no copi

среда, 2 марта 2011 г.

* Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея России, чудотворец *

*
Патриарх Московский и Всея Руси Ермоген
*
Священномученик  
Ермоген, патриарх Московский 
и всея России, чудотворец (1612 г.).
Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913 г.).
Ὁ Ἅγιος Ἐρμογένης ὁ Ἱερομάρτυρας Πατριάρχης Μόσχας     17 / 1 / 1612

*
Празднование 17 февраля/2 марта, 12/25 мая и 5/18 октября
*
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси
*
Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913 г.).
Ὁ Ἅγιος Ἑρμογένης ὁ Ἱερομάρτυρας Πατριάρχης Μόσχας

--
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=952
*
============================
Патриарх Московский и Всея Руси Ермоген
 *
АКАФИСТ святителю и чудотворцу Ермогену, Патриарху Московскому и всея Руси
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1349

Кондак 1
     Изрядный воеводо ратоборцев за веру Христову, теплый утешителю всех напаствуемых и обремененных скорбьми многими, непоколебимый столпе православныя веры, еяже ради положил еси душу твою за други своя, и нас свободил еси от козней и сетей вражиих. И ныне от Господа прославлен еси явлением чудес твоих, имиже собрал еси нас умиленною душею пети тебе:
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Икос 1
     Ангела хранителя Российския земли яви тя милосердый Христос в древния дни мятежа и нестроения, да спасет ю от блуждания греховнаго. И ныне яви тя молитвенника тепла и чудотворца, яко знамение жизни нашея; да и ныне грядут по тебе вси блуждающии, яко овцы неимущия пастыря, и обретше тобою спасение, да поют тебе сице:
     Радуйся, Церкве нашея премудрое возглавление;
     Радуйся, о чадех Церкве теплое промышление.
     Радуйся, страны нашея церковное утверждение;
     Радуйся, сынов царства православное озарение.
     Радуйся, пастырем и пасомым доброе поучение;
     Радуйся, царем нашим совете и утешение.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 2
     Видя Русь, яко вдовицу, зельне плачущу о разорении дома своего, умилосердився, на рамена своя подъял еси скорби ея и даже до смерти понесл еси я. Сего ради вечно радуешися на небесех, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 2
     Разумом любве, наказующия и милующия, управлял еси, святителю, Казанскою паствою твоею, яко кораблем, в пучине зол потопляемым, и привел еси его к тихой пристани святыя православныя Церкве, темже благодарственно поем ти:
     Радуйся, ума Христова вместилище;
     Радуйся, разума Церкве хранилище.
     Радуйся, главо, светом истины всех озаряющая;
     Радуйся, премудросте, немудрыя просвещающая.
     Радуйся, благовестниче православныя правды;
     Радуйся, обличителю человеческаго суемудрия и неправды.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 3
     Силою веры и разума духовнаго укрепляя во граде Казани новокрещенную паству твою, всеоружием Божия благодати победил еси козни врагов православныя веры Христовы и поучал еси чад твоих непрестанно взывати Богу: Аллилуиа.

Икос 3
     Имея благодать священства, добре носиму в благоухающем сосуде души твоея, сподобился еси, отче Ермогене, взяти от земли святую икону Пречистыя Богоматере, во граде Казани чудесно явленную, и прославити ю по достоянию. Темже и подвизаеши нас взывати тебе сице:
     Радуйся, чудотворныя иконы Казанския первое прославление;
     Радуйся, чудес от сея иконы неложное извещение.
     Радуйся, славы Богоматере умиленный песнотворче;
     Радуйся, пред Нею о пастве твоей теплый молитвенниче.
     Радуйся, Матерь Божию, яко Заступницу православного царства Российскаго, почитаяй;
     Радуйся, о утверждении сего царства пред Пречистою слезы проливаяй.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 4
     Бурею помышлений сумнительных и стремлений мятежных волнуема и в пучину инославнаго суемудрия погружаема, Русь утопаше. Узрев же тя, святителю Божий, яко «столпа непоколебима и адаманта тверда», возрадовася надеждею и, тобою укрепляема, поет Богу: Аллилуиа.

Икос 4
     Слышав беззаконное умышление самозваннаго царя поругатися над верою православною, дерзновенно вещал еси ему, яко не подобает царю православному оженитися еретичкою, и тако обличил еси его неверие и нечестие. Сего ради и воздвиже на тя гонение и из престольнаго града тя, святителю, изверже. Мы же, почитающе сие твое правдолюбие, поем ти, сильному о Господе:
     Радуйся, крепкий поборниче противу самозваннаго повелителя;
     Радуйся, дерзновенный заступниче за православную веру.
     Радуйся, суемудраго инославия праведное обличение;
     Радуйся, спасительнаго православия немолчное назидание.
     Радуйся, правды ради изгнанный;
     Радуйся, от Господа вечною славою на небесех венчанный.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 5
     Боготечную зведу показа тя на небесех в сонме священномучеников Господь Вседержитель, зане и на земли был еси звезда светлая, осиявающая царя и царство светом православия и путеводствующая ко угождению единому Богу, во еже воспевати Ему непрестанно: Аллилуиа.

Икос 5
     Видеша тя православнии людие, яко светило церковное, безоблачно сияющее в просвещение омраченных страстьми, призваша тя в царствующий град Москву, егда нечестивый самозваный повелитель низвержен бысть, да на свещнице первосвятительскаго служения освещавши путь жизни новому царю и всему Российскому царству. Сего ради и мы, до сего дне озаряемии светом твоим, неустанно взываем ти:
     Радуйся, почитаяй царя, яко Божие дарование;
     Радуйся, мняй быти ему благочестиву и поборателю по вере православней.
     Радуйся, новопоставленна царя Василия твердости учивый;
     Радуйся, в радости и в горе другом ему бывый.
     Радуйся, православнаго царя нашего пребывающее благословение;
     Радуйся, во всех делех небесное ему поможение.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 6
     Проповедник быв спасительнаго покаяния, егда разгореся новый мятеж на Руси, призвал еси во град Москву древняго и немощнаго старца первосвятителя Иова и купно с ним молился еси в храме Успения Богоматере о чадех твоих, «да отвратит Господь от них праведный гнев Свой, да подаст им мир и любовь, да устроит в царстве древнее единение, да благословит царя победами над враги», и тако да прославится в людех российских Имя Господне песнию: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсиявый во граде Москве светильник пресветлый был еси, святителю Ермогене, всем блуждающим во тьме греховней, в твоих «богомольных» посланиих путь спасения им показуя и дух уныния и малодушия от сердец их отгоняя. Сего ради и мы грешнии, в дни скорби и блуждания греховнаго, припадаем к тебе, святителю Божий, и слезно взываем: охраняй и ныне отечество наше от шатания умов и сердец, буди в жизни нам вождь добрый и благонадежный, да «не погибнет», по словеси твоему, «Русь православная и Богом любимая» и да не престанет величати тя сице:
     Радуйся, от потопления бурями житейскими российския люди спасаяй;
     Радуйся, унывающих и мятущихся укрепляяй и от заблуждений отвращаяй.
     Радуйся, преступающих крестное целование со властию обличаяй;
     Радуйся, за дом Пречистыя Богородицы и за Московское царство даже до смерти стояти научаяй.
     Радуйся, зерцало совести нелицеприятныя;
     Радуйся, добрый кормчий корабля Христова.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 7
     Хотя быти пастырь добрый, емуже суть овцы своя, видев волка грядуща, не оставлял еси овцы и не бегал еси, но пред ними ходил еси во всеоружии силы и истины, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 7
     Новаго человека, по образу Создавшаго его, а не новаго царства инославнаго измышления, возжелел еси, святителю Ермогене. Сего ради ополчился еси на иноземное суемудрие и ратовал еси за царство древлеправославное, еже тщится во всех людех и во всем житии их вообразити Христа Бога. Поем и славим сие православное ратоборство твое и благодарственно вопием ти:
     Радуйся, волков хищных нещадное изгнание;
     Радуйся, коварства их мудрое распознание.
     Радуйся, всех стояти непоколебимо за православную веру Христову учивый;
     Радуйся, иновернаго царя возсести на престол Российский недопустивый.
     Радуйся, стада Христова церковное ограждение;
     Радуйся, царства православнаго верное спасение.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 8
     Странно есть маловерным и малодушным зрети, како святитель Ермоген, сей воистину «крепкий воин Христов», дерзновенно обличает измену вере Христовой и, егда устремися нань нечестивый изменник, имый нож в руце, токмо знамением крестным ограждает себе от нападения вражия, и тако побеждает его злобу и безумие, нас же воздвизает к пению: Аллилуиа.

Икос 8
     Весь бе исполнен ревностию Илии пророка, святителю Ермогене, егда узрел еси запустение царства и поругание святых храмов Божиих, огнем сея ревности воспламенил еси и сердца верных чад твоих, мужественно стати за веру православную и изгнати из престольнаго града нечестивых ляхов, во спасение Российския земли, поющия ти ныне любовию:
     Радуйся, святою ревностию о спасении царства Российскаго пламеневый;
     Радуйся, возжещи сию ревность и в чадех твоих восхотевый.
     Радуйся, вся угрозы и прещения врагов твоих; презревый;
     Радуйся, изыти им из града Москвы повелевый.
     Радуйся, российское воинство на освобождение царствующаго града от нечестивых врагов благословивый;
     Радуйся, святыни его от поругания тем оградити желавый.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 9
     Всякия труды подъял еси, святителю Божий, всякия лишения, обиды и болезни претерпел еси, спасения ради чад твоих; но и в терпении и в труде мнозем неустанно взывал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 9
     Витии мира сего безмолвствуют, в страсе и трепете видяще разорение царства Российскаго, громозвучный же глас святителя Ермогена, уже в заточении сущаго, не престает проповедати покаяние во отпущение грехов, ихже ради излился на Русь праведный гнев Божий, и молит пасомых «в чистоте души своя хранити и положити я за Пречистыя дом и за чудотворцев, и за веру». И мы веруем, яко слезами покаяния, по глаголу святителя, согрешившая Русь омыся, очистися и обновися, и ныне поет во славу своего по Бозе наставника:
     Радуйся, грешныя к покаянию призываяй;
     Радуйся, властию от Бога грехи царства разрешаяй.
     Радуйся, за грехи чад твоих и в заточении Бога моливый;
     Радуйся, слезными теченьми землю темницы твоея оросивый.
     Радуйся, рыданьми покаяния лице царства обновивый;
     Радуйся, гнев Божий на милость к нам грешным преклонивый.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 10
     Спасти хотя Русь от безначалия греховнаго, не к нечестивому западу, но к богобоязненному дому боляр Романовых обратил еси очи твои, святителю Ермогене, да будет он властию от Бога, во утверждение Христова закона, и да поют царие и людие единеми усты и единем сердцем Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 10
     Стена неодолимая Церкве был еси, отче наш Ермогене, еюже царство наше оградися, в православии утвердися и от врагов спасеся, и ныне со благодарением взывает ти:
     Радуйся, злыя козни нечестиваго запада отвергнувый;
     Радуйся, православие в земли нашей утвердивый.
     Радуйся, святых преданий отеческих хранителю;
     Радуйся, уставов Церкве Православныя ревнителю.
     Радуйся, в доме боляр Романовых благочестивую отрасль древняго царственнаго рода узревый;
     Радуйся, в нем Божиею милостию Царя всея Руси указавый.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 11
     Пение исходное и рыдание надгробное творит православная Русь у гроба священномученика Ермогена, положившаго душу свою за други своя. Не плачите, православнии, не плачите, но паче дерзайте верою, праведник бо и по смерти жив будет во веки, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 11
     Светильник Христов, на верху горы стояй и всей Руси светяй был еси в житии твоем, святителю Ермогене. И се полагаешися под спудом могильным плотию, да возсияеши духом, яко солнце в царствии Отца Небеснаго, нас же да просветиши сице воспевати болезни и труды твоя:
     Радуйся, с престола патриаршаго беззаконно низверженный;
     Радуйся, в темное подземелие, яко во гроб, вверженный.
     Радуйся, травною пищею от врагов питанный;
     Радуйся, глада мученьми даже до смерти изнуренный.
     Радуйся, священномучениче, за православие царства пострадавый;
     Радуйся, страстотерпче, в руце Господу дух свой предавый.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 12
     Благодати Божией сокровище явися всечестная рака мощей твоих, святителю отче Ермогене, и источник приснотекущия силы, еюже беси изгоняются, недужнии исцеляются, хромии ходят, глухии слышат, слепии презирают, озлобленнии умиряются, скорбящии утешаются и вси ликуют о Господе и прославляют Бога, дивнаго во святых Своих, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще твое прославление, святителю Ермогене, сия песни приносим ти, чудотворче святый, яко благоухание христианския радости: зрим бо Божию силу, во святых мощех твоих пребывающую. И ныне озаряеши нас светоизлиянием твоея благодати, обвеселяя сердца наша пети ти со умилением:
     Радуйся, ты бо Сладчайшаго присно созерцаеши;
     Радуйся, ты бо лицем к лицу Христа воспеваеши.
     Радуйся, ты бо Божественною силою преображаешися от славы в славу;
     Радуйся, ты бо, яко солнце новое, украшаеши Господню державу.
     Радуйся, твоим бо сиянием и мы незримо просветляемся;
     Радуйся, твоею бо силою и мы чудесно оживотворяемся.
     Радуйся, святителю Ермогене, добрый пастырю и великий заступниче Российския земли.

Кондак 13
     О преславный угодниче Божий, святителю отче наш Ермогене. Приими наше твоей славе сорадование, яко воздыхание души, жаждет бо неотъемлемый радости, и умоли венчавшаго тя славою Господа низпослати и нам от бед, скорбей и болезней, обдержащих ны, скорое избавление, даровати же благодать утешения и радования, да с веселием выну поем Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й
*
===========
Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси
*
Молитва святителю и чудотворцу Ермогену, Патриарху Московскому и всея Руси
   
О великий угодниче Христов, святителю отче наш Ермогене!
К тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и скорбех наших утешения и помощи просяще. В древнюю годину искушений, внегда обышедше обыдоша страну нашу нечестивии врази. Господь яви тя Церкви Своей столпа непоколебима и людем российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша и лютыя волки далече отгнавша. Ныне убо призри и на ны, недостойная чада твоя, умиленною душею и сокрушенным сердцем тебе призывающая. Крепость бо наша в нас оскуде, и вражия ловления и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш! Утверди нас в вере святей: научи нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная. Пастырем нашим буди архипастырь, воином вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердый отец и за вся теплый молитвенник; яко да молитвами твоими ограждяеми, непрестанно воспоем и прославим всесвятое Имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.
Аминь.
*
=========
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси
Россия,  нач.XX в.
дерево, литография. 11х9см.
*
Тропарь священномученику Ермогену, патриарху Московскому

Тропарь, глас 8:
     Российския земли первопрестольниче, и неусыпный о ней к Богу молитвенниче! За веру Христову и паству твою душу свою положив, державу нашу утвердил еси и страну нашу от нечестия избавил еси. Темже вопием ти: спасай нас молитвами твоими, священномучениче Ермогене, отче наш.
Тропарь, глас 4: (Прославление)
     Приспе день светлаго торжества, град Москва радуется, и с ним Русь Православная ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество в явлении честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Ермогена, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас, яко предстатель наш, великий Ермогене.
Кондак, глас 6:
     Темницею и гладом изнуряем, даже до смерти верен пребыл еси, блаженне Ермогене, малодушие от сердец людей твоих изгоняя и на общий подвиг вся призывая. Темже и нечестивых мятеж низложил еси и державу нашу утвердил еси, да вси зовем ти: радуйся, заступниче Российския земли.
Величание
     Величаем тя, священномучениче Ермогене, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
*
===========
Сщмч. Ермоген, Патриарх Московский. Икона.
1910 - 1912 гг. Иконописец Н. С. Емельянов
*
Сщмч. Ермогена. Тропарь на преставление, глас 4.

Российский земли первопрестольниче/ и неусыпный о ней к Богу молитвенниче!/ За веру Христову и паству твою душу свою положив,/ страну нашу от нечестия избавил еси./ Темже вопием ти:/ спасай нас молитвами твоими,/ священномучениче Ермогене, отче наш.
Тропарь на прославление, глас 4.
Приспе день светлаго торжества,/ град Москва радуется,/ и с ним Русь Православная ликовствует/ песньми и пеньми духовными:/ днесь бо священное торжество/ в явлении честных и многоцелебных мощей/ святителя и чудотворца Ермогена,/ якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами,/ разгоняя тьму искушений же и бед/ от вопиющих верно:/ спасай нас, яко предстатель наш, великий Ермогене.
Кондак, глас 6.
Темницею и гладом изнуряемь,/ даже до смерти верен пребыл еси, блаженне Ермогене,/ малодушие от сердец людей твоих отгоняя/ и на общий подвиг вся призывая./ Темже и нечестивых мятеж низложил еси и страну нашу утвердил еси,/ да вси зовем ти:/ радуйся, заступниче Российския земли.
*
=============

Ὁ Ἅγιος Ἐρμογένης ὁ Ἱερομάρτυρας Πατριάρχης Μόσχας
Свт. Ермоген. Икона. Москва. Около 1913 г. 9 х 7. Собрание мон. Ермогена (Сырова).
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси
Свт. Ермоген. Икона. Москва. 1913 г.
ЕРМОГЕН ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
Свт. Ермоген. Икона. Москва. Около 1913 г. Ризница Покровского Академического храма Московской Духовной Академии.
ЕРМОГЕН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ с иконой Казанской Божьей Матери
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси
работа "Золотное и лицевое шитье"-----------------------
-------------
--

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.