no copi

понедельник, 25 апреля 2011 г.

* Белыничская икона Божией Матери *

*
Белыничская икона Божией Матери
храм честь иконы Божией Матери Белыничской, гп. Белыничи, Могилёвской области
Белыничской
XIX  век
*
Белыничская 
икона Божией Матери
Икона Божией Матери «Белыничская» (13 век).
Белыничской (XIII) иконы Божией Матери
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μπελινὶτς τῆς Ρωσίας
*
Белыничская икона Божией Матери
*
Белыничская икона Божией Матери

Белыничская икона Божией Матери первоначально находилась в одном из православных храмов Могилевской области. После заключения унии (1596 г.) икона перешла к католикам и была поставлена в костеле Белыничского католического монастыря, основанного в 1622–1624 годах литовским гетманом Львом Сапегой на берегу реки Друти, в 45 верстах от Могилева. Икона почиталась как католиками, так и православными. В 1832 году монастырь был упразднен, и костел действовал как приходский храм.

В 1876 году он был передан православным с восстановлением монастыря. 12 апреля того же года в храме была совершена первая Божественная литургия на освященном православным епископом престоле в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Несмотря на древность иконы, высокое искусство сохранило в изображении лика необычайную свежесть красок; обилие благодати, изливающееся от иконы, по молитве веры наполняет радостью сердца православных.

Белыничская икона Божией Матери является общей святыней христианского мира.

Празднование Ап. 12

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
Суббота, 12 апреля (ст.ст.) 25 апреля 2009 (нов. ст.)

*
===============================
БЕЛЫНИЧСКАЯ
*
Икона Божией Матери «Белыничская»
   
В местечке Белыничах Могилевской губернии, в церкви мужского монастыря, находится чудотворная икона Божией Матери. Сохраняется предание, что сия благоговейно чтимая икона в древности была достоянием православного храма, но во время унии оказалась в польском костеле и была особо чтимою святынею как для католиков, так и для православных. Но в 1876 году католический костел был закрыт и здание его вместе с чудотворною иконою, свято чтимою католиками и православным населением, передано православному ведомству.
     В том же году, 12 апреля, была совершена первая божественная литургия при многочисленном стечении богомольцев — православных и римо-католиков. Для белорусов это было великою радостью, и в то же время созрела в православном населении мысль учредить православный монастырь в зданиях закрытого в 1832 году римско-католического монастыря.
     Потребность в монастыре при православном храме в Белыничах вызывалась важным значением храма и находящейся в нем чудотворной иконы Божией Матери, к которой массами стекаются с далеких мест православные и римо-католики. Белыничский храм великолепно устроен. Чудотворная икона находится на высоте алтарной стены; к сей святыне ведут на площадку две чугунные лестницы с левой и правой стороны алтаря, отделенного от них стеною; между наружною и алтарною стеною устроен ход. Богомольцы, отправляясь в Киев, не удлиняя пути, посещают монастырь в Белыничах для поклонения иконе, с древних времен прославленной чудесами. Несмотря на древность иконы, высокое искусство сохранило в изображении лика необычайную свежесть красок; обилие благодати, изливающееся от иконы, по молитве веры, наполняет радостью сердца православных.

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

*
=====================
Белыничская икона Божией Матери
*
Белыничская икона Божией Матери

Существуют два различных предания — православное и католическое, повествующие об истории иконы. Православное предание имеет две версии. Одна из версий говорит о том, что после разгрома Киева татарскими войсками Батыя несколько монахов, взяв с собой древнюю икону византийского письма, ушли, спасаясь, в леса. Свой долгий путь они завершили на возвышенности у реки Друть — правом притоке Днепра, где и основали церковь св. Ильи Пророка и мужской монастырь. Уже в первую ночь на выбранном месте от иконы начал исходить необычный свет. Чудо повторялось и в последующие ночи, ставшие от исходящего света белыми. В память об этом чуде местечко, где был основан монастырь, якобы и получило название Белыничи (Белыночи) Позже икона была похищена монахами-кармелитами.
По другой версии икона была похищена католиками с ворот православного Оршанского Кутеинского монастыря и передана в кармелитский монастырь. Костел и монастырь католического монашеского ордена кармелитов обутых был основан Львом Сапегой — великим канцлером литовским в 1622 г. Считают, что фундация была знаком благодарности Богу за победу в 1618 г. над войсками московского царя.
Обе версии католического предания говорят, что икона явилась в кармелитском Белыничском монастыре чудесным образом. По одной версии икона была нарисована Ангелом на оконной ставне. По другой — икону написал пилигрим-живописец во время пения монахами литании Божией Матери. Живописец завершил свою работу к моменту скончания пения. Живописцем был Ангел.
Большинство историков склонны считать, что чудотворная икона в Белыничах была написана в 1634—1635 гг. неизвестным художником.
Икона представляет Деву Марию с Христом на левой руке. В опущенной правой руке Богоматери скипетр — символ царской власти. В левой руке Христа держава (тот же символ), правая — поднята в благословляющем жесте. Возможно, скипетр и держава появились на иконе после ее поновления перед коронацией в 1761 г. Сделать такое предположение позволяют сведения о хранившейся в монастыре серебряной воте с текстом на латинском язьке — «Павел Иванович Сапега Канцлер Великий. На память чуд. иконы чистейшей Марии Девы Белыничской 8 декабря 1665 г.». На воте перед Богоматерью с младенцем, у которых отсутствовали символы царской власти, был изображен коленопреклоненный Павел Сапега.
Икона относится к одному из наиболее ранних иконографических типов — Одигитрия (Путеводительннца). На иконах этого типа Богоматерь — трон и престол Вседержителя — символ победительной крепости и силы Церкви. В то же время Одигитрия — хранительница и наставница рода человеческого на его пути к Богу.
Во время войны Речи Посполитой с Московским государством кармелиты в 1655 г. перевезли икону в укрепленное местечко — Ляховичи, которое долгое время потом находилось в осаде войск царя Алексея Михайловича. Осада Ляхович была снята после победы польско-литовских войск под Полонкой 2 июля 1660 г. Освобождение Ляховнч было приписано командиром крепости Михаилом Юрицким чудесной силе Белыничской иконы Богоматери, перед которой был исполнен благодарственный гимн «Te Deum» («Тебя, Бога хвалим»).
Комиссии Виленского епископа в 1755 г. было предъявлено 9 изображений чудес Белыничской иконы: 1) написание ее ангелом; 2) осада ляховичской крепости; 3-9) изображения исцелений в 1671, 1706, 1720, 1737, 1722 гг.
Икона находилась в Ляховичах до 1760 г. В 1760 г. икону торжественно перенесли в Белыничи во вновь построенный костел. Еще во время нахождения чудотворного образа в Ляховичах епископ Виленский Михаил Зенькович получил в 1754 г. разрешение и буллу папы римского Бенедикта XIV на коронацию иконы. Золотые короны с гербами Сапег и Огинских были изготовлены на средства этих магнатских родов.
Торжественная коронация иконы состоялась 20 сентября 1761 г. Для проведения праздника перед домом Огинских построили беседка с триумфальными воротами, куда была помещена икона. Коронацию по поручению епископа Зеньковича совершил епископ смоленский Ежи Николай Гильзен. Проповедь произнес известный доминиканский проповедник — Вавжинец Овлочимский.
После возложения корон икона была перенесена в храм. Праздник продолжался целую неделю. В нем принимали участие жители Шклова, Мстиславля, Орши, Витебска.
Коронация расширила славу чудотворной Белыничской иконы Девы Марии. В монастырь в праздники Вознесения Господня, Сошествия Св. Духа, Шкаплерной Богоматери, св. Ильи и Рождества Богородицы шли многочисленные группы паломников из Головчина, Кудина, Церковища, Эсьмон, Тетерина, Белевич, Княжич.
После первого раздела Речи Посполитой (1773 г.) Белыничи вошли в Российскую империю. Восстание 1831 г. послужило поводом к закрытию в 1832 г. только в Могилевской губернии 23 католических монастырей, в том числе и в Белыничах. Костел был передан дисоцезиальному духовенству. После польского восстания 1863—1864 гг. многие оставшиеся действующими костелы были закрыты и переданы православной церкви. В 1876 г. состоялась передача Белыничского костела с чудотворной иконой Русской Православной церкви. Считают, что последний приходской священник ксендз Люциан Годлевский спрятал оригинал и оставил в костеле копию. Оригинал же, — пишет ксендз Тадеуш Крагель (Белосток), — по предположению некоторых находится в Воле-Гутовской.
Глубоко укоренившийся среди населения белорусских земель культ чудотворной Белыничской иконы нашел отражение в созданных многочисленных живописных копиях, эстампах, которые бережно хранятся в христианских храмах. Пред иконой Пресвятой Богородицы молятся об исцелении от недугов, об утешении в скорби.
Праздник иконы ― 12 апреля.

http://iconsv.ru/
*
=====================
Белыничская икона Божией Матери
*
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μπελινὶτς τῆς Ρωσίας

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου φυλασσόταν ἀρχικὰ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς τοῦ Μογκίλεβ τῆς Ρωσίας. Μὲ τὴν ἐπικράτηση τῆς Οὐνίας, τὸ ἔτος 1596, αὐτὴ περιῆλθε στὰ χέρια τῶν Οὐνιτῶν καὶ τοποθετήθηκε σὲ μία ἐκκλησία τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Μπελινίτς, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε κατὰ τὰ ἔτη 1622 – 1624 ἀπὸ τὸν στρατηγὸ τῆς Μεγάλης Λιθουανίας Λὲβ Σαπέγκα στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ Ντρούτα, 45 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Μογκίλεβ. Μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εἰκόνα ἀποδόθηκε στοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ ἔτος 1876, μὲ τὴν ἀνακαίνιση τῆς μονῆς τοῦ Μπελινίτς. Ἐκεῖ, στὶς 12 Ἀπριλίου τοῦ 1876, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
*
==========================
Образ Богоматери Белыничской XVIIIв
*
АКАФИСТ Пресвятей Богородице в честь иконы ея «Белыничския»
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2002

Кондак 1
     Возбранной Воеводе и предивной Заступнице рода христианскаго, благоизволившей от святыя Своея Белыничския иконы изливати нам струи благодатных исцелений, похвальная восписуем Ти раби Твои, Богородице. Ты же, яко благая заступница чтущих Тя христиан страны нашея, от всяких нас бед свободи да зовем Ти:
Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Икос 1
     Ангел с небесе послан бысть рещи Богородице: «Радуйся!» Мы же, земнороднии, дивящеся воплощению от Тебе Сына Твоего и Бога нашего, дерзаем воспевати Тебе сице:
     Радуйся, благодатная Богородице Дево;
     Pадуйся, Преблагословенная в женах.
     Радуйся, яко Спаса родила еси душ наших;
     Pадуйся, яко Свободителя явила еси нам.
     Радуйся, небесе и земли Царице;
     Pадуйся, яко превышши еси всякаго создания.
     Радуйся, ангелы на небеси чтимая;
     Pадуйся, человеки на земли прославляемая.
     Радуйся, яко пришедши ко Елисавете, Сама прорекла еси: «Отныне ублажат Мя вси роди»;
     Pадуйся, яко воистинну вси роди доныне Тя непрестанно ублажают.
     Радуйся, верно Тя величающим помощь скорую дарующая;
     Pадуйся, чудотворными Своими иконами, яко солнцем, светящая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 2
     Видящи, всеблагая Владычице, с высоты святаго жилища Своего скорбь и тесноту жития нашего в стране нашей, восхотела еси явити зде славу Твою, чудотворным образом Твоим подающи скорбящим утешение, болящим исцеление, бедствующим помощь, да видяще таковую милость Твою к нам, благодарными усты воспеваем вси Богу: Аллилуия.

Икос 2
     Разумети хотяще дивное чудо, како от святыя Твоея иконы исхождаху светящияся лучи, боголюбивии иноцы, принесше святый образ Твой в страну нашу и поставивше в церкви пророка Илии, егда от пресветлых лучей сих в нощи бысть светло аки во дни, со страхом и трепетом совершаху всенощное моление пред святою Твоею иконою и укрепляхуся надеждою на милосердие Божие. Tы же, окрест живущим людем явивши источник благодатных исцелений, научила еси вопити Тебе сице:
     Радуйся, светлыя белыя ночи иноком явившая;
     Pадуйся, яко сего ради и село то наречеся Белыночи.
     Радуйся, Свет неизреченно родившая;
     Pадуйся, яко от Тебе возсия солнце правды Христос Бог наш.
     Радуйся, сиянием Своим мрак неверия разгоняющая;
     Pадуйся, просветившая всякаго человека, спасения получити хотящаго.
     Радуйся, светом Твоим скорбный мрак души прогоняющая;
     Pадуйся, вся концы земли просвещающая.
     Радуйся, звездо, являющая Солнце;
     Радуйся, Мати незаходимаго Света.
     Радуйся, луно, сияющая в нощи греховней блуждающим;
     Pадуйся, столпе огненный, путь жизни вечныя нам показующий.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 3
     Сила Вышняго осеняет всякаго человека, с верою притекающаго к Твоей цельбоносней иконе, юже даровала еси людем на утешение. Сего ради и мы, со умилением взирающе на святый Твой образ, яко живей Ти сущей из глубины сердца вопием: осени и нас сирых и безпомощных, да воспоем прославляющему Тя Господу: Аллилуия.

Икос 3
     Имый благое попечение о людех благосердый Господь, попусти иконе Твоей святей оставите на время некое храм Православныя Церкве, егда кармилитстии монаси, вземше Твой святый образ, поставиша его в латинстем своем храме. Tы же и зде явила еси токи благодатных чудес Твоих, да познают вси христиане, коль сильна есть помощь Богоматере. Егда же исполнися сие смотрение о людех, благоволи Господь возвратити образ Твой святый православным людем, да с радостию воспевают Ти сице:
     Радуйся, всех христиан помощнице;
     Pадуйся, Православныя Церкве славо и утешение.
     Радуйся, яко отроковицею вошла еси в храм Господень;
     Pадуйся, яко во храме воспиталася еси.
     Радуйся, святых храмов первейшее украшение;
     Pадуйся, яко и Сама соделалася еси храм Сына Божия.
     Радуйся, в четыредесятый день отрока Иисуса в храм Божий принесшая;
     Pадуйся, яко сбысться предреченное Тебе во храме Симеоном Богоприимцем.
     Радуйся, любящая всех чтущих храмы Божия;
     Pадуйся, святых храмов твердое ограждение.
     Радуйся, яко во храме на небеси вечно царствуеши;
     Pадуйся, яко верныя в храм сей ввести тщишися.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 4
     Недоумевает ум наш, како достойно есть восхвалите чудеса Твоя, Пресвятая Богородице, яже обильно источила еси от цельбоносныя иконы Твоея. Tы бо хромых еси хождение, слепых прозрение, болящих исцеление, воинов на поле брани верная защитница. Сего ради, прославляюще неисчетная Твоя чудеса, велегласно поем Богу: Аллилуия.

Икос 4
     Слышав о великих чудесех, изливаемых от Белыничския Твоея иконы, раб Твой Василий восхоте послужите Ти и даде обет пребыти в послушании монастырстем при храме Твоем, но не исполнив до конца, возвратися в мир. Tы же, хотящи вразумити его, наказала еси лютою болезнию, он же, возлежа на одре смертнем, позна свой грех, принесе Богу покаяние и, востав от одра болезни, возвратися в монастырь и научаше всех вопити Тебе сице:
     Радуйся, обет Господеви давшая;
     Pадуйся, до конца его соблюдшая.
     Радуйся, девство и рождество сочетавшая;
     Pадуйся, яко по рождестве пребыла еси Дева непорочная.
     Радуйся, добрыя обеты приемлющая;
     Pадуйся, не соблюдающих обеты наказующая.
     Радуйся, покровительнице притекающих к Тебе по обету паломников;
     Pадуйся, милости дарующая.
     Радуйся, благим намерением способствующая;
     Pадуйся, злая начинания разрушающая.
     Радуйся, во дни земнаго странствия нашего добрая путеводительнице;
     Pадуйся, к тихому пристанищу нас приводящая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 5
     Яко лучезарная звезда возсия в стране нашей святая Твоя чудотворная икона, Богородице Дево. Мы же, озаряемии сиянием пресветлых чудес Твоих, преклоняюще колена сердца, вопием источнику чудес Богу: Аллилуия.

Икос 5
     Видя, яко тщетна есть помощь врачей земных, исцелити болящую ногу не могущих, боголюбивый диакон Иоанн начат возносити усердныя молитвы ко Врачу небесному. Получив же во сне повеление от святителя чудотворца Николая призвати в помощь Тя, Богородице, поспеши в храм Твой, ко святому образу Твоему и, совершив пред ним усердное молебное пение, исповеда грехи своя вся. Егда же сподобися прияти Святых Божественных Таин, получи исцеление болящия ноги своей. Сего ради и мы немощнии, надеящеся на Твою всесильную помощь, дерзаем воспевати Ти:
     Радуйся, немощным здравие дарующая;
     Pадуйся, целительнице всякия болезни.
     Радуйся, оставленных врачми под Свой покров приемлющая;
     Pадуйся, исцеление им подающая.
     Радуйся, огнь лютыя болезни утоляющая;
     Pадуйся, от одра смертнаго возставляющая.
     Радуйся, ненадеянным надеяние;
     Pадуйся, упование наше непостыдное.
     Радуйся, немощи душевныя врачующая;
     Pадуйся, грешников на путь правый наставляющая.
     Радуйся, греховную отъемлющая скверну;
     Pадуйся, бане, омывающая совесть.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 6
     Предстояще пред Твоим образом, архиереев сословие, священницы, монаси и вси людие проповедуют неизчетная Твоя благодеяния, яже обильно изливаеши от святыя Твоея иконы. Сего ради и мы, грешнии, предстояще ныне пред чудотворным Твоим образом, веруем и надеемся, яко испросиши вся благая и полезная нам у Сына Твоего и Бога нашего, Емуже дерзновенно вопием: Аллилуия.

Икос 6
     Возсия благодать от святыя Твоея иконы, юже яве узре боголюбивый воин Николай, егда кони влачаху его по земли, он же, честно избавився Тобою от верныя смерти, научи нас Ти вопити похвалы сия:
     Радуйся, от напрасныя смерти спасающая;
     Pадуйся, от греха смертнаго избавляющая.
     Радуйся, Начальника живота и смерти рождшая;
     Pадуйся, Мати Живота, смерть умертвившая.
     Радуйся, яко в час смерти Своея тихо возлегла еси на одре Своем;
     Pадуйся, яко Сын Твой и Бог наш кротко душу Твою от тела отдели.
     Радуйся яко с телом взята была еси на небо;
     Pадуйся, яко по смерти жива еси.
     Радуйся, непостыдную кончину нам дарующая;
     Pадуйся, в час кончины нашея нас заступающая.
     Радуйся, и по смерти нас не оставляющая;
     Pадуйся, от воздушных мытарств спасающая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 7
     Хотяще достойно почтити славу пресвятаго Твоего образа, святитель Могилевския церкве и боголюбивии людие обычай прияша приносити святую Твою чудотворную икону в богоспасаемый град Могилев, идеже вси с радостию несказанною сретают ю, с верою и любовию приемлют в домы своя. В коеждо лето же, обтекающи чудотворным сим образом грады и веси страны нашея, подаеши людем благодатное утешение и скорую помощь, подвизающи воспевати всех Богу: Аллилуия.

Икос 7
     Новое чудо даровала еси, Дево Богородице, от цельбоносныя иконы Своея, егда сын иерея Божия Константин разболеся очима и едино око его поражено бысть слепотою. Притек же с материю своею на поклонение к чудотворному Твоему образу и совершив молебное пение пред ним, совершенное прозрение получи. Просвети, о Преблагая Владычице, и наши сердечнеи очи, да воспеваем Ти сице:
     Радуйся, от ослепления нас сохраняющая;
     Pадуйся, слепым зрение дарующая.
     Радуйся, очима веры и надежды на Тя взирающим помогающая;
     Pадуйся, очи наши сердечнеи просвещающая.
     Радуйся, ослепленных грехом неверия наказующая;
     Pадуйся, заблуждшим и ослепленным путь правый показующая.
     Радуйся, от пагубных ересей отвращающая;
     Pадуйся, ко истинней вере приводящая.
     Радуйся, мглу греховную озаряющая;
     Pадуйся, мрак неверия разгоняющая.
     Радуйся, из глубины неверия извлекающая;
     Pадуйся, многих в разуме просвещающая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 8
     Странно и сумнительно неверующим слышати, како от святыя Твоея иконы чудеса источаются, одебеле бо сердце людей сих, яко видяще не видят и слышаще не слышат и не обратятся к Тебе, да исцелиши их. Мы же, усердно почитающе чудотворный образ Твой, преклоньше колена, умильно лобызаем его, вопиюще Богу: Аллилуия.

Икос 8
     В вышних селениих обитающи, и земных не оставляеши, Богородице Дево, болящая бо инокиня Паисия узре в сонном видении святую Твою икону и глас от ней слыша: «Аз исцелю тя». Абие же поспешивши, иде на поклонение Твоей цельбоносней иконе и, совершивши пред нею молебное пение, исцелися от болезни своея. Темже, восхваляюще таковое снисхождение Твое к земнородным, воспеваем Ти сице:
     Радуйся, благочестивых иноков и инокинь благая покровительнице;
     Pадуйся, иереев благоговейных похвало.
     Радуйся, во дни скорбнаго жития нашего на земли скорая помощнице;
     Pадуйся, во всех бедах и напастех скорая защитнице.
     Радуйся, алчущих кормительнице;
     Pадуйся, жаждущим жизни питие неисчерпаемое.
     Радуйся, сирот незримая воспитательнице;
     Pадуйся, вдов заступление.
     Радуйся, лествице небесная, еюже Бог к нам сниде;
     Pадуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо.
     Радуйся, ключу царствия Христова;
     Pадуйся, двери райския нам отверзающая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 9
     Всякаго естества ангельскаго превышши еси, Богородице Дево, честнейшая херувим, и славнейшая без сравнения серафим, предстоящи бо у престола Сына Твоего на небеси, выну молишися Ему за род христианский. Не престани молитися и о нас, недостойных, у престола Вседержителя, да с радостию вопием: Аллилуия.

Икос 9
     Ветии многовещаннии не возмогут по достоянию восхвалити предивная чудеса, от святыя Твоея иконы являемая, изумевает же ум всяк пети Ти, Богородице. Ты же, яко благая сущи, приими от нас похвалы сия:
     Радуйся, за христиан Сыну Твоему усердно молящаяся;
     Pадуйся, страну нашу святым Твоим омофором покрывающая.
     Радуйся, ум наш к Богу приводящая;
     Pадуйся, злыя наша помыслы искореняющая.
     Радуйся, сердце наше любовию к Тебе воспламеняющая;
     Pадуйся, хотение наше ко благу наставляющая.
     Радуйся, гнев Божий, праведно движимый, скоро утоляющая;
     Pадуйся, козни духов злобы разрушающая.
     Радуйся, от нападения их нас охраняющая;
     Pадуйся, во искушениих плоти и духа крепкая помощнице.
     Радуйся, падших востание;
     Pадуйся, к Богу наше дерзновение.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 10
     Спасти хотя сына своего первенца Игнатия, одержимаго болезнию смертною, боголюбивая мати его, вознесши слезную молитву Пречистей Матери Божией, даде обещание отыти на поклонение чудотворному Твоему образу, младенец же оный исцелися от смертныя болезни в той час; егда же прииде в возраст, нача служити Богу в диаконстем чине, прославляя Тя, Богородице, песньми духовными, подвизая и нас верно служити Богу, выну взывающе к Нему: Аллилуия.

Икос 10
     Стена еси и щит и ограждение всем величающим Тя, Богородице, и чтущим верно чудотворную икону Твою, образ бо сей Белыничский, иже с верою носи на персех своих боголюбивый воин Николай, сохрани его на поли брани от смертоноснаго удара вражия. Сохрани и нас, всеблагая Владычице, силою святаго Твоего образа от навета вражия и от находящих на нас зол и напастей, да воспоем Ти сице:
     Радуйся, боголюбивых воинов на поли брани верная охранительнице;
     Pадуйся, благая их покровительнице.
     Радуйся, в сражениих стрелы вражия отвращающая;
     Pадуйся, победу и одоление дарующая.
     Радуйся, стрелы лукаваго от нас отводящая;
     Pадуйся, в брани нашей со духи злобы нам помогающая.
     Радуйся, от наветов вражиих нас спасающая;
     Pадуйся, от клеветы и досаждения охраняющая.
     Радуйся, в семействах мир и дружелюбие устрояющая;
     Pадуйся, юных наставнице.
     Радуйся, старцев утешение;
     Pадуйся, суетная гадания посрамляющая.
     Радуйся, в Бозе упование имущих заступающая;
     Pадуйся, чтущих Тя не постыжающая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 11
     Пение всеумиленное приношу Ти, Преблагословенная Богородице Дево, за неисчетная Твоя, благодеяния, яже изливаеши нам от чудотворныя Твоея иконы; не престани же молитися о нас грешных у престола Сына Божия, яко много может моление Матернее ко благосердию Владыки, Емуже вси благодарную песнь взывающе, радостно вопием: Аллилуия.

Икос 11
     Яко светоприемную свещу зрим святую Твою икону, Богородице, та бо, свет невещественный вжигающи, наставляет к разуму божественному вся просвещающи и вразумляющи хулящих имя Господне. Попали бо огнем молний жилище рабы Божия Варвары, яже дерзну похулити храм Твой, идеже святая Твоя икона пребывает, изрекши зол глагол: «В сем храме беси жительствуют». Вразуми, Богородительнице, и нас, православно поющих Ти:
     Радуйся, хулителей святыни вразумляющая;
     Pадуйся, ударами молний и грома их наказующая.
     Радуйся, огнем нечестивыя попаляющая;
     Pадуйся, верныя от огня запаления соблюдающая.
     Радуйся, ересей и расколов искоренительнице;
     Pадуйся, православныя веры догматов охранительнице.
     Радуйся, молние, души просвещающая;
     Pадуйся, яко гром враги устрашающая.
     Радуйся, купино неопалимая;
     Pадуйся, пламене страстей изменяющая.
     Радуйся, пламень геенский росою молитв Твоих утоляющая;
     Pадуйся, от огня геенскаго и вечных мук спасающая.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 12
     Благодать дати восхотев, дарова нам Господь цельбоносную икону Твою, пред неюже возносяще усердная моления, возводим ум свой к Тебе, первообразной Богородице, просящи даровати нам благая и полезная во временней жизни сей, и в будущей жизни блаженство безконечное, да воспоем со ангелы и всеми святыми на небеси: Аллилуия.

Икос 12
     Поюще Твоя чудеса, яже обильно источаеши нам от святыя Своея иконы, хвалим Тя, Пресвятая Богородице и, предстояще ныне пред пречистым Твоим образом со слезами, умиленною душею и сокрушенным сердцем взываем Ти:
     Радуйся, заступнице усердная рода христианскаго;
     Pадуйся, Мати Господа и наша Мати и покровительнице.
     Радуйся, источающая всем нам неоскудныя милости;
     Pадуйся, избавляющая от всяких бед и напастей благонравныя и богобоящияся рабы Своя.
     Радуйся, телес наших здравие;
     Pадуйся, душ наших спасение.
     Радуйся, яко за всех молиши Сына Твоего и Бога нашего;
     Pадуйся, яко всем твориши спастися.
     Радуйся, избавление всех зол;
     Pадуйся, полезная всем дарующая.
     Радуйся, яко Тя едину надежду имамы;
     Pадуйся, яко Ты еси божественный покров рабом Твоим.
     Радуйся, Богородице Дево, от Белыничския иконы чудеса нам источающая.

Кондак 13
     О всепетая Мати, рождшая Спаса и Владыку Господа! Приими малое моление наше, пред чудотворным образом Тебе ныне возносимое, исполни ко благу вся прошения наша, зриши бо наша слезы, слышиши наша вопли и воздыхания, отовсюду одержими есмы скорбьми и напастьми, и не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды разве Тебе, Владычице, избави от всякия напасти в сем веце о Тебе вопиющих: Аллилуия.
Сей кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак
*
------------------------
Белыничская икона Богородицы
Абраз XIX ст., вёска Новы Двор Гродзенскай вобл.
 *
Молитва Пресвятей Богородице в честь иконы ея «Белыничския»
   
О всемилостивая Госпоже Царице Богородице, от всех родов избранная и всеми роды земными и небесными ублажаемая! 
Припадаем, покланяемся Тебе и смиренно молим Тя: воззри милостиво на предстоящия пред святым образом Твоим чудотворным, и приими молитвы, со слезами Тебе приносимыя от нас, недостойных рабов Твоих, и к Твоему образу пение возсылаемое со умилением, яко Тебе Самой ту сущей, послушающей и подающей с верою просящим по коемуждо прошению исполнение. Ты, именуемая Всех скорбящих Радость, услыши нас, скорбных. Ты, называемая Утоли моя печали, утоли нашу печаль. Ты, купино неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага. Ты, взыскание погибших, не попусти нам погибнути в бездне грехов наших. Ты, Одигитрие, укажи нам правый путь ко спасению. Tы, неувядаемый цвете чистоты, даждь нам помощь, немощным плотскою страстию, и уцеломудри нас. Tы, боголюбивая скоропослушнице, услыши в час сей молитву нашу. Tы, заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, Tы, наша Мати и надеждо, облегчи скорбь нашу, немощным здравие даруй, разслабленных и недужных исцели и от одра болезни возстави. От бесных бесы отгони, обидимых от бед избави, вдов защити, грешныя прости, прокаженныя очисти, слепым зрение даруй, старость поддержи, юныя настави, малыя дети помилуй, неплодны от неплодства разреши, в семействах мир утверди, путешествующим спутешествуй, православным христианом на враги победу и одоление даруй, ереси и расколы изкорени, отпадшия от благочестивыя веры на путь правый обрати, страну нашу миром огради, земли плодородие даруй, всех же нас от внезапныя смерти сохрани и всякия многоразличныя страсти уврачуй, вся бо возможеши ходатайством к Сыну Твоему Христу Богу нашему. О всепетая Мати, Пресвятая Дево Богородице, не престани молитися о нас, недостойных, и к пречистому образу Твоему со умилением припадающих и со страхом и любовию на сей взирающих, яко живей Ти сущей. Услыши нас, Владычице, на Тя по Бозе едину надежду имущих. Прежде отшедшия отцы и матери, братия и сестры наша упокой в селениих святых, в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже несть печаль и воздыхание. Егда же приспеет и наше от жития сего отшествие и к вечней жизни преселение, предстани нам, Преблагословенная надеждо наша, даруй нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и Святых Таин причастну, да в будущем веце сподобимся вси купно со всеми святыми безконечныя блаженныя жизни во царствии возлюбленнаго Сына Твоего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Бялыніцкі абраз Маці Божай
Абраз XVII ст. Музей старажытнабеларускай культуры НАН РБ. (Рэканструкцыя выгляду абраза ў акладзе).
*
Молитва иная
  
  Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная. 
Аминь.
*
================
Белыничская икона Божией Матери
Літаграфія з кнігі «O cudownym obrazie Matki Boskiej w kościele oo. karmelitów w Białyniczach», 1899
*
Тропарь Пресвятей Богородице в честь иконы ея «Белыничския»

Тропарь, глас 4:
     К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадаем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати твоя рабы тщы, Тя бо и едину надежду имамы.
Кондак, глас 4:
     Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.
Величание
     Величаем Тя, Пресвятая Дево, богоибранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.
*

=========================


-------------------------
----------------
--

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.