no copi

вторник, 16 ноября 2010 г.

* Георгий Победоносец *

Чудо Георгия о змие, спасении царевны и града, и об избавлении пленника. Фреска XVI в., скит св. Анны, Греция.
*
ГЕОРГИЙ
Великомученик 
Георгий Победоносец
(303 г.)
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος    23 / 4 / 303 μ.Χ.
Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (4 век).
Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV).
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρα καὶ Τροπαιοφόρου καὶ ἐγκαίνια Ναοῦ του στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης
*
Память святому Церковь отмечает 23 апреля/6 мая,  3/16 ноября,  и 26 ноября/9 декабря.

Великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский. Роспись юго-зап. столпа. XVI в.
ГЕОРГИЙ
[греч. Γεώρϒιος] († 303), вмч. (пам. 23 апр., 3 нояб., пам. рус. 26 нояб., пам. груз. 10 нояб.).

http://www.pravenc.ru/text/162188.html
Св. Георгий Победоносец. Серебро, X - XI вв., Музей Изобразительных Искусств в Тбилиси, 19 х 18,5 см.
*

Житие святого великомученика Георгия Победоносца
Великомученик Георгий Победоносец (303 г.).
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος    23 / 4 / 303 μ.Χ.

--
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=175

Георгий родился во второй половине III века в Каппадокии в семье христиан. Устроившись на военную службу в римскую армию Георгий, выделявшийся умом, мужеством и физической силой, стал одним из офицеров высокого ранга и любимцем императора Диоклетиана. Но во время начавшихся гонений на христиан (303-305) видя их безропотные терзания руками палачей за имя Господа распятого, Георгий открыто исповедовал Творца жизни Христа, за что был лишен трибуналом военных званий, состоятельного имущества и права на жизнь. На нем испытали многие кровавые жестокие пытки. Георгий мужественно перенес все муки и не отрекся от Христа. После долгих уговоров бывших военных друзей хотя бы внешне признать божество императора, Георгий отошел к Христу через отсечение головы.
Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю одного языческого царя в Бейруте. Как сообщают некоторые литературные памятники, население той местности страдало он нападок какого-то чудовища, и когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство.
*
=========================
Вмч. Георгий. Чеканная икона из Лабечина (Грузия). XI в

Великомученик Георгий Победоносец
 
 *
=======================
==========================
Гиоргоба
6 мая
Святой великомученик Георгий Победоносец вместе с Богородицей считается небесным покровителем Грузии и является у грузин самым почитаемым святым.
Православная Церковь Грузии практически ежедневно упоминает святого Георгия в молитвах, приуроченных к памятным событиям его жития или посвященным ему иконам. Особо празднично отмечается день святого Георгия два раза в год - 23 ноября и 6 мая (день мученической смерти святого). Во всех православных храмах страны проходят праздничные службы. День Святого Георгия официально объявлен в Грузии нерабочим.

http://www.calend.ru/
 / Праздники Грузии  

*
======================
======================

Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (4 век).
Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV).
Μεγαλομάρτυρα καὶ Τροπαιοφόρου καὶ ἐγκαίνια Ναοῦ του στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης

--
Освящение храма Великомученика Георгия Победоносца в Лидде

http://www.abc-people.com/shop/george_victorious.html#005
*
================
Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде    

http://www.pravoslavie.uz/Jitiya/11/03XramGeorgiya.htm
В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. 
День великомученика Георгия в народе еще называют — “Юрьев день”, в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.
 ===============================
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρα καὶ Τροπαιοφόρου καὶ ἐγκαίνια Ναοῦ του στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης


Μετὰ τὴν κατάπαυση τῶν διωγμῶν καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ σ’ ὅλο τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, οἱ χριστιανοὶ ἀνήγειραν μεγαλοπρεπὴ Ναὸ στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης, ὅπου μετακόμισαν τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, γιὰ νὰ τὸ προσκυνοῦν πλέον ἄφοβα.
Ἔγιναν δὲ μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ στὶς 3 Νοεμβρίου καὶ ἀπὸ τότε κάθε χρόνο ἡ Ἐκκλησία μας, τελεῖ κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Μεγαλομάρτυρα, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
*
===============
Тропарь великомученику Георгию

Тропарь, глас 4:
     Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 8:
     К возбранному и скорому заступлению твоему прибегше, вернии, молим избавитися, страстотерпче Христов, от соблазн вражиих, воспевающим тя, и всяких бед и озлоблений, да зовем: радуйся, мучениче Георгие.
Величание
     Величаем тя, страстотерпче святый Георгие, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.
*

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς ἥλιος ἔμψυχος, τῇ σῇ ἀθλήσει φανείς, θεσμῷ ἔδυς φύσεως, ἀλλ’ ἀνατέλλεις ἐκ γῆς, διὰ τῶν λειψάνων σου, ὅλος λελαμπρυσμένος, τῇ τοῦ Πνεύματος αἴγλῃ, ἐκλάμπων τῇ οἰκουμένῃ, ἰαμάτων ἀκτῖνας, Γεώργιε μεγάλαθλε, πιστῶν ἡ ἀντίληψις.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῇ ὑπερμάχῳ καὶ ταχείᾳ ἀντιλήψει σου
Προσπεφευγότες οἱ πιστοὶ καθικετεύομεν
Λυτρωθῆναι παρὰ σοῦ Χριστοῦ Ἀθλοφόρε,
Τῶν σκανδάλων τοῦ ἐχθροῦ τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε
Καὶ παντοίων ἐκ κινδύνων καὶ κακώσεων,
Ἵνα κράζωμεν, χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

Μεγαλυνάριον.
Πλῆρες εὐωδίας ἁγιασμοῦ, δίκην μυροθήκης, ἐκ λαγόνων ὤφθη τῆς γῆς, τὸ σεπτόν σου σκῆνος, Γεώργιε παμμάκαρ, ἀρωματίζον κόσμῳ, θαυμάτων χάριτας.
*

Чудо Георгия о Змие,с житием в 16 клеймах.Икона XVIII века.
 ==============
Колесование великомученика Георгия (303 г.).
Великомученика Георгия (303) (колесование; грузинское празднование).
Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.).

*
Память 23 апреля/6 мая и 10/23 ноября
*
=====
Колесование святого великомученика Георгия.
 ========
Страдание святого великомученика Георгия Победоносца

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=175
*
=============
Мучение вмч. Георгия на колесе. Миниатюра из греко-груз. рукописи. XV в. (РНБ. О. I. Л. 61)
==========
Колесование святого великомученика Георгия
23 ноября (10 ноября) верующие Грузии воспоминают колесование святого великомученика Георгия

http://www.abc-people.com/shop/george_victorious.html#006
*
========
«Мученичество святого Георгия» Микаэл ван Кокси.
 ===============
Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.).

Свято́й Гео́ргий-Победоносец (Каппадокийский) (греч. Άγιος Γεώργιος) — христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен.
*
=============
Микаэл ван Кокси. «Мученичество святого Георгия»
 ====================
10 ноября (ст.ст.) 23 ноября (нов. ст.)
Колесование святого великомученика Георгия

Колесование святого великомученика Георгия. Грузия, просвещенная христианской верой святой равноапостольной Ниной († 335, память 14 января), родственницей святого великомученика Георгия Победоносца († 303, память 23 апреля), особо чтит святого Георгия, как своего покровителя. Одно из наименований Грузии – в честь Георгия (это название сохраняется и сейчас во многих языках мира). В честь великомученика святая Нина установила праздник. Он совершается и поныне в Грузии 10 ноября – в воспоминание колесования святого Георгия. В 1891 году на Кавказе, вблизи села Кахи Закатальского округа, построен на месте древнего новый храм в честь святого великомученика Георгия Победоносна, к которому стекается множество богомольцев разных вероисповеданий.

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
Среда, 10 ноября (ст.ст.) 23 ноября 2011 (нов. ст.)

*
=====================
Фреска Мучения св.Георгия
Афон, монастырь Дионисиад
*
==========================
Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

http://www.belmagi.ru/amolitv/akgeorg.htm
=============
АКАФИСТ святому великомученику Георгию Победоносцу
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=174

Кондак 1
     Возбранному воеводе и победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику, ты же, святый великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Икос 1
     Ангелов Творец и всей твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалити тя, святый Георгие, сице:
     Радуйся, до конца Иисуса, Сына Божия, возлюбивый.
     Радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый.
     Радуйся, исповедниче, от Бога призванный.
     Радуйся, подвижниче, Божиею благодатию прославленный.
     Радуйся, Ангелов сожителю.
     Радуйся, пророков равностоятелю.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 2
     Видя гонение нечестивых на христианы, не убоялся еси козни их и мучительства, богомудре, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекл еси на совет их неправедный, Христу, Вождю и Богу своему поя: Аллилуия.

Икос 2
     Разумно уразумев Единаго Бога, в Трех Ипостасях боголепно покланяемаго, твердым умом исповедал еси Его на соборищи нечестивых и тако обличил еси безумнаго царя безумное поклонение твари. Сего ради за твое высокое любомудрие приими от нас, Георгие, усердные похвалы:
     Радуйся, Единаго Истиннаго Бога проповедниче.
     Радуйся, Пресвятыя Троицы верный защитниче.
     Радуйся, велию православнаго исповедания тайну неверным показавый.
     Радуйся, идольскаго служения Прелесть обличивый.
     Радуйся, риторе божественный. Радуйся, витие, премудрости исполненный.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 3
     Сила Божия, просвещающая всякаго человека, грядущаго в мир, и в темнице тя страждущаго посетила есть, смиренномудре Георгие. Понеже ты вся жития сего тленная, яко уметы, презрев, единому Христу прилепился еси, да за имя Его добре воинствовав, сподобишися Тому со Ангелы вечно воспевати: Аллилуия.

Икос 3
     Имея ум и сердце, Духом Святым озаренныя, ты по внушению Его поревновал еси подвизатися за имя Христово, до крове стоя бо мужественно в вере, обличил еси вознесенную нечестиваго соборища гордыню. Сего ради хвалим тя, всемудре Георгие, сице:
     Радуйся, щите, воздвигнутый на охранение благочестия.
     Радуйся, мечу, подъятый на посечение нечестия.
     Радуйся, столпе веры.
     Радуйся, стено и утверждение Христовы Церкви.
     Радуйся, верных удобрение.
     Радуйся, неверных страх и посрамление.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 4
     Безумный мучитель, дышащий на тя убийством, страстотерпче Георгие, жаждал бо крове твоея, яко пес алчный, повелевая распяти на колесе тело твое и злейшим мукам предати; ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу взывал еси: Аллилуия.

Икос 4
     Слышавше от тебе Диоклетиан и жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекл еси: «О царю мучителю, почто мя всуе истязуеши? Мне бо еже жити Христос и еже умрети приобретение, трудно ти есть против рожна прати». Сего ради мы взываем ти, великоимените Георгие, сице:
     Радуйся, за мужественное исповедание веры на колесе кровь свою пролиявый.
     Радуйся, Кровию своею торжество веры возвеличивый.
     Радуйся, апостолов соревнителю.
     Радуйся, вольным Христовым страстем подражателю.
     Радуйся, поборниче веры непоколебимый.
     Радуйся, страстотерпче, адаманта твердейший.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 5
     Боготечной звезде подобен был еси, Георгие, чудесным бо от Ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровать в Троицу Единосущную и Той купно с тобою воспевати: Аллилуия.

Икос 5
     Видеша народи чудеса силы Божией, яве на тебе бываемая, с кротостию учение Христово от тебе прияша и возопиша, глаголюще: "Воистинну велик Бог Христианский!" Сего ради и мы, восхваляя тя, достославне Георгие, взываем сице:
     Радуйся, мученическим веры исповеданием неверныя ко Христу обративый.
     Радуйся, легионы воинов земных в небесное воинство приводяй.
     Радуйся, яко воин Христов, с небесными вои пребываяй.
     Радуйся, ратоборцев славо.
     Радуйся, пресветлаго мученическаго лика красото.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 6
     Проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом миру распялся еси, страстотерпче; се бо, яко Иона во чрево китово, в пещь нерастворенныя извести стремглав ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, Емуже ты и в рове известнем, яко во храме славы, умно взывал еси: Аллилуия.

Икос 6
     Возсиявый в тридневном Своем от гроба востании, всесильный ада и смерти Победитель Иисус спасе тя от адова истления, страстотерпче Георгие; по триех бо днех обретоша тя в извести жива и в воздеянии рук поюща Бога; сего ради вельми пристрашни быша и ужасошася. Мы же, радующеся, восписуем ти победную песнь:
     Радуйся, позорным в известный ров низвержением вознесенную диавола гордыню низложивый.
     Радуйся, дивным от Бога спасением зверство мучителя победивый.
     Радуйся, яко незлобив сый, за творивших ти напасть молился еси, яко за благотворцев.
     Радуйся, яко о обращении их, яко же Павел о евреех, болезновал еси.
     Радуйся, мужу желаний.
     Радуйся, сосуде избранный.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 7
     Хотяй всячески уловити сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстити тя волшебными чаровании; ты же, богоизбранне, с Давидом восклицая: о Бозе спасение мое и слава моя, верно Тому пел еси: Аллилуия.

Икос 7
     Новое показа зло лукавый оный сатаны служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолом ревности повеле напоити тя, Георгие, ядом; ты же исполнен сый веры и упования, аще и смертное испил, обаче без вреда пребыл еси, богохвальне, темже и мы вопием ти:
     Радуйся, яко в уповании на Бога Жива не посрамился еси.
     Радуйся, яко мучителя ни во чтоже вменил еси.
     Радуйся, бесов отгнателю.
     Радуйся, волшебныя казни разрушителю.
     Радуйся, яко тобою дивен Бог во святых Своих является.
     Радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 8
     Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит ти, в доказательство правости веры Христовой, словом воскресить мертваго; ты же, Георгие, ничтоже сумняся, воспевал еси Тому, Иже несть Бог мертвых, но Бог живых: Аллилуия.

Икос 8
     Всежеланный и Сладчайший Иисус, Егоже ты всею душею и всем сердцем возлюбил еси, всеблаженне Георгие, слыша теплое веры твоея моление, вскоре повеле по слову твоему воскреснуть мертвому, прославления ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание. Сего ради по долгу вопием ти:
     Радуйся, яко Господь сил дивная на тебе явил есть.
     Радуйся, яко тобою мертваго от гроба воскресил есть.
     Радуйся, ослепленному волхву умное веры прозрение даровавый.
     Радуйся, многим Христа ради пострадавшим во святая святых путь показавый.
     Радуйся, Рима удивление.
     Радуйся, христианскаго рода возвышение.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 9
     Вси Ангели восхвалиша Бога, даровавшаго ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничном заточении не преставал еси молитвенно бодрствовати. Сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видети в видении Господа, венцем нетления главу твою венчающа, да и мы с тобою вопием: Аллилуия.

Икос 9
     Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойныя хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, ихже за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради и мы, недоумея восхваляти тя по достоянию, воспеваем сице:
     Радуйся, вольным за Христа и Церковь страданием ветхаго в себе Адама распявый.
     Радуйся, за доблестное страдание венец правды от руки Господней приявый.
     Радуйся, правило ревности благочестивыя.
     Радуйся, образе нищеты духовныя.
     Радуйся, яко не себе, но единому Христу добре угодил еси.
     Радуйся, яко за Христа на многообразные смерти готов был еси.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 10
     Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты ревнуя поревновал еси, яко Илиа по Бозе; вошед бо во храм идольский, силою Божиею разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель, не с человеки, но со Ангелы пел еси Богу: Аллилуия.

Икос 10
     Стены безчувственнее окамененный сердцем мучитель твой, Георгие, не уразуме Бога, яве тобою чудодействующа, но до конца пребыл есть, яко аспид, затыкая уши свои. Сего ради повеле усещи тя на позорищи во главу, яко злодея; ты же, болезнуя о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тя ублажаем любовию сице:
     Радуйся, веру, надежду и любы до конца сохранивый.
     Радуйся, во успении твоем многия и великия чудеси сотворивый.
     Радуйся, оружием благоволения Божия венчанный на земли.
     Радуйся, славою и велелепием украшенный на небеси.
     Радуйся, человече Божий.
     Радуйся, добрый воине Христов.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 11
     Пение Пресвятей Троице паче иных воздал еси, святый великомучениче Георгие, не словом точию и умом, но живым всего себя в жертву принесением: подражая бо распятому за ны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею. Темже убо аще и недовольны есмы к похвалению таковыя твоея доблести, больше бо сея любве никтоже имать, обаче благодарны суще, поем дивному во святых Богу: Аллилуия.

Икос 11
     Светоприемный светильник истиннаго света сущим на земли являешися, богоизбранне Георгие, просвещаеши бо сердца верных и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас весело взывати:
     Радуйся, яко в пресветлых Ангельских чертозех вселяешися.
     Радуйся, яко не в гаданиих, но лицем к лицу невечерняго Троическаго света причащаешися.
     Радуйся, нищих питателю и обидимых защитниче.
     Радуйся, немощных врач и царей поборниче.
     Радуйся, православным воином во бранях поборниче.
     Радуйся, о спасении грешников теплый ходатаю.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 12
     Благодать, данную ти от Бога, ведуще, память твою празднуем, великомучениче Георгие, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающе, твоею всесильною о Господе помощию, яко необоримою стеною, ограждаемся. Сего ради восхваляя тя, усердно зовем Богу: Аллилуия.

Икос 12
     Славную кончину твою поюще, еюже возвеличился еси, яко добрый воин Христов, молим тя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощник и услыши ны, усердно взывающих ти:
     Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается.
     Радуйся, яко имя твое и между неверными прославляется.
     Радуйся, дивная исповедников славо.
     Радуйся, высокая мучеников похвало.
     Радуйся, телес наших целебниче.
     Радуйся, о душах наших молитвенниче.
     Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 13
     О всеблаженный и святый великомучениче Георгие, приими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякаго зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуия.
Этот кондак читается трижды. Затем икос 1-й и кондак 1-й
*
==================
икона вмч. Георгия Победоносца (ЧУДО ГЕОРГИЯ о ЗМИЕ) XIX в.17х22 см.
=====================
Молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу


Обращаются к нему с молитвой, прося защитить в экстремальных, опасных для жизни ситуациях, не допустить насилия над человеком.

Молитва первая

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!
Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа и Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу Святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он всему боголюбивому воинству на супостаты одоление. Изрядне же да оградит нас святых Ангелов Своих ополчением, во еже избавитися нам по исходе нашем от жития сего от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
*
Молитва иная
    
Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие!
Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиеся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует людем нашим победу на сопротивныя; и паки припадающе молим тя, святый победоносче, укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы возстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь; и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление, умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуя предстательство, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

====================
ЧУДО ГЕОРГИЯ о ЗМИЕ XV в
 =================

Тропарь, кондак и величание великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь, глас 4
Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие, и веры ради обличил еси мучителей нечестие: жертва же благоприятна Богови принеслся еси. Темже и венец приял еси победы, и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.
Ин тропарь, глас 4:
Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Кондак, глас 4
Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.
Ин кондак, глас 8:
К возбранному и скорому заступлению твоему прибегше вернии, молим избавитися, страстотерпче Христов, от соблазн вражиих, воспевающим тя, и всяких бед и озлоблений, да зовем: радуйся, мучениче Георгие.
Величание
Величием тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

На молебне припев:
     Спаси от бед рабы твоя, страстотерпче Георгие, яко вси тя к Богу предстателя имамы, яко непобедимаго Христова воина и тепла к Нему молитвенника.
*

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἕτερον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Μαρτύρων τὸ κλέος, καὶ λαμπρὸν ἀκροθίνιον, τῶν καινῶν τροπαίων τὴν στήλην, καὶ ὁπλίτης περίδοξον, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις ἱεροῖς, Γεώργιον τὸν μέγαν Ἀθλητήν· σελαγίζει γὰρ τοῖς θαύμασιν πᾶσαν γῆν, καὶ σώζει τοὺς κραυγάζοντας· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, ξένα θαυμάσια.
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Γεωργηθεὶς ὑπὸ Θεοῦ ἀνεδείχθης, τῆς εὐσεβείας γεωργὸς τιμιώτατος, τῶν ἀρετῶν τὰ δράγματα συλλέξας σεαυτῷ· σπείρας γὰρ ἐν δάκρυσιν, εὐφροσύνῃ θερίζεις· ἀθλήσας δὲ δι’ αἵματος, τὸν Χριστὸν ἐκομίσω· καὶ ταῖς πρεσβείαις Ἅγιε ταῖς σαῖς, πᾶσι παρέχεις, πταισμάτων συγχώρησιν.
Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς τῶν Μαρτύρων ταξιάρχην καὶ ἀκρέμονα
Καὶ Ἐκκλησίας ἀκατάσειστον θεμέλιον
Μακαρίζομέν σε πόθῳ Τροπαιοφόρε.
Ἀλλ’ ὡς μέγας ἀρωγὸς ἡμῶν καὶ πρόβολος
Ἐν παντὶ ἀντιλαβοῦ καὶ ὑπεράσπισον
Τῶν βοώντων σοι, χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.
Μεγαλυνάριον.
Μέγας ἐν ἀθλήσει ἀναδειχθείς, ὡς τροπαιοφόρος, καὶ ἐν θαύμασιν εὐκλεής, μέγας ἀντιλήπτωρ, τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης, Γεώργιε παμμάκαρ, Μαρτύρων καύχημα.
 *
===============================
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ.XVII в.
Рязанский областной художественный музей
Дерево, паволока, левкас, темпера
126,5 X 54 см
.
==============================
Святому великомученику Георгию Победоносцу
о возвращении потерянных детей

Снятый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! 
Собрания во храме твоем и пред иконою твоею поклоняющийся людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от своего благосердия Бога, да милостивно услышит нас просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, да укрепит же данною тебе благодатно во бранех православное воинство, и силы восстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь; и всем в скорби и состоянии сущим многомощное яви твое заступление. 
Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
*
Св. вмч. Георгий в житии
Москва.

Святому великомученику Георгию Победоносцу, покровителю воинов

Прибегаем ныне к святому великомученику Георгию, предивному чудотворцу, Бога всею душею возлюбившему и милости великой от Него удостоившемуся. 
Услышь нас, святой великомученик добропобедный, и моли Господа от скорбей избавить нас, и не лишить в нас вечных благ. За веру во Христа, от которого отречься ты не захотел, и за исповедание преславного и пречудного имени Его, по повелению царя, мучителя нечистивого, тебя копием в утробу вонзили, на колесе остром мучили, в сапоги железные, с гвоздями обували и в них заставляли бегать, в известь нерастворенную засыпали и жилами воловьими били без пощады. 
Но все эти муки, силою Христовою чудесно препобедив, вожделенного мига кончины ты достиг и во главу мечем усечен.
Много чудес, великомученник Георгий, благодатию Божию на спасение ближних, ты сотворил, мертвого воскресил, и на острове Метелине одного юношу, в плен серацинами уведенного, родители коего глубоко почитали тебя и в память твою угощение ставили, празднуя с сродниками и знакомыми, спустя один год, изволением Божиим восхитив, во мгновение ока, в отчий дом перенес. 
На земле, великомученник, всех ближних твоих возлюбив, большую заботу о них ты обнаруживал: внемли же воздыханиями сердец наших, Георгий Победоносец, и будь покровом и защитой православного и Христолюбивого воинства: 
на войнах, воин Царя Небеснаго, сражающихся за веру и Отечество, невредимыми сохрани и служить Господу во всякой правде и благочестии наставь, чтобы они, ограждаемые тобою, а с ними и все мы, чтители священной памяти твоей, в покаянии и целомудрии живя и всегда о Боге памятуя, Господом нашим услышаны были, как и ты, великомученник Георгий, молился, чтобы помянул. 
Владыка всех, призывающих великолепное и достопоклоняемое 
Имя Его и славящих Его от века. 
Аминь.
=====================
"Святой великомученик Георгий Победоносец"
Великомученик Георгий Победоносец
Великомученик Георгий Победоносец

Вмч. Георгий. Икона. Русь. Около 1170 г. Успенский собор Московского Кремля.
Святой великомученик Георгий Победоносец

Вмч. Георгий. Икона. Византия. XIII в. Афон (Лавра).


Вмч. Георгий. Икона. Византия. XIV в. Чтимый образ монастыря Зограф (Афон).
Икона в окладе "Святой Георгий Победоносец"
Серебро 84, штамп, чеканка, гильошировка, канфарение, золочение, полихромная расписная эмаль по скани; 22,5x17,5 см. Москва, 1908-1917 гг.
Клейма: тройник Московского окружного пробирного управления - шифр Москвы, женская голова вправо, 84; именник мастера "СГ" (неизвестный мастер).

Хайме Уге, Триптих св. Георгия, 1459-1460.

Вмч. Георгий. Икона. Новгород. 1130-40 - е годы. 230 х 142. ГТГ. Москва.

Великомученик Георгий Победоносец
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ в живописи средневековья.  Матис Грюневальд

Альбрехт Дюрер, Paumgartner Altar (левое крыло), ок. 1505.

св. Георгий

Святой Георгий
Вторая четверть XVII в.
ризница Pećke Patrijaršije, Сербия.
Вмч. Георгий. Икона. Византия. 1266-1267 годы.

Вмч. Георгий. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.

Великомученик Георгий, с житием.
Первая треть XVI в.
Московская школа.
129,5 х 100.
Происходит из Пятницкой церкви города Дмитрова.
Поступила в Музей имени Андрея Рублева в 1959 г. из Дмитровского краеведческого музея.
ЦМиАР. КП 828.
Состав клейм: 1) Георгий исповедует христианскую веру перед императором; 2) Мучение воловьими жилами; 3) Моление Георгия в темнице; 4) Мучение ядом, доской и железными когтями; 5) Мучение раскаленными железными сапогами; 6) Обращение царицы Александры; 7) Мучение на колесе; 8) Мучение расплавленным оловом (см. фрагмент); 9) Мучение камнем; 10) Георгия сажают на раскаленного железного вола; 11) Бичевание Георгия; 12) Усекновение главы Георгия; 13) Явление Георгия императору и придворным после смерти и наказание их небесным огнем; 14) Погребение святого Георгия; 15) Сарацин стреляет в образ святого Георгия и падает на землю, сраженный собственной стрелой; 16) Сарацин раскаивается перед образом святого Георгия и принимает христианство.
Сохранность: утрачены нимб в среднике, рукоять меча, золотой фон повсеместно, много утрат на полях, особенно на нижнем, потертости в клеймах, значительные повреждения нижних клейм, крупная вставка в среднике на последнем клейме вдоль трещине около главы Георгия, трещины на стыках досок.

Вмч. Георгий с житием. Икона. Москва. 1-я треть XVI века. 134 х 104,5. Из Успенского собора г. Дмитрова. С 1959 в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва.
Вмч. Георгий Победоносец с житием
XVI век , Кипр, Пафос, церковь St. Kendeas
фреска

Георгий Победоносец и Царица Александра
с иконой Божьей Матери Троеручица
Энциклопедия людей и идей: Юрьев день. Георгий Победоносец. Храм Георгия Победоносца. Иконы Георгия Победоносца. Юрия-приметы на Юрьев день
***


Чудо святого Георгия о змие, с Параскевой пятницей и Николой Чудотворцем на полях
17 век. Русский Север
Дерево, левкас, темпера. 29,3х24,6 см.
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
(Чудо Георгия о Змие)
Современная икона
Павел Пелевин
Георгий Победоносец
1996. Музей истории города Москвы.
50х45 см, дерево, темпера.
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Москва, Первая половина XVI века
Музей им. Андрея Рублева
Деисус со святыми великомучениками Георгием и Димитрием.
Триптих. Греция. Начало XVIII века.
Москва, Государственный Исторический музей.
Барельеф, известный под именем образ святого Георгия.
Деисус, благоверные князья Борис и Глеб, святые Прокопий и Иоанн, устюжские чудотворцы. Находится в московском Успенском соборе над гробницей святителя Феогноста
Вмч. Георгий. Храмовая икона Георгиевского собора Юрьева монастыря под Новгородом, XII в., ныне в Государственной Третьяковской галерее.
ГЕОРГИЙ СВЯТОЙ
30—40–е годы XII века.
Дерево, паволока, левкас, темпера. 230 х 142
Государственная Третьяковская галерея
Св. вел. муч. Георгий Победоносец опояс с усеченною главой в руках. Греция.

"Чудо о змие" .болгарские иконописцы, сказали мне, что позади св. Георгия сидит виночерпий
св. вел. муч. Георгий Победоносец, афонская икона, 19 век
ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ
Западная Русь, XVIII век.
Ковчег, левкас, темпера, масло.
50,5 x 42,5 x 3 см.
Частное собрание
Святые великомученики Георгий Победоносец и Пантелеймон Целитель с усеченными главами
современная греческая икона
студия иконописи "Theophanis the Cretan"
размер 1,80м х1,80м
святой георгий победоносец
Греция
церковь Девы Марии в Фессалониках
Викторас Ступкас. Современная роспись.
ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ,
СО СЦЕНАМИ ЖИТИЯ
Конец XVIII – начало XIX века. Русский Север (Выг?)
Дерево, левкас, темпера
91,8 х 74,6 см..
Частное собрание М. Е. Де Буара (Елизаветина)
Усекновение главы святого Георгия (фреска Альтикьеро да Дзевио в капелле Сан-Джорджо, Падуя
Икона «Чудо святого Георгия о змии».(30Х40 см. Дерево, паволока, левкас, темпера, позолота.)

Дамиан. «Св. Георгий воскрешает павшего вола», Грузия
Икона в окладе "Святой Георгий Победоносец"
Серебро 84, штамп, чеканка, гильошировка, канфарение, золочение, полихромная расписная эмаль по скани; 22,5x17,5 см. Москва, 1908-1917 гг.
Клейма: тройник Московского окружного пробирного управления - шифр Москвы, женская голова вправо, 84; именник мастера "СГ" (неизвестный мастер).
Великомученик Георгий Победоносец. XVI век
Святые Георгий и Полихрония. Икона из ц. вмч. Георгия Мали в Несебыре. XVI в. (СНИМ)
Мучение вмч. Георгия на колесе. Миниатюра из греко-груз. рукописи. XV в. (РНБ. О. I. Л. 61)
Вмч. Георгий. Керамическая икона. Никомидия. X-XI вв. (ГИМ)
Иисус Христос и вмч. Георгий. Икона. XVII в. (Исторический музей, Крит)
Великомученик Георгий Победоносец на троне
Житийная икона св. Георгия. В клеймах можно разглядеть различные пытки, в том числе и те, которых нет в стандартном списке — например, как его жгут в медном раскалённом докрасна быке
Микаэл ван Кокси. «Мученичество святого Георгия»
Великомученик Георгий Победоносец. Примечание: Икона XVI в. Греция.
Вмч.Георгий Победоносец

Георгий Победоносец. Дерево липа. Размеры высота 85см, ширина 55см.
Георгий Победоносец. Икона XV в.

Георгий Победоносец

Георгий, великомученик

Икона - Святой Георгий Победоносец
Икона - Святой Георгий Победоносец
Икона - Святой Георгий Победоносец
Икона - Святой Георгий Победоносец
Икона - Святой Георгий Победоносец
Икона - Святой Георгий Победоносец
Икона «Святой Георгий Победоносец»
Паоло Уччелло. «Битва Св. Георгия со змием»
Св. Георгий Победоносец, 38х29, дерево, темпера.
Св. Георгий Победоносец, 38х29, дерево, темпера.(2)
Св. Муч. Георгий Победоносец
Святой великомученик Георгий Победоносец
Святой Георгий с житием
Современная ярославская иконопись
Чудо Георгия о змие
А вот прекрасная древнерусская икона из коллекции подборок воронежского иконописца
Сергея Красавина
Чудо Георгия о Змие
ЧУДО ГЕОРГИЯ
Государственный Русский Музей
Чудо Георгия о змие
Бессарабия, 1806 г    93 x 62,5

Икона "Чудо Георгия о змие"
Критская школа, середина XV века,  дерево (кипарис), ковчег, паволока, темпера
иконописец Ангелос(?).
Размер - 94 х 58 см.
Святой великомученик Георгий Победоносец
Святой великомученик Георгий жил в 284-305 гг. во времена правления римского императора Диоклетиана. Он был сыном богатых и благородных родителей, исповедовавших христианскую веру. Когда Георгий был еще ребенком, его отца замучили за исповедание Христа. Получивший блестящее образование и отличавшийся крепким телосложением, красотой и мужеством юноша уже в 20 лет стал одним из самых близких к императору людей. Но, почтив Георгия за выдающуюся храбрость званием воеводы, Диоклетиан не знал еще, какой он веры.
Но как же повел себя этот блистательный юноша, когда император задумал истребить всех христиан и при этом заменил практиковавшиеся виды пыток на более лютые, более жестокие муки.
Узнав, что это бесчеловечное решение не может быть отменено, святой Георгий понял, что наступило время, которое послужит для спасения его души. Как христианин он не мог чувствовать себя счастливым при императоре-язычнике. Раздав все имущество бедным и отпустив рабов на волю, Георгий прибыл на последнее совещание императора с единомышленниками и смело выступил вперед:
- Долго ли тебе, царь, и вам, князья и советники, совершать злые дела и преследовать невинных? Вы заблуждаетесь, поклоняясь идолам. Истинный Бог есть Иисус Христос.
Все удивились смелой речи Георгия. Царь приказал вельможе Магненцию спросить у юноши, что это за истина, побудившая Георгия к таким дерзким словам.
- Эта истина - есть сам Иисус Христос, гонимый вами, - ответил святой, - я раб Христа, Бога Моего, и пришел сюда свидетельствовать об истине.
Разъяренный царь приказал своим оруженосцам заключить Святого Георгия в темницу, забить его ноги в колоды, а на грудь положить тяжелый камень. Перенеся пытку с Божьей помощью, Георгий ответил царю, когда тот стал убеждать его раскаяться: "Неужели ты думаешь, царь, что страдания отвлекут меня от веры? Скорее ты устанешь мучить меня, нежели я - терпеть мучения".
После этих слов Диоклетиан приказал принести новоизобретённое орудие пытки - колесо, истыканное железными остриями. После колесования, когда все признали праведника мертвым, вдруг раздался удар грома и послышались слова: «Не бойся, Георгий! Я с тобою". Георгий, исцеленный Ангелом, сам сошел с колеса, прославляя бога.
Наблюдавшие за страданиями великомученика царские сановники Анатолий и Протолеон, а также царица Александра увиде ли чудесное спасение и хотели принять христианство. Обоих вельмож за исповедание Христа царь приказал казнить, царицу Александру - запереть во дворце, а святого Георгия засыпать негашеной известью на три дня. На третий день император велел выкопать кости мученика, думая, что он сгорел во рве. Но слуги, разгребавшие известь, нашли Святого Георгия невредимым и привели к царю.
- Скажи, Георгий, - начал Диоклетиан, - откуда в тебе такая сила и какими ты пользуешься волшебствами. Я думаю, ты притворяешься христианином, чтобы удивить всех своим волшебством и явить себя великим.Икона: Георгий Победоносец.
- Царь, - отвечал Георгий, ты только хулишь Бога. Прельщенный дьяволом, ты так глубоко погряз в заблуждениях язычества, что называешь волхвованиями и чарами чудеса Бога моего, совершенные на твоих глазах.
Диоклетиан приказал надеть на ноги святого Георгия сапоги с раскаленными гвоздями внутри. В этой обуви мученика гнали до самой темницы с побоями и руганью. Друг императора Магнеций посоветовал Диоклетиану обратиться к известному волхву Афанасию. Когда волхв явился во дворец, император сказал ему: "Или победи и уничтожь волхвования Георгия и сделай его покорным нам, или тотчас лиши его жизни чародейными травами, и пусть он, таким образом, погибнет от той же самой хитрости, которой научился".
Афанасий обещал исполнить желание царя. Утром в суде он показал присутствующим два сосуда и велел: "Приведите сюда осужденного, и он увидит силу наших богов и моих чар. Если безумец выпьет из первого сосуда, - сказал колдун, - то будет во всем покорен царской воле. От второго же питья он умрет."
Но, выпив из обоих сосудов, Георгий остался невредим. Волхв Афанасий, видя благодать Божию, охраняющую святого Георгия, сам уверовал и перед всеми исповедовал Христа как всесильного Бога. За это император приказал его казнить.
Святого Георгия после этого вновь заключили в темницу. Сюда к нему стали приходить люди, видевшие его чудеса и обратившиеся к христианству. Золото открывало им тюремные двери, и для приходящих мрачная темница стала светочем Истины, источником Слова Божьего. Многие за исповедание Христа приняли мученическую смерть. Среди них святые мученики Валерий, Донат, Ферин.
После этого советники царя просили осудить святого Георгия, говоря, что он привлекает к себе в темницу множество народа и своим колдовством отвращает от языческих богов к Распятому.
Тогда Диоклетиан приказал привести святого Георгия в храм Аполлона и в последний раз стал убеждать его принести жертвы идолам. Святой еще раз доказал бессилие языческих богов, и тогда толпа разъяренных язычников набросилась на него, требуя от императора смерти осужденного. Услышав шум и крики, царица Александра, жена Диоклетиана, поспешила в Храм и бросилась к ногам Георгия со словами: "Боже Георгия, помилуй меня, ибо Ты - Бог истинный и всемогущий!" Император, видя свою жену у ног осужденного, с изумлением спросил: "Что с тобой случилось, Александра, и почему ты присоединяешься к волхву и чародею, бесстыдно отрекаясь от наших богов?" Александра ничего не ответила царю и отвернулась от него. Разгневанный Диоклетиан тотчас же произнес смертный приговор обоим.
Воины схватили святого Георгия и Александру и повели их за город. Святая Александра еще на пути к месту казни предала свой дух Господу. Георгий, придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову под меч 23 апреля (6 мая) 305 г.
По преданию, святой Георгий совершил множество подвигов. Из них, как самый славный, отмечается следующий.
На родине святого, у города Бейрута, находилось озеро, в котором жил огромный и страшный змей. Выходя из озера, он пожирал людей и опустошал окрестности. Чтобы умилостивить грозное чудовище, жители по совету жрецов стали, бросая жребий, отдавать своих детей в жертву змею.
Дошла, наконец, очередь и до единственной дочери царя. Девушку, отличавшуюся невиданной красотой, привели к озеру и оставили на обычном месте. В то время, как народ издали смотрел на царевну, ожидая ее гибели, - вдруг явился св. Георгий на белом коне и с копьем в руке. Увидев змея, он осенил себя крестным знамением и со словами "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа" устремился на чудовище и ударил его копьем в гортань. После чего велел девушке связать змея поясом и вести в город. Люди, увидев чудовище, стали в ужасе разбегаться. Но святой Георгий удержал их:
"Не бойтесь, но веруйте и уповайте на Господа Иисуса Христа: это Он послал меня спасти вас от змея". После этих слов святой убил змея, а жители сожгли чудовище.
Увидев это чудо, 25000 идолопоклонников приняли христианство.
3а победу над змеем и за мужество в страдании Святой Георгий стал называться Победоносцем. Святой великомученик Георгий считается покровителем и защитником воинов. На иконах обычно изображается сидящим на белом коне и поражающим змея копьём в пасть.

Из "Жития Святых"

Св. Георгий Победоносец (Черный Георгий). XIV в-18Иллюстрация из Бревиария Мартина Арагонского, 15 векРафаэль Санти, Св. Георгий и дракон, 1505-1506
Рафаэль Санти. Св. Георгий и дракон

"Святой Георгий и дракон" Рафаэль Санти. 1504-1506

Икона"Чудо Георгия о змие"
Россия, Палехские письма, XIX в.
Палехские письма, дерево, левкас, яичная темпера.
31,2 х 26,8 см.

Джованни Беллини, Алтарь Песаро (предел), 1471-1474
Паоло Учелло, Св. Георгий и дракон, 1456г

Тинторетто. Св. Георгий и дракон.

Чудо Георгия о змие
Россия, Северное письмо, конец XVI в. начало XVII в.
66 x 56
дерево. Левкас, темпера
Вмч. Георгий. Икона. Новгород. Конец XIV - начало XV в.

св. Георгий

Святой мученик Георгий
Израиль, Лидда, храм св. великомученика Георгия

Святой Георгий Победоносец
Россия,  XV век.
Икона "Чудо Георгия о змие"
Русский Север. Первая половина XVIII века.
Дерево, левкас, темпера. Размер - 67 х 54,5 см.
источник: http://www.obraz.org
Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.
Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклитианом (284 - 305) и принят в его стражу со званием комита - одного из старших военачальников.
Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество Распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете сената в Никомидии Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь.
Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим своё наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа: "Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине". "Что есть Истина?" - повторил вопрос Пилата один из сановников. "Истина есть Сам Христос, гонимый вами", - отвечал святой.
Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: "Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу". Тогда по приказу разгневанного императора оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем.
На другой день на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: "Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою". Тогда Диоклитиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. Великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: "Не бойся, Георгий, Я с тобою". Затем воссиял дивный свет и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: "Радуйся!" - как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что пред ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора усекли мечом. Познала истину и царица Александра, супруга Диоклитиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но её удержал один из слуг императора и увел во дворец.
Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные пытки. Сбросив в глубокий ров, святого мученика засыпали негашеной известью. Через три дня его откопали, но нашли его радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со здоровыми ногами, он сказал императору, что ему понравились сапоги. Его били воловьими жилами так, что тело и кровь смешались с землей, но мужественный страдалец, подкрепляемый силой Божией, оставался непреклонным.
Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы тот сумел лишить святого чудодейственной силы, или отравил его. Волхв преподнес святому Георгию две чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его покорным, а другое - умертвить. Но и зелья не действовали - святой по-прежнему обличал языческие суеверия и славил Истинного Бога.
На вопрос императора, какая же сила помогает мученику, святой Георгий отвечал: "Не думай, что не вредят мне муки благодаря человеческому усилию, - я спасаюсь только призыванием Христа и Его силою. Верующий в Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос" (Ин. 14, 12). Диоклитиан спросил, каковы же дела Христовы. - "Слепых просвещать, прокаженных очищать, подавать хромым хождение, глухим - слух, изгонять бесов, воскрешать умерших".
Зная, что еще никогда ни волхвование, ни ведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император, чтобы посрамить упование святого, велел ему на его глазах воскресить умершего. На это святой сказал: "Ты искушаешь меня, но ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог мой сотворит это знамение". И когда святого Георгия подвели к гробнице, он воззвал: "Господи! Покажи предстоящим, что Ты Бог Единый по всей земле, да познают Тебя, Всесильного Господа". И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел из нее.
Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял Истинного Бога. Волхв Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедал Христа Всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении. Однако закоснелый в нечестии император не вразумился: он в ярости приказал обезглавить уверовавшего Афанасия, а также воскрешенного человека, а святого Георгия опять заточил в темницу. Люди, обремененные недугами, разными способами стали проникать в темницу и там получали от святого исцеление и помощь. Обратился к нему в скорби и некий земледелец Гликерий, у которого пал вол. Святой с улыбкой утешил его и заверил, что Бог возвратит вола к жизни. Увидев дома ожившего вола, земледелец по всему городу стал прославлять Бога христианского. По приказу императора святой Гликерий был схвачен и обезглавлен.
Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножали число христиан, поэтому Диоклитиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертвы идолам. Начали готовить судилище при капище Аполлона. В последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел Самого Господа, Который поднял его Своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: "Не бойся, но дерзай и сподобишься царствовать со Мною".
Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание - он предлагал ему стать своим соправителем. Святой мученик с притворной готовностью ответил, что императору с самого начала следовало не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона. Диоклитиан решил, что мученик принимает его предложение, и последовал с ним в капище в сопровождении свиты и народа. Все ждали, что святой Георгий принесет жертву богам. Он же, подойдя к истукану, сотворил крестное знамение и обратился к нему, как к живому: "Ты ли хочешь принять от меня жертву как Бог?" Бес, обитавший в идоле, закричал: "Я не Бог и никто из подобных мне не Бог. Един Бог только Тот, которого ты проповедуешь. Мы из служащих Ему Ангелов сделались отступниками, и, одержимые завистью, прельщаем людей". "Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель Истинного Бога?" - спросил святой. Послышался шум и плач, идолы пали и сокрушились.
Поднялось всеобщее смятение. На святого мученика в неистовстве накинулись жрецы и многие из толпы, связали его, стали бить и требовать немедленной казни.
На шум и крики поспешила святая царица Александра. Пробираясь через толпу, она кричала: "Бог Георгиев, помоги мне. так как Ты Един Всесилен". У ног великомученика святая царица славила Христа, уничижая идолов и поклонявшихся им.
Диоклитиан в исступлении немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию и святой царице Александре, которая без сопротивления последовала за святым Георгием на казнь. По дороге она изнемогла и без чувств прислонилась к стене. Все решили, что царица скончалась. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы и его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы Он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию Истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля 303 года (6 мая по новому стилю).
В растерянности взирали на своего Победителя палачи и судьи. В кровавой агонии и бессмысленных метаниях кончалась эра язычества. Прошло всего десять лет - и святой равноапостольный Константин, один из преемников Диоклитиана на римском престоле, прикажет начертать на знаменах Крест и завет, запечатленный кровью Великомученика и Победоносца Георгия и тысяч неведомых мучеников: "Сим победиши".
Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. На родине святого, в городе Бейруте, было много идолопоклонников. Около города, близ Ливанских гор, находилось большое озеро, в котором жил громадный змей. Выходя из озера, он пожирал людей, и жители ничего не могли поделать, так как от одного его дыхания заражался воздух.
По научению бесов, живших в идолах, царь принял такое решение: каждый день жители должны были по жребию отдавать в пищу змею своих детей и когда очередь дойдет до него, он обещал отдать свою единственную дочь. Прошло время, и царь, нарядив ее в лучшие одежды, отправил к озеру. Горько плакала девушка, ожидая смертного часа. Неожиданно к ней подъехал на коне великомученик Георгий с копьем в руке. Девушка упрашивала его не оставаться с ней, чтобы не погибнуть. Но святой, увидев змея, осенил себя крестным знамением и со словами "во Имя Отца и Сына и Святого Духа" устремился на него. Великомученик Георгий пронзил гортань змея копьем и попрал его конем. Затем он велел девушке связать змея своим поясом и, как пса, вести в город. Жители в страхе разбегались, но святой остановил их словами: "Не бойтесь, но уповайте на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него, ибо это Он послал меня к вам, чтобы спасти вас". Затем святой убил змея мечом, а жители сожгли его за городом. Двадцать пять тысяч человек, не считая женщин и детей, крестились тогда, и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и великомученика Георгия.
Святой Георгий мог стать талантливым полководцем и удивить мир воинскими подвигами. Он скончался, когда ему не было и 30 лет. Спеша соединиться с воинством Небесным, он вошел в историю Церкви как Победоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства и на Святой Руси.
Святой Георгий Победоносец был ангелом и покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи. Сын святого равноапостольного Владимира, Ярослав Мудрый, во святом Крещении Георгий (+ 1054), много способствовал почитанию святого в Русской Церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. День освящения Киевского Георгиевского храма, совершенного 26 ноября 1051 года Святителем Иларионом, митрополитом Киевским и всея Руси, навсегда вошел в литургическую сокровищницу Церкви как особый церковный праздник, Юрьев день, любимый русским народом "осенний Георгий".
Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий , создатель многих Георгиевских храмов, строитель города Юрьева-Польского. В 1238 году героическую борьбу русского народа с монгольскими ордами возглавил великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович, сложивший голову в битве на Сити. Память о нем, как о Егории Храбром, защитнике родной земли, отразилась в русских духовных стихах и былинах. Первым великим князем Московским, в период, когда Москва становилась центром собирания земли Русской, был Юрий Данилович - сын святого Даниила Московского, внук святого Александра Невского. С того времени святой Георгий Победоносец - всадник, поражающий змия - стал гербом Москвы и эмблемой Русского государства.

Чудо Георгие о змие.
Русский Север. Первая половина XVIII в.

Святой мученик Георгий и Распятие с предстоящими
Эфиопия XVIII-XIX вв.

Чудо святого Георгия о змие
Россия, первая половина XIX века
дерево, левкас, паволока бумажная, темпера, лак, 26,5х22х2,4 см
в мастерских Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря изготавливают храмовые иконы академического афонского письма в технике шелкографии:  Вмч.Георгий Победоносец

Современная икона. Иконописная мастерская «Лик» в Рыбинске
Чудо Георгия о Змие

Рафаэль Санти Св. Георгий, бьющийся с драконом, 1505.
Рафаэль Санти. Св. Георгий сокрушает дракона.j
Андреа Мантенья, Св. Георгий, ок. 1446
Альбрехт Альтдорфер

Бернардо Марторелл, Св. Георгий, убивающий дракона, 1430-1435

Saxe, Andres Marsal de Saxe, центральная часть альтаря св. Георгия ок.1400

Джованни Антонио Бацци. Св. Георгий и дракон.
Питер Пауль Рубенс. Св. Георгий сокрушает дракона .

Ван дер Вейден. Святой Георгий и дракон

Израель ван Мекенем, Св. Георгий и дракон,

Тинторетто Св. Георгий и дракон, 1553
Георгий Победоносец-

Гиоргоба

Чудо вмч. Георгия о змие. Икона. Новгородская провинция. 2-я половина XVI века. 113.5 х 79.7. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος

Фридрих Херлин, Св. Георгий и дракон, ок. 1462

Святой Георгий
Рогир ван дер Вейден, Св. Георгий и дракон, 1432-1435


Чудо Георгия о змие, с житием Георгия
Россия, Северное письмо, вторая пол. XVI в.
128 x 88
дерево. Поволока, левкас

СВ ГЕОРГИЙ
начало XIX века
33.3 x 28.8 см.
Святой мученик Георгий
Израиль, Лидда, храм св. великомученика Георгия

Паоло Учелло, Св. Георгий и дракон, 1458-60 г.г.
***

Мучения св.Георгия
Афон, монастырь Дионисиад

"Святой мученик Георгий Победоносец" Павел Рыженко
Сцены мученичества св. Георгия:
Бичевание. Марторелл Бернардо
МАРТОРЕЛЛ Сцены мученичества св. Георгия: Св. Георгий обезглавленный.
  Каталония, известен с 1427-1452
  Дерево, 107 х 53 см.

Сцены мученичества св. Георгия:
Св. Георгия волокут привязанным к коню.
Марторелл Бернардо
Энциклопедия людей и идей: Юрьев день. Георгий Победоносец. Храм Георгия Победоносца. Иконы Георгия Победоносца. Юрия-приметы на Юрьев день

Сцены мученичества св. Георгия:
Св. Георгий обезглавленный. Марторелл Бернардо
Энциклопедия людей и идей: Юрьев день. Георгий Победоносец. Храм Георгия Победоносца. Иконы Георгия Победоносца. Юрия-приметы на Юрьев день
***
Георгий Победоносец на гербе России

Храм великомученика Георгия в Лидде

Собор великомученика Георгия в Киеве

 


***

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.