no copi

суббота, 14 апреля 2012 г.

* Великая суббота - Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом*

*
Альбрехт Дюрер.Христос в Лимбе
*
Великая Суббота
Μέγα Σάββατον

- Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом
Сошествие Христа в ад
(сошествие во ад; греч. Κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα,
лат. Descensus Christi ad inferos)
*
Христос выводит из ада души праведников
(Андреа Мантенья, 1470-75 годы)
*
Сошествие Христа в ад 
(сошествие во ад; греч. Κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, лат. Descensus Christi ad inferos) — христианский догмат, утверждающий, что после распятия Иисус Христос спустился в ад и, сокрушив его ворота, принёс в преисподнюю свою евангельскую проповедь, освободил заключённые там души и вывел из ада всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву.
Сошествие Христа в ад входит в число Страстей Христовых. 
Церковь считает, что это событие произошло во второй день пребывания Христа во гробе и вспоминает это событие за богослужением Великой субботы.

Иногда это учение понимается не в буквальном, а метафорическом смысле.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
*
===================
Сошествие во ад
(икона Дионисия, 1495—1504 годы)
 =======
Великая Суббота.
Великая Суббота - суббота перед Пасхой.


Великая суббота - Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом
Св. Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, сошествие Его во ад, пребывание на престоле с Отцом и Духом — и предвещает будущее Воскресение Христово.

http://www.abc-people.com/shop/lent.htm#62
церковный календарь на апрель 2011

*
============
Христос выводит из ада души праведников
(фреска Фра Беато Анджелико 1437—1446 годы)
 ===
Сошествие во ад 

Сошествие Христа в ад (сошествие во ад; лат. Descensus Christi ad inferos) — христианский догмат, утверждающий, что после распятия Иисус Христос спустился в ад и, сокрушив его ворота, принёс в преисподнюю свою евангельскую проповедь, освободил заключённые там души и вывел из ада всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. Сошествие Христа в ад входит в число Страстей Христовых. Церковь считает, что это событие произошло во второй день пребывания Христа во гробе и вспоминает это событие за богослужением Великой субботы
В канонических книгах Нового Завета есть лишь отдельные упоминания апостолами о сошествии Христа в ад:
- «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления»  (Деян.2:30-31);
- «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал»  (1Пет.3:19-20);
- «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом»  (1Пет. 4:6);
- «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А „восшел“ что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?»  (Еф.4:8-9).
Из пророчеств о сошествии во ад выделяют:
- слова самого Христа, обращённые к ученикам: «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи»  (Мф.12:40);
- ветхозаветные пророчества: «Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?»  (Иов.38:17), «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»  (Ос.13:14), «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!»  (Пс.23:7), «…медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства»  (Ис.45:2-3).
В христианстве сошествие во ад завершило искупительную миссию Иисуса Христа и явилось пределом уничижения Христа и в то же время началом его славы.Согласно христианскому вероучению, Иисус своим вольным страданием и мучительной смертью на кресте искупил первородный грех прародителей и даровал силу бороться с его последствиями их потомкам. Таким образом, учение Церкви рассматривает сошествие во ад как неотъемлемую часть искупительной жертвы Христа. Церковь считает, что души всех ветхозаветных праведников, включая Адама и Еву, были выведены Христом из ада в райские обители (где до этого времени были только Илия, Енох и благоразумный разбойник). По учению Церкви человеческая душа Иисуса в глубинах ада проповедовала и душам умерших грешников (до сошествия Христа, в аду уже вёл евангельскую проповедь Иоанн Креститель.
Православное и католическое понимание значения сошествия Христа в ад различаются в вопросе о том, кто был выведен Христом из ада. Православное вероучение считает, что за Христом последовали все ветхозаветные праведники во главе с Адамом, а затем и прочие люди, откликнувшиеся на его евангельскую проповедь. Католические богословы считают, что Христос вывел из ада души только тех, кто был изначально предопределён к спасению. Такое расхождение в богословских взглядах прослеживается с IV—V веков.
В православной иконописи сюжет «Сошествия во ад», сопровождаемый греческой надписью «Η ἀνάστασις», являлся одновременно изображением Воскресения Христова, что закономерно вело к его популярности и сделало обязательным сюжетом храмовой декорации. Место данной иконы в иконостасе было в 12-частном праздничном цикле, миниатюры с неё помещались на окладах напрестольных Евангелий в окружении ликов четырёх евангелистов. Иконография «Сошествия во ад» сложилась к X веку. К ранним примерам изображения Сошествия во ад относятся миниатюры Хлудовской Псалтыри (IX век).
Большой иконографический извод «Сошествия во ад» отличается изображением Христа, изводящего из Ада Адама и простирающего руку к Еве, а также изображением ангелов, окружающих Гологофский крест у Иисуса над головой, который является символом искупительной жертвы Сына Божия и начала нового времени. В композиции также могут фигурировать цари Давид и Соломон (предки Христа), Иоанн Предтеча, возвестивший в Аду о приходе Мессии, и невинноубиенный Авель (как прообраз будущей жертвы Христа) и «сонмы праведников». Иисуса также мог сопровождать Благоразумный разбойник.
На иконах пишутся обломки сокрушенных Иисусом ворот и разбитые им замки (эти сломанные створки складываются в подобие креста андреевского типа). Под ногами Иисуса на поверженных вратах ада изображается Сатана, закованный в цепи, в ранних византийских миниатюрах изображенный в виде Силена. Кроме того, встречается персонифицированная человеческая фигура Ада, который также может попираться ногами Иисуса, и удерживать одновременно встающего из саркофага праотца Адама. Сам ад, как пекло, на иконах обозначается символическим разломом земли, за которым приоткрываются невидимые тайные адские бездны — мрачное пространство преисподней. Таким образом, икона обычно делится на три зоны: ад, не от мира сего, и пространство, куда выведены праведники.
На некоторых иконах Христа окружает множество ангелов — персонификаций христианских добродетелей, которым соответствует множество бесов, олицетворяющих грехи. Их фигуры могут быть подписаны говорящими именами (к примеру, «Смирение», «Счастье», «Чистота» или же «Смерть», «Ненависть», «Неразумье») Ангелы могли держать в руках молотки — это означало, что они заковывали Сатану. Или же он может быть связан веревками.
Изредка этот сюжет мог совмещаться с изображением жен-мироносиц у гроба Господня, и еще реже — с изображением Страшного суда.
Варианты иконографии:
1. нарративный тип, с Христом, идущим навстречу Адаму;
2. ренессансный, со Христом, влекущим Адама за собой. Эта иконография рождается в начале IX века на базе нумизматических моделей IV—V веков, где место Христа занимала фигура императора, протягивающего руку освобождаемым пленникам;
3. гимнологический (догматический), с фронтальным изображением Христа фронтально и прямолично, с распростёртыми руками, в ореоле света как «Солнце правды», в мандорле. Появляется с IX века, происхождение этого типа объясняется влиянием литургической поэзии и текстами служб на Великую Субботу и Пасху. Он также связан со служебными Псалтирями и Пасхальным каноном Дамаскина («Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы»  (Пс.81:8); вечерня Пасхальной службы);
4. синтетический.
Стоит отметить иконы двух выдающихся русских иконописцев — Рублева и Дионисия, а также фрески, в частности, в Мироже.
В западноевропейском искусстве сюжет был не очень редким и присутствовал как в повествовательных циклах, так и в виде отдельных изображений. Он не имел строго канона изображения, в отличие от иконописи, и, в отличие, например, от Благовещения, сильно варьировался по позам и персонажам. В число выведенных Иисусом людей входят Адам и сын его Сиф, Моисей, Давид, Исайя, а также Симеон Богоприимец и Иоанн Креститель.
Среди произведений строит отметить клеймо «Маэсты» Дуччо, картины Джотто, Себастьяно дель Пьомбо, Якопо Беллини, Фра Беато Анджелико, Алонсо Кано, Иеронимуса Босха, гравюру Дюрера, а также картину Пола Сезанна. Следует отметить, что в западном искусствознании обычно употребляется термин «Христос в лимбе» (Christ in Limbo), точно обозначая конкретный круг ада, куда спустился Иисус. На этих полотнах Иисус либо склоняется над провалом в земле, либо (в ранних произведениях, а также средневековых миниатюрах), ад изображен в виде пасти гигантского левиафана, наполненной людьми.

http://fotospas.ru/index.php/2010-06-04-14-22-27?func=viewcategory&catid=65
Страсти Господни » Сошествие во ад
Имеются 12 фото в этой категории.
*
=========================
Христос выводит праведников из ада через сокрушённые им врата
(Бенвенуто ди Джованни, 1491 год)
 ====
Великая Суббота.

Великая суббота - Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом
Св. Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, сошествие Его во ад, пребывание на престоле с Отцом и Духом — и предвещает будущее Воскресение Христово.
Грех Адама искорежил человеческую природу и сделал ее смертной. Смерть - следствие греха. Соответственно, область, в которую попадали души всех умерших, оказалась во власти зла. До сошествия Христа во ад, туда попадали даже души праведных. Воплотившись, Бог исцелил всю человеческую природу, приобщив ее к божественной. Став сопричастником смерти, Он освободил от тления и самую последнюю трагическую область бытия человека. Приняв смерть, Христос, как всякий человек, сошел душой в ад, но, как Бог, разрушил эту твердыню смерти. Сатана, великий обманщик, сам обманулся, не узнав Того, Кто пришел в этот день в его царство.
Утреня Великой субботы обычно служится в пятницу вечером. Она начинается с пения «Бог Господь...», тропаря «Благообразный Иосиф...» и тропарей. Поется погребальное пение. Народ стоит у плащаницы с зажженными свечами. Поется дивный и прекрасный канон Великой субботы «Волной морскою», написанный инокиней Кассией. Последняя песнь Субботнего канона особенно умилительна и любима народом: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробу».

После канона, во время пения последующих стихир священник облачается в темные ризы и, с началом великого славословия, еще раз кадит гроб Спасителя. Затем, повторяя «Трисвятую песнь», под колокольный звон народ с зажженными свечами следует за ним, несущим Евангелие и Плащаницу - совершается шествие с плащаницей вокруг храма — чин погребения Спасителя. Торжественная процессия медленно обходит вокруг храма, свидетельствуя, что вся вселенная очищена, избавлена и восстановлена вхождени «Жизни мира» в смерть. Когда народ опять входит в храм, хор еще раз поет тропари и читается пророчество Иезекииля, победные строки псалмов, призывающих Бога восстать, развеять Своих врагов и возрадовать праведных. Многократное пение «Аллилуиа» сопровождает Послание апостола Павла к Коринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Евангелие о запечатывании гроба читается еще раз, после ектении и благословения. Утреня заканчивается. Службы Великой субботы являются вершиной православной литургической традиции.
В Великую Субботу утром совершается литургия Василия Великого. Во время ее священники переменяют свои темные одежды на светлые. Вместо Херувимской, призывающей к уподоблению ангелам через полное отрешение от земного, поется умилительная песнь «Да молчит всякая плоть человеча», в величавом и строгом тексте которой верующим напоминается, какою ценою куплено их безсмертие.
Днем в храмах освящаются куличи, крашеные яйца, пасхи, мясо - все, что украсит затем изобильный пасхальный праздничный стол.
Вечерня Великой субботы служится вместе с литургией св. Василия Великого. Эта служба принадлежит уже Пасхальному воскресенью.
В ночь на Пасху в храме читаются Деяния апостолов - вся книга должна быть прочитана до 10-го часа вечера. Затем зажигаются все паникадила и ударяют в колокол. Близится святое Воскресение Христово…

Энциклопедия людей и идей
http://www.abc-people.com/

*
===================
Христос выводит праведников из ада
Под ногами Христа поверженные врата ада и дьявол; первым к Иисусу протягивает руку Адам, за ним Авель с агнцем в руках, и т. д.
(фреска Андреа Бонаиути да Фиренце в церкви Санта-Мария-Новелла, Флоренция. 1365—1368 годы)
 ==
Μέγα Σάββατον

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στον Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν οι θεομάχοι, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα, κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμα ζούσε, και τότε θα είναι η τελευταία αυτή πλάνη, χειρότερη της πρώτης».
Αυτά είπαν στο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για την ασφάλειά του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.
*
==================
Христос выводит праведников из ада
(Алонсо Кано, 1645—1650)
 ==
Великая Суббота. Тропарь, 
глас 2.

Благообразный Иосиф / с древа снем Пречистое Тело Твое, / плащаницею чистою обвив / и вонями, во гробе нове покрыв положи.
Другий тропарь.
Мироносицам женам / при гробе представ Ангел, / вопияше: мира мертвым суть прилична. / Христос же истления явися чуждь.
Кондак, глас 6.
Бездну заключивый мертв зрится, / и смирною и плащаницею обвився, / во гробе полагается, яко смертный, Безсмертный, / жены же приидоша помазати Его миром, / плачущия горько и вопиющия: / сия суббота есть преблагословенная, / в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен.
*
Сошествие в ад
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β’.
Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών, τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἐπέθετο.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β’. Χειρόγραφον εἰκόνα.
Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας νεκρὸς ὁρᾶται· καὶ σμύρνῃ καὶ σινδόνι ἐνειλημμένος, ἐν μνημείῳ κατατίθεται, ὡς θνητὸς ὁ ἀθάνατος. Γυναῖκες δὲ αὐτὸν ἦλθον μυρίσαι, κλαίουσι πικρὸς καὶ ἐκβοῶσαι· Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογημένον, ἐν ᾧ Χριστὸς ἐφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήμερος.

*
================
Сошествие во ад (Питер Хёйс, XVI век)
 ==
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ
Богослужения


• Утреня • Великая вечерня • Полунощница
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/post7sb_u.shtml
*
==========================================================
===========================
=========
==

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.