no copi

пятница, 12 ноября 2010 г.

* Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его мученица Зиновия *


Οι Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέλφια (Εορτή Ζηνοβία).
*
Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его мученица Зиновия
(285 г.)
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285).
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии (285).
* Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и мученицы Зиновии, сестры его (285).
Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια
Οι άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέρφια-Η αγία Ευτροπία η μάρτυς-Ο άγιος Κλεόπας ο απόστολος.    Ως θείοι αυτάδελφοι, όμονοούντες καλώς, Ζηνόβιε ένδοξε, και Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ήθλήσατε· όθεν και των στεφάνων, των αφθάρτων τυχόντες, δόξης ακατάλυτου, ήξιώθητε άμα, έκλάμποντες τοις εν κόσμω, χάριν ιάσεων.
Страдание святого священномученика Зиновия, епископа Эгейского и сестры его Зиновии

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1066ЗИНОВИЙ И ЗИНОВИЯ
[греч. Ζηνόβιος/Ζινόβιος και Ζηνοβία; Σινόβιος κα Σινοβία;
лат. Zenobius et Zenobia],
сщмч. и мц. (пам. 30 окт.; † кон. III или нач. IV в.).
В этот день Православная Церковь почитает память мучеников Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии, замученных во время страшного гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 285 году.
Они вели благочестивую, целомудренную жизнь.
Зиновий имел дар исцеления различных болезней.

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέλφια
=============
Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его мученица Зиновия

Память 12 ноября

Тридцатого октября Святая Церковь воспоминает страдания священномученика Зиновия и сестры его Зиновии. Они родились в каппадокийском городе Егее от благочестивых родителей, которые воспитали их в законе Господнем. Рано они остались сиротами, - но добрые наставления родителей уже укоренились в них, и они решились раздать свое богатое имение бедным и жить лишь для служения Богу. Господь принял жертву их, и Зиновий получил от Господа дар чудотворения. Он мог молитвою и возложением рук исцелять больных. Скоро чудеса и добродетели прославили его по всей области, и христиане егейские избрали его в епископа. Святой Зиновий ревностно наставлял паству и словом, и примером своей святой жизни. Но вот вспыхнуло страшное Диоклетианово гонение, - в город Егею был послан царский сановник для того, чтобы склонять христиан к отречению от веры и предавать непокорных казни. Многие из христиан прославились мученическою смертию за Христа. Призвали к допросу и святителя Зиновия.
“Мне незачем с тобою долго беседовать, - сказал ему языческий сановник, - вот тебе жизнь и смерть: жизнь, если поклонишься богам нашим, смерть, если не поклонишься; выбирай!”
“Жизнь без Христа и есть смерть, - отвечал епископ, - смерть же телесная Христа ради есть вечная жизнь. Хочу умереть здесь и жить вечно со Христом”.
“Увидим, поможет ли тебе Христос твой!” - сказал сановник, и велел жестоко бить епископа.
Святая Зиновия, узнав, что брат ее страдает за Христа, поспешила на судилище и, став пред мучителем, воскликнула: “Я христианка, так же, как и брат мой, исповедую Бога и Господа Иисуса Христа. Вели же мучить и меня; я хочу умереть одною смертию с братом”.
Сановник царский стал увещевать девицу, убеждал ее отречься от веры, представлял ей ужас и позор всенародной казни. Святая Зиновия оставалась непреклонна. Тогда разгневанный язычник велел и ее, и брата ее положить на железную решетку, под которою горели уголья. “Что же, помогает ли вам Христос ваш?” – спрашивал он мучеников, ругаясь над верою их.
“Он невидимо с нами, - отвечали они. - Он освежает нас росою благодати Своей, и мы не чувствуем мучений”.
Сняли их с решетки и бросили в котел с кипящею смолою. Но, хранимые Господом, они остались невредимы и воспевали хвалебный псалом Богу. Тогда отдали их на смертную казнь. Мученики шли на смерть с радостию. “Благодарим Тебя, Господи, - воскликнули они, - что Ты сподобил нас подвизаться подвигом добрым, течение скончать, веру сохранить; соделай нас участниками славы Твоей и причисли нас к тем, которые благоугодили пред Тобою, ибо Ты благ во веки”.
Голос с неба призвал их к жизни вечной и к венцам нетленным, и они радостно предали душу Богу.
Что всего поразительнее – это братская любовь, соединявшая воедино сердца брата Зиновия и сестры его Зиновии, - это единомыслие умов и сердец их. Что делает брат, то делает и сестра. Брат идет страдать за Христа, и сестра так же. Вот образец того, как братья и сестры должны себя вести в отношении друг к другу. Особенно должны поучиться этому там, где много братьев и сестер. Но, нужно сказать правду, редко они растут в полной любви и согласии: ссоры, друг на друга жалобы, нехотение послужить друг другу, - вот что большею частию бывает в больших семействах. А когда придут в возраст, часто совсем охладевают друг к другу и живут, как чужие. Не так должно быть по духу учения нашего Господа. Если все верующие должны быть между собою единодушны и единомысленны, то тем более братья и сестры. Пусть они различны по возрасту, по характеру, по способностям, а когда придут в возраст, и по роду занятий, и по средствам к жизни, - что до того? – несмотря на все различие, у них много общего, связывающего их единым тесным союзом. Общее – это одна у всех забота о приобретении неба и его радостей, это труды для Царства Небесного. Вот на этом-то они и должны сосредоточивать свое внимание, тут-то и должны показать свою братскую любовь. Каждый брат, каждая сестра друг о друге должны заботиться: благоугодно ли проводят жизнь, с пользою ли для семьи? к утешению ли родителей и родных? прославляется ли чрез их жизнь имя Божие? близки ли они ко спасению? Все должны замечать друг в друге добрые стороны и подражать им, а недостатки братски, кротко исправлять. Кто ближе к брату, как не ты, сестра или брат? Скажи же ему, если он не так живет, как должно христианину, - напомни ему о долге христианском, о звании, которое он носит, - твое братское слово, сказанное от любящего сердца, не может остаться для него бесплодным.
Часто старшие братья стараются доставить младшим, любя их, то или другое удовольствие, - этого, конечно, строго нельзя осуждать. Но вы еще лучше бы сделали, если бы побольше находили времени побеседовать с ними о Христе, почитать им Евангелие, жития святых, если бы постепенно приучали их к молитве, собеседованию с Господом, к храму Божию. Особенно, брат и сестра, старайтесь подавать друг другу добрый пример. Смотрите, как на Зиновию подействовал пример брата ее Зиновия. Брат идет на мучения и смерть за Христа, - и сестра, подражая ему, тоже. И вы друг друга учите добру своим примером, - примером учите младших страху Божию, послушанию, любви к молитве, к церковной службе и благоговейному стоянию в храме. Пример – великое дело, он сильнее всяких слов. О, если бы Христов дух царил в наших семьях, тогда не было бы раздоров, ни ссор, ни брани, но была бы самая горячая любовь; потому что все искали бы не своих личных выгод, а того, что ведет к благу общему, семейному. Любовь священномученика Зиновия и сестры его Зиновии основана была на любви ко Христу, за Которого они пострадали. Да соединяет и нынешних братьев и сестер любовь ко Христу! Постараемся все ее приобрести. Будет любовь ко Христу, будет и братская любовь. Тогда жить для друг друга братьям и сестрам будет и приятно, и легко, и утешительно; потому что тут, в лице брата или сестры, будет все делаться для Христа.

Текст приводится по изданию: Братья и сестры // Искра Божия. Сост. прот. Григорий Дьяченко. Полоцкое епархиальное управление, 1991. (Репринт. с изд. М., 1903 г.) С. 110-112

http://iconsv.ru/
*
==========================
св. мъченик Зиновий и сестра му Зиновия
======================
Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια

Εορταζόμενο όνομα:     Ζηνόβιος, Ζηνοβία
Κατάγονταν ἀπὸ τὶς Αἰγαὶς τῆς Κιλικίας καὶ ἦταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ὁ Ζηνόβιος εἶχε σπουδάσει ἰατρική, καὶ ὄχι μόνο πρόσφερε ἀφιλοκερδῶς τὶς ὑπηρεσίες του στοὺς πάσχοντες, ἀλλὰ ἐπιπλέον πλούσια μοίραζε ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ του σ’ αὐτούς. Μὲ τὴ συμπεριφορά του αὐτὴ στήριζε τοὺς χριστιανούς, καὶ πολλοὺς εἰδωλολάτρες ἔφερε στὴ χριστιανικὴ πίστη.
Ὅταν πληροφορήθηκε αὐτὸ ὁ ἔπαρχος Λυσίας, ἔδωσε διαταγὴ καὶ τὸν συνέλαβαν. Ὁ Ζηνόβιος μὲ παρρησία ὁμολόγησε ὅτι πράγματι εἶναι χριστιανός. Καὶ ὅ,τι κάνει, τὸ κάνει γιὰ τὴ σωτηρία ψυχῶν καὶ τὴν δόξα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὁ Λυσίας μὲ αὐστηρότητα τοῦ εἶπε ὅτι ἂν δὲν σταματήσει αὐτὸ ποὺ κάνει καὶ δὲν ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, θὰ μαρτυρήσει φρικτά. Ὁ Ζηνόβιος ἀπάντησε ὅτι τὰ μαρτύρια μποροῦν νὰ βλάψουν τὸ σῶμα του, ἀλλὰ τὴν ψυχή του ποτέ. Διότι λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Καὶ τὶς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμητοὶ γένησθε;». Ποιός, δηλαδή, θὰ μπορέσει νὰ σᾶς κάνει κακὸ καὶ νὰ σᾶς ἐπιφέρει πραγματικὴ βλάβη, ἂν γίνετε μιμητὲς καὶ ἀκόλουθοι τοῦ ἀγαθοῦ; Ὁ Λυσίας ἀμέσως διέταξε καὶ τὸν βασάνισαν.
Τότε παρενέβη ἡ ἀδελφή του Ζηνοβία καὶ ἤλεγξε τὸν Λυσία, ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι ἄνανδρο. Ἀλλὰ ὁ ἔπαρχος συνέλαβε καὶ αὐτήν, καὶ τελικὰ ἀποκεφάλισε καὶ τοὺς δυό.
(Κατ’ ἄλλη ἐκδοχὴ ὁ Ζηνόβιος μαρτύρησε ἐπὶ Διοκλητιανού. Γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς τὸν Ζηνόδοτο καὶ τὴ Θέκλα, καὶ πώς, ὅταν μεγάλωσε ἔγινε ἐπίσκοπος Αἰγῶν, ἐπιτελώντας πολλὰ θαύματα).

*
========================
Cвященномученик Зиновий, епископ Егейский

Тропарь священномученику Зиновию и сестре его, мученице Зиновии

Тропарь, глас 4:
     Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.
Кондак, глас 8:
     Истины свидетели, и благочестия проповедники, двоицу достойно почтим в Богодухновенных песнех, Зиновия вкупе с мудрою Зиновиею, купно жившия и отшедшия, и мучением приимшия венец нетленный.
Величание
     Величаем вас, страстотерпцы святии Зиновий и Зиновия, и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.
*
Свв. Зиновий и Зиновия. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι, ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε, καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ἠθλήσατε· ὅθεν καὶ τῶν στεφάνων, τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκατάλυτου, ἠξιώθητε ἅμα, ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ, χάριν ἰάσεων.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχᾶς τῆς φύσεως.
Τοὺς ἀληθείας Μάρτυρας, καὶ εὐσεβείας κήρυκας, τῶν ἀδελφῶν τὴν δυάδα τιμήσωμεν, ἐν θεοπνεύστοις ᾄσμασι, τὸν Ζηνόβιοv ἅμα, τῇ σοφῇ Ζηνοβίᾳ, ὁμοῦ βιώσαντας, καὶ διὰ μαρτυρίου τευξαμένους στέφος ἄφθαρτον.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις αὐταδέλφων ἡ ξυνωρίς, Ζηνόβιε μάκαρ, Ζηνοβία πανευκλεής, οἱ τὸν Θεὸν Λόγον, δοξάσαντες ἐν ἄθλοις, παρ’ οὗ και δοξασθέντες, ἡμῶν προΐστασθε.
*

Минея - Октябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.

Строгановский иконописный лицевой подлинник. 30 октября (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.

Священномученик Зиновий Егейский

Житие Св. Зиновия. Фрагмент

Мучение свв. Зиновия и Зиновии
Афон, монастырь Дионисиат 1547 г.
Тзортзи (Зорзис) Фука.
Мучение свв. Зиновия и Зиновии. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
Священномученик Зиновий Егейский, и сестра его мученица Зиновия
Косово. монастырь Высоки Дечани.

Свв. Зиновий и Зиновия.
Константинополь. 985 г.
Минология Василия II.
Ватиканская библиотека. Рим.

Свв. Зиновий и Зиновия. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Мучение святых Зиновия и Зиновии.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.