no copi

вторник, 30 ноября 2010 г.

* Преподобный Никон, игумен Радонежский *

Преподобный Никон Радонежский, ближайший ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского.
*
Преподобный 
Никон, игумен Радонежский
Преподобный Никон, игумен Радонежский, ученик преподобного Сергия (1426 г.).
Ὁ Ὅσιος Νίκων ὁ Θαυματουργός μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Σεργίου (Ρῶσος, † 1427 μ.Χ.)
*
Житие преподобного отца нашего Никона, игумена Радонежского*

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1158
*
Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. 
Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Преподобный Никон, игумен Радонежский

http://www.patriarchia.ru/db/text/912647.html
 *
Прп. Никон. Монахиня Иулиания. Икона. Сергиев Посад. Начало 1950-х годов. Икона находится на раке мощей преподобного. Никоновский придел Троицкого собора. Троице-Сергиева Лавра.

Преподобный Никон, игумен Радонежский

Преподобный Никон, игумен Радонежский, ближайший ученик и преемник Преподобного Сергея Радонежского († 1392; память 25 сентября и 5 июля), родился в Юрьеве-Польском. Услышав об ангельской жизни Радонежского чудотворца, отрок пришел к Преподобному Сергию и просил постричь его в иноческий образ. Преподобный Сергий провидел чистоту и благоразумие отрока и дал ему испытание - послал к своему ученику преподобному Афанасию Высоцкому († после 1401; память 12 сентября). Но и преподобный Афанасий не сразу принял его. Лишь видя неотступность отрока, он постриг его в иноческий чин. Преподобный Никон, живя у него, упражнялся в молитве, изучал Священное Писание и преуспевал в добродетели и чистоте. Когда он достиг совершеннолетия, то был рукоположен в сан священника.
Через некоторое время преподобный Афанасий благословил его увидеться с Преподобным Сергием. Преподобный Сергий, весело взглянув на него, сказал: "Хорошо, что ты пришел, чадо Никон", и любезно принял его. Он повелел преподобному Никону служить братии. Целые дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи - в молитвенных беседах с Богом. Преподобный Сергий утешался его жизнью. Получив о нем особое извещение, Преподобный Сергий повелел ученику пребывать с собой в одной келлии, чтобы сделать его участником духовного преуспеяния. Он с любовью поучал его и много разъяснял сущность духовной жизни. Преподобный Сергий поставил преподобного Никона сначала на должность помощника настоятеля, а за шесть месяцев до своего преставления, когда предался безмолвию, назначил ученика своим преемником.
После преставления Преподобного Сергия († 25 сентября 1392) он с любовью поддерживал все, что было установлено основателем обители. Он имел обыкновение обходить все монастырские службы, но никогда не оставлял и общих дел, трудясь наравне с братией. Но бремя настоятельства тяготило преподобного Никона. Вспоминая свою безмолвную жизнь сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем с Преподобным Сергием, он оставил настоятельство и уединился в особую келлию. Шесть лет обителью руководил преподобный Савва Сторожевский (†1407, память 3 декабря). В 1400 году он основал свой монастырь под Звенигородом, и братия умолила преподобного Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. Когда разнесся слух о нашествии на Русскую землю хана Едигея (1408), преподобный Никон усердно молился Богу о сохранении обители. В тонком сне ему явились святители Московские Петр († 1326; память 21 декабря) и Алексий († 1378; память 12 февраля) с Преподобным Сергеем и сказали, чтобы он не скорбел о разорении обители, которая не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из обители, захватив святыни и келейные вещи, а когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное место обращено в пепелище. Но преподобный Никон не впал в уныние, а подвиг братию на новые труды. Прежде всего был построен деревянный храм во Имя Пресвятой Живоначальной Троицы и освящен в 1411 году в день преставления Преподобного Сергия, 25 сентября. Обитель восстанавливалась, и преподобный Никон предпринял построение каменной церкви над гробом своего духовного отца Преподобного Сергия. Во время копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. При общей радости святые мощи положили в новую раку и поставили в перенесенную на новое место деревянную церковь (ныне на этом месте храм в честь Сошествия Святого Духа). Новую каменную церковь преподобный Никон воздвиг во Имя споспешествовавшего ему в этом в Троице славимого Бога, в память и похвалу духовному отцу своему, святые мощи которого он перенес в новосозданный храм. Для украшения храма преподобный Никон пригласил лучших иконописцев, преподобных иноков Андрея (Рублева) и Даниила (Черного). Тогда преподобный Андрей и написал икону Живоначальной и Пресвятой Троицы, воплотив в ней то, что было открыто Преподобному Сергию. До конца жизни заботился преподобный Никон об устроении Троицкой церкви. В предсмертном видении ему было показано место будущего упокоения вместе с Преподобным Сергием. Он призвал братию и дал ей наставления. Причастившись Пречистого Тела Христова и Честной Крови Его, преподобный Никон дал братии последнее благословение и сказал: "Пойди, душе моя, туда, где тебе уготовано пребывать, пойди с радостию: Христос зовет тебя". Осенив себя крестным знамением, преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года. Он был погребен близ раки Преподобного Сергия.
При святителе Ионе (1448 - 1461) иеромонах Пахомий Логофет написал службу и житие преподобного Никона, а в 1547 году ему было установлено повсеместное празднование. В 1548 году над гробом преподобного Никона была построена церковь его имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в которой и почивают под спудом святые мощи преподобного Никона.
В 1976 году в Троице-Сергиевой Лавре торжественно отмечалось 550-летие преставления преподобного Никона.

http://iconsv.ru/
*
Икона Преподобного Никона Радонежского
из Минеи 1646 года

Тропарь преподобному Никону, игумену Радонежскому, ученику преподобного Сергия

Тропарь, глас 1:
     Послушания добрый рачитель быв, преподобне Никоне приснопамятне, церковь бо прекрасну Святыя Троицы в похвалу отцу твоему воздвигл еси. Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.
Ин тропарь, общий преподобным Сергию и Никону Радонежским, глас 8:
     Яко трисветлаго солнца светозарные звезды, Троическим светом озаряете сердца верных, сосуды Света Пресвятыя Троицы явльшеся, и предивным вашим житием иноком бысте твердии законоположителие, и церквам благолепие, и благоверным, и святителем, и всем людем, вся бо демонския скверны отгнавше отсюду вашими чистыми учении и делы, добре упасосте стадо, собранное вами, но и ныне молим вас: посещайте чад своих, яко имущие дерзновение ко Святей Троице, Сергие с чудным учеником своим Никоном, и молите Христа Бога, да спасет души наша.
Кондак, глас 4:
     Духовному твоему настоятелю, отче Никоне, всячески прилепився, и от него наставляемь, во всем Христови поработився, монахов был еси чиноначальник, и преподобных сожитель, с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.
Ин кондак, общий преподобным Сергию и Никону Радонежским, глас 8:
     В постницех приобщившеся Великому Антонию и Евфимию Иерусалимскому поревновавше в подвизех, яко ангели на земли явистеся, просвещающе, преподобнии, верных сердца Божественными знамении и чудесы повсегда. Сего ради радостно вас почитаем и любовию вопием вам: радуйтеся, преподобнии отцы Сергие и Никоне, постником удобрение и всея Российския земли великое утверждение.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Никоне, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*
Икона Преподобного Никона Радонежского
Симон Ушаков.
*
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Тропарь, глас 1.
Послушания добрый рачитель быв, / преподобне Никоне приснопамятне, / Церковь бо прекрасну Святыя Троицы / в похвалу отцу твоему воздвигл еси. / Тем- же и мы, чада твоя, любовию вопием ти: / слава Давшему ти крепость, / слава Венчавшему тя, / слава Действующему тобою всем исцеления
Ин тропарь, общий, преподобным Сергию и Никону Радонежским, глас 8.
Яко трисветлаго солнца светозарный звезды,/ Троическим светом озаряета сердца верных,/ сосуды Света Пресвятыя Троицы явльшеся,/ и предивным вашим житием иноком бысте твердии законоположителие,/ и церквам благолепие, и благоверным, и святителем, и всем людем,/ вся бо демонския скверны отгнавше отсюду/ вашими чистыми учении и делы,/ добре упасосте стадо, собранное вами,/ но и ныне молим вас: посещайте чад своих,/яко имущие дерзновение ко Святей Троице/, Богомудре, Сергие с чудным учеником своим Никоном,/ и молите Христа Бога да спасет души наша.
Ин кондак, общий, преподобным Сергию и Никону Радонежским, глас 8.
В постницех приобщившеся Великому Антонию/ и Евфимию Иерусалимскому поревновавше в подвизех,/ яко Ангели, на земли явистеся,/ просвещающе, преподобнии, верных сердца/ Божественными знамении и чудесы повсегда,/ сего ради радостно вас почитаем и любовию вопием вам:/ радуйтеся, преподобнии отцы, Сергие и Никоне,/ постником удобрение и всея Российския земли великое утверждение.
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Кондак, глас 4.
Духовному твоему настоятелю, отче Никоне,/ всячески прилепився/ и от него наставляемь,/ во всем Христови поработився,/ монахов был еси чиноначальник/ и преподобных сожитель,/ с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.
*


Ὁ Ὅσιος Νίκων ὁ Θαυματουργός μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Σεργίου (Ρῶσος, † 1427 μ.Χ.)
Преподобный Никон Радонежский
Россия, XVI век, камка, золотные, серебряные и шелковые нити. 203,5 х 94  см
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник
Поступил в 1920 г. из Троице-Сергиевой лавры.

 --

Прпп. Сергий и Никон. Шитьё. Москва. 1569 г. 205 х 96. Из Троице-Сергиевой Лавры. "Ризница ТСЛ".
Прпп. Сергий и Никон (фрагмент иконы). Русь. XVI в.

Преподобные Сергий и Никон Радонежские
Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Миниатюра Лицевого Жития прп. Сергия. Москва. Конец XVI в. 31.8 х 20. РГБ. Москва.
Прп. Сергий прощается с братией монастыря. Миниатюра Лицевого Жития прп. Сергия. Москва. Конец XVI в. 31.8 х 20. л. 281. РГБ. Москва.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.