no copi

воскресенье, 21 ноября 2010 г.

* Архангел Михаил *

АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ
1043-1046 г.
София Киевская
*
Архангел Михаил
Михаил архангел, архистратиг.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

*
Празднование 6/19 сентября и 8/21 ноября
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА.
Архангел Михаил
и прочие Небесные Силы бесплотные -
Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил

*

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων


*
Собор святого Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных  

21 ноября большой православный праздник, веселый и светлый - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных - ангелов, сотворенных Богом прежде человека и обычно недоступных земному зрению. Этот праздник - главный из всех праздников в честь святых ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим верующими людьми.
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора.
Собор - соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, которые все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.
Архистратиг Михаил - вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в руке - меч или копье. Под ногами - пораженный им дракон. С кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего видимого мира, был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех. Это и произошло с одним из верховных ангелов - Денницей, который открыл в себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца.
Духовный мир поколебался и часть ангелов последовала за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг Михаил и произнес: «Никто как Бог!», - обращаясь с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал, что признает только одного Единого Бога, Творца и Властителя всей вселенной.
Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими совершенствами. Но силы добра победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в руках Архистратига меч, потому что сатана, свергнутый с неба, не успокаивается. Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие области мироздания и, поэтому, всю свою злобу они устремили на людей, и в первую очередь на верующих в Бога. Может ли меч Архистратига Михаила при таких обстоятельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Он не перестает воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. И мы должны радоваться, что имеем такого отважного защитника - победоносного вождя Небесных Сил. Нужно помнить, что его охраняющий меч будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем, с кем борется Архистратиг Михаил. Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига Михаила, настолько утвердились в добре, что грех для них стал невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а просто потому, что они не хотят этого делать, не хотят грешить. Обратите внимание на эти слова. Не хотят грешить! Как это назидательно для нас! Не захотеть грешить - значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят Его ангелы. Служить Ему, исполняя Его повеления.
Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование имеют бесплотные духи, потому что они возвещают людям волю Божию. Ангелы обитают везде, но, преимущественно на небе, вокруг Престола Божия. Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию - нам нужны посредники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной и нам. Вот ангелы и являются этими посредниками, без которых мы никогда бы не смогли ощутить и воспринять, даже в малой степени, Божественный свет. Ангелы посылаются на землю для служения людям.
По мнению некоторых учителей Церкви, человек должен восполнить число отпавших ангелов. Значит, мы должны войти в Собор Ангелов. Как же чиста и свята тогда должна быть наша жизнь! Как еще здесь, на земле, мы должны подготавливать себя к вхождению в светлое и святое собрание Ангелов! Для этого мы должны приобрести мысли и чувства ангельские, очистить сердце для любви. Жить по заповедям евангельским.

Энциклопедия людей и идей
http://www.abc-people.com/

*
*
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
1833. Санкт-Петербург.
История празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Еще в апостольские времена было распространено ложное учение об Ангелах. Среди христиан появились еретики, которые поклонялись Ангелам как богам и учили, что видимый мир сотворен не Богом, а Ангелами, почитая их выше Христа. Это учение было настолько опасно, что святые отцы были вынуждены созвать в Лаодикии поместный собор (IV век), на котором было осуждено злочестивое ангелопоклонение и установлено благочестивое почитание Ангелов как служителей Божиих, охранителей человеческого рода, и повелено праздновать Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 8 ноября по старому стилю (21 ноября - по новому).
Дата празднования выбрана не случайно. Ноябрь - это 9-й месяц после марта, который считается первым месяцем после сотворения мира. В ознаменование 9-ти ангельских чинов именно в ноябре - 9-м месяце - установлен праздник Ангелам. 8-е число указывает на день Страшного Суда, в котором непосредственное участие примут Ангелы. Именно они будут свидетельствовать на Суде о нашей жизни и делах - праведных или неправедных. День Страшного Суда святые отцы называют восьмым днем. Время измеряется неделями (седмицами). 8-м днем будет последний день мира, день Страшного Суда.
Число Ангелов неизмеримо велико, и Господь учредил порядок в Небесном воинстве, создав Ангельскую иерархию. Ангелы отличаются друг от друга просвещенностью.


*

 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Россия, XIX в., 30х25 см..
частное собрание.
Собор Архистратига Михаила
Россия, XIX в., 30х25 см..
Россия XV в.


Собор архангела Михаила
русская икона, XIX век
Собор Архистратига Михаила. Православная икона. Варахиил — первый справа

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
(новгородская икона, конец XV века)
Собор Архангела Михаила
с избранными святыми на полях
Россия, начало XIX в.
36 x 30 см.
Частное собрание
Собор архангелов.
Собор Архистратига Михаила
Собор архангелов
Собор святого Архангела Гавриила
Благовестника нашего спасения, великого слугу Божьего и радостного посланника к Пречистой Деве Марии (Лк.1:26), Архангела Гавриила мы восхваляем в песнопениях, составляя ему второй раз праздничный собор. Первый его собор празднуется на другой день после Благовещения Пресвятой Богородице, 26 марта, теперь же снова этот собор празднуется в святой церкви и снова его чудесные по Божьему повелению явления воспоминаются и прославляются. Он Моисея, избежавшего руки фараона, научил в пустыне книжному писанию, сообщил ему о начале мира, создании первого человека Адама, о жизни его и по нем бывших патриархов, о последующих временах, – о потопе и разделении языков; объяснил ему расположение небесных планет и стихий, научил его арифметике, геометрии и всякой премудрости. Он пророку Даниилу объяснил чудесные видения о царях и царствах, имеющих быть впоследствии и изображенных ему в виде разных зверей: сообщил ему о времени освобождения людей Божиих из плена Вавилонского, а также и о времени первого пришествия в мир Христа чрез воплощение от Пресвятой Девы (Дан., гл. 8 и 9). Он явился святой праведной Анне, которая в своем саду скорбела о своем неплодии и со слезами молилась Богу, и сказал ей:
– Анна, Анна! твоя молитва услышана, воздыхания твои прошли облака, а слезы твои дошли до Бога: ты зачнешь и родишь благословенную Дочь, о Которой благословятся все племена земные, Ею дастся спасение миру, а получит Она имя Марии.
Также святой Гавриил явился и праведному Иоакиму, постившемуся в пустыне, и возвестил ему тоже, что и святой Анне, что они будут иметь дочь, от века избранную Матерью Мессии, грядущего для спасения рода человеческого. Сей великий Архангел был приставлен от Бога хранителем рожденной от неплодных богоотроковицы Марии и, когда Она была введена в храм, питал Ее, ежедневно принося Ей пищу. Он же явился святому священнику Захарии, стоящему на правой стороне алтаря кадильного, возвестил ему разрешение от неплодства престарелой жены его Елисаветы и рождение святого Иоанна Предтечи Господня, и, когда он не поверил, связал язык его немотой до дня исполнения слов его (Лк.1:25). Этот же предстатель Божий, будучи послан Богом в Назарет, явился Пресвятой Деве, обрученной праведному Иосифу, и возвестил Ей зачатие Сына Божия осенением и действием в Ней Духа Святого. Также явился он во сне и Иосифу, объяснивши ему, что отроковица осталась невинной, ибо Зачатое в ней от Духа Святого (Мф.1:18-21). А когда Господь наш родился в Вифлееме, сей Ангел Господень Гавриил явился пастырям, стерегущим ночью стада свои, и сказал:
– Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.
А затем тотчас со множеством небесных воинов воспел: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк.2:10-14).
Полагают, что этот Ангел явился с неба Христу Спасителю перед Его страданиями, когда Он молился в саду, ибо имя Гавриил значит крепость Божия. Явившийся Гавриил укреплял Его, так как между другими служениями имел и это – укрепление в подвигах, а Господь наш тогда подвизался в усердной молитве (Лк.22:43; Евр.5:7). Сей же ангел явился мироносицам, сидящим на камне у гроба, возвещая им о воскресении Господнем (Мф., гл. 28; Мрк., гл. 16; Лк., гл. 24; Иоан., гл. 20): таким образом, будучи благовестником зачатия и рождества Господа, он явился и благовестником Его воскресения. Он же явился и Пресвятой Деве Богородице, горячо молившейся на горе Елеонской, возвестил Ей приближение Ее честного успения и от земли на небо переселения, и дал Ей светлую райскую ветвь. Святая Церковь, воспоминая его многократные явления в Ветхом и Новом Завете и зная его постоянное ходатайство пред Богом о роде христианском, ныне совершает ему соборное празднование, чтоб люди Божии с усердием всегда и горячо прибегали к заступничеству и помощи этого ходатая и благодетеля рода человеческого, и его молитвами получали оставление грехов от Христа Господа Спасителя нашего1.
Тропарь, глас 4:
Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно, и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.
Кондак, глас 2:
На небесех зря Божию славу, и на земли с высоты подая благодать, начальниче ангелов мудре Гаврииле, Божия славы служителю, и мира божественный поборниче, спасай, соблюдай вопиющыя ти: сам буди помощник, и никтоже на ны.
Ин кондак, глас 2:
Архистратиже Божий, служителю божественныя славы, ангелов начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси, и велию милость, яко безплотных архистратиг.
Собор архангелов и прочих сил бесплотных
Храм свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. Конец XX в.
Икона «Собор архангелов» изображает хор — хор ангельских сил, воспевающих Христа. Небесное ангельское воинство выступает вперед со щитом, на котором изображен Спас-Эммануил. («Эммануил» значит «С нами Бог», так назван Мессия в пророчестве Исайи 7:14, так же именуется в иконографии образ Христа младенца или отрока). Ангелы высоко поднимают образ Спасителя, подобно тому, как в древности воины несли на щите и на копьях императора-триумфатора, вступающего в город с победой. На каждой Литургии звучит Херувимская песнь, в которой поется об этом же. И на каждой Литургии, предстоя Христу и славя имя Его, мы все уподобляемся этому небесному воинству: «иже херувимы, тайно образующе...» .
Собор Архистратига Михаила
Санкт-Петербург, художник В.В. Беляев.
Русский музей
Современная иконопись
Собор архангела ГавриилаСобор Архистратига Михаила
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
21 ноября (8 ноября по ст.ст.) Церковь празднует Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных .
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) - в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют "днем восьмым", ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит "день осмый", и тогда "приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.
За Херувимами - предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.
Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божий, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов - по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского - "кто как Бог") - верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: "Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!" По Церковному преданию, запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.
Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5, 13 - 16). Сила великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч воинов Ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 35), в поражении нечестивого вождя Антиохова Илиодора и в ограждении от огня трех святых отроков - Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу .(Дан. 3, 92 - 95).
По воле Божией, Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в рове со львами заключенному (кондак акафиста, 8).
Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело святого пророка Моисея для обожения (Иуд. 1, 9).
Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас отрока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у берегов Афона (Афонский Патерик).
С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Пафнутия Боровского со слов татарских баскаков о чудесном спасении Новгорода Великого: "А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян ... внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя перстом: "сей ми возбрани пойти на Великий Новгород"".
Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы - храм-усыпальница в Кремле - посвящен ему. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна из них - икона "Благословенное воинство" - написана для Успенского собора Московского Кремля, где святые воины - князья русские - изображены под предводительством Архистратига Михаила.
Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил - крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание Божие, целитель человеческих недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь или свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил - молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16); Иегудиил - славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил - раздаятель благословения Божия на добрые дела, испрашивающий людям милости Божий; Иеремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения:
Михаил - попирает ногами диавола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой - копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест.
Гавриил - с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа - в левой.
Рафаил - держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу.
Уриил - в поднятой правой руке - обнаженный меч на уровне груди, в опущенной левой руке - "пламень огненный".
Селафиил - в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки сложены на груди.
Иегудиил - в деснице держит золотой венец, в шуйце - бич из трех красных (или черных) вервий.
Варахиил - на его одежде множество розовых цветов.
Иеремиил - держит в руке весы.
Собор Архистратига Михаила
Слева сверху вниз: Престолы, Силы, Начала.
Справа: Господства, Власти, Архангелы (с душами человеческими на руках).
Вокруг Сопрестолия - Серафимы, Херувимы, Ангелы, Тетраморф.
Икона Собор архистратига Михаила.
1995 г.
Собор архангелов Михаила и Гавриила
M(ιχαήλ) Η [ΣΥ]Ν[Α]ΞΙC Τ[ΩΝ] ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Γ(αβριήλ),
Балканы, 1786 г. 56.2 x 41.6 см.
Частное собрание
Благочестно праздновать собор святых Ангелов святая Церковь приняла по преданию богодухновенных отцов, после того, как отвергла древнее нечестивое почитание ангелов, установленное еретиками и идолопоклонниками. Еще в Ветхом Завете, когда люди отступив от Бога, Создателя своего, стали поклоняться созданию Божию и делам рук своих, делая идолов по подобию видимой твари, "что на небе вверху, и что на земле внизу" (Исход гл. 20:4), принося жертвы солнцу, луне и звездам, в которых, по их мнению, находилась живая душа - в то время люди покланялись и приносили жертвы и Ангелам, о чем так сказано в книге Царств:  - "кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному" (4 кн. Царств 23:5). -, т. е. Ангелам, ибо они суть воинство небесное, по сказанному в Евангелии: "И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее" (Лук. 2:13).Такое неправильное почитание Ангелов было сильно распространено во времена святых Апостолов. Святый Апостол Павел о таком неправильном почитании так говорит: "Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы" (Кол. 2:18-19), т.е. Христа. Ибо были в то время некоторые еретики, казавшиеся по виду смиренными и с гордостью помышляющие своим воздержанием и чистым житием подражать Ангелам. Они учили творить поклонение Ангелам такое же, как и Самому Богу. Потом появились другие еретики, проповедывавшие, что Ангелы суть творцы видимой твари и, как бесплотные, выше и достойнее почитания, нежели Христос, Сын Божий; Архангела же Михаила называли богом евреев1. Наконец, иные, предававшиеся волхвованию и обольщавшие людей, под именем ангелов, призывали бесов и служили им, называя их ангелами. В особенности же такие ереси умножились в Колоссах2, принадлежавших к Лаодикийской митрополии, где многими тайно совершалось такое нечестивое, подобное идолопоклонству, почитание ангелов3. Когда же таковое неправильное почитание ангелов было осуждено и отвергнуто, то было установлено благочестивое и правильное почитание и празднование им, как служителям Божиим и хранителям рода человеческаго4. И в той же Колосской стране, где прежде тайно и нечестиво совершалось почитание ангелов, началось открыто совершаться православное празднование Собора Ангелов и стали устроять благолепные храмы во имя святого архистратига Михаила - начальника Ангелов. Так, в Хонах, над чудотворным источником, был построен благолепный и пречудный храм, в котором было явление святому Архиппу самого святого архистратига Михаила5. Празднование Собора святых Ангелов установлено совершать в месяце ноябре - девятом от марта, первого месяца от сотворение мира - для обозначения числа чинов ангельских, каковых чинов считает девять святой Дионисий Ареопагит6, ученик святого Апостола Павла, бывшего восхищенным до третьего неба, там видевшего различие чинов святых Ангелов и, объяснившего сие Дионисию, как своему ученику.
Девять чинов ангельских разделяются на три иерархии, - в каждой по три чина - высшую, среднюю и низшую.
Первую - высшую и к Пресвятой Троице ближайшую иерархию составляют: серафимы, херувимы и престолы.
Ближе всех к Творцу и Создателю своему предстоят боголюбивые шестокрылатые серафимы, как видел пророк Исаия, говорящий:  - "Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал" (Ис. 6:2). Они огнеобразны, как непосредственно предстоящие Тому, о Котором пишется: "потому что Бог наш есть огнь поядающий (Евр. 12:29): престол Его пламень огненный (Даниил, 7:9); обличие же славы Господней как огонь пламенеет"(Исх. 24:17). Предстоя таковой славе, серафимы огнеобразны, по сказанному:"Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими - огонь пылающий" (Пс. 103:4). Они пламенеют любовью к Богу и других возбуждают к таковой же любви, как показывает и самое имя их, ибо "серафим" с еврейского языка значить: пламенеющий.
После серафимов пред всеведущим Богом, живущим во свете неприступном, предстоят в несказанной светлости многоочитые херувимы, более иных низших чинов сияющие всегда светом богопознания, ведением таинств Божиих и глубины Его премудрости, сами просвещаемые и других просвещающие. Имя их - "херувим" - по переводу с еврейского языка значит: многое разумение или излияние премудрости, так как чрез херувимов другим ниспосылается премудрость и подаётся просвещение умных очес для боговидения и богопознания.
Затем - пред Сидящим на престоле высоком и превознесённом предстоят богоносные (как называет их святой Дионисий Ареопагит) престолы, ибо на них, как на разумных престолах (как пишет святой Максим исповедник) разумно почивает Бог. Богоносными же они называются не по существу, но по благодати и по своему служению, тогда как плоть Иисуса Христа, (как пишет святой Василий Великий), называется богоносною по существу, так как она соединена нераздельно с Самим Богом Словом. Престолы же называются богоносными не по существу, но по благодати, данной для их служения, - как таинственно и непостижимо носящие в себе Бога. Почивая на них непостижимым образом, Бог совершает Свой праведный суд, по сказанному Давидом:  - "ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия праведный" (Пс. 9:5). Посему чрез них преимущественно проявляется правосудие Божие: они служат Его правосудию, прославляют оное и изливают силу правосудия на престолы7 земных судей, помогая царям и владыкам производить праведный суд.
В средней иерархии также заключается три чина святых Ангелов: господства, силы и власти.
Господства - называются так потому, что они господствуют над прочими, которые следуют за сими чинами Ангелов, будучи сами свободными. Оставив же, как говорит святой Дионисий Ареопагит, рабский страх, они добровольно и с радостью служат непрестанно Богу. Также ниспосылают они силу к благоразумному владению и мудрому управлению поставленным от Бога на земле властям, дабы те хорошо управляли порученными им областями. Затем - они учат владеть чувствами, смирять в себе непотребные вожделения и страсти, порабощать плоть духу, господствовать над своею волею и быть выше всякого искушения.
Силы, исполненные божественной крепости, исполняют немедленно волю Всевышнего и Всемогущего своего Господа, крепкого и сильного. Они творят и превеликие чудеса и ниспосылают ту же благодать чудотворение угодникам Божиим, достойным таковой благодати, чтобы те могли творить чудеса, - исцелять всякие болезни и предвозвещать будущее. Святые Силы помогают и людям труждающимся и обремененным в несении возложенного на них какого-нибудь послушания, - чем объясняют свое имя - "силы" - и носят немощи немощных. Они также укрепляют каждого человека в терпении, - чтобы он не изнемогал в скорби, но с крепким духом и мужественно переносил все напасти, со смирением, благодаря за всё Бога, всё устрояющего к пользе нашей.
Власти - называются так потому, что имеют власть над диаволом, чтобы укрощать власть бесовскую, отражать наводимые ими на людей искушения и не допускать бесов причинять кому-либо вред в такой степени, в какой бы они желали. Власти утверждают добрых подвижников в духовных подвигах и трудах, оберегая их, чтобы они не лишились духовного царствия; борющимся же со страстями и похотями помогают отгонять злые помыслы, наветы вражии и побеждать диавола.
В низшей иерархии также три чина: начала, архангелы и ангелы.
Начала - называются так потому, что имеют начальствование над низшими ангелами, направляя оных к исполнению божественных повелений. Им поручено также управление вселенной и охранение всех царств и княжеств, земель и всех народов, племен и языков, ибо каждое царство, племя и народ, из небесного чина, называемого началами, имеют особого для себя хранителя и управителя всей своей страны8. Затем - служение этого ангельского чина (по объяснению святого Григория Двоеслова) состоит в том, чтобы наставлять людей воздавать каждому начальствующему честь, подобающую его званию. Наконец, Ангелы этого чина возводят достойных людей на различные почетные должности и наставляют их, чтобы они принимали власть не ради своего прибытка и пользы, не ради любочестия и суетной славы, но ради чести Божией, ради распространения и умножения святой Его славы и ради пользы ближних, - служа общим нуждам всех своих подчиненных.
Архангелами называются великие благовестники, благовествующие о великом и преславном. Служение их (как говорит великий Дионисий Ареопагит) состоит в том, чтобы открывать пророчества, познание и разумение воли Божией, что получают они от высших чинов и возвещают низшим чинам - Ангелам, - а чрез них -людям. Святой же Григорий Двоеслов говорит, что Архангелы укрепляют в людях святую веру, просвещая ум их светом познания святого Евангелия и открывая таинства благочестивой веры.
Ангелы - в небесной иерархии ниже всех чинов и всех ближе к людям. Они возвещают меньшие тайны и намерения Божии и наставляют людей добродетельно и праведно жить для Бога. Они приставлены для хранения каждого из нас - верующих: людей добродетельных поддерживают от падения, падших - поднимают, и никогда не оставляют нас, хотя бы мы и согрешили, ибо всегда готовы помогать нам, если только мы сами пожелаем.
Но и все высшие небесные чины называются общим именем - Ангелов. Хотя они по своему положению и по данной от Бога благодати и имеют разные наименования (как-то: серафимы, херувимы, престолы и прочие чины), однако все вообще называются Ангелами, ибо слово Ангел есть название не существа, но служения, по писанному: "Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?" (Евр. 1:14) Служение же их различно и неодинаково, и каждый чин имеет собственное свое служение, ибо премудрый Создатель не всем в одинаковой мере открывает тайны Своего намерения, но от одних к другим, чрез высших просвещает низших, открывая им Свою волю и повелевая оную исполнять, как это ясно видно из книги пророка Захарии. Там говорится о том, как один Ангел после беседы с пророком, встретил другого, который повелел ему опять идти к пророку и открыть будущую судьбу Иерусалима:  "И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: (т.е. пророку Захарии) Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него" (Захар. 2:3 - 5). Рассуждая об этом, святый Григорий говорит:
- Когда один Ангел говорит другому: "иди, скажи этому юноше", - нет сомнения, что одни Ангелы посылают других, низшие - посылаются, высшие - посылают"9.
Точно также и в пророчестве Даниила находим, что один Ангел повелевает другому Ангелу истолковать видение пророку (Дан.8:16). Отсюда ясно, что ангелы высших чинов открывают божественную волю и намерение Творца своего Ангелам чинов низших, просвещают их и посылают к людям.
Православная воинствующая церковь, нуждаясь в помощи Ангелов, празднует собор всех девяти чинов ангельских нарочитым молением, как и следует, в восьмой день сего месяца ноября, т. е. девятого месяца, ибо все эти девять чинов ангельских соберутся в день страшного Суда Господня, каковой день божественными учителями церкви называется днем восьмым, ибо, говорят они, по окончании семи тысяч лет, наступить как бы день восьмой, "Когда же приидет Сын Человеческий (и Божий, Судия праведный) во славе Своей и все святые Ангелы с Ним (как Сам Господь предсказал в Евангелии - Матф. 25:31). И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров" (Матф. 24:31), т. е. от востока, запада, севера и юга.
О, если бы они тогда собрали к лику избранников Божиих и нас, Собор их с честью празднующих!
Над всеми вышепоименованными девятью небесными чинами Ангелов чиноначальником и вождём поставлен Богом святой Архистратиг Михаил, как верный служитель Божий10. Он во время пагубного впадения в гордость сатаны, его отступление от Бога и ниспадение в бездну, собрав все чины и воинства ангельские, велегласно воскликнул:
- Вонмем, станем добре пред Творцом нашим и не будем думать о том, что противно Богу! Вонмем, что потерпели те, которые были созданы вместе с нами и доселе вместе с нами были причастниками божественного света! Вонмем, как они ради гордости внезапно от света впали во тьму и с высоты низверглись в бездну! Вонмем, как спала с неба восходящая заутра Денница11 и сокрушилась на земле!12
Говоря так ко всему собору Ангелов он, стоя впереди, начал с серафимами и херувимами и со всеми небесными чинами славить Пресвятую, Единосущную и Нераздельную Троицу, Единого Бога, согласно воспевая торжественную песнь:
"Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!" (Ис.6:3).
Таковое соединение святых Ангелов получило имя Собора ангельского, ибо они совокупно и единогласно славят Отца, и Сына, и Святого Духа, - Святую Троицу, Ему же и от нас земных да будет слава во веки. Аминь.
Тропарь, глас 4:
Небесных воинств архистратизи, молим вас присно мы недостойнии: да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающыя прилежно, и вопиющыя: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.
Кондак, глас 2:
Архистатизи Божии, служителие божественныя славы, ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите, и велию милость, яко безплотных архистратизи.
Примечание:
1 Относительно указанных еретиков святой Епифаний Кипрский в книге "о ересях" сообщает следующее: "они назывались саторнилианами - от Саторнила, родоначальника этой ереси. Саторнил жил в Сирии, близ Данфиса, где впервые распространил свое учение. Деятельным помощником у него был Василид, который распространял это учение в Египте. Учение их об ангелах сводилось к следующему: семь ангелов создали мир и всё, что в мире. Творение человека произошло так: ангелы, собравшись вместе, замыслили и сообща создали человека, по подобию приникшего свыше светлого образа... Но, когда был сотворён человек, ангелы по бессилию своему не могли довершить его творение. Человек, лежал на земле и был принижен на подобие пресмыкающегося червя до тех пор, пока Всевышняя Сила, приникнув и умилосердившись, ради собственного Своего образа и вида, из милости послала искру Своей силы и таким образом ею восстановила и оживотворила человека. Эта искра - душа человека, которой непременно должно спастись".
2 Колоссы - многолюдный город в древней Фригии (в Малой Азии) при реке Ликусе (приток Меандра). В 65 г. по Р. X. этот город вместе с соседними городами Лаодикией и Иераполисом был почти совершенно уничтожен страшным землетрясением, но впоследствии был возобновлен и процветал до XII стол. Впоследствии назывался Хоны.
3 Как видно из 35 правила Лаодикийского собора, этим правилом осуждаются еретики молящиеся не Богу, а только ангелам, как бы творцам и правителям мира.
4 Поместный Лаодикийский собор, на котором 35-м правилом было отвергнуто нечестивое почитание ангелов и установлено правильное их почитание и празднование Собору их, был во времена святого Сильвестра, папы Римского, за несколько лет до первого вселенского Никейского собора. Этот Лаодикийский собор был в 319 г., а по мнению других, в 320 и 321 г.; епископов на том соборе было 32; председательствовал на нем митрополит Лаодикийский Нунехий.
5 Воспоминание о сем чуде совершается 6-го сентября.
6 Память святого Дионисия Ареопагита совершается 3-го октября. Учение об Ангелах изложено им в сочинении "О небесной иерархии".
7 "Престолы земных судей" - образное выражение относительно пределов власти земных судей.
8 Учение о том, что каждый народ и каждое царство имеют своего Ангела, основывается на словах пророка Даниила 10:13, где говорится об Ангелах царства Персидского и Иудейского.
9 Святый Григорий Двоеслов. Толкование 4 на Евангелие.
10 По значению слова, Михаил есть Ангел, обладающий необыкновенною, беспримерною духовною силою. У пр. Даниила он представляется особенным защитником и покровителем народа Иудейского (Дан.10:13, 21; 12:1). В откровении св. Иоанна Богослова Архангел Михаил изображается защитником христиан и низложителем дракона с его ангелами: "была война на небе; Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и низвержен был великий дракон, змий древний, называемый диаволом и сатаною, с его ангелами на землю"; тогда в злобе своей он начал вредить Церкви Христовой и продолжает вести брань со святыми (Апок.12:1-17); но, в утешение верующим дается видеть в Откровении, что это исконная борьба с врагом нашего спасения окончится совершенною победою Агнца (гл. 19 и 20), и что в борьбе с змием мы имеем высших защитников и покровителей, во главе со святым Архангелом Михаилом. Почитание святого Архангела Михаила в православной церкви восходит к самым древним временам.
11 Денница - заря утренняя. Здесь под денницею разумеется отпадший ангел, сатана, который был сотворен Богом прежде мира видимого светлым духом, как бы восходящей, ясной утренней зарёй, но, возгордившись и восстав против Бога, низпал в бездну и подвергся вечному осуждению.
12 Святый Григорий Двоеслов. Толкование 4 на Евангелие.
В изложении святителя Димитрия Ростовского
M(ιχαήλ) Η [ΣΥ]Ν[Α]ΞΙC Τ[ΩΝ] ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Γ(αβριήλ),
IC XC, 1786
Балканы, XVIII в. (1786 г.)
56.2 x 41.6 см.
Частное собрание
Собор Архангела Михаила
Россия, конец XIII - начало XIV вв. Дерево, Темпера.
165 х 118 см.
Происходит из местного ряда иконостаса Архангельского собора Великоустюжского Михайло-Архангельского монастыря.
Собор архангелов
с. Губдор, XVIII век, вырезан из целого куска дерева.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
19 (6) сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV)
21 (8) ноября — празднование собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Благочестно праздновать собор святых ангелов святая Церковь стала согласно преданию святых отцов после того, как отвергла древнее нечестивое почитание ангелов, установленное еретиками и идолопоклонниками. Еще в Ветхом Завете, когда люди, отступив от Бога, Создателя своего, стали приносить жертвы солнцу, луне, и звездам, — в то время люди поклонялись и приносили жертвы и ангелам, о чем так сказано в книге Царств: "кадили Ваалу, солнцу и лун и созвездиям, и всему воинству небесному" (4 Цар. 32, 5).
Такое неправильное почитание ангелов было сильно распространено во времена святых апостолов, т.к. были некоторые еретики, которые учили творить поклонение ангелам такое же, как Самому Богу.
Были и такие еретики, которые проповедывали, что ангелы — творцы всего видимого и, как бесплотные, выше и достойнее почитания Самого Христа. Архангела же Михаила называли богом евреев.
Другие, предававшиеся волхвованию и обольщению людей, под именем ангелов призывали бесов и служили им, называя их ангелами.
Когда же такое неправильное почитание ангелов было осуждено, то установилось правильное почитание их — как служителей Божиих и хранителей рода человеческого.
Согласно Дионисию Ареопагиту, ученику апостола Павла, чинов ангельских насчитывается девять. Эти девять чинов ангельских разделяются на три иерархии — каждой по три чина — высшую, среднюю и низшую.
Высшие чины — серафимы, херувимы и престолы.
В средней иерархии заключаются: господства, силы и власти.
В низшей иерархии также три чина: начала, архангелы и ангелы.
Хотя по своему положению и по данной от Бога благодати все чины имеют разные наименования, однако имеют они общее название — ангелы.
Служение же их различно и неодинаково, и каждый чин имеет свое собственное назначение, т.к. премудрый Создатель не всем в одинаковой степени открывает тайны Своего намерения, но от одних к другим, через высших просвещает низших, открываю им Свою волю, которую повелевает исполнять.
Над всеми вышепоименованными девятью небесными чинами ангелов чиноначальником и вождем поставлен Богом святой архистратиг Михаил, как верный служитель Божий. Он во главе ангельского воинства свергнул в бездну, называемую адом, впавшего в гордость и отступившего от Бога сатану и всех, за ним последовавших ангелов.
Такое воинственное соединение святых ангелов, во главе с Архангелом Михаилом получило имя Собора ангельского, т.к. они вместе и единогласно славят Отца, и Сына, и Святого Духа, — Святую Троицу.
Собор Михаила архангела
Греция, XVII век. Византийский музей, Афины
Дерево, темпера
Персоналии: Спаситель, архангелы, ангелы
Соборъ святыхъ семи Архангеловъ
*
Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων
*
Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

Εορταζόμενο όνομα:     
Μιχάλης, Μιχαηλία, Ἄγγελος, Ἀγγελική, Γαβριήλ, Γαβριέλλα, Σταμάτης, Σταματία, Ταξιάρχης

Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τὴν Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων Ἀσωμάτων καὶ Οὐρανίων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἀναφέρει σὲ πολλὰ σημεῖα τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἰδιαίτερα μὲ τοὺς ἐπικεφαλεῖς τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ.
Συγκεκριμένα, ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἐμφανίσθηκε στὸν Ἀβραὰμ γιὰ νὰ σώσει τὸν Ἰσαάκ, τὸν ὁποῖο ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει κατ’ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ θέλησε νὰ δοκιμάσει ἔτσι τὴν πίστη τοῦ δούλου του Ἀβραάμ, στὸν Λῶτ, γιὰ νὰ τὸν σώσει ὅταν ὁ Θεὸς ἀποφάσισε νὰ καταστρέψει τὰ Γόμορα, στὸν Πατριάρχη Ἰακώβ, στὸν μάντη Βαρλαάμ, στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Ἐπίσης ὁ Μιχαήλ, ἦταν αὐτὸς ποὺ ὁδήγησε τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ στὴ φυγὴ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Οἱ ἅγιες Γραφὲς ἀναφέρουν ἀκόμη πολλὰ θαύματα, τὰ ὁποία ἐπιτέλεσε ὁ ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ.
Ὁ δὲ Γαβριὴλ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀνήγγειλε στὴν Παρθένο Μαρία τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς γέννησης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου. Καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, συναντᾶμε τοὺς Ἀγγέλους νὰ μεταφέρουν στοὺς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποβλέπει πάντα στὴν προστασία καὶ στὴν λύτρωσή μας.
*

собор Архангела Михаила и Гавриила
СОБОР АРХАНГЕЛОВ
У каждого чина Ангелов есть свое предназначение.

Ближе всего к людям стоят Ангелы и Архангелы. Архангелов всего семь:
• Архангел Михаил (его имя означает «Кто яко Бог»)
• Архангел Гавриил («Сила Божия»)
• Архангел Рафаил («Помощь, исцеление Божие»)
• Архангел Уриил («Огонь и свет Божий»)
• Архангел Салафиил («Молитва к Богу»)
• Архангел Иегудиил («Хвала Богу»)
• Архангел Варахиил («Благословение Божие»).

Среди Ангелов находится и Ангел-Хранитель каждого из нас. По учению Церкви каждому из нас во время Крещения Господь дает
Ангела-Хранителя. Он всегда находится около нас, охраняя на всем жизненном пути...
*
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
Белоруссия, ХVIII в.
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
Белоруссия, ХVIII в.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
16 век, Синай
Архистратиг Михаил

Архангел Михаил, Архистратиг Михаил - «Кто как Бог?» - главный архангел, предводитель небесных воинств. В христианстве Михаил - главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых библейских персонажей.
Упоминается три раза в кн. Даниила (X, 13, 21; XII, 1), однажды - в послании апостола Иуды и один раз в Откровении святого Иоанна. Изображается попирающим дьявола; в рост - с доспехами и мечом; верхом - с копьем; с кадилом и весами. Празднование 19 сентября, 21 ноября.
Архистратиг Михаил - вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в руке — меч или копье. Под ногами - пораженный им дракон. С кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего видимого мира, был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех. Это и произошло с одним из верховных ангелов - Денницей, который открыл в себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца.
Духовный мир поколебался и часть ангелов последовала за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг Михаил и произнес: «Никто как Бог!», - обращаясь с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал, что признает только одного Единого Бога, Творца и Властителя всей вселенной.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Россия, ок. 1800.
Дерево, темпера, сусальное золото, масло. Риза: середина XIX в.
31 x 28 см.
Частное собрание
Архангел Михаил, из деисусного чина
19 век. Палех
Дерево, левкас, темпера. 30,7х26 см.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
1680-е гг.
Михаил Малютин
Архангел Михаил с видом Архангельска
середина XVIII в., Иконописец Г. Попов
Упоминания и явления
Ветхий Завет
Новый Завет
В христианстве

http://www.abc-people.com/shop/michael_archangel.htm
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Балканы (Болгария-Румыния), XVIII в.
Дерево, левкас, темпера.
35,5 x 39,5 см.
Частное собрание
Архангел Михаил
Чеканка. Около 1000 г. Византия.
(444x36 см).
Венеция, собор Сан-Марко.
Архангел Михаил
Константинополь, конец Х - первая половина XI вв.
Позолоченое серебро, эмаль, драгоценные камни, жемчуг (утрачен), стекло.
44 х 36 см.
Сокровищница собора Сан Марко в Венеции
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Круг В.Васнецова, ок.1900.
38.2 x 25.5 см.
СВЯТОЙ АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
Икона иконостаса Троицкой надвратной церкви. XVIII век.
Киево-Печерская лавра
Архангела Михаила, Архистратига Небесных Сил Бесплотных.
Чудеса и явления архангела Михаила
*
19 сентября православные празднуют 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех (Коло́ссах) (IV).
Воспоминание чуда святого Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах) (4 век).
Θαῦμα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὶς Χωναὶς

*
ЧУДО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В ХОНЕХ
1-я пол. 17 века
Чудо Архистратига Михаила
Чудо Архистратига Михаила в Хонех.

*
Воспоминание чуда святого архистратига Михаила в Хонех
 
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=798
*
Чудо Архистратига Михаила в Хонех
Вторая половина XVII века. Москва.
Происходит из церкви Архангела Михаила на бору села Архангельское Угличского района.
125х99 см. Дерево, темпера.
 *
Чудо Архистратига Михаила произошло в IV веке. Согласно легенде, во Фригии, недалеко от города Иераполя есть местность, называемая Херотопа, и в этой местности находился храм, возведенный во имя Архистратига Михаила. А около того храма проистекал целебный источник. Храм был сооружен одним из жителей города в благодарность святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не просвещенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника.
Девица действительно получила при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм в честь святого Архистратига Михаила. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники, многие из которых отрекались от идолов и обратились ко Христовой вере.
В храме святого Архистратига Михаила более 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма и был примерным служителем Христовым, но язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа.
Язычники соединили две горные реки в одно русло и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. Его молитва была услышана, и к храму явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока.
Храм остался неповрежденным, а язычники в страхе и ужасе бежали от храма. Святой же Архипп и собравшиеся около храма христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига Михаила за помощь. Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, что означает «отверстие», «расселина».

В народе этот праздник получил название Михайлова дня или Михайлова чуда.

*

Чудо, совершенное Святым Архистратигом Михаилом в Хонех
Θαῦμα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὶς Χωναὶς
Чудо архангела Михаила в Хонех.
Чума в Риме

В 590 году в Риме свирепствовала чума.
Папа Григорий Великий проводя торжественное шествие с молебном об избавлении города от эпидемии увидел на вершине мавзолея Адриана архангела Михаила, вкладывающего свой меч в ножны.
После этого начался спад эпидемии.
В память об этом событии на вершине мавзолея была установлена скульптура архангела Михаила, а сам мавзолей с X века стал называться замком святого Ангела.
*
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
Центральная Россия, ок 1800.
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
Россия, 1800 г., 31,7х26 см.
собрание Cr.Hahn, Германия
Спасение Сипонта

При осаде в 630 году итальянского города Сипонта лангобардами архангел Михаил явился в видении епископу этого города и ободрил устрашенных жителей, пообещав им своею помощью победить и изгнать врагов.
Предание гласит, что лангобарды были остановлены и, узнав о явлении архангела Михаила, отказались от арианской ереси.
*
Спасение отрока близ Афонской горы

Согласно предания, архангел Михаил спас рядом с Афоном одного отрока, которого злоумышленники хотели утопить чтобы получить найденную им богатую сокровищницу.
В память об этом чуде на Афоне Дохиаром, царедворцем болгарским, был построен храм в честь архангела Михаила, а найденное отроком золото пошло на его украшение.
*

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Архангельск. 1741. Григорий Попов.
Архангел Михаил
Пиза, поздний 13 в.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Средняя Русь. Вторая половина XVI века.

 Спасение наследника
*
*
Чудо описано в коптской гомилии X века. Богач узнав, что сын его соседки-вдовы должен получить крупное наследство, задумывает убить его.
Он оставляет его одного в лесу, бросает в море, но отрок благодаря заступничеству архангела Михаила остаётся невредим.
Тогда богач отправляет его к своей жене с письмом, в котором просит её погубить отрока, но Михаил заменяет письмо на требование немедленно выдать за него дочь богача.
Сам богач в конце повествования погибает от собственного меча, который пронзает его когда он садился на коня.
*
Св. Архангел Михаил мучит душу богатого
Фреска в церкви Рождества Богородицы
Рильский монастырь

Спасение Новгорода

Чудо о спасении в 1239 году Новгорода от нашествия войск хана Батыя описано в Волоколамском патерике (первая половина XVI века).
Патерик повествует, что Бог и Богородица защитили город явлением архистратига Михаила, запретившего Батыю идти на Новгород.
Когда же Батый в Киеве увидел фреску с изображением Михаила, то сказал:
«Сей ми възбрани поити на Великий Новъгородъ».
*

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Симон Ушаков, 1676 г.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Русский Север. 1850 г.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Синай

Архангел Михаил и Жанна д'Арк
*
"Явление святых Екатерины и Михаила Жанне д' Арк" Герман Антон Штильке
*
Архангел Михаил, наряду с Екатериной Александрийской и Маргаритой Антиохийской был тем, кто являлся Жанне д’Арк Жизнеописание Жанны д'Арк и помогал ей. Именно святой Михаил поручил Жанне осуществить её миссию - короновать Карла VII в Реймсе. При освобождении Орлеана от англичан святой Михаил в окружении всего сонма ангелов, сияя, появился в мерцающем орлеанском небе и сражался на стороне французов.
*
"Явление архангела Михаила Жанне д’Арк"
Эжен Тирион. 1876
"Коронование Карла VII в Реймсе"
Ш.Ленепве. 1889

Чудо о Флоре и Лавре

Чудо Архангела Михаила
Нерехта кон. 17 - нач. 18 век.
ЧУДО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ
Русский север кон. 16 века
 По преданию православной церкви, возникшему на Балканах, архангел Михаил обучил мучеников Флора и Лавра искусству управлять лошадьми. Предание оказало влияние на иконографию данных святых - они изображаются с конями, поводья которых держит в руках архангел Михаил.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Чудо о святых мучениках Флоре и Лавре.
Данилов монастырь Икона конца XVII века.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
ЧУДО О СВЯТЫХ ФЛОРЕ И ЛАВРЕ
Икона XV в.

Изображения Архангела Михаила

В иконописи Архангел Михаил часто изображается с тростью-копьём в одной руке и особой сферой-зерцалом (символ предвидения, переданного Архангелу Богом) в другой. На более поздних иконах Михаил может изображаться попирающим ногами дьявола, в левой руке как победитель держит зелёную финиковую ветвь, в правой - копьё с белой хоругвью, на которой начертан червлёный крест (символизирует победу Животворящего Креста над дьяволом) либо держит в руках пламенный меч и щит. Начиная с XII века изображения архангела Михаила появляются в композиции страшного суда, он изображается грозным воином с весами, одну чашу которых пытается перевесить дьявол. Иногда Михаил изображался как психопомп - сопроводитель душ умерших на Страшный суд, взвешивающий грешные и праведные дела людей. Также Михаил может быть представлен как архистратиг Сил Небесных, облачённый в воинские доспехи, либо скачущим на коне. Архангел Михаил часто изображается на северных дверях иконостаса, в деисусном чине иконостаса и в составе так называемого «ангельского деисуса». Из икон, посвящённых Михаилу, можно отметить «Чудо Архистратига Михаила в Хонех», «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину» и «Собор Архангела Михаила».
В геральдике архангел Михаил относится к негеральдическим фигурам. Он изображён в качестве одного из щитодержателей на Гербе Российской империи (второй - архангел Гавриил). Архангел Михаил считается небесным покровителем Архангельска (который получил в честь него своё имя), Киева, а также ряда других городов и изображён на их гербах.
Британский орден изображает Михаила, попирающего ЛюцифераОрден Святого Михаила и Святого Георгия - основан принцем Уэльским в 1818 году.
Крест Святого Архангела (Архистратига) Михаила - русская награда времён Гражданской войны.
Орден святого Михаила Архангела - основан Романовыми в изгнании в 1988 году.
*
ХРАМОВАЯ ИКОНА СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА,
XIX В. Храм Святого Михаила Архангела в Клиниках, г. Москва
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВОЕВОДА
Икона XIX века. Поволжье.
Михайлов день в народных обычаях

////////////////
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВОЕВОДА
XVIII век.

*
АКАФИСТ святому архангелу Михаилу
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=181

Кондак 1
     Взбранный Небесных сил Воеводо и рода человеческаго заступниче, сие тебе иже тобою от скорбных избавляеми, благодарственное приносим пение: ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед свобождай, да с верою и любовию в похвалу тебе зовем:
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Икос 1
     Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими убо и языки подобаше восхвалити тя, Михаиле: но дондеже вразумляемии тобою навыкнем безплотных глаголом, услыши, аще и от человеческих, обаче благодарных устен, сицевая:
     Радуйся, звездо мира первообразная;
     Pадуйся, свеще истины и правды златозарная.
     Радуйся, лучей света несозданнаго первый во ангельских ликостояниях приемниче;
     Pадуйся, Ангелов начальниче.
     Радуйся, в немже наивящше светлеется слава Творческия Десницы;
     Pадуйся, имже красуются соборы всех существ безплотных.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 2
     Провидяще веры очесы величие духовныя красоты и силу молниеносныя десницы твоея, Архангеле Божий, мы, яко земнии и плотию обложеннии, удивлением, радостию и благодарением ко Творцу всяческих исполняемся, зовуще со всеми Небесными силами: Аллилуиа.
Икос 2
     Разум чист и свободен от страстей испроси нам, пречудный Михаиле, Небесных чинов начальниче, да, вознесшеся мыслию от земных к Небесным, хвалебную песнь воспоем ти сице:
     Радуйся, Божия неизреченныя красоты и доброты ближайший зрителю;
     Pадуйся, всеблагих советов Пресвятыя Троицы приискренний таинниче.
     Радуйся, превечных судеб Троических верный исполнителю;
     Pадуйся, емуже с любовию удивляются Небесная воинства.
     Радуйся, егоже с верою прославляют земнороднии;
     Pадуйся, егоже трепещут адския силы.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 3
     Силу необоримыя ревности по славе Божией в себе являя, стал еси во главе ликов ангельских, Михаиле, противу дышащаго злобою, прегордаго денницы, емуже со темными клевреты его с высоты небесныя в преисподнюю низвержену сущу, воинства Небесная, тобою преславне водимая, с веселием, яко едиными усты, пред Престолом Божиим возгласиша: Аллилуиа.
Икос 3
     Имать тебе, Архангеле Михаиле, весь род христианский велика заступника и дивна во бранех с противными помощника: сего ради пречуднаго покрова твоего сподобитися желающе, в день торжества твоего взываем ти сице:
     Радуйся, имже сатана, яко молния, с Небесе низвержеся;
     Pадуйся, имже хранимый род человеческий к Небеси восходит.
     Радуйся, всесветлаго мира Горняго предивное украшение;
     Pадуйся, падшаго мира дольняго преславное заступление.
     Радуйся, николиже силами зла побежденный;
     Pадуйся, со всеми Ангелы Божиими в истине и правде на веки благодатию Божиею утвержденный.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 4
     Бури искушений и бед избави нас, Ангелов первопрестольниче, с любовию и радостию пресветлое торжество твое совершающих: ты бо еси в бедах великий помощник и в час смерти от злых духов хранитель и заступник всех вопиющих твоему и нашему Владыце и Богу: Аллилуиа.
Икос 4
     Видяще твое противу полчищ сатанинских дерзновение, вси чинове ангельстии с радостию подвигошася во след тебе на брань за имя и славу своего Владыки, вопиюще: кто яко Бог? Мы же, ведуще сатану под ногама твоима повержена, тебе, яко победителю, зовем:
     Радуйся, имже мир и тишина на Небеси водворишася;
     Pадуйся, от негоже духове злобы даже до ада низложишася.
     Радуйся, ангельския воинства и силы мира невидимаго ко истреблению зла направляяй;
     Pадуйся, прю и возмущение стихий мира видимаго незримо укрощаяй.
     Радуйся, подъемлющих брань к духовом злобы поднебесным дивный споборниче;
     Pадуйся, изнемогающих во искушениих и напастех века сего крепкий помощниче.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 5
     Боготочный источник превеликих чудес явился еси во храме твоем, иже в Хонех; не точию бо змий великий и страшный, на месте том пребывавый, силою твоею потребися, но и струи водныя, всякий недуг телесный врачующия, открышася, да вси прославляющему тя Владыце Ангелов с верою зовут: Аллилуиа.
Икос 5
     Слышаще и ведуще тя яко светило великое, посреде ликов ангельских блистающася, пречудный Михаиле, к тебе, по Бозе и Пресвятей Матери Божией, прибегаем: озари лучами света твоего всех нас, вопиющих ти сице:
     Радуйся, вождю и хранителю в пустыни народа богоизбраннаго;
     Pадуйся, высокий посредниче закона, рукою Моисея на Синаи даннаго.
     Радуйся, у негоже судии и вожди Израилевы силу и покров обретаху;
     Pадуйся, чрез негоже прорбцы и первосвященницы иудейстии дар ведения от всеведущаго Бога приимаху.
     Радуйся, богобоязненныя законодавцы тайною премудростию снабдеваяй;
     Pадуйся, суд и правду творящим благость на сердце полагаяй.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 6
     Провозвестника тя Божиих судеб егда узре некогда Маное, недоумения и страха исполнися, мня не жити к тому на земли; научен же от жены своея о благости явления и кротости словес твоих, в радости о имевшем родитися, по словеси твоему, сыне своем Сампсоне, благодарне возопи Богу: Аллилуиа.
Икос 6
     Возсиял еси пречудно славою, Михаиле, егда во образе человечесте пред Иисусом Навином стал еси, глаголя: иззуй сапог с ногу твоею: аз есмь Архистратиг силы Господни. Таковому явлению твоему чудяшеся, с любовию вопием ти:
     Радуйся, боговенчанных глав неусыпный охранителю;
     Pадуйся, противляющихся власти, яко Божию повелению противящихся, скорый низложителю.
     Радуйся, усмирителю народных треволнений;
     Pадуйся, незримый упразднителю злочестивых обычаев.
     Радуйся, яко ты просвещаеши сомнящихся в час лютых недоумений;
     Pадуйся, яко ты исхищаеши искушаемых от пагубоносных наваждений.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 7
     Хотяй Владыка всяческих показати, яко жребии сынов человеческих не самослучайнии суть, но в деснице Его выну содержатся, даде тя царствам земным заступника и хранителя, да племена и народы к вечному Царствию Божию уготовляеши; сего ради вси, ведущии о велицем служении твоем спасению человеческому, благодарне зовут Богу: Аллилуиа.
Икос 7
     Новая чудеса показа нам, Архистратиже, тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда храм, во имя твое созданный, от потопления водими речными дивно спасл еси, струям потока в недра земная устремитися повелевый: еже видя блаженный Архип с духовными чады своими, благодарне к тебе возопи:
     Радуйся, святых храмов Божиих несокрушимая оградо;
     Pадуйся, врагом веры Христовы необоримая преградо.
     Радуйся, егоже велению стихии покаряются;
     Pадуйся, имже вси злобнии замыслы сокрушаются.
     Радуйся, верным радость от Престола Вседержителя износящий;
     Pадуйся, неверных на стезю правды и истины приводящий.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 8
     Странное чудо силы твоея, Архистратиже Божий, уведе на себе Аввакум, егда по манию Божию восхитив, принесл еси его скоротечне от Иудеи в Вавилон, дати пищу Даниилу,в рове со львы заключену: темже удивлься превеликому действию силы твоея, возопи с верою: Аллилуиа.
Икос 8
     Весь еси в вышних, Михаиле, Престолу Царя Славы предстояй, не далек еси и от нижних, ратуя выну со врагами спасения человеческаго: темже вси вожделеннаго Отечества Небеснаго достигнути хотящии согласно тебе зовут:
     Радуйся, начальниче трисвятаго ангельскаго пения;
     Pадуйся, земнородных присно готовый предстателю и хранителю.
     Радуйся, прегордаго фараона с неверными египтяны поразивый страннообразно;
     Pадуйся, верныя иудеи путеводивый в пустыни преславно.
     Радуйся, имже угасися пламень пещи вавилонския.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 9
     Вси иноцы Святыя Горы Афонския в радостный трепет приидоша, видяще, како богобоязненна отрока, неистовно от нечестивых златолюбцев во глубину морскую с камнем повержена, спасл еси: темже приявшая его обитель, именем твоим красующися, благодарне взывает ко Господу: Аллилуиа.
Икос 9
     Ветий глаголы и любомудров смыслы не довлеют ко изглаголанию силы твоея, Михаиле, како во едину нощь сто осмьдесят и пять тысящ поразил еси от воев царя ассирийска Сеннахирима, да накажется прочее не хулити имя Господне: мы же, почитающе святую ревность твою о славе Бога Истиннаго, с веселием зовем ти сице:
     Радуйся, православных воинств непобедимый воеводо;
     Pадуйся, зловерных ратей страх и низложение.
     Радуйся, правыя веры и богопочитания насадителю;
     Pадуйся, душевредных ересей и расколов искоренителю.
     Радуйся, благочестивыя Маккавеи на поле брани многажды укрепивый;
     Pадуйся, нечестиваго вождя Антиохова Илиодора в самем храме поразивый.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 10
     Спастися хотящим нам буди помощник тверд, Архистратиже Божий, избавляяй и храняй нас от бед и напастей, паче же от злых навыков и грехов наших, да, преспевающе в вере, надежде и любви Христове, с радостию о предивнем заступлении твоем, ко Владыце Ангелов и человеков благодарне зовем: Аллилуиа.
Икос 10
     Стена еси верующим человеком, Архистратиже Божий, и столп крепок во бранех со врагами видимыми и невидимыми: сего ради от сетей бесовских тобою избавляеми, благодарным сердцем и усты зовем сице:
     Радуйся, врагом веры и сопротивником Святыя Церкве непобедимый противоборниче;
     Pадуйся, смиренным провозвестником Евангелиа неутомимый споспешниче.
     Радуйся, во тьме зловерия седящих светом веры Христовы просвещаяй;
     Pадуйся, лжемудрием объюродевших на стезю истины и покаяния наставляяй.
     Радуйся, грозный отмстителю кленущимся именем Божиим всуе;
     Pадуйся, молниеносный карателю глумящихся безумне о таинствех святыя веры.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 11
     Пение всякое хвалебное побеждается множеством чудес твоих, Архистратиже Божий, яко совершена суть тобою не точию на Небеси и на земли, но и в темных сенех преисподней, идеже глубиннаго змия связал еси узами силы Господней, да избавляемии от злобы его благословят Владыку Небесе и земли, зовуще: Аллилуиа.
Икос 11
     Светоносный служитель истины и чистоты богопочитания явился еси, Архистратиже, егда, провидя козни духа тьмы, воспретил еси ему именем Божиим, да не дерзнет сокровенное тело почившаго вождя Израилева Моисеа явити ко обожению чувственным сыновом Израилевым: сего ради, чтуще ныне благосветлый собор твой, благодарне вопием ти:
     Радуйся, чистоту боговедения во дни Ветхаго Завета среди иудеев сохранивый;
     Pадуйся, плевелы заблуждений во дни Новыя благодати многажды искоренивый.
     Радуйся, языческих прорицалищ и кумиров истребителю;
     Pадуйся, христианских подвижников и страстотерпцев укрепителю.
     Радуйся, немощныя духом силою благодати Божией исполняяй;
     Pадуйся, изнемогающия плотию всеоружием веры облекаяй.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 12
     Благодать от Бога с Небесе испроси нам, поющим во славу всечестнаго имене твоего, Михаиле, да, осеняеми твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, дондеже, отрешеннии смертию от уз плоти, сподобимся предстати огнезрачному Престолу Царя славы и с лики ангельскими возопити: Аллилуиа.
Икос 12
     Поюще многообразная твоя чудеса, Михаиле, во спасение наше содеянная, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией, иже в тебе, николиже оскудеет и в нас, зовущих ти сице:
     Радуйся, верных рабов Божиих во время благопотребно на высоту власти предивне поставляяй;
     Pадуйся, предерзых и недостойных с высоты силы и славы незримо низлагаяй.
     Радуйся, в день последний избранных от четырех концев земли имеяй собрати;
     Pадуйся, имже грешныя, яко плевелы, по гласу Божию огню вечному преданы будут.
     Радуйся, имже сатана со ангелы его во езеро огненное на веки повергается;
     Pадуйся, имже праведнии во обителех Отца Небеснаго преславне водворятся.
     Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
Кондак 13
     О пречудный Архангелов и Ангелов началъниче, за предивное служение твое спасению рода человеческаго приими от нас возносимый к тебе ныне глас хвалы и благодарения и, яко исполнь силы Божией, покрый нас невещественныма крилома твоима от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому тобою и прославившему тя Господу выну зовем: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос«Яко ангельских...» и 1-й кондак «Возбранный Небесных сил...».
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВОЕВОДА
До 1700 г.

Молитва Архистратигу Михаилу
    
Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, Неисповедимыя и Пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими главу прегордаго денницы на небеси и посрамляяй выну злобу и коварства его на земли! К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и Православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых. Буди вождь и соратай непобедим христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами над сопостаты, да познают вси противляющиеся нам, яко с нами Бог и святии Ангели Его. Не остави же, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешни есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом Божиим, иже выну сияет на молниевиднем челе твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да утвердившеся в законе Господни, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотьми плоти, увлекающеся, по подобию несмысленных детей, скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленнаго и земнаго вечная и небесная безумне забывати. Над всеми же сими испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дней временнаго жития нашего иждивем, не во угождении чувств и работе страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами чистоты и святыми делами милосердия. Егда же приблизится час скончания нашего и свобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати души человечестей восход в горняя; да охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и сподобимся узрети пресветлое Лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего и Тому воздати славу, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.
Аминь.
*
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ ГРОЗНЫХ СИЛ ВОЕВОДА . Икона XVIII века. Урал.

Тропарь Архистратигу Михаилу

Тропарь, глас 4:
     Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних Сил.
Кондак, глас 2:
     Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, ангелов начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси и велию милость, яко безплотных Архистратиг.

Тропарь Архангелу Михаилу и всем Небесным силам безплотным

Тропарь, глас 4:
     Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.
Кондак, глас 2:
     Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко безплотных архистратизи.
Величание
     Величаем вас Архангели и Ангели и вся воинства, Херувими и Серафими, славящия Господа.
Ино величание
     Величаем тя, святый архангеле Христов Михаиле, и вас, святии ангели, архангели, начала, власти, силы, господствия, престоли, херувими, серафими, прославляющих Господа. (Из Часослова, изданного в 1742 году в Киево-Печерской лавре.)
*

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοώντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι, τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον τῶν ἐννέα Ταγμάτων. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς ἀνάρχου Τριάδος λειτουργοὶ οἱ ἀσώματοι, τῶν ἀκαταλύπτων οἱ πρῶτοι, μυστηρίων ἐκφάντορες, σὺν Θρόνοις Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, Δυνάμεις Ἐξουσίαι καὶ Ἀρχαί, Κυριότητες Ἀρχάγγελοι οἱ λαμπροί, καὶ Ἄγγελοι ὑμνείσθωσαν. Δόξα τῷ ὑποστήσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ καταλάμποντι, δόξα τῷ ὑμνουμένῳ δι’ ὑμῶν, τρισαγίοις ᾄσμασι.

Κοντάκιον. Ἦχος β’.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, Λειτουργοὶ θείας δόξης, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἄρχηγοι Ἀσωμάτωv, τὸ συμφέροv ἡμῖv αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶv Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.

Μεγαλυνάριον.
Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερῶν, Μιχαὴλ πρωτάρχα, καὶ λαμπρόμορφε Γαβριήλ, σὺν ταῖς οὐρανίαις, αἰτεῖτε στρατηγίαις, ἠμῖν καταπεμφθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Коптская икона.

Молитвы Святому Архангелу Михаилу

К архангелу Михаилу обращаются с молитвами об исцелении. 
Это связано почитанием Михаила Архангела, как победителя злых духов, которые в христианстве считаются источником болезней
*
--
Молитва первая

Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими главу прегордаго
Денницы на небеси и посрамляяй выну злобу и коварства его на земли! 
К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и Православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых. 
Не остави же, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешни есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. 
Озари убо ум наш светом Лица Божия, иже выну сияет на молниевиднем челе твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас, благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. 
Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да, утвердившеся в законе Господнем, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотении плоти, увлекающеся по подобию несмысленных детей скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленнаго и земнаго безумне забывати вечная и небесная. 
Над всеми же сими испроси нам Свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дний временнаго живота нашего иждивем не во угождении чувств и работе страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами чистоты и святыми делами милосердия. 
Егда же приблизится час окончания нашего, освобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас. 
Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати душе человечестей восход в Горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и, сподобльшеся узрети пресветлое Лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, 
падше со слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, 
дражайший Искупителю наш, 
Иже за премногую любовь Твою к нам, недостойным, благоволил еси послати Ангелы Твоя в служение спасению нашему! 
Аминь.
*
Молитва вторая

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. 
О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! 
Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.
*
Молитва третья

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имярек). 
Защити, Архангеле, нас от всяких врагов, видимых и невидимых. 
О, Господень Великий Архангеле Михаиле! 
Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко выцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах перед лицем ветра. 
О, Господень Великий Архангеле Михаиле! 
Шестикрылый первый Князь и Воевода Небесных Сил - Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище. 
О, Господень Великий Архангеле Михаиле! 
Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся Тебе, и призывающих имя Твое Святое. 
Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы, молитвами святых Апостолов, Святителя Чудотворца Николая, Андрея, Христа ради, юродивого, св. пророка Илии и всех святых великомучеников: св. мучеников Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцов наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил. 
О, Господень Великий Архангеле Михаиле! 
Помоги нам грешным (имена) и избавь нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти, от великого зла, от врага льстиваго, от бури поносимой, от лукавого избавь нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь. 
Святой Архистратиг Божий Михаил, молниеносным мечом Твоим отжени от мене духа лукавого, искушающего и томящего мя. 
Аминь.
*
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ ГРОЗНЫХ СИЛ ВОЕВОДА . Икона XVIII века. Урал.

Молитва святому Архангелу Михаилу
6/19 сентября, 8/21 ноября


Святому Архистратигу Михаилу молятся при разных немощах и болезнях


Святый Архангеле Божий Михаиле, отжени от мене молниеносным мечем твоим духа лукаваго, искушающаго мя. О великий Архистратиже Божий Михаиле, победитель демонов! Победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня от скорбей и от всякия болезни, от смертоносныя язвы и напрасныя смерти, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Текст приводится по изданию: 20 ноября // Календарь Православный 2004. Наследие Святой Руси. По благословению митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. Автор-составитель Н. П. Малахова
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВОЕВОДА
Икона XIX века.

Молитва ко святому Архангелу Михаилу
Из Акафиста Архангелу Михаилу

Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими главу прегордаго денницы на небеси и посрамляяй выну злобу и коварства его на земли! К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и Преславному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых. Не остави же, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешнии есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом лица Божия, иже выну сияет на молниевидном челе твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да, утвердившеся в законе Господнем, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотении плоти, увлекающеся, по подобию несмысленных детей, скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленнаго и земнаго безумне забывати вечная и небесная. Над всеми же сими испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дней временнаго живота нашего иждивем не во угождении чувств и работе страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами чистоты и святыми делами милосердия. Егда же приблизится час скончания нашего, освобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати душе человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и, сподобльшеся узрети пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, падше со слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, дражайший Искупителю наш, Иже за премногую любовь Твою к нам, недостойным, благоволил еси послати Ангелы Твоя в служение спасению нашему! Аминь.

Текст приводится по изданию: Акафисты на каждый день седмицы. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. С. 53-55

*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВОЕВОДА
Икона XVII века.

Молитва ко святому Архангелу Михаилу

Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с воинствы своими главу прегордаго денницы на небеси и посрамляяй выну злобу и коварства его на земли! К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и Преславному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых. Не остави же, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешнии есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом лица Божия, иже выну сияет на молниевидном челе твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да, утвердившеся в законе Господнем, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотении плоти, увлекающеся, по подобию несмысленных детей, скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленнаго и земнаго безумне забывати вечная и небесная. Над всеми же сими испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дней временнаго живота нашего иждивем не во угождении чувств и работе страстем нашим, но во изглаждении зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами чистоты и святыми делами милосердия. Егда же приблизится час скончания нашего, освобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных, обыкших преграждати душе человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и, сподобльшеся узрети пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, падше со слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, дражайший Искупителю наш, Иже за премногую любовь Твою к нам, недостойным, благоволил еси послати Ангелы Твоя в служение спасению нашему! Аминь.

Текст приводится по изданию: Акафисты на каждый день седмицы. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. С. 53-55
Источник: http://nesusvet.narod.ru/

*
АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ
1043-1046 г.
София Киевская

В понедельник

Святый Архангеле Божий Михаиле, отжени от меня молниеносным мечом твоим духа лукавого, искушающего мя. О, великий Архистратиже Божий Михаиле - победитель демонов! Победи и сокруши всех врагов моих, видимых и невидимых, и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от скорбей и от всякия болезни, от смертоносныя язвы и напрасныя смерти, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кроме понедельника молятся Архангелу Михаилу с просьбой о помощи и покровительстве от воров, зла, врагов, стихийных бедствий, войны и напрасной смерти.


О, святый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страшного Суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, селящему на херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством поедет ю в место покойное. О грозный воеводо небесных сил, предстателю всех у Престола Владыки Христа, хранителю твердый всем человеком и мудрый оружниче, крепкий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго, требующаго твоего заступления, сохрани мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольского, и сподоби мя непостыдно предстати Создателю нашему в час страшного и праведного суда Его. О всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не презри мене грешнаго, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Или:
Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылый первый Князь и Воевода Небесных сил — Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егды услышишь нас, грешных, молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое. Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы, молитвами святых Апостолов, Святителя Чудотворца Николая, Андрея, Христа ради, юродивого, святого пророка Илии и всех святых великомучеников: святый мученики Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцов наших, от века Богу угодивших, и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий архангеле Михаиле! Помоги нам грешным (имя) и избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти, от великого зла, от врага льстивого, от бури поносимой, от лукавого избави нас навсегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святой Архистратиг Божий Михаил, молниеносным мечом Твоим отжени от меня духа лукавого, искушающего и томящего мя.
Аминь.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
XV в.
Никосия, Кипр

Молитва
Архистратигу Михаилу

Молитва сия древняя, написана на паперти Чудова монастыря в Кремле - в церкви Михаила АРХИстратига. 
Аще который человек прочитает сию молитву - того дня не прикоснется в нему ни диавол, ни зол человек, лестью не обольстится сердце его. Это та молитва , читая которую чувствуешь себя спокойно и уверенно. Рекомендуется читать в полночь, т.е. при наступлении нового дня и в течение дня ни злые силы ,ни злоба людская не смогут причинить зло , читавшему сию молитву.

Господи Боже Великий, Царю Безначальный!
Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъят и мя от враг моих видимых и невидимых.
О Господень Михаиле Архангеле!
Демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.
О Господень Великий Архангеле Михаиле! 
Шестокрылый первый княже, воеводо небесных сил Херувим и Серафим. 
О угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях - тихое пристанище. 
Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услышат мя, грешнаго раба своего (имя), молящагося тебе и призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою.
О великий Архангеле Михаиле! 
Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андрея юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех Святых Небесных Сил. Аминь.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
14 век
Кипр
*
МОЛИТВА   СВЯТОМУ    МИХАИЛУ     АРХАНГЕЛУ .

О  Господи  Боже  Великий,  Царю  Безначальный,  пошли  Господи,
Архангела  Твоего
Михаила  на  помощь  рабу  твоему  ( имя ),  изъятии   мя  от  враг
моих  видимых   и невидимых!  
О  Господень   Архангеле   Михаиле, 
излей   миро благостыни   на  раба своего  ( имя  рек ). 
О  Господень  Михаиле   Архангеле,   демонов сокрушителю !
Запрети  всем  врагам  борющимся  со  мною,  сотвори  их  яко  овцы,
и  сокруши  их,  яко прах  пред  лицеем  ветра.
О  Господень  Великий   Михаиле  Архангеле шестикрылатый
первый  Княже   и  Воеводо   Небесных   Сил,  Херувим   и   Серафим!
О  чудный Архангеле  Михаиле!  Буди  ми  помощь  во  всем,  в  обидах,  в
скорбех, в  печалех,  в пустынях,  на   распутиях ,  на  реках   и   на  морях   тихое
пристанище!   Избави мя, Великий   Михаиле   Архангеле,   от  всякия  прелести
диавольския, eгда услышиши мя
грешнаго   раба   своего   (имя  рек ), молящегося   тебе   и
призывающего   имя   твое святое, ускори на помощь  мою, 
и услыши   молитву  мою.
О Великий Архангеле Михаиле !   Победи  вся противящиеся   мне,
силою   честного   и животворящего Креста    Господня, 
молитвами Пресвятыя Богородицы   и   святых Апостол,   и
святого Николая Чудотворца, святого Андрея юродивого,   и
святого    пророка Илии,   и   святых    великомученик    Никиты
и   Евстафия, Георгия  Победоносца
Иоанна  Воина,  преподобных  отец  и  святых  святителей  и  мученик
и  всех  Святых Небесных  Сил.
О  Великий  Архангеле  Михаиле !
Помоги  мне  грешному  рабу  твоему  (имя),  избави  мя  от  труса,
потопа,  огня,  меча, напрасныя  смерти,  от  всякого  зла,
от  врага  льстивого,  от бури  наносимые  и  от лукавого  избави  мя,
Великий  Михаиле  Архангеле  Господень,  всегда ныне  и  присно
и  во  веки  веков .   
Аминь.
 *
Аще  который  человек  прочтет  сию  молитву,  того  дня  не
прикоснется  к  нему   Диавол, ни  злой  человек,  ни  лестию
соблазнится  сердце  его.
Аще  ли  представится  от  жития  сего,  то  и  ад  душу  его  не примет!
А  читающему  сию  молитву  ежедневно,  сказал  Михаил  Архангел  
«  В жизни  земной  помогу,  по  мытарствам  проведу  и  на Страшном  Суде
помилую».
 *
Тропарь
Небесных  воинств  Архистратизи, молим вас присно мы  недостойнии,  да
вашими  молитвами  оградите  нас  кровом  крил  невещественная  вашея
славы,  сохраняющее  нас  припадающих  прилежно  и  вопиющих,  от
бед  избавите  нас  чиноначалдьницы  вышних  сил.
Кондак
Архистратизии  Божии,  служители  Божественныя  славы,  Ангелов
начальницы  и  человеков наставницы,  полезное  нам  просите  и
велию  милость,  яко  Бесплотных  Архистратизи.
Величание.
Величаем, величаем   тя  Святый  Архистратизе  Божий  Михаиле,
Архангели  и  Ангели  и  вся  Воинства  Херувими  и  Сенрафими
славящие  Господа. 
Аминь.
*
Архангел Михаил
Кипр

Молитва Архангелу Михаилу

Молитва эта была написана на паперти храма Архистратига Михаила в Москве, в Кремле, в Чудовом монастыре, взорванном вскоре после октябрьского переворота
*

Господи Боже, Великий Царь Безначальный, пошли, Господи, Архангела Своего Михаила на помощь рабу Твоему (имя), изъяти мя от врагов моих видимых и невидимых,
О, Господень Великий Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба Твоего (имя).
О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всех врагов, борющихся со мной, сотвори их яко прах пред лицом ветра.
О, Господень Великий Архангеле Михаиле, хранителю неизреченный, буди мне великий помощник во всех обидах, скорбях, в печалех, в пустынех, и на реках, и на морях тихое пристанище. Избави мя, великий Михаиле, от всякия прелести диавольския и услыши мя грешнаго раба Твоего (имя), молящегося Тебе и призывающего имя Твое святое; ускори на помощь мою и услыши молитву мою.
О, Великий Архангеле Михаиле, победи вся противящиеся мне силою Честнаго, и Животворящаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых ангел, и святых апостол, и святого Николая Чудотворца, и святого пророка Илии, и святых великомучеников Никиты и Евстафия и преподобных отец и святителей, мученик и мучениц, и всех святых Небесных Сил.
Аминь.
О, Великий Архангеле Михаиле, помози мне грешному рабу Твоему (имя), избави от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти и от всякаго зла, и от всякаго льстиваго, и от бури наносимыя, и от лукавого избави мя, Великий Архангеле Господень всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
*

Молитесь под праздник  Архангела  Михаила   
под    19 сентября ( Чудо в Хонех) 
и   
под 21 ноября  -  его память,  т.е.  под Михайлов день, 
молись  в 12.00 ночи,  
ибо  Архангел  Михаил  под  свои  праздники, ночью  находится
 на  берегу  долины  огненной и опускает  правое крыло в  геену
 огненную,  которая  в  это время  гаснет.   
Молись  под  эти  ночи
и  Он услышит  молитву  просящего,  называй усопших по имени и проси,
чтобы Он вывел их из ада.
*
Помяни  родных,  знакомых  и  близких, называй  их  имена.
*
Тайна   нашего   спасения   
по   молитвам   Архангела   Михаила.

Читая книгу  « Житие  Архистратига  Михаила « - выписала   очень
 нужные  строки,  чего  нет  в  новых  изданиях.
«Существует  милостыня, которая  на  особом  счету  у  Бога,  так  как
за  стакан  воды,  за  кусок  хлеба,  Архангел  Михаил  любого грешника  из  ада освободит  21  ноября ( по  новому  стилю) «
Ежегодно,  один  раз  в  год,  Архистратиг  Михаил  на свой  праздник  21  ноября ( по  новому  стилю ),  трижды  опускает  свои  крылья  во  ад  и  в первую  очередь  освобождает  из  ада  тех  грешников,  которые подали  милостыню  « Во Имя  Воскресения  Христова»,  
ее  можно подать  в  любое  воскресение  или  в   светлую  седмицу.
Милостыньку  перекрестить  и,  подавая  милостыню  бедному нуждающемуся  сказать :  
« Примите Во  Имя  Воскресения  Христова»,
потом  повернуться  на    Восток  или  к  иконе  и  сказать :
« Прими  Господи  на  престол  для  спасения  души  рабы  Божией ( имя, а  кто  подает  за  родных  или  близких,  назовите  их  имена).  
Во Имя  Воскресения  Христова».
В  любой  понедельник   по  желанию  можно подать :  
« Во  Имя  Архангела Михаила»,  также  перекрестить милостыню  и  сказать :  
« Примите Во Имя Архангела  Михаила ( например  за  крестника  Виктора )  и так  же  повернуться  на  Восток и  произнести  : 
« Прими Господи  на  престол,  для  спасения  души раба  Божия  Виктора, во Имя Архангела  Михаила».  
И  все,  а главное  не  сказать  никому  об  этом,  так  как  любое  дело сгорает.  
(правой  раздавай,  а  левая, чтобы  не  знала).
Подавайте  за  своих  родных  и  знакомых,  даже если  они  далеко  от  вас,  
Господь  все  вам  учтет.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
1782 г. Михаил Киприос.
Кипр. Свято-Киккский монастырь.
 ***
ЕЩЕ ИКОНЫ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА :
--
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
старообрядческая икона
Деисусный чин
Белозерье (?)
1560-1570е гг.
Архангел Михаил
Деисусный чин
Белозерье (?). Вторая половина XVI в. (около 1560 1570-х).
Дерево, левкас, темпера. 160х104,5 см. (сохранившаяся часть первоначальной доски 132х81 см.).
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
из церкви Иоанна Лествичника
Кирилло-Белозерского монастыря
ок. 1572 года
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
инок Григорий
(Круг Георгий Иванович)
(1906/1907 - 1969)
Архистратиг Михаил
Фрагмент фасада русской православной церкви в г. Триесте, Италия.
*
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Деисусный чин
Дерево, левкас, темпера.
Государственный Исторический музей, Москва
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Новгород, середина XV века.
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
в ковчеге
Россия, конец XVII в., 31х26 см.
Германия, частное собрание.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ старообрядческая икона
Новгородская провинция (?)
1-я пол. - сер. 16 века

Архангел Михаил
Деисусный чин
Около 1482 года Тверь.
Происходит из собора (1479-1482 гг.) Угличского Покровского монастыря.
172х73 см. Дерево, темпера.
Архангел Михаил

 ----------------------------------
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
из иконостаса Никольского храма
(Барнаул, 1999-2000 гг.)
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Современная икона. Чикаго. Частное собрание.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Современная икона. CША. Частное собрание.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВОЕВОДА
Поволжье. Первая половина XVII в.

---------

ИСТОЧНИК :
Месяцеслов. Традиции, обычаи, приметы и советы на каждый день
Автор: Степкина О. В.
http://www.kuchaknig.ru/show_book.php?book=190099&page=1Журнал "Самиздат":
Гвоздьова Ольга:
любовно-мистический
http://zhurnal.lib.ru/g/gwozdxowa_o/
ЧТО ПОЧИТАТЬ
http://www.moiraion.ru/razdel-r-room/readingroom.htmНародные приметы о погоде
http://opochka.ru/pogoda/december
КАЛОКАГАТИЯ
http://kalokagatiya.0pk.ru/
Лабиринт Мандрагоры
http://www.mag.org.ua/main.php
Сайт «Магия Божественного Света»
http://www.belmagi.ru/istor/osaite.htm
Официальный сайт сибирской целительницы Натальи Ивановны Степановой
http://www.stepanova-xxi.ru/
«Календарь событий»
http://www.calend.ru/holidays/slav/
Архангелы и вознесенные мастера
http://vesbook.ru/catalog.php?view=book&subj=2390

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
форум на Kulina.ru
http://forum.kulina.ru/topic229s0.html
С Любовью от Ирины
http://www.irens.com/
http://mir-nebes.ru/publ/a/arkhangel_uriil/1-1-0-121
http://mir-nebes.ru/publ/a/1

1 комментарий:

Максим комментирует...

Нужный материал, большое спасибо!

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.