no copi

воскресенье, 14 ноября 2010 г.

* Бессребренники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские и матерь их Феодотия *

*
Святые бессребреники Космы и Дамиана
Россия, вторая половина XIX века.  Дерево, левкас, темпера, сусальное золото. 71х57 см.
Частная коллекция
*
Бессребренники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские и матерь их Феодотия (III).
Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские и матерь их преподобная Феодотия (3 век).
Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοί

*
День памяти: Ноябрь 1 (14)
*
Святые бессребреники Космы и Дамиана
Болгария,г.Златоград,  иконописец свящ.Емил Лилов.2011г
частная собственность
*
Житие и чудеса святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1075
*
==========
Святые бессребреники Космы и Дамиана
Россия. Тверь (?). XV век , 23 х 18см.
Музей "Ризница Троице - Сергиевой Лавры" СПГИХМЗ.
=============
Бессребренники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские и матерь их Феодотия (III)

День памяти: Ноябрь 1 (14)

Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были ещё совсем малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню.
Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святого - силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа: «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8).
Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их бессребрениками. Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за её безнадёжного состояния. По вере Палладии (так звали больную) и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от неё хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: «Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы - Отца, Сына и Святого Духа». Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет.
Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия).
По смерти святые бессребреники совершили много чудес. Жил в Феремане, близ храма Космы и Дамиана, некто Малх. Однажды, собираясь в далёкий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил её небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пришёл к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить её к нему. Женщина поверила и пошла. Он завёл её в пустынное место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились два грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли, спросила: «Как зовут вас, спасители мои, кого благодарить мне до конца моих дней?» «Мы рабы Христовы Косма и Дамиан», - отвечали они и стали невидимы.
Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славя Бога, со слезами пошла к иконе святых братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении.
С тех пор святые братья Косма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.

http://iconsv.ru/
*
======================
Святые бессребреники Космы и Дамиана
Косово, монастырь Высокие Дечани. Церковь Христа Пантократора. Около 1350 года.
 =====================
Святые бессребреники Косма и Дамиан Ассийские
    
Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные братья. Отечество их — Асия. Так в древние времена называлась часть Малой Азии. Ни время их рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что они жили не позднее IV века. Так нужно думать, во-первых, потому что в первой половине V века, при императоре Феодосии младшем, устрояли во имя их святые храмы, во-вторых потому, что копты, отделившиеся от православия со времен Халкидонского собора (431 г.), признают их в лике святых, тогда как живших после сего времени святых они не принимают.
     Отец их был грек и язычник, мать — христианка, по имени Феодотия. В ранних летах они лишились своего родителя, но это послужило к их счастию. Мать могла свободнее заняться воспитанием детей. Решившись на всю жизнь остаться вдовою, она ревностно исполняла закон христианский; отказавшись от всех радостей жизни, она о том только заботилась, чтобы угодить Господу. Словом, была истинною вдовицею, каких восхваляет апостол Павел: истинная вдовица и уединена, уповает на Бога и пребывает в молитвах и моленных день и нощь (1 Тим. 5, 5).
     Поэтому Святая Церковь причла ее к лику святых, наименовала преподобною и творит память ее вместе с ее чадами. Можно понять, какое воспитание получили дети под руководством такой матери. С самого младенчества она старалась внушить им страх Божий и любовь к добродетели. А как скоро дети стали приходить в возраст, она отдала их в научение грамоте к некоему богобоязненному мужу. Здесь, конечно, главной наукой было Божественное Писание, но в то же время они, движимые любовью к страждущему человечеству, изучали врачебную науку, узнавали целительные свойства трав и растений.
     Господь благословил благое их намерение и даровал им особенную благодать — дар исцелений и чудотворений. Болезни прекращались, как скоро начинали лечить Косма и Дамиан. Это, разумеется, привлекало к ним множество болящих всякого рода.
     Слепые, хромые, расслабленные, бесноватые окружали чудотворцев. Но святые этим не отягощались. Мало того, чтобы быть доступнее для болящих, они сами искали их и для сего переходили из города в город, из веси в весь, и всем больным, без различия пола и возраста, звания и состояния, подавали исцеление.
     И это делали они не для того, чтобы обогатиться или прославиться, но с самою чистою, высокою целью — служить страждущим ради Бога, любовь к Богу выразить в любви к ближним. Поэтому они ни от кого никогда не принимали никакой награды за свои труды, никаких даже знаков благодарности за собственные благодеяния. Они твердо знали — и верно сохранили заповедь Спасителя: болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя воскрешайте, бесы изгоняйте: туне приясте, туне дадите (Мф. 10, 8).
     Даром получили они благодать от Бога, даром и раздавали ее. Об одном только просили они исцеленных ими: чтобы те твердо веровали во Христа, свято жили во Христе; если же врачуемые еще не были просвещены светом Евангелия, то старались обратить их к христианской вере. Таким образом, врачуя телесные недуги, они в то же время врачевали и недуги душевные.
     За это бескорыстное служение страждущему человечеству, за эти чудесные исцеления болезней неисцельных Святая Церковь величает их бессребрениками и чудотворцами.
     Но не на людей только простиралась врачебная сила святых врачей. Они не забывали и бессловесных животных. Праведник милует души скотов, говорит слово Божие (Притч. 12, 10). Верные сей заповеди, они ходили по домам, пустыням и лесам, сами отыскивали болящих животных и подавали им исцеление. Благодарные животные чувствовали их благодеяния, знали своих благодателей и, как скоро сии показывались в пустынях, ходили вслед за ними целыми стадами.
     Однажды случилось им зайти в одно пустынное место. Здесь они нашли едва живого верблюда. Сюда загнал и здесь разбил его диавол; святые сжалились над животным, исцелили его и отпустили здоровым в свое место. После, как увидим, животное не осталось неблагодарным к ним.
     В таких делах милосердия прошла вся жизнь святых бессребреников. Братья никогда не расставались друг с другом, вместе молились, вместе ходили, вместе врачевали. И это они делали не без цели. Дав обет никогда ни от кого ничего не брать, они опасались, чтобы кто-нибудь тайно друг от друга не взял от исцеленных каких-либо даров. Всю свою жизнь хранили они обет свой, и только под конец ее одному из них Господь попустил нарушить его.
     В те времена была некоторая жена, именем Палладия. Несколько лет страдая тяжкою болезнию, не получая облегчения ни от каких врачей, чувствуя уже приближение смерти, она вдруг услыхала о святых врачах, которые исцеляют всякие болезни. С верою в чудодейственную их силу она послала просить их к себе. Святые исполнили ее просьбу, и, как только вошли в дом ее, больная получила исцеление и встала совершенно здоровою. В благодарность за исцеление она готова была отдать им все свое имение, предлагала богатые подарки, но святые ничего не принимали.
     Тогда она придумала средство хотя бы одного из них упросить принять от нее ничтожный дар. Взяв три яйца, она тайно пришла к святому Дамиану и заклинала его именем Божиим взять от нее эти три яйца во имя Святой Троицы. Дамиан долго отказывался, но ради клятвы жены, ради имени Божия, уступил ее просьбе.
     Косма об этом узнал, весьма огорчился и тогда же сделал завещание, чтобы, по преставлении их, не полагали вместе с ним тело Дамиана, как нарушившего обет Господу, взявшего мзду за исцеление. В ту же ночь явился Господь Косме и сказал: «Для чего ты скорбишь ради взятых трех яиц? Они взяты не ради мзды, но ради клятвы жены в Мое имя...» Косма утешился, но никому не сказал о своем видении. Сотворив после сего еще много знамений и чудес, с миром почил святой Косма.
     Чрез несколько времени после его кончины почил с миром и святой Дамиан. Люди, чтившие их память, окружили тело Дамиана и недоумевали, где положить его. Завещание Космы было у всех в свежей памяти, нарушить его страшились. И вот, когда они в недоумении стояли при святом теле, внезапно подошел к ним верблюд. Люди молчали, заговорил верблюд. «Человецы Божии, — так начал речь бессловесный, — много насладившиеся знамений и чудес от святых Космы и Дамиана, и не только вы, но и мы, животные, данные вам на службу Богом. Как слуга я пришел к вам поведать тайну Космы, чтобы не разлучать их друг от друга, но вместе положить их».
     Верблюд этот был тот самый, который некогда был исцелен святыми. Люди, окружившие тело святого, возблагодарили Господа, так чудесно открывшего тайну Свою, и, положив святые мощи бессребреников в одну раку, погребли их на месте, называемом Фереман (ныне не существует, разрушен турками). Судя по описаниям подлинников, они скончались в средних летах.
     Вскоре на месте их погребения устроена была церковь чудная и преславная, как говорит их жизнеописатель. В эту церковь из ближних и дальних стран стекались всякого рода болящие. Видя такое неоскудное и неиждиваемое богатство святых, недужные постоянно окружали их храм. После сего можно судить, как много совершено было чудотворений святыми бессребрениками. Недаром жизнеописатель их говорит, что легче измерить море и пересчитать звезды, нежели поведать все чудеса святых. Из множества чудес он описал двенадцать, и довольно подробно. Димитрий, митр. Ростовский, в своих Четьях-минеях описал только два чуда. Мы из двенадцати кратко расскажем о шести.
     В Феремане жил некто Малх. Однажды, отправляясь в далекий путь, он привел жену свою к церкви святых бессребреников и сказал ей: «Вот, я отхожу далеко, а тебя оставляю под покровительством святых Космы и Дамиана. Живи дома до тех пор, пока я не пришлю к тебе какой-нибудь знак, который ты верно узнаешь, что он мой». Сказав это, они расстались.
     Через несколько времени диавол, приняв на себя вид знакомого человека, пришел к жене Малховой, показал ей тот самый знак, о котором говорил муж ее, и сказал: «Муж твой прислал меня, чтобы я проводил тебя к нему».
     Жена, увидев знак, данный мужем, поверила, но идти к нему решилась не прежде, как провожатый дал клятву в церкви святых бессребреников на пути ничем не оскорблять ее. Но что значила клятва для беса? Ему нужно было ослабить в людях веру в покровительство святых бессребреников.
     И вот, как только приехали они в дикое, пустынное место, дьявол столкнул женщину с ослицы, на которой она ехала, и хотел убить. Жена в ужасе вскричала: «Святии Космо и Дамиане, помогите ми и избавите мя!».
     Святые всегда близки ко всем, призывающим их. Внезапно явились два всадника. Злой дух узнал, кто были эти всадники, побежал на высокую гору, бросился в пропасть и исчез. А всадники, взяв жену, благополучно возвратили в дом ее. Жена кланялась им и благодарила, но только просила сказать, кто они, спасители ее? «Мы, — отвечали святые, — Косма и Дамиан, которым вручил тебя муж твой, отходя в путь». Сказав это, они стали невидимы. Жена же от страха и радости упала на землю.
     Пришед в себя, она поспешила в храм святых бессребреников и там слезно благодарила их, и всем рассказала о своем спасении.
     Некоторый юноша, от испуга лишившийся ума, приведен был в храм святых бессребреников с надеждою получить исцеление. Несколько дней и ночей провел он при церкви святых, не получив исцеления. Чрез несколько времени пришел к нему отец его, благочестивый старец. Молитва родителя была услышана. Сын, доселе не узнававший отца, стал узнавать его. Наконец святые, невидимо возложив на него руки, совершенно исцелили его и, явившись отцу, повелели ему идти в свой дом, славя Бога.
     Некоторый муж, страдавший болезнию в легких, сопровождавшейся кровохарканием, пришел к раке мощей святых бессребреников просить исцеления. Болезнь его была так опасна, что все считали его уже близким к смерти, а жена его даже готовила все нужное для погребения. Нужно заметить, что больной доселе не верил в чудодейственную силу святых и нередко изрыгал хулу на Бога.
     Святые исцелили его от того и другого недуга. В ночном видении они возвестили, чтобы ищущий исцеления отселе никогда не говорил хульных слов и целый год воздерживался от употребления мяса. Больной с радостью принял то предложение и верно исполнил его. Тогда повелением святых кровь, шедшая гортанью, остановилась, легкие укрепились, и больной, возблагодарив чудных врачей, с радостию пошел в дом свой.
     Пришла в церковь святых бессребреников некоторая жена немая и глухая. Страдая много лет этою тяжкою болезнию, она, кроме небесной, никакой не могла ожидать себе помощи. Долго, неотступно, со слезами молила она святых врачей исцелить ее от того и другого недуга. Наконец, молитва ее была услышана. Немая и глухая часто в уме своем повторяла Трисвятое. Чрез Трисвятое явили чудо и святые бессребреники.
     Во время вечернего богослужения в храме их, когда, по обычаю, пето было Трисвятое, внезапно глухая услышала поющих и, доселе немая, с поющими начала петь Трисвятое. Пораженная необыкновенным чудом, она громогласно исповедала величие Божие, явленное чрез святых бессребреников.
     Святые бессребреники совершали чудеса и в странах языческих. Случилось одному эллину, поклоннику Кастора и Поллукса (боги языческие), впасть в тяжкий, невыносимый недуг. Друзья его советовали ему идти в храм святых бессребреников Космы и Дамиана. Больной послушался. Здесь, видя множество недужных, множество исцелеваемых, он, наконец, и сам убедился в чудодейственной силе врачей и с верою начал просить их о помиловании.
     Святые, явившись ему оба вместе, сказали: «Друг! Для чего ты пришел к нам? Для чего ты просишь нас! Да и не сам ты пришел к нам, а другими послан. Мы не Кастор и Поллукс, но рабы Христа — бессмертного Царя, именем Косма и Дамиан. Итак, если верою познаешь нашего Владыку, то получишь от Него исцеление».
     Эллин, страдая нестерпимыми муками, познал Бога Истинного, непрестанно взывал к святым о помиловании и дал обет принять христианскую веру. Святые, провидя чистоту его веры, возложили на него руки и подали совершенное избавление. Исцелевший исполнил обет свой — принял святое крещение. Возвратившись в дом свой совершенно здоровым, он с великою радостью рассказывал всем о чудесах святых бессребреников, о ничтожестве Кастора и Поллукса, о превосходстве учения христианского. Многие из слушателей умилялись и, презрев свою веру, принимали христианство.
     Некто — любитель народных зрелищ — страдал болезнью в груди. Ни в чем не находя себе облегчения, он, наконец, вынужден был идти в храм святых бессребреников. Святые врачи, видя его усердие, умилосердились над больным.
     В следующую же ночь они явились ему и повелели выпить одну чашу смолы (пекла). Больной не исполнил их повеления. Святые явились ему во второй раз и к одной чаше прибавили другую. Когда же он и этого не исполнил, явились ему в третий раз и велели ему выпить три чаши.
     Несмотря на болезнь, которая увеличивалась в нем с каждым днем, он никак не хотел исполнить повеления святых. Наконец, они снова явились ему во сне и с веселыми лицами сказали: «Друг, что так вопиешь к нам? Если тебе неприятно для своего здравия выпить три чаши смолы, то вылей их в один сосуд и, дождавшись глубокого вечера, иди с ним в гору, на место зрелищ, и там зарой его так, чтобы никто тебя не видел. Если это сделаешь, то получишь исцеление».
     Больной с радостью исполнил все, как было приказано. Но все, что он делал, видел один запоздалый на том месте человек. Объясняя его странный поступок чародейством, он, заметив место, пошел и привел с собою многих других людей. Те, удостоверившись в истине показания, взяли и представили мнимого волхва на суд. Стали допрашивать. Он рассказал всю правду — ему не верили.
     Наконец, решили тем, что если действительно таково было повеление святых бессребреников, то в виду всех он должен выпить эти три чаши и получить исцеление. Больной с радостью принял сосуд, который казался ему неприятным, в виду всех выпил его, и тотчас же силою святых бессребреников получил исцеление; с радостью пошел он в храм их и, воздав благодарение, всем рассказывал, как святые бессребреники и от болезни его исцелили, и послушанию научили, и от народных зрелищ отучили.
     Все эти чудеса совершены святыми бессребрениками во Асии, и большею частью в их храме, при святых мощах. Конечно, там же составлялось и описание их. На славянский язык оно переведено с греческого, что доказывают многие слова, оставленные в славянском тексте без перевода. Нет сомнений, что благодать чудотворений святых бессребреников проявлялась и в нашем Отечестве. Недаром предки наши так много воздвигли святых храмов во имя их.
     В нашем Отечестве святые бессребреники Косма и Дамиан (Асийские) преимущественно считаются покровителями детей. К ним прибегают с молитвою при начале учения грамоте, чтобы они укрепили еще слабые детские силы и содействовали их правильному развитию.
     Конечно, такое убеждение в нашем народе составилось недаром. Основанием для него могли послужить, отчасти, самое житие их, отчасти, и церковная им служба: во-первых, в житии их есть сказание о том, как они были отведены своею матерью в научение грамоте. Этот случай из их жизни изображается и на иконах, во вторых, в церковной службе они прославляются как мудрые врачи тайноучимые живописным словесам, всякого разума и мудрости исполненным, которые всем знание подают.
     В четьях-минеях митрополита Макария есть поучение на память святых бессребреников Космы и Дамиана (1 ноября), в котором из дневного Евангелия избрана тема: «Каковому должно быть учителю». В развитии ее есть такие выражения: «Святые учители тело врачевали чудесами, душу поучением. Они прихождаху к ним чудес ради, они же поучения ради. Ничто же ино так подобает учителю, яко же смирение и нестяжание имения». Все это так близко подходит к святым бессребреникам. Конечно, в древние времена это поучение читалось в храме. Народ его слышал и начал приходить к святым бессребреникам не только «чудес ради, но и поучения ради».
     Православный народ, видя на иконах, читая в их житии сказание о научении грамоте их самих, слыша в храмах, что они всем знание подают, не мог не прийти к тому заключению, что они особенно покровительствуют учащимся. А благодать святых бессребреников бесконечна есть, как поет Святая церковь. Они не только мудрые врачи, но и мудрые наставники; помогая всем, приходящим к ним с верою, могут ли они отказать детям?
     Оканчивая описание жизни святых бессребреников, иже от Асии, нельзя не упомянуть о похвальном им слове, которое в древних списках помещалось вслед за описанием их жизни, и которое, конечно, в память их читалось при богослужении. Происхождение его, как думают ученые, русское потому что в конце его упоминается о правоверном князе. В нем, после витиеватого вступления, содержится похвала или величание святым бессребреникам, изложенное в форме акафиста а в конце делается молитвенное к ним обращение.

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

*
==========
Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοί
 =============
Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοί

Εορταζόμενο όνομα:     Κοσμᾶς, Δαμιανός, Ἀργύρης, Ἀργυρῶ, Ἀνάργυρος

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀσία. Οἱ γονεῖς τους ἦταν ἄριστο πρότυπο χριστιανῶν συζύγων. Ὅταν ἡ μητέρα τους Θεοδότη ἔμεινε χήρα, ἀφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στὴν χριστιανικὴ ἀνατροφὴ τῶν δύο παιδιῶν της, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.

Τοὺς δύο ἀδελφοὺς διέκρινε μεγάλη εὐφυΐα καὶ ἐπιμέλεια, γι’ αὐτὸ καὶ σπούδασαν πολλὲς ἐπιστῆμες. Ἰδιαίτερα ὅμως, ἐπιδόθηκαν στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, τὴν ὁποία ἐξασκοῦσαν σὰν διακονία φιλανθρωπίας πρὸς τὸν πλησίον. Θεράπευαν τὶς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰδιαίτερα τῶν φτωχῶν, χωρὶς νὰ παίρνουν χρήματα, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκαν Ἀνάργυροι. Πολλοὶ ἀσθενεῖς ποὺ θεραπεύθηκαν ἤθελαν νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν. Ἀλλὰ αὐτοί, δὲν δέχονταν τὶς εὐχαριστίες καὶ ἀπαντοῦσαν μὲ τὸν ὀρθὸ λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς:

«Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμης καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων». Δηλαδή, ὅλος ὁ ὕμνος καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ ἰσχύς, ἀνήκει στὸ Θεό μας, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἔτσι ταπεινὰ ἀφοῦ διακόνησαν σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ τὸν πλησίον, πέθαναν εἰρηνικὰ καὶ ἐτάφησαν στὴν τοποθεσία Φερεμά.
*
================
Святые бессеребреники Косма и Дамиан
 ================
Молебен святым безсребренником и чудотворцем
Косме и Дамиану Асийским.

http://www.damian.ru/about/gitie.html

Тропарь, глас 8:

Святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Слава, и ныне, Богородичен:

Иже нас ради Рождейся от Девы, и распятие претерпев, Благий, Испровергий смертию смерть, и воскресение Явлей, яко Бог, не презри, яже создал еси рукою Твоею, яви человеколюбие Твое, Милостиве, приими Рождшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

Канон святым мученикам, егоже краегранесие: Песньми почитаю мудрыя безсребренники.

Творение Иоанна Дамаскина.

Глас 1-й.

Песнь 1.

Ирмос: Поим, вси людие, от горькия работы фараони Израиля Изменшему и во глубине морстей ногами немокрыми Наставльшему песнь победную, яко прославися.

Запев: Святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, молите Бога о нас (поклон).

От благодати Начальныя Троицы, двоица чудная и честная свещаема, всем исцеления приходящим верно подает, присно источающи.

Запев. Тайноучими живоносным словесем, яко светила в мiре возсиявше, страстную мглу удобь разгоняете теплотою веры, всеблаженнии.

Слава: Закону покаряющеся Спасову, всеславнии, сладострастие убо плотское отринуша: добродетельными же душами светлейше просвещающеся, в мiре преизяществоваша, досточуднии.

И ныне, Богородичен: Во всего человека в Твою утробу Вселивыйся, Богомати, неизреченне облечеся, и Отца возсиявый Сын, безлетне Пребожественный, Тому воспоим, яко прославися.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди мене, Христе на недвижимом камени заповедей Твоих, и просвети мя светом лица Твоего, несть бо свят паче Тебе, Человеколюбче.

Запев. Врачеваний источники, даров же Божественных струи, Невещественнаго Света светлейшая приятелища вси достойне воспоим.

Запев. Яко телесныя и душевныя врачующе страсти и болезни приходящих к вам, всечестнии, усердно ныне, яко благодетелие исцеляете.

Слава: Плодными добродетельми украшаеми, всяку тлеемую сладость житейскую яве отразисте, к Божией доброте непрестанно взирающе.

И ныне, Богородичен: В виде нашем прежде Невидимый явися, о Богородительнице, стекшуся с плотию Божеству во утробе Твоей Пресвятей, Богоневесто.

По третией песни поем:

Молите Бога о нас, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенникам о душах наших.

Господи, помилуй, 3-жды.

Седален, глас 8.

Подобен: Премудрости:

От источника бездны, Иисуса, чудес струи благолепно почерпше, святии, тайными тучами страстей мрачныя облаки отгоняете и недугующим человеком исцеления подаете. Тем, получивше здравое веселие, вами, преславнии, удивляеми зовем: богоноснии безсребренницы, молите Христа Бога, согрешений оставление даровати празднующим любовию святую память вашу.

Слава, и ныне, Богородичен:

Яко Всенепорочная Невесто Творца, яко Неискусомужная Мати Избавителя, приятелище яко сущи Утешителя, Препетая, беззаконию мя суща скверное обителище и бесом игралище в разуме бывша, потщися от тех злодейства мя избавити и светлое жилище добродетелей соверши, Светоносная, Нетленная, отжени облак страстей и Вышняго причастия сподоби, и Света невечерняго молитвами Твоими.

Песнь 4.

Ирмос: Разумех, Всесильне, Твое смотрение и со страхом прославих Тя, Спасе.

Запев. Речению Божественному яве возследующе, не злата блистания, ниже сребра, Божественнии, стяжасте.

Запев. Сияюще Божественными чудесы, безсребренницы вся благодетельствуют, благодать подающе.

Слава: Врачеве мудрии показастеся страстей болезнем, исцелительныя руки простирающе.

И ныне, Богородичен: Да заланитствятся ныне лица, Богородицу Тя не исповедающих, Пречистая Владычице.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи утренююще, поем Тя, Христе, Отцу Совебзначальна и Спаса душ наших, мир мiрови подаждь, Человеколюбче.

Запев. Яко потоки Боготочныя, источаете верным благодеяния воды, душевныя же купно и телесныя исцеляюще недуги, славнии безсребренницы.

Запев. Источник благодати, честнии безсребренницы, разверзающе, всем здравие раздаете, верою и любовию к вам ныне притекающим.

Слава: Светлии и всемудрии звезды, иже землю яве онебесивше подобием светлости Ангельския, непрестанно озаряют нас.

И ныне, Богородичен: Превышша явилася еси всех, Творца, Отцу Собезначального, заченши, Мати Дево, и Рождшая мiру Спаса и Господа.

Песнь 6.

Ирмос: Пророка спасл еси от кита, Человеколюбче, и мене из глубины прегрешений возведи, молюся.

Запев. Спасительныя целители, благодетели Богомудрыя, Косму же и Дамиана Божественныя, усердно да почтим.

Запев. Целомудрие соблюдше и разумом украшени, Косма и Дамиан Божественнии со Христом радуются.

Слава: Единомудренно поживше, единодушно постничествовавше, купно врачевания подаяти нам вверени бысте.

И ныне, Богородичен: Свет Неприступный родила еси плотию, Пречистая, весь мiр просвещающе зарями Божества.

По 6-й песни паки поем:

Молите Бога о нас, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенникам о душах наших.

Господи, помилуй, 3-жды.

Слава, и ныне.

Кондак, глас 2.

Подобен: Твердыя:

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии, но вашим посещением ратников дерзости низложите, мiр исцеляюще чудесы.

Икос: Всякаго разума и мудрости преходит слово мудрых врачев, и всем знание подают: Высочайшаго бо благодать приемше, невидимо здравие даруют всем. Отнюдуже и мне повести благодать даровася пети, яко Богоносныя угодники Христовы и служители, исцелений множество подающия, болезней бо вся избавляют, мiр исцеляюще чудесы.

Песнь 7.

Ирмос: Тебе умную, Богородице, пещь разсмотряем, вернии, якоже бо отроки спасе три Превозносимый, мiр обнови во чреве Твоем всецел, хвальный отцев Бог и препрославлен.

Запев. Всецелы Богу Богомудренне явистеся, вси Бога вместительны, мiр бо весь Бога ради остависте, стопам последующе Спасовым, всеславнии, Боголепне отцев Бога почитающе.

Запев. Преестественно, врачеве всеизряднейшии, немощных язвы рукодействы таинственными вся исцеляете, лечбы спасительныя от сокровищ почерпающе Божественных и воспевающе Бога Преславнаго.

Слава: Венцем Твоего Царствия, Владыко, и багряницею светлою украсил еси Боголепне превозлюбльшия доброту непостижную, Христе, Твоея красоты, и верным благодетели общия сия показал еси.

И ныне, Богородичен: Востоку свыше, Пречистая, Явльшуся на земли, показалася еси всеблаголепная дверь и всесветлая, мiр озаряюще лучами чистоты и верным лучи чудес присно посылающи.

Песнь 8.

Ирмос: В пещи отроцы Израилевы, якоже в горниле, добротою благочестия чистее злата блещахуся, глаголюще: благословите вся дела Господня Господа, пойте и и превозносите во вся веки.

Запев. Умерше мiра сего красным и сребролюбия недуг отсекше, наименовани бысте, мудрии, всеми безсребренницы, вопиющими: вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки.

Запев. Вечныя причастницы жизни бысте проявленне, жизни бо тлеемыя вся остависте красная, согласне зовуще: благословите, вся дела Господа, пойте и превозносите во вся веки.

Слава: Избави вся, Владыко Христе, лютых болезней, молитвами безсребренников и сподоби присно согласне звати Тебе: благословите, вся дела Господа, пойте и превозносите во вся веки.

И ныне, Богородичен: Радующеся, вси вернии, и благодатию укрепльшеся, иже Рождеством Твоим избавлени бывше, Чистая Мати Дево, непрестанно вопием: благословите, вся дела Господа, пойте и превозносите во вся веки.

Песнь 9.

Ирмос: Тебе, светлую Свещу: и Матерь Божию, пречудную славу и вышшую всех тварей, песньми величаем.

Запев (поклон). Песньми мудрую двоицу Света умнаго, облистающую зарю и просвещение всем подающу, непрестанно ублажаем. Крепость душевнаго здравия творяще верным, и телеснии врачуете ввереннии вам страсти, яко спасителие, темже и воспеваеми есте присно.

Запев. Богосветлая светила, умне Небо честныя Церкве светодаяния литием, ныне свет подающе, непрестанно озаряют.

Слава: От Честныя Троицы Богозванная двоица похваляема, источает просящим врачеваний всем подаяния, любовию тех блажащим.

И ныне, Богородичен: Тебе, света Облак и святый Кивот, и всесветлую Дверь мысленнаго Солнца, яко Богородицу песньми величаем.

http://alchevskpravoslavniy.ru/molitvy/moleben-svyatym-bezsrebrennikom-i-chudotvorcem-kosme-i-damianu-asijskim.html
*
---------------------------------------
АКАФИСТ СВЯТЫМ БЕЗСРЕБРЕНИКОМ И ЧУДОТВОРЦЕМ КОСМЕ И ДАМИАНУ АСИЙСКИМ
http://www.damian.ru/about/gitie.html

*
=============
Святые бессребреники Космы и Дамианас житием.
Россия, Москва. XVII век. Храм Воскресения Словущего на ул. Неждановой
 ================

Акафист святым безсребренником и чудотворцем Косме и Дамиану Ассийским
http://alchevskpravoslavniy.ru/molitvy/akafist-svyatym-bezsrebrennikom-i-chudotvorcem-kosme-i-damianu-assijskim.html

Кондак 1
Избраннии чудотворцы, страстотерпцы Христовы и врачеве премудрии, туне подающии здравие в болезнех сущим, похвальная восписуем вам, заступником нашим и в скорбех помощником: вы бо сосуди благодати суще, исцеляете душевныя и телесныя наша язвы. Темже славяще Бога, дивнаго во святых Своих, вас усердно ублажаем: Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Икос 1
Ангельскому жительству поревновавше, вся земная презрели есте и, подвигом мученичества венчавшеся, лицезрения Господа сил сподобилися есте. Молитеся убо за ны прилежно, к помощи вашей притекающих и похвальная вам вопиющих: Радуйтеся, молитвенницы теплии о чтущих святую память вашу; Радуйтеся, оставленных врачами неоскудно исцеляющии. Радуйтеся, яко дом, имение и вся родителей стяжания ни во чтоже вменили есте; Радуйтеся, нищия милосердием вашим препитавшии. Радуйтеся, страждущия сердоболием утешавшии; Радуйтеся, чистотою и святостию Ангелом уподобившиися. Радуйтеся, светильницы Божественнаго света; Радуйтеся, небеснии человецы, земнии Ангели. Радуйтеся, яко христианом есте прибежище непостыдное; Радуйтеся, все житие свое даже до последняго издыхания в служении Господу истощившии. Радуйтеся, всесветлое благодати приятелище, Духа Святаго сосуди; Радуйтеся, всем, призывающим вас, скории помощницы. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 2
Видя Господь Бог добрая ваша начинания и велие ко благочестию усердие ваше, яко вся земная и благая мира сего уметы вменивше, в непрестаннем труде любве ради ближняго пребысте и души своя благими нравы украсили есте, преисполни вас Духа Святаго, Егоже лучею озаритися и нам испросите у Христа Бога, да купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 2
Разумом истиннаго богопознания царя нечестиваго научили есте, вразумив того силою словес ваших, имиже дерзновенно Христа проповедаете. Темже дерзновение ваше похваляюще, взываем сице: Радуйтеся, лестию нечестиваго царя не уловленнии; Радуйтеся, истину Христову дерзновенно пред ним исповедавшии. Радуйтеся, прещения его не убоявшиися; Радуйтеся, нечестивых соборища посрамившии. Радуйтеся, небоязненнии проповедницы истины; Радуйтеся, служения идольскаго потребителие. Радуйтеся, веры православныя поборницы; Радуйтеся, исповедницы непоколебимии, духа терпения и ревности о славе Божией исполненнии. Радуйтеся, немолчнии велений Господних провозвестницы; Радуйтеся, вернии наставницы богомудрия. Радуйтеся, Царствия Христова надежднии нам ходатаи; Радуйтеся, и по смерти вашей нас не оставляющии. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 3
Силою Вышняго, данною вам еще во временней жизни, прияли есте власть чудесно исцеляти всякия недуги; по смерти же вашей наипаче прослави вас Бог многими чудотворении, да вси притекаим к вам, молящеся о исцелении от недугов телесных, паче же душевных, и Богу велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще, яко многоценное сокровище, многоцелебныя мощи ваша, радуемся и, любовию воспевающе данную вам от Бога благодать исцелений, благодарно зовем: Радуйтеся, теплии о нас к Богу предстателие; Радуйтеся, еллинская мудрования ни во чтоже вменившии. Радуйтеся, Рима светильницы всесветлии; Радуйтеся, омраченных стран просветителие. Радуйтеся, мужества и терпения наставницы; Радуйтеся, яко неповинне каменное побиение претерпевше, кончину мученическую улучили есте. Радуйтеся, любве ради Христовы пострадавшии, и нас небесных благ причастники приимите; Радуйтеся, раби Божии, от Господа Христа венцы победы приемшии. Радуйтеся, дивный и прекрасный смирения и кротости образ всем показавшии; Радуйтеся, непоколебимое православия основание. Радуйтеся, светлая страстотерпцев славо; Радуйтеся, добрии целебницы, ни от когоже мзды за исцеления вземшии. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 4
Буря ярости велия царя Карина не возможе поколебати души вашея, и егда вернии в некоей пещере вас скрыта от яти вас ищущих, волею воином предстали есте, вопиющe: нас поимите, мы бо есмы ихже ищете, неповинных же отпустите. Таже веригами обложени бывше, в Рим отведостеся. Мы же, веру вашу и вериги лобызающе, поем Богу: Аллилуиа.

Икос 4
Слышавше римстии людие велию вашу ко страждущим любовь и чудесное врачевание ваше, отвсюду устремляхуся к вам с верою в целебную благодать Божию, в вас действующую; приемлюще же скорое исцеление, прославляху Бога, вас же, милосердых целителей своих, величаху, воспевая сице: Радуйтеся, Бога истиннаго непреборимии проповедницы; Радуйтеся, оружие креста Христова добропобедно вземшии. Радуйтеся, блазии врачеве, страждущим скории помощницы; Радуйтеся, вся немощныя туне врачующии. Радуйтеся, и ныне исцеления обильно источающии; Радуйтеся, милостивии утешителие в бедах и скорбех сущим. Радуйтеся, во всяких обстояниих нас защищающии; Радуйтеся, безпомощных спасительное призрение. Радуйтеся, праведных преславное украшение; Радуйтеся, предстательство наше крепкое. Радуйтеся, прилежнии о нас к Богу молитвенницы; Радуйтеся, всем, верою призывающим вас, скории помощницы. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 5
Боготечным воистинну путем шествовасте, раби Христовы, егда во узах в Рим ведоми, за еже идолом не послужисте, Христови же единому поработасте, горькая испытания терпели есте, святии; но вся претерпесте за возлюбльшаго вас Христа. Темже великому терпению и крепцей любви вашей ко Господу дивящеся, купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 5
Видев царь, яко силою Христовою исцеле, хвалу Тому воздаде; мы же, славяще Бога, ублажаем вас, славных угодников Его, вопиюще сице: Радуйтеся, горняя паче дольних возлюбившии; Радуйтеся, ангельскому житию на земли поревновавшии. Радуйтеся, яко, многобожие отринувше, родительскаго благочестия не отступили есте; Радуйтеся, яко вся имения своя, по словеси Господню, нищим раздали есте, да Христа приобрящете. Радуйтеся, не словом точию, но множае паче делом и непрестанною к Богу молитвою иных поучившии; Радуйтеся, неоскудный источник исцелений и ныне являющии. Радуйтеся, излиянием чудес, данных вам от Бога, нас обогащающии; Радуйтеся, в самих себе храм Богу уготовавшии. Радуйтеся, скорое нищих услышание; Радуйтеся, скорбных приятное попечение. Радуйтеся, ненадежных известное надеяние; Радуйтеся, болящих скорое врачевание. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 6
Проповедницы имене Христова в животе своем бывше, и ныне силу того свидетельствуете чудесы, от иконы вашея источаемыми, и якоже веры иногда жены некия не презресте, но во сне явльшеся ей, облегчение в недузе даровали есте; сице и наших молений и пений гласы услышите, о, святии безсребренницы! Вере же и любви людей ваших внемлите и покров нам свыше даруйте, хвалящим вас и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 6
Возсия, яко свет, правда ваша, егда укоряема на судищи царя, дерзновенно рекосте к нему: не волшебною хитростию врачуем болезни, но силою Спаса нашего Иисуса Христа, якоже Той заповеда, глаголя: болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, туне приясте, туне дадите. Темже дерзновению вашему дивящеся, ублажаем вас сими: Радуйтеся, образ твердости и веры нам показавшии; Радуйтеся, райския радости присно наслаждающиися. Радуйтеся, премудрии сеятелие благочестия; Радуйтеся, славнии проповедницы православия. Радуйтеся, учителие, к небеси наставляющии; Радуйтеся, чистаго и непорочнаго жития неусыпнии хранителие. Радуйтеся, теплии послушателие молящихся вам; Радуйтеся, ко спасению изящнии и вернии путеводителие. Радуйтеся, благочестно и богоугодно жити хотящим блазии наставницы; Радуйтеся, ходатаи благих всем, почитающим память вашу. Радуйтеся, добре течение свое скончавшии; Радуйтеся, венцы правды от Владыки Христа приявшии. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 7
Хотяще силу Христову злочестивому царю открыти, Духа Святаго исполнени рекосте: буди посрамлен, о Карине, и с богами твоими! И абие ему лице изменися, и выя совратися, и, молящеся к вам, глаголя: се ныне вижду, яко раби есте истиннаго Бога. Молю убо вас, да якоже иных уврачевасте, сице исцелите и мене, да и аз купно с вами воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 7
Дивнии о нас молитвенницы, целителие душ и телес наших и ходатаи спасения вечнаго, благодарным сердцем воспевающе хвалебную песнь Богу, даровавшему нам таковых великих чудотворцев, приносим и вам похвалы сицевыя: Радуйтеся, Ангелов терпением вашим удивившии; Радуйтеся, божественным сиянием чудес своих вся просветившии. Радуйтеся, скории от всяких болезней и безмезднии врачеве; Радуйтеся, заступлением вашим разслабленныя исцеляющии. Радуйтеся, от неисцельных болезней здравы воздвизающии; Радуйтеся, достойне совершившии земный подвиг жития вашего. Радуйтеся, о нас, обнаженных добрых дел, присно к Богу предстательствующии; Радуйтеся, яко сиянием премудрости, от Господа вам данныя, всех верных просвещаете. Радуйтеся, молитвенницы о нас и заступницы наши предивнии; Радуйтеся, доблии страстотерпцы Христовы. Радуйтеся, кровми своими землю освятившии; Радуйтеся, идольское безумие обличившии. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 8
Странное мирови житие ваше видяще, устранимся и мы того сует и, ум на небеса преложше, возопиим к вам, святии безсребренницы: утолите болезни, источая благодатная врачевания всем, усердно к помощи вашей притекающим и вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Все житие ваше на земли любовию к Богу и к ближним исполнивше, святии безсребренницы Космо и Дамиане, скории и ныне помощники являетеся всем, с верою призывающим вас; не точию бо близ притекающим ко святым мощем вашим, но и далече сущим исцеления источаете. Темже приносим вам похвалы сия: Радуйтеся, Единому Богу, в Троице славимому, верно послужившии; Радуйтеся, единое еже на потребу премудро избравшии. Радуйтеся, яко в неустанном труде и подвизе дни и нощи ваша без всякаго уныния препроводили есте; Радуйтеся, яко ситцевым вашим тесным и скорбным житием славу Божию в человецех умножили есте. Радуйтеся, доблии Христовы последователие; Радуйтеся, яко научители и творцы Христовых заповедей явилися есте. Радуйтеся, яко именами велиих в Царствии Небеснем наречени бысте; Радуйтеся, славою Христовою весь мир озарившии. Радуйтеся, яко страданием вашим безстрастие прияли есте; Радуйтеся, яко мученическою смертию безсмертие стяжали есте. Радуйтеся, яко Ангели, на небеси и на земли прославленнии; Радуйтеся, яко Богу ныне венценосни предстоите. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 9
Всякое естество человеческое удивися сиянию в вас благодати Божией, святии Космо и Дамиане, егда нечестивый царь Карин, узрев чудеса, от имени Господа Иисуса Христа вами творимая, уверова и прослави Бога. Темже и мы, славяще давшаго вам сицевую силу, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 9
Вития многовещанная недоумеют довольно изобразити обилие любве вашея, еюже преисполнени бысте, святии угодницы, к человеком о Господе. Сего ради из глубины сердец наших вопием к вам: Радуйтеся, Господу своему даже до смерти поработавшии; Радуйтеся, огнем любве Божия воспаляеми, огнь жертв идольских угасившии. Радуйтеся, ближняго паче самих себе возлюбившии; Радуйтеся, яко болящия и недужныя посещали есте. Радуйтеся, нужды убогих предварявшии; Радуйтеся, печальных утешителие. Радуйтеся, отчаянных заступницы; Радуйтеся, сирых питателие. Радуйтеся, люте страждущим помощницы; Радуйтеся, угнетенных свободителие. Радуйтеся, яко, добре течение скончавше, ко Христу вознесостеся; Радуйтеся, яко в Царствии Его водворяетеся. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 10
Спасти хотя многия, яви нам Господь вы, чудотворцы Своя: кто бо не умилится, видя ваше безмерное ко всем сострадание; кто ли вы не ублажит, яко не токмо человеки от недуг исцеляете, но и скоты милуете; не отрините убо и наших молитв, но на вся ны неоскудно великия и богатыя ваша милости излейте, да вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 10
Стены есте всем, похваляющим чудеса ваша, о безмизднецы, и к заступлению вашему прибегающим; стены и забрала есте, ограждающия от всех бед, усердно в помощь вас призывающим. Темже убо и нас от нищеты, напастей, недугов и скорбей оградите, молимся и тепле вопием к вам: Радуйтеся, адамантов крепость в терпении превозшедшии; Радуйтеся, неповинно от зависти сребролюбца пострадавшии. Радуйтеся, славнии в бедах заступницы; Радуйтеся, немощных и обидимых укрепление. Радуйтеся, крепцыи в напастех защитителие; Радуйтеся, убогих и нищих всещедрии обогатителие. Радуйтеся, алчущих милостивии кормителие; Радуйтеся, болезньми и тяжкими недуги одержимых премудрии уврачевателие. Радуйтеся, с верою к вам притекающим от всех скорбных обстояний теплии защитителие; Радуйтеся, яко память ваша всеми славима на земли. Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на небесех; Радуйтеся, яко от Бога препрославлени есте. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 11
Пение всеумиленное, ныне нами приносимое, несть довольно к похвалению преславных подвигов и трудов ваших, яже Христа ради подъяли есте в животе своем; обаче дерзающе просим, усердное моление наше приемше, и нас от бед своими молитвами избавите, да умиленным сердцем воспоим Богу: Аллилуиа.

Икос 11
Светозарный и небесный ум явили есте иногда пред Карином, заблуждение того обличая; ныне же нетлением мощей ваших и множеством чудес православие утверждаете. Темже благодарственно зовем: Радуйтеся, Ипостасное Слово дерзновенно проповедавшии; Радуйтеся, силу идольскую добропобедно упразднившии. Радуйтеся, яко вами попрася служение бесом; Радуйтеся, яко вами поклонение Христу проповедася. Радуйтеся, учителие премудрии; Радуйтеся, всех добродетелей неленостные исполнителие. Радуйтеся, яко по трудех земных в селениих небесных ликовствуете; Радуйтеся, яко и по преставлении своем нас не оставляете. Радуйтеся, яко всем, с верою призывающим вас скорую помощь подаете; Радуйтеся, святии врачеве, яко болезни наша исцеляете. Радуйтеся, молитвы верных не отревающии; Радуйтеся, и о нас недостойных у Престола Божия ходатайствующии. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 12
Благодать, юже даде вам Господь Бог, целити вся недуги душевныя же и телесныя, днесь собра нас, да почтим память вашу, святии безсребренницы Космо и Дамиане, благоговейно убо взирающе на честную икону вашу и со умилением сердца к ней припадающе, молим избавитися всем нам от всяких зол и болезней, да воспоем вси Богу: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще чудеса ваша, восхваляем труды и подвиги, ублажаем мученическую кончину, почитаем ходатайство и сильное заступление ваше о всех, требующих помощи вашея; величаем подателя всех благ Бога, даровавшаго нам толико дивных молитвенников, и со умилением зовем: Радуйтеся, Иисуса Господа верно проповедавшии; Радуйтеся, истины Его доблии свидетелие. Радуйтеся, теплии о нас у Престола Его предстатели; Радуйтеся, телес наших благосострадательнии врачеве. Радуйтеся, Царствия Небеснаго и вечных благих наследницы; Радуйтеся, по Бозе все наше упование. Радуйтеся, миро благовонное исцелений источающии; Радуйтеся, страстей злосмрадие молитвами своими отревающии. Радуйтеся, исцелений дателие и чудес источницы; Радуйтеся, светоноснии столпи церковнии и забрала недвижимая. Радуйтеся, винограда истинного божественныя лозы; Радуйтеся, двоице световидная мудрых безсребренников. Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребренницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 13
О предивнии безсребренницы, чудотворцы, целителие и славнии угодницы Божии, Космо и Дамиане, приимите моления сия наша, от сокрушеннаго сердца возносимая; исцелите многообразныя недуги наша и теплым предстательством вашим испросите нам от Христа Бога избавление от всех бед и напастей, прощение прегрешений наших и благую надежду вечнаго спасения, да сподобимся с вами и со всеми святыми в безконечныя веки воспевати Богу, Спасителю нашему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
*
==================
Святые бессребреники Космы и Дамиана с житием
Венеция (?). 1600 г.
иконописец: Эммануил Тзанфурнарис.
Собрание Музея икон. Венеция.
 =====================
Молитвы
СВЯТЫМ БЕССРЕБРЕНИКАМ И ЧУДОТВОРЦАМ КОСМЕ И ДАМИАНУ АСИЙСКИМ


МОЛИТВА 1-Я

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы недостойнии, преклонше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих.

Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости, избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временном, наипаче же ко спасению вечному належащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия, аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА 2-Я

Чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане!
Вы от юности Христа Бога возлюбивше и Того повеления всем сердцем соблюдающи, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельнаго ради жития и чистоты душевныя, силою Христа Бога, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких неисцельных недугов от Бога прияли есте. Отонюдуже любовию и милосердием к недугующим подвизаеми, не токмо людем, но и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете и не телесныя токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузех о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете. Темже ныне и нас, припадающих к вам пред честною иконою вашею, скоро услышите; юныя дети, вашей помощи во учении книжном просящия, вашими молитвами наставите, да, вашему житию ревнующе, не земное точию научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере выну да преуспеют. На одре болезни лежащим, человеческия помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим исцеление болезней вашим милостивым, чудодейственным посещением даруйте. Многажды в болезни впадающия и от лютых недугов в уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю о них Божию святую и благую и сами себе и живот свой воли Христа Бога предают. В недузех сущих, о исправлении же жития не радящих, во гресех не раскаивающихся, сердцем ожесточенных сокрушите во спасение и к покаянию призовите, да немощни суще телом, здравии пребудут душею и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих невредимы сохраните от долгонедужия, от болезней лютых и неисцельных, от разслабления тела, от изступления ума, от смертоносныя язвы, от внезапныя смерти и мощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. 
Аминь.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 5
Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

КОНДАК, ГЛАС 2
Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии, но вашим посещением ратников дерзости низложисте, мир исцеляюще чудесы.

*
=========
Св. Дамиан Асийский
Афон, монастырь Ставроникита. Фреска церкви свт. Николая. Афон. 1546 год.
Феофан Критский и Симеон.
 =============
Тропарь безсребреникам Косме и Дамиану Асийским

Тропарь, глас 8
Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Кондак, глас 2
Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии, но вашим посещением ратников дерзости низложисте, мир исцеляюще чудесы.

Величание
Величаем вас, чудотворцы славнии, Космо и Дамиане, и чтим святую память вашу, наставницы заблуждшим, исцелители болящим и собеседницы Ангелом.

*
Святой бессребреник Косма
Афон, монастырь Ставроникита, фреска церкви свт. Николая.  1546 год.
Феофан Критский и Симеон.
 *

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τῇ χειρουργίᾳ, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σὺν Κοσμᾷ Δαμιανὲ οἱ Ἀνάργυροι· ὁ γὰρ Σωτὴρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ ἴασιν· ὅθεν ῥύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καὶ θλίψεων, τοὺς ποθῷ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐκ τῆς Ἀσίας ὥσπερ δύο ἀστέρες, ἐξανατείλαντες Ἀνάργυροι θεῖοι, τῇ οἰκουμένῃ λάμπετε θαυμάτων ταῖς αὐγαῖς, νόσους μὲν ἰώμενοι, καὶ δεινὰς καχεξίας, χάριν δὲ παρέχοντες, τοῖς πιστοῖς εὐρωστίας, Δαμιανὲ θεόφρον καὶ Κοσμᾶ, χειμαζομένων, λιμένες πανεύδιοι.

Μεγαλυνάριον.
Οἷά περ θεράποντες ἰατροί, ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἀσθενείας ὀδυνηράς, ἰάσασθε τάχος, ἀρρήτῳ ἐπισκέψει, ἡμῶν θαυματοβρύται, σοφοὶ Ἀνάργυροι.
*
=================
Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργο
Св. Косьма. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
Св. Дамиан. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
Дамиан Асийский, св.
Святые Косьма, Дамиан, Иаков Персянин
Новгород. Конец XV в. 24 х 19.
Россия, Новгород,  Софийского собор.
Новгородский музей.
Косма и Дамиан Асийские
Святые Косма и Дамиан
исторический музей города Саянок на Лемковщине
Икона Святые-бессребреники Косма и Дамиан
Московская школа, Первая половина XV в.
108.5 x 80 см
Икона Святые Косма и Дамиан. Московская школа. Первая половина XV века
Святые бессребреники Косма и Дамиан Асийские.

Святые Косма и Дамиан Асийские
Святые бессребреники Космы и Дамиана

Во дни царствия Господа нашего Иисуса Христа к окончанию пришло всякое заблуждение и почитание демонов. Во времена те жила некая благочестивая и богобоязненная женщина по имени Феодота. Все дни жизни своей она придерживалась всяческого благочестия и, живя по заповедям Божиим, родила святых Косму и Дамиана. Когда они родились, блаженная Феодота растила их во всяческом благочестии и обучила Священному писанию. А Дух Святой вразумил врачебной науке, чтобы исцеляли по слову Евангелия “всякий недуг и [40] всякую немощь 2 не только в человеках, но и в скотах”, так что исполнилось реченное пророком: “Человеков и скотов хранишь Ты, Господи” 3. А недуги, которые врачевали Косма и Дамиан, таковы: именем Иисуса Христа слепым они возвращали зрение, хромым способность ходить, увечных делали здоровыми, изгоняли демонов и по дарованной им благодати исцеляли всякую немощь в теле человеческом. За врачевание никогда не брали они ни с кого мзды: ни с богатого, ни с бедного, исполняя заповеданное Спасителем: “Даром получили, даром давайте”. 4
В дни те жила некая женщина по имени Палладия, прикованная к постели недугом. Она истратила все деньги, но не получила облегчения от ходивших к ней врачей. Услышав о врачевании и исцелениях, которые совершали Косма и Дамиан, женщина, обратившись к ним с верой, попросила прийти к ней. А святые рабы Христовы Косма и Дамиан, увидев веру ее, с готовностью пришли и помогли ей. Когда женщина узнала, что исцелилась благодаря их помощи и приходу, она восхвалила Бога, даровавшего им венец целений; зная же, что они никогда не брали ни с кого мзды, ни с богатого, ни с бедного, ибо исполняли заповеданное Спасителем, Палладия украдкой подносит Дамиану три яйца; когда же он отказался их принять, женщина пала перед ним на колени и уговаривала его со страшными клятвами, и святой Дамиан взял от нее те три яйца, чтобы не пренебречь клятвой, ибо женщина закляла его Господней силой. Святой Косма, узнав об этом, весьма опечалился тем, что брат его взял те три яйца, и велел после своей смерти похоронить врозь с ним. Той ночью Господь во сне явился своему слуге Косме, [41] говоря: “Зачем ты так сказал? Брат твой взял те три яйца не как мзду, но взял их, будучи заклят Моим именем, не смея пренебречь клятвой, ибо женщина закляла его именем Моим”.
Когда братья явили множество чудес и знамений, святой Дамиан почил в мире и удостоился венца вместе со всеми святыми. Святой Косма совершал исцеления не только в городе, но и в пустынях призревал на бессловесных, так что все твари, страдающие каким-нибудь недугом, шли за ним следом. Придя в одну местность, он увидел верблюдицу, покалеченную диаволом, и призрел на нее, и уврачевал, и отпустил восвояси. Явив множество чудесных исцелений и знамений в пустынях и в городе, святой Косма тоже почил и удостоился венца со всеми угодниками Христовыми. Великая толпа стекалась к его останкам. Люди сомневались, не зная, где и как похоронить святого, но вдруг прибежала верблюдица, крича и человеческим голосом говоря: “Люди Божии, вы видели множество чудес и знамений святых и славных рабов Христовых Космы и Дамиана, и не только вы, но и мы, твари, данные вам в услужение. Потому, благодарная им, как все, я прибежала возвестить вам, что Господь дал слуге Своему Косме откровение — братья не должны быть разлучены друг с другом, но покоиться рядом”. Весь народ, окружавший останки святого, услышав это, воздал хвалу Богу, открывшему тайну через бессловесную тварь, наделенную человеческой речью; Косму похоронили рядом с братом в месте, называемом Фереман. 5 Эти братья по крови и по вере до сего дня продолжают совершать исцеления. [42]
Когда их похоронили в месте, называемом Фереман, некий живший там землепашец во время жатвы пошел работать на свое поле. Страдая от жары, он скрылся под деревом, чтобы там найти прохладу. Когда землепашец крепко заснул, в открытый рот ему вползла змея и попала в желудок его. Он проснулся и, не зная о случившемся, поспешил на поле работать. Вечером он возвратился в дом свой, и домашние, приготовив ему еду, поставили перед ним и он поел, и попил, и лег спать на постелю свою. Только землепашец заснул, змея стала терзать ему внутренность, а он закричал. Все пробудились, и оглядывали его, и не могли понять, какая ему приключилась болезнь. Землепашец же вскричал громким голосом говоря: “Боже святых Космы и Дамиана, помоги мне”. А так как змея еще сильнее стала терзать его он побежал в место, называемое Фереман, где покоились святые, и вскричал громким голосом, говоря: “Боже святых Космы и Дамиана, помоги мне” Услышав это, слуги Господни Косма и Дамиан навели на землепашца глубокий сон, чтобы изгнать из него начальника зла, диавола в образе змеи, той же дорогой, которой он вошел. Когда святые стали изгонять змею, она высунулась изо рта его, чтобы выйти. Весь народ видел это чудо, сотворенное святыми. Когда же змея целиком вышла, человек тот проснулся и вскричал, говоря: “Пусть никто не поднимет руку на змею, ибо ей приказано уйти в геенну”. При этих словах его змея исчезла.
Был некто по имени Малх. Он постоянно пребывал в храме святых Космы и Дамиана и видел чудеса творимые ими. Собираясь в далекий путь, он пришел в дом свой и сказал жене: “Пойдем в храм святых [43] Космы и Дамиана”. Она же, услышав это, охотно последовала за мужем. Когда же они пришли в место, называемое Фереман, Малх сказал жене своей: “Вот, я собираюсь в далекий путь и поручаю тебя святым Косме и Дамиану. Оставайся в доме своем, и вот тебе условные слова, и, когда Господь захочет, я пошлю за тобой и возьму тебя к себе”. Сказав так, этот человек отправился в путь, а жена его возвратилась в дом свой. Спустя немного дней диавол, зная условные слова, которые муж сказал жене своей, оборотился юношей и, придя к ней, предстал перед женщиной и сказал ей: “Вот, муж твой послал меня, чтобы из этого города я отвел тебя к нему”. Так как она не хотела идти, диавол сказал ей условные слова. Женщина ответила ему: “Я узнаю эти слова, но не могу пойти за тобой, ибо муж поручил меня святым Косме и Дамиану. Но если хочешь, взойди в храм их и, возложив руку на престол, подтверди мне, что не сделаешь мне ничего дурного”. А начальник зла, диавол, охотно согласился, решив презреть могущество святых, и, взойдя в храм, возложил руку на жертвенник и сказал: “Клянусь могуществом святых Космы и Дамиана, я не сделаю тебе ничего дурного, но, уведя отсюда, передам тебя мужу твоему”. Она же, заставив его поклясться, охотно последовала за ним. Когда они пришли в какое-то место, куда не ступала нога человеческая, диавол набросился на сидящую на лошади женщину, чтобы убить ее. Она воздела глаза к небу и вскричала громким голосом, говоря: “Боже святых Космы и Дамиана, помоги мне, ибо по вере в вас я последовала за этим человеком. Скорее поспешите прийти мне на помощь и спасите от руки кровожадного диавола”. Когда она так вскричала, [44] вот появились святые в образе всадников и толпа народа. А начальник зла, диавол, увидев их, побежал к круче и бросился оттуда вниз, и все кости его рассеялись в разные стороны, и ад раскрыл пасть свою, и пожрал его, и исполнилось реченное Давидом: “Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя”. 6 А слуги Христовы, Косма и Дамиан, взяв ее за руку, отвели в дом ее. Тогда они рассказывают ей: “Мы — Косма и Дамиан, в которых ты уверовала. Поэтому мы поспешили прийти тебе на помощь и спасти от руки кровожадного диавола”. Услышав это, женщина задрожала, и простерла к ним руки, и, ликуя сердцем, сказала: “Господь, Бог отцов моих, Авраама, Исаака, Иакова, 7 и их благого семени, Ты умерил жар пещи трем отрокам и обратил его в росу, 8 Ты спас в театре Феклу, 9 Ты, Господь Бог, не презрел меня, рабу Свою, и избавил от руки кровожадного диавола через угодников Своих, святых Косму и Дамиана. Потому восхваляю и славлю тебя, Бога всяческих, ибо царствие Твое, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь”.
--------------------------------------------------------------------------------
Комментарии
Все ново- и ветхозаветные цитаты даются в синодальном переводе.
1. Косма и Дамиан — греческая церковь знает несколько святых этого имени: азиатских, о которых рассказывает настоящее житие, римских и арабских.
2. ...всякий недуг и всякую немощь...— Матф. 4, 23; 9, 35; 10, 1
3. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи.— Пс. 35 (36), 7.
4. Даром получили, даром давайте.— Матф. 10, 8.
5. Фереман — по-гречески Пелусий, город в Египте. Греки считали его азиатским городом.
6. Рыл ров, и выкопал его… — Пс. 7, 16.
7. Бог... Авраама, Исаака, Иакова — так в Библии Бог определяет себя, явившись к Моисею (Исх. 3, 6). Авраам, Исаак и Иаков — родоначальники еврейского народа, славившиеся своей праведностью.
8. ...умерил жар пещи трем отрокам и обратил его в росу... — подразумевается библейский рассказ о вавилонском царе Навуходоносоре, который бросил в раскаленную печь не желающих поклоняться истукану из золота иудейских отроков Ананию, Азарию и Мисаила: отроки, однако, вследствие чуда, наградившего их праведность, не погибли в пламени.
9. Фекла — спутница апостола Павла, героиня апокрифических “Деяний Павла и Феклы”, рассказывающих, что святая чудесным образом уцелела, когда ее приговорили к публичной травле хищными зверьми, так как они покорно легли к ее ногам.
Пер. Софьи Поляковой. С. 39-44. Номер страницы следует после текста на ней.
(Текст переведен по изданию: L. Deubner. Kosmas und Damian. Leipzig — Berlin, 1907.)
Святые бессребреники Косма и Дамиан Асийские
святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
Косма и Дамиан Асийские. Средник храмовой иконы


Тверь (?). XV.
Свв. Косьма и Дамиан. Икона (таблетка). Тверь (?). XV в. Около 23 х 18. Музей "Ризница Троице - Сергиевой Лавры" СПГИХМЗ.
Афон. 1546.
Св. Дамиан. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.
Афон. 1546.
Св. Дамиан. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.

Венеция (?). 1600.
Святые Косьма и Дамиан с житием. Эммануил Тзанфурнарис. Икона. Венеция (?). 1600 г. Собрание Музея икон. Венеция.
Москва. XVII.
Святые Косьма и Дамиан с житием. Икона. Москва. XVII в. Храм Воскресения словущего на ул. Неждановой. Москва.

Косма и Дамиан Асийские. Храмовая икона
Афон. XV.
Свв. Косьма и Дамиан. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец Свв. Косьма и Дамиан в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.

Дечани. Ок. 1350.
Минологий. 1 ноября. Фреска. Церковь Христа Пантократора. Дечани. Косово. Сербия. Около 1350 года.
Свв. врачи (фрагмент). Икона. Греция. До 2002 года.
Русь. XVII.
Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
15 в. Новгород Софийские таблетки
Новгород. XV.
Святые Косьма, Дамиан, Иаков Персянин. Икона (таблетка). Новгород. Конец XV в. 24 х 19. Из Софийского собора. Новгородский музей.
Святые Косьма и Димиан
Вторая половина XVIII века. Дерево. Размер 27х32см
источник:http://antikvariat.dp.ua
«Святые бессребреники Косма и Дамиан». Вторая пол. XVI в. Икона. Центральный музей древнерусского искусства им. А.Рублева. Москва.
Княжеская одежда. Икона "Кузьма и Демьян". 13 в.
// Короткова М. В. Традиции русского быта. - М., 2008. - С. 14
Святые бессребреники Космы и Дамиана
--
***
Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.