no copi

вторник, 16 ноября 2010 г.

* Мученики Акепсим Персидский, епископ, Иосиф пресвитер и Аифал диакон *

*
Святой мученик Акепсим, епископ,Иосиф пресвитер и Аифал диакон
Афон, Иверский монастырь. Конец XV в.
C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
*
Мученики Акепсим Персидский, епископ, Иосиф пресвитер и Аифал диакон (4 век).
* Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (380).
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV).
Οἱ Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶς
*
Святой мученик Акепсим, епископ
Афон. Монастырь Ставроникита.Фреска церкви свт. Николая. 1546 год
Феофан Критский и Симеон.
*
Страдание святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1085
--
http://www.pravoslavie.uz/Jitiya/11/3.htm
*
===========
Мч. Акепсим. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.
 =============
АКЕПСИМ
[Акебшема; сир.  , греч. ̓Ακεψιμᾶς]


http://www.pravenc.ru/text/63852.html
*
==============
Мч. Акепсим. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.
 =============
Святй мученик Акепсим, епископ,Иосиф пресвитер и Аифал диакон

Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в персидском городе Наессоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неустанные пастырские труды.
Царь Сапор повелел разыскивать и казнить христианское духовенство. Был схвачен и епископ Акепсим, в то время восьмидесятилетний старец.
Его привели в город Арбелу, где он предстал пред судом Ардаха – жреца бога солнца. Святой старец отказался принести жертву персидским богам. За это его жестоко избили и заключили в темницу, куда на следующий день после тяжелейших пыток были брошены семидесятилетний пресвитер Иосиф и диакон Аифал. Три года святых держали в узах, томили голодом, жаждой.
В храм бога огня, находившийся недалеко от Арбелы, прибыл царь Сапор, пожелавший видеть трех святых мучеников. Изможденные, покрытые гноящимися язвами, святые предстали перед царем и на его требования вновь твердо отказались поклониться языческим богам, исповедуя веру во Христа. Святому епископу отсекли голову, а пресвитера и диакона отправили в город и там побили камнями.
Казнь пресвитера Иосифа длилась несколько часов. Возле места казни была поставлена стража, чтобы христиане не взяли тела святого мученика. На четвертую ночь над городом пронесся сильный ураган, молния убила стражу, ветер разметал камни, и тело святого Иосифа исчезло.
Диакон Аифал был отведен в селение Патриас и там был побит камнями. Христиане тайно погребли его тело, на могиле святого выросло дерево, плоды которого приносили исцеление.

http://iconsv.ru/*
============
Οἱ Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶς
=====================
Οἱ Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶς

Ὁ Ἀκεψιμᾶς ἦταν ἐπίσκοπος, ὁ Ἰωσὴφ πρεσβύτερος καὶ ὁ Ἀειθαλᾶς διάκονος.

Καὶ οἱ τρεῖς μαρτύρησαν γιὰ τὸν Χριστό, ὅταν βασιλιὰς τῆς Περσίας ἦταν ὁ Σαπὼρ ὁ Β’. Ὁ Ἀκεψιμᾶς ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή, ἀφοῦ χτυπήθηκε σκληρὰ μὲ ἀκανθωτὰ ραβδιὰ ἀπὸ ροδιά. Ὁ Ἰωσὴφ – ἀφοῦ διέσχισαν τὶς σάρκες του – ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο διὰ λιθοβολισμοῦ. Ὁ Ἀειθαλᾶς μαστιγώθηκε σκληρὰ καὶ ἔπειτα τὸν κρέμασαν μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω, μέχρι ποὺ παρέδωσε καὶ αὐτὸς τὴ μακαρία ψυχή του (330 μ.Χ.).

Τὸ αἷμα, ὅμως, ἀπὸ τὶς θυσίες τῶν Ἁγίων ποὺ προκάλεσαν οἱ ἀσεβεῖς, ὑπενθυμίζει τὰ φοβερὰ λόγια τῆς Ἀποκάλυψης: «Ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοὶς ἔδωκας πιεῖν ἄξιοι εἴσι». Δηλαδή, ἐπειδὴ οἱ ἀσεβεῖς αὐτοὶ ἔχυσαν τὸ αἷμα τῶν Ἅγιων καὶ τῶν Προφητῶν, τοὺς ἔδωσες καὶ Σὺ (Χριστέ μου) νὰ πίνουν ἀντὶ νεροῦ αἷμα.
Καὶ πράγματι, εἶναι ἄξιοι τῆς τιμωρίας αὐτῆς. Ἂς γνωρίζουν, λοιπόν, οἱ ἀσεβεῖς, ποὺ ἐγκληματοῦν ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων τῆς πίστης, ὅτι τοὺς περιμένει ἀνελέητη καὶ βαρειὰ τιμωρία.
*
===============
Акепсий Египетский
============
Тропарь мученикам Акепсиме, Иосифу и Аифалу

Тропарь, глас 4:
     Мученицы Твои, Господи, Акепсима, Иосиф и Аифал, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.
Кондак, глас 2:
     Божественная, мудре, непорочно тайноводил еси, жертва приятна был еси, Богоблаженне, Христову бо пил еси чашу славно, святе Акепсимо со страдальцы твоими, моляся непрестанно о всех нас.
Величание
     Величаем вас, страстотерпцы святии Акепсимо, Иосифе и Аифале, и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.
*
Мученик Аифал
Афон, монастырь Ставроникита, фреска церкви свт. Николая.1546 год.
Феофан Критский и Симеон
 *
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ὡς θεράποντες, τῆς εὐσεβείας, στῦλοι ὤφθητε, τῆς Ἐκκλησίας, πυρσολατρῶν καθελόντες τὸ φρύαγμα, Ἀκεψιμᾶ Ἱεράρχα πολύαθλε, Ἀειθαλᾶ Ἰωσήφ τε μακάριοι. Ἀλλ’ αἰτήσασθε, Χριστὸν τὸν Θεὸν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.

Τὴν τριφαῇ, τῶν Ἀθλοφόρων φάλαγγα, τὴν ἐν Μονάδι, Τριάδα δοξάσασαν, ἀριστείαις τῆς ἀθλήσεως, μεγαλοφώνως μακαρίσωμεν, Ἀκεψιμᾶν τὸν μέγαν μεγαλύνοντες, καὶ σὺν Ἀειθαλᾷ τὸν Ἰωσήφ ὁμοῦ· αὐτοὺς γὰρ ὁ Λόγος προσεδέξατο.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἀθλοφόρων τριὰς σεπτή, Ἀκεψιμᾶ Πάτερ, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶ, οἱ καταβαλόντες, πυρσολατρῶν τὴν πλάνην, καὶ μαρτυρίου δόξαν, καρποφορήσαντες..
*
============================
Святой мученик Акепсим, епископ
Косово, монастырь Высокие Грачаница. свято-Благовещенская церковь
1318 год
Мч. Акепсим. Фреска церкви Благовещения. Грачаница. Косово. Сербия. Около 1318 г.


Минологий. 3 ноября. Фреска. Церковь Христа Пантократора. Дечани. Косово. Сербия. Около 1350 года.
Святой мученик Акепсим, епископ,Иосиф пресвитер и Аифал диакон
Косово, Монастырь высокие Дечани. Церковь Христа Пантократора. Около 1350 года.

Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.

Строгановский иконописный лицевой подлинник. 3 ноября (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.

Мчч. Акепсим, Иосиф, Аифал. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
Святой мученик Акепсим, епископ,Иосиф пресвитер и Аифал диакон
Афон, монастырь Дионисиат. 1547 г.
Тзортзи (Зорзис) Фука.***

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.