no copi

пятница, 13 мая 2011 г.

* Святой Никита, епископ Новгородский *

*
*
Святой Никита, епископ Новгородский
Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского (1558 г).
* Святителя Никиты, епископа Новгородского (обретение мощей, 1558).
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικήτα Ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ    1558 μ.Χ.

Память 31 января/13 февраля, 30 апреля/13 мая (обретение мощей) и 14/27 мая
*
Святитель Никита Новгородский изгоняет беса
*
Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского (1558 г).
* Святителя Никиты, епископа Новгородского (обретение мощей, 1558).
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικήτα Ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ    1558 μ.Χ.

--
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1980
--
Τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικήτα Ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 31 Ἰανουαρίου.
Τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικήτα, ἀνεκομίσθηκαν τὸ ἔτος 1558.
*
=========================
Святитель Никита Новгородский  
http://www.prav-ikona.ru
*
АКАФИСТ святителю Никите, епископу Новоградскому, чудотворцу

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2549
Кондак 1
     Возбранный воеводо и пастырю священнейший Великаго Новаграда, Церкве утверждение, Христов иерарше Никито, приими от нас усердно приносимая тебе благохваления и твоими молитвами от бед и напастей избавляй всегда любовию тебе зовущих:
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Икос 1
     Ангел во плоти на земли явился еси воистинну чудный Никито, с плотию бо яко безплотен пожил еси: темже, со безплотными ныне водворяяся, приими от нас земнородных песнь сию:
     Радуйся, Никито, ангелов равностоятелю.
     Радуйся, иерарше, преподобных сожителю.
     Радуйся, власть пасти словесныя овцы от Бога приявый.
     Радуйся, светом твоих учений паству твою осиявый.
     Радуйся, предивный целомудрия хранителю.
     Радуйся, постническаго жития истинный любителю.
     Радуйся, светозарная молние, Новград Великий весело озаряющая.
     Радуйся, луче светосиянная, демонскую тму разгоняющая.
     Радуйся, радости верным подателю.
     Радуйся, в печалех и болезнех наших скорый предстателю.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 2
     Видяще странный и чудный жития твоего образ, Христов святителю Никито, велми удивляемся, размышляюще же твоя многотрудныя подвиги, поем Богу на сия тебе укрепившему: Аллилуиа.

Икос 2
     Разум божественный подаждь нам свыше, иерарше, да возможем по достоянию восхвалити добродетельное твое житие, тебе же любовию вопити:
     Радуйся, многими добродетельми просиявый.
     Радуйся, плоти твоея желания обуздавый.
     Радуйся, разум твой в послушание веры пленивый.
     Радуйся, сердце твое чисто сохранивый.
     Радуйся, разумом Христовым обогативыйся.
     Радуйся, яко ангел в житии твоем явивыйся.
     Радуйся, разрушителю страстей душетленных.
     Радуйся, сокровище словес богодухновенных.
     Радуйся, грозное бесовское устрашение.
     Радуйся, пречудное в человецех удивление.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 3
     Сила Вышняго от юности осени тя, богомудре, и показа селение и дом Духа Всесвятаго, Емуже и о нас помолися, отче честне, тя ублажающих, Богу же зовущих: Аллилуиа.

Икос 3
     Имуще велика тя, о Никито, заступника и скораго в напастех помощника, молебно тебе призываем и с веселием к памяти твоей воспеваем:
     Радуйся, скорый послушателю к тебе прибегающих.
     Радуйся, скорбящым душам утешение.
     Радуйся, отчаянных исправление.
     Радуйся, Судию Праведнаго за грешныя люди умоляяй.
     Радуйся, чтущыя тя от печали и бед избавляяй.
     Радуйся, унывающих всежеланный посетителю.
     Радуйся, недужных милостивейший целителю.
     Радуйся, угодниче Христов преизрядный.
     Радуйся, цвете райский прекрасный.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 4
     Бурю страстей многомятежнаго мира возненавидев, отче, всех красот его устранился еси, во обитель же вселився и ангельский чин восприим, со ангелы пел еси Христови: Аллилуиа.

Икос 4
     Слышав христоподражательную жизнь богоносных и великих отец, тем в житии уподобитися возревновал еси: сего ради в затвор вселився сугубым подвигом себе предаеши, темже достойно слышиши:
     Радуйся, подвижниче Божий преусерднейший.
     Радуйся, монашествующих превеликая славо.
     Радуйся, святых пустынножителей добродетельными обогативыйся нравы.
     Радуйся, равноангельно Богу послуживый.
     Радуйся, ангелом равную и честь получивый.
     Радуйся, доблий иноческих подвигов ревнителю.
     Радуйся, усердный Христовых заповедей исполнителю.
     Радуйся, вражиих наветов бодрый прогонителю.
     Радуйся, совершенства христианскаго изящнейший учителю.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 5
     Боготечнаго твоего жития не терпя, человеконенавистник искушение льстивно тебе подлагает, во образе ангела тебе явився и престати молитися научив: ты же аще и прелщен был еси хитростию его, обаче не до конца погибл еси во искушении; молитвами бо братии спасен, Христу вопиял еси: Аллилуиа.

Икос 5
     Видяще иноцы странную вещь на тебе являемую, яко от ветхих токмо божественных писаний к тебе приходящих поучаеши, от новаго же завета ничесоже глаголя, уразумеша прелщена быти тя, преподобне, сего ради общую о тебе молитву сотворше, диавола отгоняют и из затвора изводят тя: мы же тебе, яко самому искушену бывшу и нам искушаемым помогати могущу, не престаем звати:
     Радуйся, от врага человекоубийцы люте пострадавый.
     Радуйся, всю глубину бесовкия лести на себе испытавый.
     Радуйся, молитвами подвижников от рова погибели восхищенный.
     Радуйся, от работы диаволи Господем освобожденный.
     Радуйся, на невидимыя враги и нам крепкий помощниче.
     Радуйся, во искушениих житейских всегдашний нам пособниче.
     Радуйся, прилог всякаго зла от чтущих тя отражаяй.
     Радуйся, всему благому вход отверзаяй.
     Радуйся, бесовския силы крепкое низложение.
     Радуйся, грехми поверженных твердое возведение.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 6
     Проповедницы твоего спасения бывше иноцы Печерстии, от диавола тя исхитивше, на истинный путь наставляют: ты же, отче Никито, познав горкое твое прелщение, покаяние со слезами Богу принесл еси, моляся и зовый: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсиял еси, яко светозарное солнце на тверди церковней, диавола искушения избег и постническими подвиги укрепився: темже и нас наветов лукаваго свободи, да зовем ти:
     Радуйся, крест твой терпеливно на раме носивый.
     Радуйся, мысленнаго тем амалика низложивый.
     Радуйся, дарования Божественнаго Духа приявый.
     Радуйся, в житии страждущым милостивно помогаяй.
     Радуйся, тепле к тебе притекающих треволнения страстей изменяяй.
     Радуйся, обидимых скорый заступниче.
     Радуйся, обуреваемых благопопечительный защитниче.
     Радуйся, быстрый спасителю в напастех сущым.
     Радуйся, скоропредстательный помощниче зовущым.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 7
     Хотя Христос Господь, Великий Архиерей, святителскою украсити тя властию, на священный престол Великаго Новаграда возводит тя, на нем же возсед, светило многосветлое граду твоему явился еси, всех просвещая и звати Богу научая: Аллилуиа.

Икос 7
     Новград Великий приим тя от Господа пастыря и учителя, радовашеся, преподобне, зря твоих добродетелей направление, и в песнех священных доныне взываем тебе:
     Радуйся, учителю священнейший, от Бога нам дарованный.
     Радуйся, архиерею Божий святый предизбранный.
     Радуйся, усердный благоверия поборниче, и уме высочайший.
     Радуйся, Христовых велений проповедниче сладчайший.
     Радуйся, Великаго Новаграда пречудное украшение.
     Радуйся, безкровныя жертвы непорочно Богу приносивый.
     Радуйся, в вере православной паству твою утвердивый.
     Радуйся, яко многия просветил еси твоим архипастырским словом.
     Радуйся, святителю, и нас твоих чад сподоби стати пред Божиим Престолом.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 8
     Странно Бога вочеловечшася нашего ради спасения пастве твоей проповедал еси, Никито, и идольских суеверий мрак разгнал еси, ипостасней премудрости зовый: Аллилуиа.

Икос 8
     Весь был еси всем в пастве твоей скорый помощник, святителю, заступник обидимым, нищым питатель, сирым и вдовицам защитник, на похвалу всех подвизая вопити тебе:
     Радуйся, во всяких нуждах скорое поможение.
     Радуйся, в печалех быстрое утешение.
     Радуйся, от обид и озлоблений свобождаяй.
     Радуйся, огненнаго запаления град твой избавляяй.
     Радуйся, милости сокровище многоценное.
     Радуйся, богатство нам подаваяй нетленное.
     Радуйся, обуреваемых пристанище тихое.
     Радуйся, гонимых и обидимых прибежище великое.
     Радуйся, многия люди от погибели исхитивый.
     Радуйся, овцы твоя от волка лютаго сохранивый.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 9
     Всякий род и возраст верных Великаго Новаграда усердно чтит светлый день твоея памяти, святителю Никито, воньже собравшеся молебно зовем ти: буди нам в печалех утешитель, в озлоблениих помощник, в болезнех врач скорый, да тобою злых избавльшеся радостно зовем: Аллилуиа.

Икос 9
     Ветийствующий язык не может по достоянию изобразити все величие любве твоея к твоему словесному стаду, приснопамятне, не точию бо во временней твоей жизни, но и к небесным отшед, отечески назираеши всех вопиющих к тебе с любовию таковая:
     Радуйся, наставниче превеликий спасения.
     Радуйся, согрешающих исправление.
     Радуйся, земныя сласти презревый.
     Радуйся, в горния обители возлетевый.
     Радуйся, Церковь Новаграда святительством украсивый.
     Радуйся, чад твоих богомудренными глаголы просветивый.
     Радуйся, любящих тя неизреченныя исполняяй радости.
     Радуйся, яко твоими молитвами вечныя смерти свобождаемся.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 10
     Спастися хотяще вернии от бед и скорбей ко гробу твоему священному молебно притекаем. Ты же, о чудотворче святый, помози нам, немощным, утоли скорбь нашу и на путь правый заблуждающих настави нас, да спасеннии тобою, хвалебными гласы зовем: Аллилуиа.

Икос 10
     Стена необоримая и покров ты еси, отче, всем человеком с верою к тебе прибегающым, темже и нам, просящым твоего заступления, буди ограждение крепкое, да в тебе утверждающеся всегда вопием:
     Радуйся, беды и печали от любящих тя отгоняяй.
     Радуйся, всем тебе призывающым скорую помощь подаваяй.
     Радуйся, крепосте и ограждение благочестивых.
     Радуйся, грозный наказателю нечестивых.
     Радуйся, от честных мощей исцеление неоскудно источаяй.
     Радуйся, желаемых нам благ насадителю.
     Радуйся, находящих напастей отгонителю.
     Радуйся, надеющихся на тя защищение.
     Радуйся, душ наших сладкое утешение.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 11
     Пения всеумиленная приношаху тебе людие Новоградстии во обретении твоих многоцелебных мощей, святителю, от них же и чудеса велия с верою приходящым явил еси, Богу, во святых Своих Дивному научая пети: Аллилуиа.

Икос 11
     Светоприемную свещу, на свещнице града нашего возсиявшую, зрим тебе, всесвященнейший отче Никито, блистанием бо чудеc всех озаряеши, любовию тебе зовущих:
     Радуйся, звездо небосветлая, от юга России возсиявшая.
     Радуйся, Новград Великий сиянием твоим облиставшая.
     Радуйся, во свете невечернем обитаяй.
     Радуйся, и нам во мраце греховнем блуждающым просвещение ниспосылаяй.
     Радуйся, свеще, божественным пламенем возжженная.
     Радуйся, светилниче Христов демонскими ветры не угашенный.
     Радуйся, егоже восходяща на горняя ангели сретоша.
     Радуйся, емуже райская врата с веселием отверзоша.
     Радуйся, со Христом ликовствуяй во славе.
     Радуйся, Трисиянныя Зари наслаждаяйся яве.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 12
     Благодать божественную испроси нам у Спаса Христа, отче преподобный, простри нам руку помощи, покрый нас теплым твоим заступлением, и вечныя радости сподоби достигнути, да с тобою во веки веков вопием: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще твоя доблественныя подвиги, ублажаем достохвальную кончину, торжествуем же и память твою священную, преподобне, и чудящеся житию твоему похвальная тебе вопием:
     Радуйся, в горния обители превознесенный.
     Радуйся, в небесныя чертоги со славою введенный.
     Радуйся, славы отцев преискренне возжелавый.
     Радуйся, премирное наследие богатно восприявый.
     Радуйся, святительским венцем увенчанный.
     Радуйся, за чтущих тя молитвенниче неустанный.
     Радуйся, посетителю в немощех лежащих.
     Радуйся, утешителю унылых и скорбящих.
     Радуйся, с небесных кругов на моления наша милостивно призираяй.
     Радуйся, чтущих тя прошения скоро исполняяй.
     Радуйся, теплый заступниче наш Никито, святителю предивный.

Кондак 13
     О всехвальный и предивный святителю Христов Никито! Приими усердно малое сие, от нас грешных приносимое, моление и потщися скоро умолити Бога и Владыку, да избавит нас от всяких бед и озлоблений и будущия муки свободит зовущих: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

*
==============================
Великомученик Никита, побивающий беса с избранными святыми
XV век
источник:http://www.izba-rec.com
 *
Молитва святителю Никите, епископу Новоградскому, чудотворцу
     О архиерею Божий, святителю Никито, услыши нас, грешных раб твоих, стекшихся днесь в священный храм сей, молящихся тебе и к священней твоей раце притекающих, и умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новеграде сем, и единою належащу бездождию, дождь молитвами свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обшедшу, молитвою пламень огненный угасил еси. И ныне молим тя: о святителю Христов Никито, молися ко Господу, еже избавити Великий град Новград сей и вся грады и страны христианския от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да избранных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое милостивное предстателство, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь.
*
============================
Святой Никита, епископ Новгородский
Бронзовое литье, без эмали
Размер 6,5х8 см
 *
Молитва святителю Никите, епископу Новгородскому
     О, архиерею Божий, святителю Никито! 
Услыши нас грешных, днесь во священный храм сей стекшихся, и честному образу твоему поклоняющихся, и ко священней твоей раце припадающих, и умиленно вопиющих: якоже сидя на престоле святительства в Великом Новеграде сем, и единою належащу бездождию, дождь молитвою свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити царствующий грады, Великий Новград сей и вся грады и страны христианские от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых к невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь.
*
=================================
Святитель Никита Новгородский   
Россия, XVI век, дерево, темпера
Государственная Третьяковская галерея, Москва
*
Тропарь святому Никите Печерскому, епископу Новгородскому
Тропарь, глас 4:
     Насладився богомудре воздержания, и желание плоти твоея обуздав, на престоле святительства сел еси, и яко звезда многосветлая, просвещая верных сердца зарями чудес твоих, отче наш святителю Никито: и ныне моли Христа Бога, да спасет души наша.
Ин тропарь, глас 2:
     Небеснаго пространства желая, от юности в тесне месте затворился еси, в немже прельщен быв от врага, паки смирением и послушанием победил еси прелестника крепце, Никито, и ныне, предстоя Христови, моли спастися всем нам.
Кондак, глас 6:
     Архиерейства саном почтився, и чисте Чистейшему предстоя, прилежно моление за люди твоя приносил еси, яко и дождь молитвою свел еси, овогда же и града запаления угасил еси. И ныне святителю Никито моли Христа Бога спасти люди твоя молящыяся, да вси вопием ти: радуйся святителю отче предивный.
Ин кондак, глас 1:
     Победив вражия лести добле и светло добродетельми просияв, святительства одеждою облеклся еси, преславне Никито, в немже светом жития твоего и чудесы сияя паче солнца, многих просветив, привел еси Христови, Егоже моли о нас, поющих тя.
Величание
     Величаем тя, святителю отче Никито, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
*

===========================
Святой Никита, епископ Новгородский
Россия,  XVI век, тафта, холст, золотные, серебряные и шелковые нити.
По всей видимости, изображение св. Никиты первоначально входило в состав единой композиции. Святой представлен в моленном предстоянии, в трехчетверном повороте к центру). Св. Никита - в крестчатой святительской фелони.  Фигура заключена в килевидную арку на фигурных колонках. Шитье прядеными золотными и серебряными нитями "в прикреп" (шов "ягодка"), сканью и шелковыми нитями "на проем". Личное выполнено "атласным" швом без притенений, лик св. Иоанна - по форме. Фон - коричневая тафта, зашитая разноцветными шелковыми нитями. При реставрации шитье укреплено на синюю крашенину. Подкладка - холст.
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
Святитель Никита Новгородский  
Россия, XVIII, дерево, темпера
Пензенская картинная галерея им. Константина Савицкого
Богоматерь благословляет СВ. НИКИТУ, епископа НОВГОРОДСКОГО и СВ. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, икона 60-х годов XII в. Музей Андрея Рублева, Москва
Св. НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ, О.С. Никоноров, Россия, конец XVIII в.


http://iconsv.ru/------------------------------
-----------------
--

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.