no copi

понедельник, 14 февраля 2011 г.

* Мученик Трифон (250 г.). *

*

*
Мученик Трифон (250 г.).
День святого мученика Трифона
Трифонов день
*


*
Память 1/14 февраля
*
*
Страдание святого мученика Трифона

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=244
*
*
День святого мученика Трифона

http://www.abc-people.com/shop/tryphon_martyr.htm
 14 февраля (1 февраля)

*

*
Ὁ Ἅγιος Τρύφων καταγόταν ἀπὸ τὴ Λάμψακο τῆς ἐπαρχίας Φρυγίας καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Γορδιανοῦ Γ’ (238 – 244 μ.Χ.), Φιλίππου (244 – 249 μ.Χ.) καὶ Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.). Προερχόταν ἀπὸ πτωχὴ οἰκογένεια καὶ στὴν παιδική του ἡλικία, ἔβοσκε χῆνες γιὰ νὰ ζήσει. Συγχρόνως ὅμως μελετοῦσε μὲ ζῆλο τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἦταν πολὺ φιλακόλουθος. Ἔτσι, σιγὰ – σιγὰ ὁ Ἅγιος, μὲ τὴν εὐσεβὴ φιλομάθειά του, κατόρθωσε ὄχι μόνο νὰ διδαχθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ νὰ διδάσκει τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Γρήγορα ἡ εὐσεβὴς ψυχή του δέχθηκε τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ θαυματουργεῖ. Ὅμως ὁ Ἅγιος θεράπευε ὄχι μόνο κάθε ἀσθένεια ἀλλὰ καὶ ἐλευθέρωνε τὶς μολυσμένες ἀπὸ τὰ δαιμόνια ψυχές.

Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Γορδιανὸς πληροφορήθηκε γιὰ τὶς θαυματουργικὲς ἱκανότητες τοῦ Τρύφωνος, τὸν ἀναζήτησε γιὰ νὰ θεραπεύσει τὴν ἄρρωστη θυγατέρα του ποὺ ἔπασχε ἀπὸ δαιμόνιο. Οἱ στρατιῶτες τὸν βρῆκαν στὴν κωμόπολη τῆς Σαμψάκου νὰ φροντίζει τὶς χῆνες στὴν παρακείμενη λίμνη καὶ ἀμέσως τὸν πῆραν μαζί τους. Τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου ἀναφέρει ὅτι μόλις ὁ Ἅγιος πλησίαζε στὴν Ρώμη τὸ δαιμόνιο ποὺ εἶχε ἡ θυγατέρα τοῦ Γορδιανοῦ, κραύγαζε ὅτι δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ κατοικεῖ μέσα της. Οἱ ἔπαρχοι Πομπιανὸς καὶ Πρετεξτάτος τὸν ὁδήγησαν ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα καὶ ἐκεῖνος παρακάλεσε τὸν Ἅγιο γιὰ τὴ θεραπεία τῆς θυγατέρας του. Καὶ πράγματι, μὲ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἁγίου, ἡ θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνος ἀπηλλάγη ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. Ὁ Ἅγιος μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες προσευχῆς ἀποκάλυψε τὰ κακὰ ἔργα τοῦ διαβόλου καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἤσαν παρόντες δόξασαν τὸν Θεὸ καὶ πίστεψαν σὲ Αὐτόν.

Ὁ αὐτοκράτορας προσπάθησε νὰ ἐκφράσει τὴν εὐγνωμοσύνη του, προσφέροντας στὸν Ἅγιο ἀξιώματα καὶ χρήματα, τὰ ὁποῖα ὅμως ὁ Τρύφων εὐγενικὰ ἀρνήθηκε.

Ὅταν αὐτοκράτορας ἔγινε ὁ Δέκιος, ἐξαπέλυσε ἄγριο διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Ἅγιος, ἐπειδὴ δὲν λάτρευε τοὺς θεοὺς τῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας καὶ ἦταν Χριστιανός, συνελήφθη ἀπὸ κάποιον στρατιωτικὸ ποὺ ὀνομαζόταν Φρόντων (ἢ Φόρτων) καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τῶν ἐπάρχων τῆς Ἀνατολῆς, Τιβέριου Γράγχου καὶ Κλαυδίου Ἀκυλίνου στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Ὁ μάντης Πομπηϊανὸς τὸν παρουσίασε στοὺς ἡγεμόνες. Ὁ Ἅγιος Τρύφων ὁμολόγησε μὲ θάρρος τὴν πίστη του. Τότε ὑποβλήθηκε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Τοῦ κατατρύπησαν μὲ σπαθιὰ ὅλο του τὸ σῶμα, ἔπειτα τὸν ἔδεσαν ἀπὸ τὰ πόδια σὲ ἄλογα καὶ τὸν ἔσυραν, σὲ ὧρες φοβεροῦ ψύχους, σὲ δύσβατες καὶ πετρώδεις τοποθεσίες. Ἐκεῖνος προσευχόταν καὶ ἔλεγε: «Κύριε, μὴν τοὺς καταλογίσεις αὐτὴ τὴν ἁμαρτία». Μετὰ τὸ φρικτὸ μαρτύριο τὸν ρώτησαν ἂν σωφρονίσθηκε καὶ ἤθελε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ ἀπάντησε τότε στὸν ἔπαρχο Ἀκυλίνο: «Ἀνόσιε καὶ κακῶν ἀρχηγέ, εἶναι δυνατὸν νὰ εἶσαι σωφρονισμένος, ὅταν εἶσαι μεθυσμένος ἀπὸ τὸν διάβολο; Ἐγὼ πάντοτε περνάω τὸν βίο μου μὲ σωφροσύνη, γιατί ἔχω τὸν Χριστὸ βοηθὸ τῆς ἐλπίδας μου». Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἔκλεισαν στὸ δεσμωτήριο μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ δώσουν διορία, γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν «ἄνοια» αὐτοῦ καὶ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Λίγες ἡμέρες μετὰ ὁ ἔπαρχος κάλεσε τὸν Ἅγιο καὶ τὸν ρώτησε ἐὰν τὸ διάστημα τοῦ χρόνου καὶ τὰ βασανιστήρια τὸν ἔπεισαν νὰ θυσιάσει στοὺς θεούς. Ὁ Ἅγιος καὶ πάλι ὁμολόγησε μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Τὸν ἔσυραν τότε γυμνὸ πάνω σὲ σιδερένια καρφιά, κατόπιν τὸν μαστίγωσαν καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἔκαψαν μὲ λαμπάδες τὰ πλευρά. Στὸ τέλος, μόλις ὁ Μάρτυρας παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Θεὸ λέγοντας τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δέξαι τὸ πνεῦμα μου», ἀπέκοψαν τὴν τίμια κεφαλὴ αὐτοῦ.

Οἱ Χριστιανοὶ παρέλαβαν τὸ τίμιο λείψανο τοῦ Μάρτυρος καὶ ἀφοῦ τὸ ἔχρισαν μὲ πολύτιμα μύρα καὶ τὸ τύλιξαν σὲ σινδόνα, τὸ κατέθεσαν σὲ λάρνακα καὶ τὸ ἀπέστειλαν στὴν πόλη τῆς Σαμψάκου κατὰ τὴν ἐπιθυμία του.

Ἡ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος ἐτελεῖτο στὸ Μαρτύριό του, τὸ ὁποῖο βρισκόταν μέσα στὸ σεπτὸ Ἀποστολεῖο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πλησίον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Ναὸ ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Τρύφωνα ἔκτισε ὁ μέγας Ἰουστινιανὸς (527 – 565 μ.Χ.) στὴν τοποθεσία τοῦ Πελαργοῦ Κωνσταντινουπόλεως. Μονὴ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος ἀναφέρεται καὶ μετὰ τὰ μέσα τοῦ 9ου αἰῶνος μ.Χ., παρακείμενη στὴ Μητρόπολη Χαλκηδόνος, στὴν ὁποία ἐκάρη μοναχὸς ὁ μετέπειτα Πατριάρχης Νικόλαος ὁ Μυστικὸς (901 – 907, 912 – 925 μ.Χ.).
*

*
Трифонов день
1/14 февраля

День памяти св. мученика Трифона - охранителя от вредителей полей, садов и хлебов в скирдах, а также покровителя домашней птицы.
       
Трифонов день - день памяти мученика Трифона из Фригии, который православная церковь отмечает 1/14 февраля.

В народной традиции св. Трифон считался охранителем полей и садов от червей, гадов, насекомых и мышей и, соответственно, - пособником в земледелии. У русских в случае напасти на посевы червей было принято совершать обход полей с молебном Спасителю, Божьей Матери и угоднику Трифону. По рассказам крестьян Переславь-Залесского у. Владимирской губ., относящимся к концу ХIХ в., после принятия таких мер черви на полях иссыхали и пропадали или истреблялись налетавшими вдруг птицами. Подобные крестные ходы с особым молением св. Трифону в Рязанской губ. совершались весной - на Красную горку.

В Трифонов день во многих местностях у русских существовал обычай "заклинать" мышей, чтобы сохранить хлеб в скирдах от их нашествия. Так, в Московской и Калужской губерниях для заклинания хозяева приглашали деревенского знахаря, который вынимал из середины скирды с четырех сторон по снопу, а из стогов - по клоку сена. Все вытащенное складывалось в печь и поджигалось раскаленной кочергой. Оставшаяся от сожжения зола засыпалась в те места, откуда вытаскивали снопы и сено. Совершая все эти действия, знахарь произносил заговоры и заклятья: "Как железо на воде тонет, так и вам, гадам, сгинуть в преисподнюю, в смолу кипучую, в ад кромешный. Не жить вам на белом свете, не видать вам травы муравой, не топтать вам росы медяной, не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не таскать вам пахнучаго сена. Заклинаю вас, мышей, моим крепким словом на веки веков. Слово мое ничем не порушится" (Тульцева Л.А., 1998, с.129-130). Во время совершения обряда хозяин с хозяйкой сопровождали знахаря, держа в руках хлеб-соль и чистое полотенце. По возвращении с гумна они угощали и одаривали знахаря. В Смоленской губ. верили, что действенными заклинания на мышей могут быть только тогда, когда они производятся в Трифонов день. Соответственно функции очистителя, закрепленной в народной традиции за образом св. Трифона, на северно-русских иконах он мог изображаться с сосудом в руке для окропления растений с целью защиты их от вредителей.

Из жития св. Трифона известно, что его занятием была пастьба гусей. Поэтому в крестьянском сознании он также воспринимался и как покровитель домашних птиц. На русских иконах святой часто изображался с небольшой белой птицей на руке или около плеча.

В народе была популярна легенда о возведении церкви св. Трифона в Марьиной роще, записи которой совершались еще в конце 1960-х годов. Согласно легенде, у сокольничего Ивана Грозного, Трифона Патрикеева, во время охоты улетел любимый царский кречет. Устав после трехдневных поисков, сокольничий заснул под деревом в Марьиной роще, и во сне ему явился мученик Трифон в образе красивого юноши на белом коне с царским кречетом на руке. Когда сокольничий проснулся, то увидел на своей руке потерявшуюся птицу. В благодарность на месте видения Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя помогшего ему святого.

С покровительством св. Трифона в области птицеводства соотносится широко распространенный у русских обычай закармливать в день его памяти домашних птиц. Во многих местах закармливание совершали и в следующий за Трифоновым днем праздник Сретенья Господня.

Поскольку Трифонов день приходился на мясоед - время зимних свадеб, девушки, которых еще не просватали, молились в этот день мученику Трифону о хороших женихах. В этом плане показательно, что Трифонов день по новому стилю - 14 февраля - совпадает с католическим днем Валентина и Валентины, то есть праздником влюбленных.

материал подготовлен
Мадлевская Елена Львовна

Российский Этнографический музей
http://www.ethnomuseum.ru/
*
==============

*
АКАФИСТ МУЧЕНИКУ ТРИФОНУ

Кондак 1
     Избранный от Бога и к лику святых сопричтенный, святый мучениче Трифоне! Молися о нас, грешных, Владыце Христу и помогай нам побеждати мир, плоть и диавола, многообразно воюющия на ны, якоже победил еси их благодатию и силою возлюбленнаго тобою Христа, да, избавльшеся от врагов наших видимых и невидимых, благодарственно воззовем ти: Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Икос 1
    Образу благочестия родителей твоих подражая, христианския нравы от лет малых приял еси, святый мучениче, и мал сый леты, стар же разумом, воистину христианин совершен явился еси. Мы же, воспоминающе добродетельное житие твое, восхваляем тя сице:
     Радуйся, добронравных родителей благочестивый сыне;
     Радуйся, великое их утешение.
     Радуйся, Ангела твоего Хранителя непрестанное веселие;
     Радуйся, от юности твоея всего себе Богу предавый.
     Радуйся, от юности Христа возлюбивый;
     Радуйся, от малых лет благодать Божию обильно стяжавый.
     Радуйся, душу свою непорочну явивый;
     Радуйся, себе самаго в храм Духа Святаго уготовавый.
     Радуйся, отроком образ жития святаго показавый;
     Радуйся, благочестием твоим верныя возвеселяяй.
     Радуйся, от малых лет за вся сия Богом возлюбленный.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 2
     Видя Господь, яко волею по стези благочестия, в немже от родителей твоих наставлен был еси, течеши, и яко воистинну любиши Бога, сотвори тя в жилище Святаго Духа от лет малых и отверзе уста твоя пети Ему: Аллилуиа.

Икос 2
     Силу веры твоея показуя, Владыка Христос дарова тебе, святый мучениче, еще отроку бывшу, дар чудотворений, сего ради вопием ти:
     Радуйся, от малых лет совершенную любовь к Богу показавый;
     Радуйся, заповедей Его не токмо слышатель, но и делатель от младенчества бывый.
     Радуйся, от юности твоея добродетели христианския стяжавый;
     Радуйся, от малых лет житием, верою и любовию твоею Богу угодивый.
     Радуйся, дар исцелений от Него приявый;
     Радуйся, дар той на пользу ближним иждивающий.
     Радуйся, многоразличныя болезни исцеляющий;
     Радуйся, в недузех облегчение дарующий.
     Радуйся, страдания в радость обращающий;
     Радуйся, исцеления сия во славу Божию совершающий.
     Радуйся, теми истину веры православныя показующий;
     Радуйся, теми нас к славословию Бога возбуждающий.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 3
     Верою и любовию стяжал еси от Бога власть изгоняти духи нечистыя, мучащия человеки и претящия им воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 3
     Видя дарованную ти, святый мучениче, силу Божию, вспять бежаша демони имиже одержими бяху бесноватии людие. Видящий же сия, воспеваху ти сице:
     Радуйся, от Бога власть на нечистыя духи приявый;
     Радуйся, силою Божиею сих изгоняющий.
     Радуйся, врагу человеческому вредити людем возбраняющий;
     Радуйся, козни диавола и аггелов его разрушающий.
     Радуйся, силу их низлагающий;
     Радуйся, безсилие их являющий.
     Радуйся, страхом и трепетом их поражающий;
     Радуйся, веры Христовы силу показующий.
     Радуйся, верных к прославлению Бога воздвизающий;
     Радуйся, в бедах и скорбех сущих прибегати к предстательству святых наставляющий.
     Радуйся, в нуждах наших обращатися к Богу научающий;
     Радуйся, помощниче наш, Богом нам дарованный.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 4
     Восхотев тобою обратити языки от пути нечестия и открыта им путь истинный, ведущий в живот вечный, си есть веру истинную, веру православную, даже до Рима из Компсады приведе тя Господь, да и в чертогах царских проповеси Бога и тамо многия научиши пети Ему: Аллилуиа.

Икос 4
     Хотяй обратити многия на путь спасения, попусти Господь демону вселитися в дщерь цареву, и жестоко мучити и ввергати ю многочастне во огнь и воду. Врачеве ничтоже успеваху и ничимже страдания дщери царевой утолити возмогоша. Егда же и сильнии мира сего и всякую врачебную хитрость ведущий ничтоже возмогоша и исповедаху немощь свою, тогда велением Божиим проглагола диавол, яко един есть, иже изгнати его иматъ, и се есть Трифон. Тогда прилежно искаху и обретоша его в Компсаде. Грядущу же ему и еще далече от Рима сущу, возопи гласом велиим диавол и изыде, и исцеле девица. Видящии сия дивляхуся и глаголаху:
     Радуйся, Трифоне, еще далече сущий в бегство диавола обративый;
     Радуйся, яко диавол безсилие свое пред тобою исповеда.
     Радуйся, молящимся тебе скорый помощниче;
     Радуйся, недугов силою Божиею целителю.
     Радуйся, оставленных врачами на свои руце приемлющий;
     Радуйся, печали на радость пременяющий.
     Радуйся, печальным утешение и скорбящим радование посылающий.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 5
     Видеша вернии, иже в Риме, чудо, пришествием твоим бывшее, укрепишася в вере своей и воспеша Богу, победившему адскаго змия и дарующему верующим в Него таковую силу: Аллилуиа.

Икос 5
     Уверения ища, тебе пришедшу в Рим, святый Трифоне, яко ты еси той, егоже убояся демон, моли тя император Гордиан, да явиши и ему и синклиту его, и людем в чувственном виде диавола, и не отреклся еси, но, возложив на ся пост, помолися Господу дний шесть. В день же седмый, пришедшим царю, синклиту и людем, возопил еси: «Тебе глаголю, душе нечистый, во имя Господа моего Иисуса Христа явися семо и покажи свой демонский образ зде сущим, и безсилие свое исповеждь». И бысть тако. И зряху вси безобразие демонское и дивляхуся вере святаго, вопиюще:
     Радуйся, Трифоне, егоже демони ослушатися не могут;
     Радуйся, Трифоне, по егоже велению дуси нечистии в телеснем виде являются.
     Радуйся, Трифоне, силою Божиею повелевый диаволу исповедати, яко на христианы, иже святую православную и апостольскую веру содержат, власти не иматъ;
     Радуйся, Трифоне, емуже возвещено бысть, яко демони власть имут мучити токмо тех, иже своим похотем греховным следуют и дела, угодная диаволу, творят.
     Радуйся, Трифоне, яко научил еси нас бегати языческаго нечестия;
     Радуйся, Трифоне, яко научаеши всех бегати всякаго греха, в добродетелех же подвизатися.
     Радуйся, веру православную твердо содержати наставляяй нас;
     Радуйся, хотящим благочестно жити помогаяй.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 6
     Видевше, како младо отроча повелевает властно духовом злобы поднебесной, убояхуся мнози, и слышаще от демона и видяще воочию, якову силу имать вера Христова, обратишася к Богу: нечестие же и прочая заблуждения своя отложше, крестишася и усты своими от сердца чиста благодарственно воспеша Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 6
     Благодаряще тя, царь вложи в руце твои, мучениче, дары и злато, ты же, Христа Бога приобревый, ни во чтоже вменил еси вся, яже в мире сем яко блага почитаются, и приял еси дары царевы, да послужиши сими ближним твоим, и шед во отечество твое Компсаду, дал еси вся нищим, сирым и всем в нужде сущим, непрестанно памятуя, яко расточив богатство земное, тленное, собереши себе на Небеси богатство нетленное, вечное. Мы же, научаемии тобою такожде творити, вопием ти сице:
     Радуйся, Трифоне, душу свою чужду сребролюбия показавый;
     Радуйся, милосердие души твоея выну являяй.
     Радуйся, нищих питатель бывый;
     Радуйся, неимущим сострадание показавый.
     Радуйся, заповедь Христа «Просящему у тебе дай» исполнивый;
     Радуйся, и нас исполняти заповеди Божии научивый.
     Радуйся, якоже шествием в Рим и возвращением своим в Компсаду многих утешивый, ободривый и возвеселивый;
     Радуйся, показавый нам образ, како богатством гибнущим на земли негиблющее богатство на Небеси собирати.
     Радуйся, ближним служити нас научающий;
     Радуйся, ближних любити нас наставляющий,
     Радуйся, образ жития праведнаго нам показующий;
     Радуйся, яко правило веры в Бога, надежды на Него, любве к Нему и ближним и прочих христианских добродетелей яви нам собою.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 7
     Взыде на престол римский нечестивый царь Декий, и пролияся по вселенней кровь христианская. Приближися время, егда и тебе, святый мучениче, суди Господь подъяти страдания, да кровию и мученичеством своим запечатлееши веру и великую свою любовь к Богу и тем до конца низложиши сопротивныя силы и наставиши многих, да грядут на мучения, радующеся, якоже и ты, страстотерпче, и поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 7
     Яко укрытися не может град верху горы стояй, тако и тебе, святый мучениче, гонению от Декия царя на христиан бывшу, невозможно бысть укрытися от мучителей, ибо ты, яве без страха Христа всем исповедав, силою слова обращение многих ко Христу устроил и многия в недузех именем Его исцелил еси. Уведевше же о тебе, святый Трифоне, игемон. Аквилин, взя тя и пред судищем постави, ты же вся грядущая на тя в руце Бога твоего предал еси, радуяся яко и тя сподоби Господь быти общника страданий его, и вернии, видяще ревность твою по Бозе, вопияху ти:
     Радуйся, Трифоне, ко спасению многих приведый;
     Радуйся, многих от зловерия к вере истинней, православней обративый.
     Радуйся, чудесы твоими, силою Божиею содеянными, в вере, ими восприятой, их утвердивый;
     Радуйся, яко действенная вера твоя в Бога выну всем по всей вселенней явися.
     Радуйся, безмездный врачу, силою Божиею, якоже древле,такожде и ныне всякую болезнь скоро врачующий;
     Радуйся, надеждо оставленных врачами.
     Радуйся, скорое утешение болящих, к тебе с молитвою прибегающих;
     Радуйся, небоязненно проповедавый Христову веру.
     Радуйся, от неверных за проповедь Христа Бога на мучение ятый;
     Радуйся, не устрашивыйся грядущаго мучения.
     Радуйся, научающий нас не боятися человеческих прещений;
     Радуйся, во всем на Бога упование возложивый.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 8
     Услышав, яко ищут тя воини, не утаился еси от них, мучениче, ни в горах, ни в пустынех, но, оградився молитвою и крестом, дерзновенно себе предал еси в руце мучителей и с радостию великою стопы твоя направил в Никею, да возвестиши всем веру истинную и наставиши пети Богу: Аллилуиа.

Икос 8
     Егда вопроси тя игемон на судилище: «Кто еси, кая судьба твоя, и како веруеши?», ты, не обинуяся, отвещал еси ему сице: «Трифон имя мое; отечество — Компсада; судьбы же несть у нас, зане веруем, яко вся Промыслом Божиим бывают. По вере же — христианин есмь, Христос же есть и моя сила, и моя крепость, и слава, и радость моя». Сие исповедание твое слышаще, ублажаем тя, святый Трифоне, сице:
     Радуйся, неправедному судилищу дерзновенно представый;
     Радуйся, верующих в Промысл Божий укрепляяй.
     Радуйся, люди, живот свой судьбе вверяющия, посрамляяй;
     Радуйся, научаяй нас во всем упование наше на Бога возлагати.
     Радуйся, выну себе быти служителя Христова исповедуяй;
     Радуйся, исповеданием тем веселие верным даруяй.
     Радуйся, соборища нечестивых исповеданием святым отлучивыйся;
     Радуйся, грядущих мучений за исповедание истиннаго Бога не устрашивыйся.
     Радуйся, истину единую, Божественную возлюбивый;
     Радуйся, лжи и отца ея, диавола, отвергийся.
     Радуйся, Христа своим упованием именуяй;
     Радуйся, Его своею крепостию нарицаяй.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 9
     Слышавше твое исповедание, ярости исполнишася нечестивии и прещаху ти ранами и мучением. Ты же, мучениче Трифоне, подъятие страданий за Христа веселием почитая, взывал еси немолчно Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 9
     Ветия многовещанный Аквилин, видя, яко ты не убоялся еси прещений лютых, яко овча кроткое явися, ища прельстити тя словесы ласкательными, но, ничтоже успевая, паки в волка лютаго обращся, усугубляше прещения своя. Ты же тверд и непоколебим пребыл еси благодатию Божиею, воздвизая верных возглашати тебе сицевая:
     Радуйся, прещений лютых не убоявыйся;
     Радуйся, смерти телесной не устрашивыйся.
     Радуйся, душу свою за веру православную положити не отрекшийся;
     Радуйся, разум совершенный в том положивый, да сохраниши веру истинную во Единаго Бога.
     Радуйся, не к земней, но к небесней мудрости устремивыйся;
     Радуйся, игемону, врагу твоему, спасения желавый.
     Радуйся, к познанию истиннаго Бога привести мучителя твоего тщавшийся;
     Радуйся, Проповедниче Христов сладкогласный.
     Радуйся, христианине, Христом возлюбленный;
     Радуйся, волею на страдания шедый.
     Радуйся, мучений тех за Христа, яко сокровища, хотевый;
     Радуйся, во время мучений лютых Божественным светом осиянный.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 10
     Услышав тя глаголавша, яко не исповедующих истинныя, православныя веры жребий есть огнь неугасимый, зело разгневася Аквилин и повеле тя, святый Трифоне, повесив, бити; ты же, в повелении сем услышав Господень глас, призывавший тя на страдальческий подвиг, возопил еси Богу: Аллилуиа.

Икос 10
     Яко свеща огнем возгарается, тако душа твоя, святый Трифоне, возгореся любовию к возлюбившему тя Богу, и, услышав повеление игемона, еже на тя, сам совлекл еси ризы твоя и тело твое предал еси в руце мучителей, да сотворят вся, яже повеле игемон. Зряще таковую ревность твою по Бозе, вси вернии глаголаху:
     Радуйся, с веселием уготовавый себе к приятию ран за Христа;
     Радуйся, риз своих совлекийся ради обнаженнаго некогда за грехи наши Искупителя.
     Радуйся, добровольно в руце мучителей себе предавый, Христу подражая;
     Радуйся, от них связанный и повешенный на мучение.
     Радуйся, приявый за Христа лютая ударения;
     Радуйся, три часа терпевый нещадное биение.
     Радуйся, мучиму бывшу, ни единаго стенания и ни единаго гласа испустивый;
     Радуйся, биения, узы, раны, опаления и иныя многоразличныя страдания претерпевый.
     Радуйся, в молчании приявый ударения, от нихже ранами изъязвися тело твое;
     Радуйся, страданием своим силу Божию прославивый.
     Радуйся, терпением своим мучителей посрамивый;
     Радуйся, подвигом своим христиан возвеселивый.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 11
     Видеша терпение и подвиг твой, святый Трифоне, еще же и адамантову крепость твою, и прославиша предстоящии людие Подвигоположника Христа Бога песнию: Аллилуиа.

Икос 11
     Яко стену тверду и непоколебиму виде тя нечестивый судия, обаче не прослави Бога, даровавшего тебе крепость сию, но паче тщашеся склонити тя и лестию и страхом смерти, да принесеши жертву бесовом. Ты же, святый мучениче, исповедав во ушию всех веру Христову, обличил еси безумие гонителей и показал еси мудрость тех, иже во Христа веруют; игемон же, измышляя на тя иная мучения, повеле тя со столпа снята и, привязав к коню своему, влече за собою. Мы же потщимся прославити страдания твоя:
     Радуйся, уязвленный телом и за конем быстро влекомый;
     Радуйся, хлад зимний претерпевый.
     Радуйся, научаяй нас в скорбех земных ум свой к Богу устремляти;
     Радуйся, наставляяй в мире сем хладном согреватися любовию, яже к Богу.
     Радуйся, делом нам показуяй, како подобает ни во чтоже вменяти скоропреходящия на земле страдания;
     Радуйся, любве и милосердия ко всем людем исполненный.
     Радуйся, ради любве тоя за враги своя молитвы Богу возносивый;
     Радуйся, паки в темницу вверженный и в заточении лютом томление, муку и болезни претерпевый.
     Радуйся, ясно являющий, яко лютейшая страдания земная ничтоже суть, аще к Богу прибегают людие и Бога ради терпят скорби и раны;
     Радуйся, на усекновение главы твоея радостно шедый и пред усекновением тем в руце Бога твоего, Егоже ради вся лютая подъял еси, душу свою святую предавый.
     Радуйся, прежде усекновения моливыйся о всяком, иже воспоминати тя и в память твою святыя жертвы приносити будет, да услышит его Господь и всякое прошение его исполнит;
     Радуйся, по успении твоем в видении повелевый погребсти тя во отечествии твоем, научая тем и нас свое отечество любити.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 12
     Не токмо на земли, святый мучениче, был еси помощник и заступник всем, твоея помощи требующим, но и по смерти не престаеши избавляти от бед к тебе с верою и любовию притекающих, якоже избавил еси царского гнева болярина Трифона, егда внезапу явился ему на коне и дал еси ему отлетевшаго царскаго сокола. Оный же Трифон сокольник на месте сем, идеже ему от тебе помощь явися, во благодарение тебе за избавление свое воздвиже святый храм во имя твое, мучениче Трифоне. Мы же благодеяния, от тебе бывшая, воспоминающе, возносим благодарственную Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще твоя многоразличная чудеса, твою дивную и скорую помощь, яко никогоже усердно прибегающаго к тебе с верою, любовию и упованием никогдаже отринул еси, но всех к тебе притекающих и пред святою иконою твоею смиренно молящихся от внезапных бед и скорбей избавляеши, прочее время живота их во благо устрояеши, недузи врачуеши, печали утоляеши и комуждо в бедах и скорбех к тебе припадающему помощь и ослабу даруеши, благодарне восхваляем тя сице:
     Радуйся, наша моления и прошения приемляй;
     Радуйся, за ны пред Престолом Божиим молящийся.
     Радуйся, от Бога милости нам непрестанно просящий;
     Радуйся, от нечаянных бед и зол непреложное наше избавление.
     Радуйся, от бед и напастей, движимых на ны грех ради наших, скорое прибежище;
     Радуйся, многия слезы, от скорби проливаемыя, изсушивый.
     Радуйся, многия печали утоливый;
     Радуйся, яко никтоже припадый к святей иконе твоей тощ от нея отыде.
     Радуйся, всякаго притекающаго к тебе под кров свой и заступление приемляй;
     Радуйся, здравия требующим скорое исцеление.
     Радуйся, оставленных врачами и ради неисцельных и тяжких недуг своих чающих себе смерти скорое и безмездное врачевание;
     Радуйся, и ныне, якоже и древле, живу ти сущу, неизсякаемый источниче неизчетных и многообразных чудотворений.
     Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к тебе притекающим.

Кондак 13
     О святый мучениче Трифоне! Приими сие малое, обаче от любящих и благодарных сердец приносимое тебе наше моление, вознеси ко Господу Богу теплыя молитвы твоя за ны, недостойныя: болящия исцели, печальныя утеши, заблуждшия вразуми, бедствующим помози, и вся нам потребная для здравия телеснаго и спасения душевнаго у Бога Щедродавца испроси, наипаче же избави нас от лукавых бесов, да памятуя выну твоя дивная о нас заступления, прославим Бога, даровавшаго нам таковаго молитвенника, целителя и чудотворца, воспевающе песнь: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос: «Образу благочестия родителей...» и 1-й кондак: «Избранный от Бога...»
*

*
Молитва святому мученику Трифону
    
О святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою во всечестнем храме сем, и предстательствуй о нас пред Господем на всяком месте. Ты бо, угодниче Христов, в великих чудесех возсиявый, источаяй цельбы притекающим к тебе с верою и сущия в скорбех человеки заступаяй, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего тленнаго молитися за ны ко Господу и испросил еси у Него дар сей: аще кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевней или телесней призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго прилога злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву, в Риме граде от диавола мучиму, исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день последняго нашего издыхания предстательствуй о нас. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых духов, и к Царствию Небесному предводитель. И идеже ты ныне предстоиши с лики святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно прославляем Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки. 
Аминь.
*
*
Молитва святому мученику Трифону

О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши убо ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою. Ты убо, угодниче Христов, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего тленнаго молитися за ны ко Господу и испросил еси у Него дар сей: аще кто в коей-либо нужде и печали своей призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго прилога злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде от диавола мучиму исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день страшный последняго нашего, издыхания предстательствуй о нас, егда темнии зраки лукавых бесов окружати и устрашати нас начнут. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых бесов, и к Царствию Небесному предводитель, идеже ты ныне предстоиши с ликом святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас причастниками быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки. 
Аминь.
*
*
Молитва вторая
О святый мучениче Христов Трифоне, услыши ныне и на всякий час моление нас, раб Божиих (имена), и предстательствуй о нас пред Господем. Ты некогда дщерь цареву, во граде Риме от диавола мучиму, исцелил еси: сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни жития нашего, наипаче же в день последняго нашего издыхания предстательствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки веков. 
Аминь.
*

*
Тропарь мученику Трифону

Тропарь, глас 4:
     Мученик Твой, Господи, Трифон во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего; имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.
Ин тропарь, глас 4:
     Пищи Божественныя, треблаженне, наслаждаяся на Небесех неоскудно, славящих песньми память твою, покрый и сохрани от всякия нужды, отжени вредящих нивам животных, да тебе от любве вопием всегда: радуйся, Трифоне, мучеников укрепление.
Кондак, глас 8:
     Троическою твердостию многобожие разрушил еси от конец, всеславне, честен во Христе быв, и, победив мучители во Христе Спасителе, венец приял еси мученичества твоего и дарования Божественных исцелений, яко непобедим.
Величание
     Величаем тя, страстотерпче святый Трифоне, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.
*
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα· ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἰκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.
Τριαδικῇ στερρότητι, πολυθεΐαν ἔλυσας, ἐκ τῶν περάτων ἀοίδιμε τίμιος, ἐν Κυρίῳ γενόμενος· καὶ νικήσας τυράννους ἐν Χριστῷ, τῷ Σωτήρι, τὸ στέφος εἴληφας τῆς μαρτυρίας σου, καὶ χαρίσματα θείων ἰάσεων, ὡς ἀήττητος.

Μεγαλυνάριον.
Ἴχνεσι ἑπόμενος ἀκλινῶς, Τρύφων Ἀθλοφόρε, τοῦ γνωσθέντος ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν αὐτοῦ χαρίτων, δοχεῖον ἀνεδείχθης, καὶ ἱεροῖς ἀγῶσι Μάρτυς διέπρεψας.
*

*
------------------------------------
---------------------
--

---------------------------------

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.