no copi

воскресенье, 24 апреля 2011 г.

* Святитель Варсонофий Тверской *

*
Святитель Варсонофий Тверской
*
Святой Варсанофий, епископ Тверской
Святитель Варсонофий, епископ Тверской (1576 г.).
Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος Ἐπίσκοπος Τβὲρ καὶ Καζάν    1576 μ.Χ.

*
Память 11/24 апреля и 4/17 октября
*

*
Святой Варсанофий, епископ Тверской

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2482
*
=======================
АКАФИСТ святителю Варсонофию, епископу Тверскому, Казанскому чудотворцу
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3015

Кондак 1
     Возбранному святителю и чудотворцу Варсонофию составим похвалу, яко усердному молитвеннику нашему и скорому помощнику. Ты же, святителю, яко имеяй дерзновение ко Господу, умоли Его избавити нас от всяких бед и скорбей, да с радостию зовем ти:
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Икос 1
     Ангелов Творец и всея твари Содетель яви тя Церкве Своей святей новаго святителя и чудотворца, имущаго к Нему дерзновение молить об избавлении нас от всяких бед и скорбей. Сего ради восхваляем тя сице:
     Радуйся, благословенное чадо благочестиваго отца, сподобившагося благодати священства;
     Радуйся, благодатный воспитанниче благоговейнаго учителя.
     Радуйся, орошенный благодатию, излиявшуюся от его наставлений;
     Радуйся, отроче, приявший в сердце твое начало премудрости.
     Радуйся, яко тою вся буяя юности от сердца твоего отгнал еси;
     Радуйся, скоро и спешно навыкнувый наказанию закона Божия.
     Радуйся, разумом и добродетельным житием Пресвятое Имя Божие прославивый;
     Радуйся, радосте и утешение твоим родителем.
     Радуйся, крине, возращенный на земли для райских селений;
     Радуйся, молитвенниче наш усердный.
     Радуйся, крепкий наш заступниче;
     Радуйся, мудрый и кроткий наш наставниче.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 2
     Видя суету мира и привременных благ его, ты, святителю Варсонофие, единаго Бога крепко от юности твоея возлюбил еси и слезами молитвенными радость небесную на земли сеял еси. Темже мы, радуяся, вопием с тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 2
     Разумно уразумев попущение премудраго Промысла, хотящаго предуготовати из тебе новаго проповедника веры Христовы для неверующих агарян, ты, святителю Христов, благодушно в юности твоей крест плена понесл еси и в стране пленения ведению языка агарянскаго научился еси. Сего ради приими от нас похвалы сия:
     Радуйся, предуготованный сосуде мира Христова, излияннаго на неверовавших;
     Радуйся, пастырю, воспитанный посреде волков.
     Радуйся, светильниче Церкве, предуготованный под спудом;
     Радуйся, столпе Церкве Православныя, укрепленный крестом.
     Радуйся, смирением, кротостию и послушанием пленивших тя удививый;
     Радуйся, теми любовь их к тебе приобретый.
     Радуйся, слезный сеятелю радости небесныя;
     Радуйся, всего себе воле Божией предавый.
     Радуйся, райский крине, посреде терний на земли произрастший;
     Радуйся, бисере многоценный, златом от плена искупленный.
     Радуйся, отца и матерь ради Христа оставивый;
     Радуйся, девства и чистоты хранителю.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 3
     Силу Христа Спасителя, влекущую к Нему, уразумев, святителю, ты душею и телом сему влечению последовал еси, и яко ангел, на крилех поста и молитвы к Нему воспарил еси, непрестанно воспевая Богу: Аллилуиа.

Икос 3
     Имея во уме и сердце твоем единаго Бога, ты, святителю, вся красная мира сего презрел еси и уединение с нестяжанием крепко возлюбил еси, служа Богу постом и молитвою. Темже вопием ти:
     Радуйся, Господа Бога верный служителю;
     Радуйся, весь ум твой богомыслием освятивый.
     Радуйся, усердный и верный воли Христовой исполнителю;
     Радуйся, премудрый монахов наставниче.
     Радуйся, добрый о них попечителю;
     Радуйся, девства и чистоты хранителю.
     Радуйся, любимиче братии твоея;
     Радуйся, образе и подвижниче добродетелей.
     Радуйся, зерцало евангельскаго совершенства;
     Радуйся, живый свитче закона Божия.
     Радуйся, верный подражателю Христов;
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 4
     Буря внутренних скорбных помышлений обыде тя, святителю, егда внезапу в чуждую землю пленен был еси, идеже и горькия слезы проливал еси. Егдаже всецело воле Божией предался еси, тогда непрестанно дивному в судьбах Своих Богу вопиял еси: Аллилуиа.

Икос 4
     Слышав о святом житии твоем, Царь Иоанн радовася, яко Российския имаше таковыя потаенныя угодники Божия, и не таяй светильника под спудом, устрои тебе быти игумена Песношския обители. Мы же, радуясь, вопием ти:
     Радуйся, светильниче, из под спуда на свещник поставленный;
     Радуйся, молитвенниче неусыпный.
     Радуйся, врачу ран сердечных прозорливый;
     Радуйся, целителю греховных недугов.
     Радуйся, великодушный строптивости препобедителю;
     Радуйся, сострадательный и терпеливый братии твоея любителю.
     Радуйся, невидимых врагов мудрый прогонителю;
     Радуйся, благоговейный Божий служителю.
     Радуйся, благочиния монастырскаго мудрый устроителю;
     Радуйся, обрадованный посещением твоей обители от Царя державнаго.
     Радуйся, обрадовавый его твоим благоговением и смирением;
     Радуйся, ангеле во образе чсловечестем.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 5
     Боготечней звезде подобен был еси, святителю, в восхождении твоем на твердь церковную, и последуя, яко солнцу, святителю Гурию, по воле Царя державнаго шествовал еси в богоспасаемый град Казань, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 5
     Видеша тя, святителю, православнии жители града Казани устрояющаго в ней первую обитель во имя благолепнаго Спасова Преображения, и в благоговейней радости о Господе, творящем дивная дела Своя, вопияху тебе сице:
     Радуйся, нечестия ревностный искоренителю;
     Радуйся, благочестия усердный ревнителю.
     Радуйся, магомедовы тмы дивный прогонителю;
     Радуйся, света Христова ревностный распространителю.
     Радуйся, первыя обители в Казани устроителю;
     Радуйся, дивный избранниче Божий.
     Радуйся, благодать и милость Господню в братии твоей водворивый;
     Радуйся, число иноков умноживый.
     Радуйся, благочиния церковнаго блюстителю;
     Радуйся, пения Божественнаго искусный учителю.
     Радуйся, безчиния и нечестия мудрый обличителю;
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 6
     Проповедник богоносный явился еси, святителю, во граде Казани, обличая нечестивых поклонников лжепророка самем их языком, и не могущих ничтоже рещи противу тебе обращая к единому в Троице славимому Богу, поя Ему: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсия в Казани просвещение истины и отгна от нея тму нечестия Христос, истинный Бог наш, Емуже в сем усердно послужил еси, святителю. Темже взываем ти сице:
     Радуйся, насадителю нивы Христовы в стране нечестия;
     Радуйся, напоителю оной живыми водами Христова учения.
     Радуйся, ничтоже себе восписуяй, но вся к единому Богу относяй;
     Радуйся, вождю воинства Христова, посекающаго вся противныя силы нечестия.
     Радуйся, ангеле, посланный от Бога ко истреблению плевел на ниве Его;
     Радуйся, друже Божий, желающий всем спасения.
     Радуйся, благодатный врачу душ и телес;
     Радуйся, кроткий указателю лживости магометанския веры держащимся ея.
     Радуйся, мудрый удостоверителю в Божественности веры христианския;
     Радуйся, неверных учителю веры в Пресвятую Троицу.
     Радуйся, светило, сияющея на тверди Казанския области;
     Радуйся, теплото, согревающая всех, притекающих к тебе, любовию.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 7
     Хотяй устроити спасение Казанских татар, научи тя, святителю, врачебной хитрости, да будеши им врач душ и телес; ты же, имея любовь богоподобную, принимал еси вся недужныя, притекающия к тебе, указуя коемуждо на благопотребное врачевство, паче же на Всецелителя Господа Иисуса Христа, поя Ему: Аллилуиа.

Икос 7
     Новое и дивное средство к обращению неверных показа Господь в твоем, святителю, врачевании телесных болезней, привлекая к тебе множество недужных всякаго рода, ихже купно с присными их ко Христу приводил еси. Темже, безмездный врачу, приими от нас таковая:
     Радуйся, безмездным врачем мудрый подражателю;
     Радуйся, яко познал еси благодатную силу их безмезднаго врачевания.
     Радуйся, врачевавый недужныя привлечения ради к вере неверующих;
     Радуйся, употреблявый врачевание телесное к славе Имене Божия и ко спасению ближних.
     Радуйся, ревностный сотрудниче святителя Гурия;
     Радуйся, искренний и верный его друже.
     Радуйся, упокоителю его на одре смертном;
     Радуйся, и по смерти с ним не разлучивыйся.
     Радуйся, молитвенниче наш усердный;
     Радуйся, хранителю обители твоея неусыпный.
     Радуйся, граду Казани похвало и утверждение;
     Радуйся, светило, сияющее на тверди Православныя Церкве.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 8
     Странное бе предсказание о тебе, святителю, прозорливаго святителя Акакия, иже еще во время твоего иеродиаконства предрече, яко будеши в богоспасаемом граде Тфери управляти людьми Божиими. Мы же, благоговея пред Богом, дивно устроившем твое Ему служение, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 8
     Весь был еси Божий, святителю, егда поставлен был еси во епископа богоспасаемому граду Тфери, служа Богу телом и душею: тело изнуряя постом и непрестанным трудом, душу же питая молитвою и словом Божиим. Темже приими от нас сицевая:
     Радуйся, светильниче Тферския Церкве;
     Радуйся, добрый ея пастырю.
     Радуйся, словесных овец мудрый питателю;
     Радуйся, верный Христов подражателю.
     Радуйся, апостолов наследнице;
     Радуйся, неутомимый делателю нивы Божия.
     Радуйся, благовременный ея напоителю;
     Радуйся, отеческих преданий хранителю.
     Радуйся, веры Христовы православный учителю;
     Радуйся, строгий поста блюстителю.
     Радуйся, образ верующим в тебе самом написавый;
     Радуйся, неусыпный молитвенниче о стаде твоем.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 9
     Вси ангели небеснии восхвалиша Бога, даровавшаго тебе, святителю, чудный дар врачевания телесных и душевных болезней, имже всех привлекал еси, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 9
     Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи пастырских твоих подвигов, святителю: како бо мощно вся поведати о строгости поста твоего или о неусыпнем препровождении нощей в молитве; мы же благоговейно взываем ти сице:
     Радуйся, пастырю, в строгом посте себе содержавый;
     Радуйся, подвижниче благочестия, нощи в молитве без сна препроводивый.
     Радуйся, собеседниче Божий;
     Радуйся, сеятелю небесныя радости твоими молитвенными слезами.
     Радуйся, плоть твою всецело духови поработивый;
     Радуйся, со страстьми и похотьми ю распявый.
     Радуйся, Тферскую паству твою от заразы молитвами сохранивый;
     Радуйся, сердобольный о верных попечителю.
     Радуйся, во всех скорбях их утешителю;
     Радуйся, пастырю милосердный ко всем бедствующим.
     Радуйся, участниче во всех скорбех и нуждах ближних твоих;
     Радуйся, сострадателю всем страждущим.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 10
     Спасти хотя душу твою, святителю, ты, возжелев покоя духовнаго, Тферскую паству твою в старости оставил еси и переселился еси паки в устроенную тобою Казанскую обитель боголепнаго Спасова Преображения, поя в ней до конца земнаго жития твоего Богу: Аллилуиа.

Икос 10
     Стена и крепкое ограждение был еси, святителю, Казанския твоея обители, отвращая от нея все беды и напасти святыми твоими молитвами, и примером своим утверждая в братии благочестие и святость. Темже по долгу вопием ти:
     Радуйся, столпе благочестия;
     Радуйся, трудолюбивый молитвенниче.
     Радуйся, поста и молитвы учителю;
     Радуйся, милостыни щедрый раздаятелю.
     Радуйся, благочиния церковнаго ревнителю;
     Радуйся, наставниче монахов предобрый.
     Радуйся, неопустительный посетителю ежедневныя службы Божия;
     Радуйся, земный ангеле и небесный человече.
     Радуйся, от земли на небо возлетевый;
     Радуйся, и по смерти твоей нас не оставляяй.
     Радуйся, присный наш благодетелю;
     Радуйся, всегдашний наш во Христе наставниче и попечителю.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 11
     Пение всеумиленное приносим ти, святителю, и молим тя умолити Христа Бога, да дарует всем нам благодать и силу ко спасению, да выну с тобою поем Ему: Аллилуиа.

Икос 11
     Светоприемный светильник истиннаго света сущим на земли являешися, святителю Варсонофие, просвещаеши бо сердца верных и разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас радостно взывати тебе:
     Радуйся, святителю, предстояй Престолу Божию;
     Радуйся, Пресвятыя Троицы присноблаженный служителю.
     Радуйся, предстояй и последуяй Агнцу Божию;
     Радуйся, Матере Божия собеседниче.
     Радуйся, Херувимов и Серафимов сообщниче;
     Радуйся, Архангелов и Ангелов сослужителю.
     Радуйся, Предтечи Господня спредстоятелю;
     Радуйся, Апостолов подражателю.
     Радуйся, Мучеников соревнователю;
     Радуйся, Святителей равностоятелю.
     Радуйся, Преподобных украшение;
     Радуйся, всех святых сожителю.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 12
     Благодать, данную ти от Бога, ведуще, притекаем к раце мощей твоих, святителю Варсонофие, усердно умоляюще тя о неоставлении нас святыми твоими молитвами, да и мы по скончании нашего земнаго жительства с тобою воспоем Богу: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще блаженную кончину твою, еюже, яко орел, в горняя воспарил еси, молим тя, святителю Варсонофие, быти нам во всем ко благу помощником и всегда слышати ны, усердно взывающих ти:
     Радуйся, святителей похвало;
     Радуйся, скорый помощниче с верою к тебе притекающим.
     Радуйся, неусыпный хранителю иноков твоея обители;
     Радуйся, защитниче граду Казани.
     Радуйся, усердный молитвенниче о всех, к тебе притекающих;
     Радуйся, врачу недугующих.
     Радуйся, пастырю, соблюдаяй словесное стадо твое;
     Радуйся, помощниче и защитниче обидимых.
     Радуйся, дарователю радости плачущим;
     Радуйся, обуреваемых наставниче.
     Радуйся, скорбных утешение;
     Радуйся, спасаемых ободрителю и подкрепителю.
     Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче.

Кондак 13
     О всеблаженный и святый святителю отче Варсонофие, святыми твоими молитвами умоли Господа Бога, еже избавити всех нас, притекающих к тебе, от всякия скорби, от всяких бед и напастей, и от всякаго зла, душевнаго и телеснаго, да выну с тобою поем Ему: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й
*
===========================
Молитва святителю Варсонофию, епископу Тверскому, Казанскому чудотворцу
    
Приникни, святителю Варсонофие, с горних селений на притекающих к раце мощей твоих и вонми молению их: умоли Господа Бога даровати всем нам, еже ко спасению нашему мы просим у Него при святых мощех твоих. Буди всем нам заступник и ходатай в нуждах наших и прошениих. Умоли Господа Бога даровати крепкий и ненарушимый мир, благочиние, просвещение умов и сердец, и земли плодоносие, пастырем святыню, законам правду и силу, военачальником мудрость и непобедимое мужество, градоначальником суд, воинству преданность вере и Отечеству, и неодолимую храбрость, всем же православным христианом здравие и благочестие. Сохраняй обитель твою святую от всех наветов вражиих, да словом и делом прославляется в ней всесвятое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
*
=========================
Тропарь святителю Варсонофию, епископу Тверскому

Тропарь, глас 3:
     Возвестителю пути спасительнаго, истинный хранителю апостольских преданий, столпе непоколебимый, благочестия учителю и Православия наставниче, святителю Варсонофие, Владыку всех моли мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
Ин тропарь, глас 4:
     Тихостию нрава направляемый, святителю Варсонофие, в тихое пристанище достигл еси, смиренномудрия ради удобно избежав сопротивных сетей, святою душею твоею на Небеса возлетел еси, идеже Христу предстоя, моли спастися нам, почитающим память твою.
Ин тропарь, глас 8:
     По Божием законе ревнителю, лютый разрушителю неприязненныя лести, яко миром, потом своим во трудех и бдениих подвизася посреде Казанскаго царствия, обитель строя боголепнаго Преображения и великому своему учителю Гурию последуя, с нимже великий соуз имея духовный, якоже в животе, такоже и по преставлении, обретением честных мощей ваших во едино время и многими чудесы вас Бог прослави; и, радостию восходя в Небесныя обители, твердый камене веры, от иноплеменник многи скорби претерпел еси, добрый вводниче в вечную жизнь, в нюже, молим тя, введи ны, преподобне отче наш Варсонофие и моли Христа Бога спастися душим нашим.
Кондак, глас 6:
     Воздержанием тело духу поработив, душу же равноангельну сотворил еси, сего ради святительства саном почтеся, чисте, Чистейшему предстоиши. Моли Христа Бога, святителю, спасти люди твоя, святе, да вси вопием ти: радуйся, отче преподобне Варсонофие, граду нашему Казани похвало и утверждение.
Кондак, глас 5:
     Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи, был еси, обогатив себе молитвою и постом, и тело свое веригами удручая, в полоне же от иноплеменник много пострадал еси. Непоколебим верою многая лета, ангелом купно соединим, бесовская ополчения огорчаваше. Последуя безмездником Косме и Дамиану, врачебною хитростию многия исцелил еси. Темже ныне честное и боготрудное тело твое, от земных недр обретенное, чудесы Господь прослави, исцеляеши бо многонедужныя не токмо у гроба, но и от честных вериг подаеши неоскудно целебныя дары приходящим с верою.
Величание
     Величаем тя, святителю отче Варсонофие, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
*
=============================Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.