спасительными Твоими страданьми от всякия болезни душевныя и телесныя, огради ны Крестом Твоим от враг видимых и невидимых и при кончине живота нашего не остави нас, да смертию Твоею избавльшеся вечныя смерти, выну зовем Тебе: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов ликостояние...» и 1-й кондак «Взбранный Воеводо...».
*
------------------------
МОЛИТВА КО ГОСПОДУ ИИСУСУ РАСПЯТОМУ
    
На Кресте пригвожденный за ны, Иисусе Христе, Единородный Бога Отца Сыне, милости, любве и щедрот неизчерпаемая бездно! 
Вем, яко грехов ради моих, от неизреченнаго человеколюбия, Кровь Твою пролияти на Кресте изволил еси, юже аз, окаянный и неблагодарный, доселе скверными моими делы попирах и нивочтоже вменях. Тем убо из глубины беззакония и нечистоты моея умныма очима на Распятаго Тя на Кресте Искупителя моего воззрев, со смирением и верою во глубину язв, Твоего милосердия исполненных, себе повергаю, грехов прощения и сквернаго жития моего исправления прося. Милостив буди мне, Владыко и Судие мой, не отрини мя от лица Твоего, но всесильною Твоею рукою Сам мя к Тебе обрати и на путь истиннаго покаяния настави, да отныне положу спасения моего начало. Божественными страданьми Твоими укроти моя плотския страсти; излиянною Твоею Кровию очисти моя душевныя скверны; распятием Твоим распни мя миру с соблазнами его и похотьми; Крестом Твоим огради мя от невидимых враг, ловящих душу мою. Прободенными ногами Твоими от всякаго пути лукаваго возбрани ногам моим; прободенными руками Твоими руце мои от всякаго неугоднаго Тебе дела воздержи. Пригвожденный плотию, пригвозди страху Твоему плоть мою, да уклонився от зла, творю благо пред Тобою. Преклонивый главу Твою на Кресте, к земли смирения приклони вознесенную мою гордыню; венцем Твоим терновым огради моя ушеса, во еже не слышати неполезнаго; желчь устами вкусивый, положи хранение нечистым устом моим; отверстое копием имеяй сердце, сердце чисто во мне созижди; всеми Твоими язвами, всего мя сладце в любовь Твою уязви, да Тебе, Господа моего, возлюблю всею душею, всем сердцем, всею крепостию и всем помышлением. Даждь ми Себе странна и неимуща, где главы подклонити; даждь ми Себе Всеблагаго, избавляющаго душу мою от смерти; даждь мне Себе Всесладкаго, услаждающаго мя в скорбех и напастех Своею любовию, да Егоже первее ненавидех, прогневлях, от себе изгонях и ко Кресту пригвождах, сего ныне возлюблю, радуяся прииму и сладце Крест Его до конца жизни моей понесу. Не даждь отселе, о всеблагий Искупителю мой, ни единой моей воле совершатися, понеже зла есть и непотребна, да не паки впаду в тяжкую работу царствовавшаго во мне греха; но Твоя воля благая, спасти мя хотящая, да совершается во мне всегда, ейже мя вручая, Тебе, Распятаго Господа моего, умным очесем моего сердца представляю и молю из глубины души, да и в разлучении моем от бреннаго моего тела, Тебе Единаго на Кресте Твоем узрю, в руце мя защищения Своего приемлюща, и от воздушных духов злобы храняща, вселяюща же со грешники, покаянием Тебе благоугодившими. 
Аминь.
*
МОЛИТВА ИНАЯ КО ГОСПОДУ ИИСУСУ РАСПЯТОМУ
    
Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, Творче неба и земли, Спасителю мира, се аз, недостойный и паче всех грешнейший, смиренно колена сердца моего пред славою величества Твоего преклонив, воспеваю крест и страдания Твоя, и благодарение Тебе, Царю всех и Богу, приношу, яко благоизволил еси вся труды и всякия беды, напасти и мучения, яко человек, понести, да всем нам во всяких печалях, нуждах и озлоблениих состраждущий Помощник и Спаситель будеши. Вем, всесильне Владыко, яко вся сия Тебе убо не быша потребна, но человеческаго ради спасения, да всех нас искупиши от лютыя работы вражия, Крест и страдания претерпел еси. Что убо воздам Тебе, человеколюбче, о всех, яже пострадал еси мене ради грешнаго; не вем, душа бо и тело, и вся благая от Тебе суть, и вся моя Твоя суть, и аз Твой есмь. Точию на безчисленное Твое, благоутробне Господи, милосердие надеяся, пою Твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощание, славлю Твою безмерную милость, покланяюся пречистым Страстем Твоим и, вселюбезно лобызая язвы Твоя, вопию: помилуй мя грешнаго, и сотвори, да не безплоден будет во мне Крест Твой святый, да причащаяся зде с верою страданиям Твоим, сподоблюся видети и славу Царствия Твоего на небеси! 
Аминь.
*
Великий Пяток. Тропарь, глас 4.
Искупил ны еси от клятвы законныя / честною Твоею Кровию, / на Кресте пригвоздився / и копием прободся, / безсмертие источил еси человеком, / Спасе наш, слава Тебе.
Кондак, глас 8.
Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим: / Того бо виде Мария на Древе, и глаголаше: / аще и распятие терпиши, / Ты еси Сын и Бог Мой.
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο· καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν Δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον· φεῦγε ἀκόραστον ψυχήν, τὴν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Αὐτόμελον.
Τὸν δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν· αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ ξύλου καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ Σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου.

*
====================
 =====
Великая Пятница
Братский хор Ватопедского монастыря
Μεγάλη Παρασκευή
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων


Раздача осуществляется с благословения игумена Ватопедского монастыря геронды Ефрема

Год выпуска: 2007
Формат: MP3
Битрейт аудио: 320 kbps
Продолжительность: 1:16:15 + 1:16:26

Треклист:

CD1
01. «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου...», «Αλληλούια» | «От нощи утренюет дух мой...», «Аллилуиа» [1.08]
02. «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...» | «Егда славнии ученицы...» (тропарь) [2.10]
03. Αντίφωνο Α' | Антифон 1 (глас 8) [3.26]
04. Αντίφωνο Β' | Антифон 2 (глас 6) [3.17]
05. Αντίφωνο Γ' μετά του Καφίσματος | Антифон 3 (глас 2) с седальном (глас 7) [6.58]
06. Αντίφωνο Δ' | Антифон 4 (глас 5) [5.53]
07. Αντίφωνο Ε' | Антифон 5 (глас 6) [3.17]
08. Αντίφωνο ΣΤ' μετά του Καφίσματος | Антифон 6 с седальном (глас 7) [5.08]
09. Αντίφωνο Ζ' | Антифон 7 (глас 8) [3.53]
10. Αντίφωνο Η' | Антифон 8 (глас 2) [3.54]
11. Αντίφωνο Θ' μετά του Καφίσματος | Антифон 9 (глас 3) с седальном (глас 8) [3.04]
12. Αντίφωνο Ι' | Антифон 10 (глас 6) [3.23]
13. Αντίφωνο ΙΑ' | Антифон 11 (глас 6) [4.22]
14. Αντίφωνο ΙΒ' μετά του Καφίσματος | Антифон 12 с седальном (глас 8) [8.11]
15. Αντίφωνο ΙΓ' | Антифон 13 (глас 6) [3.42]
16. Αντίφωνο ΙΔ' | Антифон 14 (глас 8) [2.56]
17. Αντίφωνο ΙΕ' μετά του Καφίσματος | Антифон 15 (глас 6) с седальном (глас 4) [6.23]
18. Οι Μακαρισμοί | Блаженны [5.02]

CD2
01. Το Προκείμενο | Прокимен (глас 4) [1.06]
02. Η ε' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας | 5-я песнь канона [3.45]
03. Το Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο | Кондак. Икос. Синаксарий [2.46]
04. Η η' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας | 8-я песнь канона [5.37]
05. Η θ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας | 9-я песнь канона [3.42]
06. «Τον Ληστήν αυθημερόν...» | «Разбойника благоразумнаго...» (светилен) [0.59]
07. «Πάσα πνοή...», «Αινείτε...» | «Всякое дыхание...», «Хвалите Господа с небес...» [4.04]
08. «Δύο και πονηρά...», «Έκαστον μέλος...», «Σταυρωθέντος σου Χριστέ...» | «Два и лукавная...», «Кийждо уд...», «Распеншуся Ти, Христе...» (стихиры на хвалитех, глас 3) [5.38]
09. «Έξέδυσάν με τα ιμάτιά μου...» | «Совлекоша с Мене ризы Моя...» (слава на хвалитех, глас 6) [10.14]
10. «Τον νώτον μου έδωκαν εις μαστίγωσιν...» | «Плещи Моя дах на раны...» (на хвалитех, и ныне) [2.39]
11. «Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω...» | «Вся тварь изменяшеся страхом...» (1 стихира на стиховне, глас 1) [1.44]
12. «Λαός δυσσεβής και παράνομος...», «Σήμερον σε θεωρουσα...», «Έπι Ξύλου βλέπουσα...» | «Людие злочестивии и беззаконнии...», «Днесь зрящи Тя...», «На древе видящи...» (стихиры на стиховне 2, 3, 4) [7.40]
13. «Κύριε, αναβαίνοντός σου...» | «Господи, восходящу Ти...» (на стиховне, слава, глас 8) [3.21]
14. «Ήδη βάπτεται κάλαμος...» | «Уже омакается трость...» (на стиховне, и ныне, глас 6) [11.01]
15. «Έξηγόρασας ημάς...» | «Искупил ны...» (тропарь, глас 4) [0.48]
16. «Έφριξε γή, απεστράφη ήλιος...» | «Убояся земля, сокрыся солнце...» (тропарь из 7 песни воскресного канона 1 гласа) [11.13]

Скачать:
http://pravtor.ru/viewtopic.php?t=9466

*
=======================================
=======================
==

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.