no copi

вторник, 24 мая 2011 г.

* Кирилл и Мефодий, Святые равноапостольные, учители Словенские. *

*
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Н. Ростов. Икона. Болгария (?). 1969 г. Собрание СпбПДА.
*
Святые равноапостольные  
Кирилл и Мефодий
Равноапостольные Мефодий (885 г.) и Кирилл (869 г.), учители Словенские.
Равноапостольных Кирилла (869) и Мефодия (885), учителей славянских.
Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учи́телей Словенских.
День тезоименитства Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
 Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ Ἰσαπόστολοι καὶ Φωτιστὲς τῶν Σλάβων

*
Празднование 6/19 апреля, 11/24 мая и 14/27 февраля
*
Апостолы Кирил и Мефодий. 1859. Сотира, церковь св. Петра. На иконе братья держат свиток с церковно-славянским алфавитом, так называемой кириллицей.
*
Жизнь и труды прпп. отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла, учителей славянских
 --
Святые равноапостольные и просветители Кирилл и Мефодий
Россия. архим. Зенон,  1980-85 гг.
 *
День святых Мефодия и Кирилла, 
День славянской письменности и культуры

24 мая
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни

24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

http://www.calend.ru/
Международные праздники

*
===============
Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские Кирилл и Мефодий
Москва. . Ризница Троице - Сергиевой Лавры.
*
Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ Ἰσαπόστολοι καὶ Φωτιστὲς τῶν Σλάβων

Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, κατὰ κόσμον Κωνσταντίνος καὶ Μιχαήλ, ἦταν τέκνα τοῦ δρουγγάριου – στρατιωτικοῦ διοικητοῦ Λέοντος καὶ γεννήθηκαν στὴν Θεσσαλονίκη. Εἶχαν δὲ ἄλλα πέντε ἀδέλφια. Ὁ Κωνσταντίνος ἦταν ὁ μικρότερος καὶ εἶχε μεγάλη ἐπιμέλεια στὰ γράμματα. Παιδὶ ἀκόμη, εἶχε διαβάσει τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ εἶχε γράψει ὕμνο πρὸς τιμήν του. Τὰ χαρίσματά του τὰ πρόσεξε ὁ λογοθέτης Θεόκτιστος καὶ τὸν ἔστειλε στὴν σχολὴ τῆς Μαγναύρας, ὅπου μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Λέοντος τοῦ Μαθηματικοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ Φωτίου σπούδασε βασικὰ φιλοσοφία. Διέπρεψε στὶς σπουδές του καὶ ἀρχικὰ διορίσθηκε χαρτοφύλακας (ἀρχιγραμματέας) τοῦ Πατριαρχείου καὶ ἀργότερα καθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας στὴ σχολὴ τῆς Μαγναύρας.
Ὁ Μιχαὴλ ἀκολούθησε τὴν σταδιοδρομία τοῦ πατέρα τους. Ἔγινε στρατιωτικὸς καὶ ἀνέλαβε τὴν διοίκηση τῆς περιοχῆς τῶν πηγῶν τοῦ Στρυμόνος, δηλαδὴ στὰ σημερινὰ σύνορα Βουλγαρίας καὶ Σερβίας, ὅπου καὶ γνώρισε καλὰ τοὺς Σλάβους. Παρὰ τὴν ἐπιτυχημένη σταδιοδρομία καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν, βαθιὰ τοὺς συγκλόνιζε ὁ ζῆλος γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή. Εἶχαν μοναστικὴ κλίση, ἀλλὰ πίστευαν στὴ μαρτυρικὴ διακονία τῆς κλίσεώς τους αὐτῆς, γιὰ νὰ σωθοῦν καὶ ἄλλες ψυχές.
Ὁ 9ος αἰώνας μ.Χ., ὅταν καὶ ἔλαμψαν οἱ Ἅγιοι, εἶναι μία μεγάλη ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀκμὴ στὴν πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ δύναμη καὶ ἀπὸ ἄνθηση στὴν οἰκονομία, στὰ γράμματα, στὶς τέχνες. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς ἀνασυγκροτεῖται μετὰ τὴν τρικυμία τῆς εἰκονομαχίας. Τὸ πρόβλημα τῆς εἰκονομαχίας, νά μπορεῖ ἡ φύση τοῦ Θεοῦ, ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη, νὰ παρασταθεῖ εἰκονικά, ἔχει ἐπιλυθεῖ. Τὰ ρήγματα ὅμως ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς  καὶ πολιτικὲς συγκρούσεις μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς γίνονται βαθύτερα. Τὰ ἐγκόσμια συμφέροντα, οἱ ἀνταγωνισμοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία διασποῦν τὴν μέχρι τότε ἑνιαία Χριστιανικὴ Οἰκουμένη σὲ δύο παράλληλους κόσμους, τὸ Βυζαντινὸ καὶ τὸ Φραγκικό. Οἱ διαφορὲς εἶναι ὁρατὲς στὰ μέσα τοῦ 9ου αἰῶνος μ.Χ., ὅταν ἀνέκυψε τὸ θέμα τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Σλάβων τῆς Δύσεως. Σὲ αὐτὴν τὴν ἀντιδικία μπλέκονται οἱ δύο Θεσσαλονικεῖς ἀδελφοί.
Ἀρχικὰ ὁ Κωνσταντίνος ἀναπτύσσει ἱεραποστολικὸ ἔργο μεταξὺ τῆς Τουρκικῆς φυλῆς τῶν Χαζάρων. Ἡ μεγάλη ὅμως εὐκαιρία δίνεται τὸ καλοκαίρι τοῦ 862 μ.Χ., ὅταν φθάνει στὴν Κωνσταντινούπολη πρεσβεία τοῦ ἡγεμόνος  τῶν Μοραβῶν Ραστισλάβου, ποὺ τὸ ἔθνος του κατοικοῦσε ἀπὸ τὴ Βοημία μέχρι τὰ Καρπάθια καὶ τὸ Δούναβη. Ὁ Ραστισλάβος ζητᾶ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ ἕναν Ἐπίσκοπο καὶ δάσκαλο, γιὰ νὰ τοὺς διδάξει στὴ γλώσσα τους τὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ νὰ προσέλθουν καὶ ἄλλοι στὸν Χριστό. Εἶχαν βαπτισθεῖ πολλοί, ἀλλὰ καὶ οἱ βαπτισμένοι ἀπὸ τοὺς Λατίνους ἱεραποστόλους ἀγνοοῦσαν τόν Χριστιανισμό, ὅσο καὶ οἱ ἀβάπτιστοι, ἀφοῦ οἱ Λατῖνοι, συνεπεῖς στὴν παράδοσή τους, τοὺς ἐπέβαλαν τὴν γνώση τοῦ Εὐαγγελίου στὰ λατινικὰ καὶ τὴν λατρεία πάλι στὰ λατινικά, δηλαδὴ σὲ μία γλώσσα ποὺ ἀγνοοῦσαν.
Ὁ αὐτοκράτορας Μιχαὴλ προσκαλεῖ τὸν φιλόσοφο Κωνσταντίνο νὰ ἀναλάβει αὐτὴν τὴν ἀποστολὴ πρὸς τοὺς Μοραβούς. Τὸ ἔργο τὸ δέχεται ὁ Κωνσταντίνος ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς δημιουργίας γραφῆς στὴ γλῶσσα τῶν Μοραβῶν. Μετὰ ἀπὸ μελέτες φτιάχνει τὸ λεγόμενο γλαγολιτικὸ (ὄχι τὸ κυριλλικό) ἀλφάβητο καὶ ἀρχίζει τὴν μετάφραση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Βυζαντινῆς Λειτουργίας, καθὼς καὶ ἄλλων βιβλίων.
Τὴν ἄνοιξη τοῦ 863 μ.Χ., ὁ Κωνσταντίνος παίρνει τὸν ἀδελφό του Μιχαήλ, ποὺ εἶχε γίνει μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Μεθόδιος, καὶ φθάνει στὴν αὐλὴ τοῦ Ραστισλάβου. Ἡ ἐργασία τους διαρκεῖ τρία χρόνια. Ἔκαναν σπουδαῖες μεταφράσεις, εἰσήγαγαν τὴν βυζαντινὴ παράδοση τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας στὴ Μοραβία. Ἄνοιξαν τοὺς πολιτιστικοὺς ὁρίζοντες τοῦ εὐαγγελιζόμενου λαοῦ. Ἔγιναν οἱ πραγματικοὶ φωτιστές του. Μὲ ἀφετηρία τὴν ἀρχὴ ὅτι κάθε λαὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ λατρεύει τὸν Θεὸ στὴ μητρική του γλώσσα, οἱ ἅγιοι ἀδελφοὶ συγκρότησαν γραπτὴ σλαβικὴ γλώσσα, μετέφρασαν τὰ λειτουργικὰ βιβλία στὴ γλώσσα αὐτή, καθιέρωσαν τὴν σλαβικὴ ὡς λειτουργικὴ γλώσσα, ἔγραψαν καὶ πρωτότυπα ἔργα καὶ κατέστησαν διδάσκαλοι δεκάδων μαθητῶν γιὰ τὴν ἐπάνδρωση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μὲ διακόνους καὶ πρεσβυτέρους, ἄριστους γνῶστες τῆς λειτουργικῆς παλαιοσλαβικῆς γλώσσας.
Ἡ διείσδυση ὅμως αὐτὴ ἐνόχλησε τοὺς Φράγκους καὶ τὴ Ρώμη ποὺ ἄρχισαν νὰ ὑποσκάπτουν ἀδιάκοπα τὴν ἱεραποστολικὴ ἐργασία τους.
Ἡ θέση ἡ δική τους, καθὼς καὶ τῶν συνεργατῶν τους μοναχῶν, ἔγινε δύσκολη, ὅταν στὴν Πόλη τὴν ἐξουσία κατέλαβε ὁ Βασίλειος ὁ Β’, ποὺ ξαναέφερε στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς Πατριάρχη τὸν Ἰγνάτιο καὶ ἐπανασύνδεσε τὸ Βυζάντιο μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Τὸ 866 μ.Χ. καὶ οἱ Βούλγαροι εἶχαν συνδεθεῖ μὲ τὴν Ρώμη. Ἔτσι ἡ ἱερποστολὴ ἀπομονώθηκε ἀπὸ τὶς ρίζες της καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ ἔλθει σὲ συνδιαλλαγὴ μὲ τοὺς Λατίνους.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 868 μ.Χ., ὁ Κωνσταντίνος καὶ ὁ Μεθόδιος φθάνουν στὴ Ρώμη κομίζοντας τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ ἱεραποστόλου Κλήμεντος, ποὺ εἶχε μαρτυρήσει στὴ χώρα τῶν Χαζάρων. Προσπαθοῦν νὰ τακτοποιήσουν τὶς διαφορές τους μὲ τοὺς Λατίνους ἱεραποστόλους ἐνώπιον τοῦ Πάπα Ἀνδριανοῦ Β’. Ἡ μόρφωση καὶ ἡ εὐσέβεια τῶν δύο ἀδελφῶν κατέπληξε τοὺς Ρωμαίους κληρικούς. Ὁ Πάπας ἀναγνώρισε τὸ ἔργο τους πανηγυρικά, ἀλλὰ ἐπεδίωξε νὰ τὸ ἀποσυνδέσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ τὸ προσεταιρισθεῖ. Ὁ Πάπας Ἀνδριανὸς παρέλαβε ἀπὸ τοὺς ἱεραποστόλους τὰ σλαβικὰ βιβλία, τὰ εὐλόγησε, τὰ ἀπέθεσε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίας, τὸν ἀποκαλούμενο Φάτνη καὶ τέλεσε μὲ αὐτὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι ὁ Πάπας ἀπέθεσε τὰ σλαβικὰ βιβλία στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ τὰ πρόσφερε ὡς ἀφιέρωμα στὸ Θεό. Ἔδωσε μάλιστα ἐντολὴ σὲ δύο Ἐπισκόπους, τὸν Φορμόζο καὶ τὸν Γκόντριχον, νὰ προχωρήσουν στὴ χειροτονία τῶν μαθητῶν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, τῶν μελλοντικῶν κληρικῶν τῶν Σλάβων στὴ μητρική τους γλώσσα. Καὶ μετὰ ταῦτα δόθηκε ἡ ἄδεια σὲ αὐτούς, τοὺς νεοχειροτόνητους κληρικούς, νὰ τελέσουν τὴ θεία λειτουργία σλαβιστὶ στοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου Πέτρου, τῆς Ἁγίας Πετρωνίλλας καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ὁ Πάπας καταδίκασε ἀκόμη τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀντιδροῦσαν στὴν λειτουργικὴ χρήση τῆς σλαβικῆς γλώσσας καὶ τοὺς ἀποκάλεσε Πιλατιανοὺς καὶ Τριγλωσσίτες. Μάλιστα ὑποχρέωσε ἕναν Ἐπίσκοπο, ποὺ ὑπῆρξε ὀπαδὸς τοῦ Τριγλωσσισμοῦ, νὰ χειροτονήσει τρεῖς ἱερεῖς καὶ δύο ἀναγνῶστες ἀπὸ τοὺς Σλάβους μαθητὲς τῶν δύο Ἁγίων ἀδελφῶν.
Καὶ τὸ ἐπιστέγασμα τῆς λειτουργικῆς πανδαισίας σλαβιστὶ συνδέθηκε μὲ τὸν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο. Οἱ Σλάβοι μαθητὲς – κληρικοὶ λειτουργοῦσαν τὴν νύχτα πάνω στὸν τάφο τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῶν ἐθνικῶν, τοῦ Παύλου. Καὶ μάλιστα εἶχαν ὡς συλλειτουργοὺς τους τὸν Ἐπίσκοπο Ἀρσένιο, δηλαδὴ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἐπισκόπους συμβούλους τοῦ Πάπα, καὶ τὸν Ἀναστάσιο τὸν Βιβλιοθηκάριο. Ἡ πράξη αὐτὴ δὲν ἦταν τυχαία. Εἶχε συμβολικὸ χαρακτήρα. Συνέδεε καὶ παραλλήλιζε τὸ ἔργο τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου μὲ τοὺς ἱεραποστολικοὺς ἄθλους τοῦ Παύλου. Σημειωτέον ὅτι ὁ ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλεως. Καὶ συνεπῶς ἡ μετάβαση καὶ ἡ τέλεση Λειτουργίας σὲ αὐτὸν σλαβιστὶ καὶ μάλιστα  ἐπάνω στὸν τάφο τοῦ Ἀποστόλου δὲν ἀποτελοῦσε πράξη ρουτίνας, ποὺ ἀπέβλεπε ἁπλῶς στὴν τέλεση ὁρισμένων λειτουργιῶν στὴ σλαβικὴ γλώσσα. Ἦταν ἡ πανηγυρικὴ ἔγκριση τῆς σλαβικῆς ὡς λειτουργικῆς γλώσσας ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν καὶ τῆς ἀκροβυστίας.
Στὸ διάστημα τῆς παραμονῆς τους στὴ Ρώμη, ὁ Κωνσταντίνος ἀρρωσταίνει βαριά. Προαισθάνεται τὸ τέλος του καὶ ζητᾶ νὰ πεθάνει ὡς μοναχός. Κείρεται μοναχὸς καὶ ὀνομάζεται Κύριλλος. Στὶς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 869 μ.Χ. ὁ πύρινος ἱεραπόστολος, ποὺ ἄναψε τὴν φωτιὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στὸ σλαβικὸ κόσμο, κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη. Ὁ Μεθόδιος θέλει νὰ μεταφέρει τὸ σκήνωμά του στὴ Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ ὁ Πάπας Ἀνδριανὸς δὲν τὸ ἐπιτρέπει καὶ τὸν θάβει στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος, ὅπου μέχρι καὶ σήμερα δείχνεται ὁ τάφος του.
Στὴ συνέχεια, ὁ Μεθόδιος χειροτονεῖται ἀπὸ τὸν Πάπα Ἀρχιεπίσκοπος Σιρμίου, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν Παννονία. Ἡ Ρώμη ἐπιδέξια οἰκειοποιεῖται τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας  Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ ζωὴ ὅμως τοῦ Μεθοδίου, ὡς Ἀρχιεπισκόπου, περιπλέκεται στοὺς ἀνταγωνισμοὺς τῶν Λατίνων καὶ τῶν Φράγκων Ἐπισκόπων, στὶς δολοπλοκίες τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ γίνεται μαρτυρική. Τὸν φυλακίζουν δυόμιση χρόνια σὲ μοναστήρι τοῦ Μέλανος Δρυμοῦ καὶ μόλις τὸ 873 μ.Χ. ὁ Πάπας Ἰωάννης Η’ τὸν ἐλευθερώνει καὶ τὸν ἀποκαθιστᾶ. Ἡ λατρεία ὅμως στὰ σλαβονικὰ ἀπαγορεύεται καὶ μόνο τὸ κήρυγμα ἐπιτρέπεται.  Τὸ 885 μ.Χ., στὴ Μοραβία, ὁ Μεθόδιος παραδίδει τὸ πνεῦμα του μέσα σὲ ἕνα κλίμα ἀντιδράσεων καὶ ραδιουργιῶν. Εἶχε ὅμως προετοιμάσει διακόσιους νέους ἱεραποστόλους. Αὐτοὶ ξεχύθηκαν στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, διέδωσαν καὶ στερέωσαν τὴν Ὀρθοδοξία στὰ σλαβικὰ Ἔθνη. Ἦταν τέτοια δὲ ἡ δύναμη καὶ τὸ ρίζωμα τοῦ ἔργου τους, ὥστε οὔτε ἡ λαίλαπα τῆς Οὐνίας τοῦ 6ου αἰῶνος μ.Χ. κατόρθωσε νὰ ἐξανεμίσει τὸ θεολογικὸ καὶ πολιτισμικὸ ἔργο τῶν δύο Ἰσαποστόλων ἀδελφῶν, τοῦ Κυρίλλου καὶ τοῦ Μεθοδίου.
Κατὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου ἀναρίθμητος λαός, ἀφοῦ συγκεντρώθηκε, τὸν συνόδευσε μὲ λαμπάδες καὶ θρήνησε τὸν ἀγαθὸ διδάσκαλο καὶ ποιμένα. Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί, ἐλεύθεροι καὶ δοῦλοι, χῆρες καὶ ὀρφανά, ξένοι καὶ ντόπιοι, ἀσθενεῖς καὶ ὑγιεῖς, ὅλοι τὸν συνόδευσαν, γιατί ἔδινε τὰ πάντα σὲ ὅλους, γιὰ νὰ τοὺς κερδίσει.
Ἡ ἱεραποστολικὴ πορεία τους, παρὰ τὰ τόσα θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἐπιτεύγματά της γιὰ ὁλόκληρο τὸ Βορρά, δὲν μᾶς εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς. Ἂν καὶ ἐργάσθηκαν ὅσο λίγοι γιὰ τὴν δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄργησαν οἱ Ἑλληνόφωνες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ τοὺς περιλάβουν στὸν κατάλογο τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ Ἁγίων. Τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τους τὴ μαθαίνουμε ἀπὸ σλαβικὲς καὶ λατινικὲς πηγὲς καὶ ἀπὸ δύο παλαιοσλαβονικὲς βιογραφίες.
Οἱ δύο Ἅγιοι ἀνεδείχθησαν ἄξιοι μιμητὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σὲ πολλοὺς τομεῖς τοῦ βίου καὶ τῆς δράσεώς τους. Κατ’ ἀρχὰς ἐντάσσονται μέσα στὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Καὶ μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ ἡ Θεία Οἰκονομία ἐκφράζεται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο μὲ τὴ φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», τὴν ὁποία ἐπαναλαμβάνει ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου, τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς ἀνέστησε ὡς διδάσκαλο στοὺς καιρούς του χάριν τοῦ Σλαβικοῦ γένους, γιὰ τὸ ὁποῖο ποτὲ κανεὶς ποτὲ δὲν εἶχε ἐνδιαφερθεῖ.
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος μιμήθηκε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο στὴν περιφρόνηση τῶν κινδύνων, ἰδίως στὰ ταξίδια καὶ τὶς περιπλανήσεις του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ βιογράφος του σημειώνει ὅτι σὲ ὅλα τὰ ταξίδια του ὁ Μεθόδιος περιέπεσε σὲ πολλοὺς κινδύνους, ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὸν κακὸ ἐχθρὸ (τὸ διάβολο). Κινδύνευσε στὶς ἐρήμους ἀπὸ τοὺς ληστές, στὴ θάλασσα ἀπὸ τρικυμίες, στὰ ποτάμια ἀπὸ θανάσιμους κινδύνους καὶ ἔτσι ἐκπληρώθηκε σὲ αὐτὸν ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου: «Κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, ἐν κόπῳ καὶ μόχθω, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψῃ» καὶ σὲ ὅλα τὰ παθήματα, τὰ μνημονευόμενα ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο. Καὶ ὀφείλουμε νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι στὸ σχόλιο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει κάτι τὸ ὑπερβολικό, ἂν ἀναλογισθοῦμε τὰ ταξίδια του στὴν Κριμαία, τὴ Χαζαρία καὶ τὴ χώρα τῶν Φούλλων, τὴ μετάβασή του στὴ Μοραβία, τὸ ταξίδι στὴ Ρώμη μέσῳ Παννονίας καὶ Βενετίας, τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Παννονία καὶ τὴ Μοραβία, τὴ σύλληψή του ἀπὸ τοὺς Φράγκους, τὴ δίκη καὶ καταδίκη του, τὴ φυλάκισή του ἐπὶ δυόμισι ἔτη, τὴν ἀπελευθέρωσή του, τὶς συκοφαντίες σὲ βάρος του, τὴ μετάβασή του στὴ Ρώμη καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη.
--
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐπιδειξάμενοι, ἐπὶ τὰς χώρας τῶν Σλάβων Εὐαγγελίου τὸ φῶς, διηυγάσατε λαμπρῶς θείῳ κηρύγματι, Θεσσαλονίκης οἱ βλαστοί, καὶ ἀστέρες φαεινοί, Μεθόδιε σὺν Κυρίλλῳ, αὐτάδελφοι θεηγόροι, Ἐκκλησιῶν ἡ σεμνοπρέπεια.
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐξ εὐκλεοῦς ἀναβλαστήσαντες ῥίζης, καὶ ἐν ἁπάσῃ παιδευθέντες σοφίᾳ, Θεσσαλονίκης φοίνικες οἱ πάγκαρποι, ὁ θεόφρων Κύριλλος, καὶ Μεθόδιος ἅμα, ὤφθησαν ¨ομότροποι, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, καὶ τὰς τῶν Σλάβων χώρας ἀληθῶς, θεογνωσίας φωτὶ κατεφώτισαν.
Μεγαλυνάριον.
Χαίροις αὐταδέλφων ἡ ξυνωρίς, Κύριλλε τρισμάκαρ, καὶ Μεθόδιε ἱερέ, τῆς Θεσσαλονίκης, βλαστοὶ οἱ θεοφόροι, καὶ φωτισταὶ τῶν Σλάβων οἱ ἐνθεώτατοι.
*
=====================
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий
Архангельск. Антониево - Сийский монастырь. 2006 г.
иконописец: Лапин
*
АКАФИСТ святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем словенским
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1351

Кондак 1     
Избраннии от Царя сил Господа Иисуса во апостоли языком словенским, Мефодие и Кирилле богомудрии, песньми восхваляем вас, предстателей наших; вы же, яко имущии дерзновение ко Господу, от всяких нас напастей предстательством вашим свободите, зовущих:
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Икос 1
     Ангелов Творец и Господь сил предустави вас быти просветители языком словенским; того ради и благодать Его бе с вами, ограждающи и укрепляющи вас во вся дни живота вашего юже помощницу себе имуще, славу Божию во градех и пустынех делы и словесы вещали есте всем. Темже и мы, яко отрасль язык, верою Христовою от вас просвещенных, воспеваем вам, глаголюще:
     Радуйтеся, радости Евангельския благовестителие;
     Радуйтеся, чудодейственныя благодати носителие.
     Радуйтеся, скорби многи за имя Господне приявшии;
     Радуйтеся, прелести мира сего отвергшии.
     Радуйтеся, издетска Богом благословеннии;
     Радуйтеся, венцы исповедническими от Него украшеннии.
     Радуйтеся, яко славу человеческую презревше, в пустыни Господа искали есте;
     Радуйтеся, яко волю Его сильным мира сего со многим дерзновением благовестили есте.
     Радуйтеся, сих ради от Владыки всех в рай светел приятии;
     Радуйтеся, пред Ним наши теплии ходатаи.
     Радуйтеся, яко вашими молитвами вере нашей утверждение имамы;
     Радуйтеся, яко предстательством вашим ересей одоление стяжахом.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 2
     Видев святый Кирилл, еще сый отрок, в нощи видение, яко избрати ему Софию деву сестру себе, родителем сия поведа. Тии же, разумевше зде волю Божию, во еже быти чаду их премудрости служителю, вельми о научении и наказании его пекошася, зряще же скорое его в разуме преспеяние, пояху Богу: Аллилуиа.

Икос 2
     Разум недоразуменный и естество сущих испытуя, Кирилл в премудрости паче сверстник своих преспеваше и, еще отрок сый, прославися, и в палатех царских во образ благий юному сыну цареву водворен бе. Но, богатство и славу земную презрев и еже едино на потребу спасения ища, в пустыню вселися, да пощеньми и молитвами безстрастия достигнет. Сих же ради и Мефодий, воевода уже сый, отыде на гору Олимп, идеже яко инок Господу служаше. Темже научимся и мы искушения мира презирати, наипаче же Христу Богу угождати, угодники Его воспевающе сице:
     Радуйтеся, славою, яже от человек, не прельстившиися;
     Радуйтеся, пустынножительству крепце прилепившиися.
     Радуйтеся, яко Господь просвещал вы есть в сониих и видениих;
     Радуйтеся, яко и мудрость человеческая пособствова вам во спасение.
     Радуйтеся, яко Слово Божие и святых отец писания паче философии возлюбили есте;
     Радуйтеся, яко Господня закона не слышателие забытливи бысте, но творцы.
     Радуйтеся, яко козни диавольския, на пустынножители находящия, победили есте;
     Радуйтеся, яко сих ради дадеся вам власть над искушеньми и страстьми.
     Радуйтеся, яко подвизи ваша стяжаша вам венец живота;
     Радуйтеся, яко и ныне подвижником и постником пособницы есте.
     Радуйтеся, всем грешным пред Богом блазии заступницы;
     Радуйтеся, душ наших от лести сатанинския защитницы.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык Словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 3
     Сила молений царевых понуди святаго Кирилла пустыню оставити служения ради пастырска в Цареграде, идеже славу Божию ученьми и делы вещаше и ересь иконоборную посрамляше. Темже и нас, о святый отче, в православии утверди, отпадшия же от истинныя веры единоплеменники наша к единоверию возврати, да вси словене едиными усты вопиют о просветителех своих Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 3
     Имея премудрости силу, потекл еси, святый Кирилле, с монахом Георгием ко агаряном стязания ради о вере, и от святаго Григория Богослова духовно просвещаем, премудрость тайны Святыя Троицы во мнозех подобиих показал еси, посрамляя нечестивых силою словес твоих. Тии же, завистию распаляеми, восхотеша зелием погубити тя, егоже вкушь, не претерпел еси вреда, но здрав прибыл еси ко святому Мефодию во обитель и с ним купно иноческия труды паки подъял еси, и просветися пустыня подвигов ваших светом. Темже и нас предстательством вашим просветите, любовию поющих:
     Радуйтеся, доброгласнии славы Божия кимвали;
     Радуйтеся, Церкве Его твердии столпи.
     Радуйтеся, тайну Троицы в подобиих проповедавшии;
     Радуйтеся, воплощение Бога Слова пред сарацины нетрепетно исповедавшии.
     Радуйтеся, еллинов и иудеев и варваров просветителие;
     Радуйтеся, Триединаго Божества благовестителие.
     Радуйтеся, яко вами посрамися лесть иконоборная;
     Радуйтеся, яко от вас увядает нечестие агарянское.
     Радуйтеся, яко истину Христову неведущии имут вы учители;
     Радуйтеся, яко искушаемии сомнением обретают вы в вере наставители.
     Радуйтеся, яко прогневавшии Господа имут вас пред Ним предстатели;
     Радуйтеся, яко угождающии Ему имеют вы покровители.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 4
     Бурю различных бед и зол, на языки словенския находящую, предстательством вашим разорите, преподобнии, яко служений многих жребий прияли есте, и во апостольстем бо лице, и в преподобных сонме, и во учителей чести, и во исповедников воинстве вчини вас Господь, да вси словене вопиют Ему о вас: Аллилуиа.

Икос 4
     Слыша царь Козареск, яко истинная вера в стране еллинов исповедуется, испроси себе от царя Византийска учителей православия. Сей же умоли святых Кирилла и Мефодия оставити пустыню и плыти понтом Евксинским к козаром. К нимже пришедше, святая братия обратиша сердца их ко Христу и спасительное Крещение преподаша им. С темиже и мы прославим равноапостольных братий, глаголюще:
     Радуйтеся, не убоявшиися снити ко варваром с Евангельским благовестием;
     Радуйтеся, озарившии море славным своим тамо шествием.
     Радуйтеся, яко святаго апостола Климента нетленныя мощи от вас обретены быша;
     Радуйтеся, яко того помощию нечестие козарско от вас посрамися.
     Радуйтеся, яко свет Христов стране полуночной преподали есте;
     Радуйтеся, яко праведности вашея слава во вся концы земли распростреся.
     Радуйтеся, Церкве Христовы предстательство и утверждение;
     Радуйтеся, от ересей и расколов наше крепкое ограждение.
     Радуйтеся, от агарян и иудей приявшии за Христа укорение;
     Радуйтеся, от мощей мученика снискавшии благословение.
     Радуйтеся, почитанию угодников благим образом жития вашего нас научившии;
     Радуйтеся, и сами, яко угодницы Божии, от всех православных исповедуемии.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 5
     Боготечная звезда явися вам святаго Климета нетленное тело, восплыв на волнах понта Евксинскаго, на егоже дне от семисот лет сокрыто лежаше. Вам же явил е есть творяй чудеса Господь в знамение трудов апостольских и скорбей исповеднических ваших. Еже разумевше, возописте Богу: Аллилуиа.

Икос 5
     Видевше святая братия соплеменныя им словены истинную веру исповедующа, слово же Божие своим им языком чести не ведуща, потщашася Божественныя книги на язык словенск прелагати, да вси людие на сроднем им языце единаго всех Господа прославят; темже и мы прославим Господа о святителех наших, имже возопиим:
     Радуйтеся, подателие Христова света народом иноплеменным;
     Радуйтеся, просветителие словен, вам соплеменных.
     Радуйтеся, делателие винограда Христова;
     Радуйтеся, пастырие добрии стада Иисусова.
     Радуйтеся, слова Божия вернии толковницы;
     Радуйтеся, наши блазии и кротцыи учителие.
     Радуйтеся, мир Христов с собою всюду пронесшии;
     Радуйтеся, мир весь светом учений ваших просветившии.
     Радуйтеся, и ныне приемлющии моления нас грешных;
     Радуйтеся, и ныне посылающии утешение печальным.
     Радуйтеся, всех, за истину угнетенных, прибежище;
     Радуйтеся, Духа Святаго пречестное жилище.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык слоненских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 6
     Проповедницы богоноснии бывше, святая братия во страны словенския идоша просветити новокрещенныя люди Христовым учением. Тии же, узревше вас, яко ангелов светлых, спасение благовестити грядущих, яко пастырей добрых, душу свою за овцы полагающих, возопиша прославляющему святыя Своя Богу: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсиявшей в Моравии заре истинныя веры, испросиша князи словенстии от царя Византийскаго во страны своя учители и утвердители людем. Сих же моления услышавше, святии Мефодий и Кирилл во страны словенския подвигошася, проповедающе Евангелие Царствия Божия словенским народом. Еже уведевше, возрадовашася словене и, отвсюду ко святым братиям притекающе, закону Божию поучахуся, Господа славяще и просветители своя хваляще, с нимиже и мы вкупе воспоим Мефодия и Кирилла, взывающе:
     Радуйтеся, апостоли наши богоглаголивии;
     Радуйтеся, учителие наши благодатнии.
     Радуйтеся, исповедницы наши, многое дерзновение имущии;
     Радуйтеся, пустынницы наши преподобнии.
     Радуйтеся, молитвенницы наши теплии;
     Радуйтеся, чудотворцы наши светлии.
     Радуйтеся, славити Бога всеми языки завещавшии;
     Радуйтеся, триязычную ересь добльственно обличившии.
     Радуйтеся, словеном в год скорби утешение;
     Радуйтеся, во обстояниих тяжких надеждо их и заступление.
     Радуйтеся, приносящии ко Владыце всех наши покаянныя молитвы;
     Радуйтеся, и сами о нас к Нему выну молящиися.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 7
     Хотяще изгнати вы из стран словенских, священницы латинстии оклеветаша вы пред епископом Римским. Егда же сей с мощми святаго Климента пришедших вас узре и правоверие ваше и доброе житие уведе, абие посрами клеветавшия на вы корыстолюбцы, вас же именем Христовым благослови, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 7
     Дивнии апостоли явишася святая братия, не имуще покоя в трудех своих: святый бо Кирилл от подвигов многих изнемог, скоро по пришествии в Рим живот свой сконча. Святый же Мефодий ревностию брата своего укреплен и от папы Адриана благодатию архиерейскою почтен, к подвигом новым в Моравию и Паннонию возвратися, идеже труды множайшия понесе; имже дивящеся, воспоим святую братию, зовуще:
     Радуйтеся, добрии слузи Христовы;
     Радуйтеся, яко даже до смерти верни истине пребыли есте.
     Радуйтеся, Господеви, а не человеком угождавшии;
     Радуйтеся, имене Его ради поношения от человек приявшии.
     Радуйтеся, чрез все житие на ниве Господней потрудившиися;
     Радуйтеся, и по смерти от паствы своея любовию не отлучившиися.
     Радуйтеся, свет миру и соль земли бывшии;
     Радуйтеся, яко светильник, горяй во тьме, языком светившии.
     Радуйтеся, яко град верху горы, от верных и неверных не утайвыйся;
     Радуйтеся, заповеди Господни сотворшии и иных научившии.
     Радуйтеся, сего ради велии во Царствии Божием нареченнии;
     Радуйтеся, на земли в Церкви Господней прославленнии.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 8
     Странно преставление святаго Кирилла всем явися, не о жизни бо временней помышляше, но Господа о новопросвещенных им церквах моляше, да утвердит я в Православии и от триязычныя ереси и прочих напастей и бед оградит я, святаго же Мефодия увещаваше, глаголя: «Се, брате, супруга волов бяхове, едину бразду тяжуща, и аз на лесе падаю, течение скончав; ты же любиши святую гору вельми, не мози убо горы ради оставити учения языков словенских». Темже, толицей ревности святых братий дивящеся, воспоим Богу: Аллилуиа.

Икос 8
     Весь предан быв душею же и телом заветам брата своего, святый Мефодий не убояся прещений княжеских, ни клевет от иереев латинских, ни заточения темнична, но вся сия, яко доблий воин Христов, претерпевая, не преста языки словенския и паству свою добре правити и просвещати, дондеже в старости опочи и к святому Кириллу во блаженную обитель райскую преставися. К ним же мы воспоим тепле:
     Радуйтеся, венцем терпения на земли венчаннии;
     Радуйтеся, светом вечным на небеси осияннии.
     Радуйтеся, подвижницы, нищии духом, яко ваше есть Царствие Небесное;
     Радуйтеся, плакавшии много, яко обильно утешистеся.
     Радуйтеся, кротцыи, яко наследисте во Христе земли словенския;
     Радуйтеся, алкавшии и жаждавшии правды, яко насытистеся в селениих небесных.
     Радуйтеся, милостивии, яко не сами токмо помиловани есте, но и иным милости от Бога ходатаи бысте;
     Радуйтеся, чистии сердцем, яко днесь Бога лицем к лицу зристе.
     Радуйтеся, миротворцы человеком бывшии, яко сынове Божии нарекостеся;
     Радуйтеся, изгнаннии правды ради, яко ваше есть Царствие Божие.
     Радуйтеся, яко возненавидени бысте от человек и гонение и клеветы прияли бысте Христа ради;
     Радуйтеся, и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 9
     Всякия козни, на страны словенския находящия, бодро разоряли есте, преподобнии, темже и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но вся словены в Православии и единомыслии утвердите, да вси едиными усты и единым сердцем вопиют прославившему вас Богу: Аллилуиа.

Икос 9
     Вития многовещанныя, яко рыбы безгласны, зрим о вас, преподобнии, недоумеют бо, како и в пустыни духом витали есте, и посреде человек неусыпными подвиги подвизастеся. Мы же, радующеся, яко таковые имамы учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще:
     Радуйтеся, истинныя веры исповедницы;
     Радуйтеся, Царствия Божия наследницы.
     Радуйтеся, ереси иконоборныя обличителие;
     Радуйтеся, иудейства посрамителие.
     Радуйтеся, триязычную ересь поправшии;
     Радуйтеся, словеном двери Царствия Небеснаго отверзшии.
     Радуйтеся, воини Христови, еще в житии от Него славою венчаннии;
     Радуйтеся, и в славе своей дух смиренномудрия соблюдшии.
     Радуйтеся, злая, яко Исаия и Иеремия, от единоплеменных за благая приявшии;
     Радуйтеся, яко Даниил и Есфирь, за язык свой ходатайствовавшии.
     Радуйтеся, со всеми святыми немерцающим светом осияваемии;
     Радуйтеся, со всеми угодники Божии о нас грешных Господу молящиися.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 10
     Спасти хотя новое стадо Христово от волков мысленных, святый Мефодий на одре смертном ученики своя вельми моляще твердо стояти во истинней вере, ниже козней вражеских устрашатися, но и в скорбех и напастех за вся благодарити Бога, поюще: Аллилуиа.

Икос 10
     Стена есте всем, о православии трудящимся, и заступление к вам с верою притекающим, Meфодие и Кирилле богомудрии, ибо небесе и земли Творец избра вас быти на земли ловцы человеком, послежде же на небесех к лику апостол сопричте. Темже и нам умолите благодати Его даром податися, умиленно вопиющим таковая:
     Радуйтеся, добродетельми, яко виссоном, украшеннии;
     Радуйтеся, в премудрости с Соломоном сравнившиися.
     Радуйтеся, воздержанием и молитвою великим Антонию и Пахомию уподобльшиися;
     Радуйтеся, яко Великий Василий и Иоанн Златоустый, силою слова одареннии.
     Радуйтеся, яко целомудрием Иосифу подобни бысте;
     Радуйтеся, терпению Иовлему подражавшии.
     Радуйтеся, незлобием царю и пророку Давиду соревновавшии;
     Радуйтеся, ревностию по вере Илии уподобившиися.
     Радуйтеся, яко, подобно Павлу и Иоанну Богослову, Христа Бога возлюбили есте;
     Радуйтеся, яко Даниил и трие отроцы, мужественно Бога прославившии.
     Радуйтеся, яко ангелом и святым Божиим сожительствуете;
     Радуйтеся, яко и мы грешнии имя ваше с верою призываем.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 11
     Пение благодарное приносяще ко Господу, предстателие нам грешным вас даровавшему, со умилением молим вы, святии учителие наши, не возгнушатися нас лености ради нашея, ниже отступити от нас тяжких ради беззаконий наших, но милосердие от Господа всем испросити, вопиющим Ему о вас: Аллилуиа.

Икос 11
     Светозарную апостол словенских двоицу восхваляюще, вернии, устранимся своих распрей и раздоров, паче же разделений в вере, единение же духа в союзе мира блюдуще, воспоим святых учителей тако:
     Радуйтеся, громогласныя трубы Евангельскаго благовестия;
     Радуйтеся, гусли сладкозвучныя проповеди спасения.
     Радуйтеся, крепцыи правды насадителие;
     Радуйтеся, непоколебимии неправды истребителие.
     Радуйтеся, радости податели всем бывшии;
     Радуйтеся, скорбей нападения отвсюду восприявшии.
     Радуйтеся, мзды и воздаяний трудом своим от человек не искавшии;
     Радуйтеся, о неблагодарных людех Богу молившиися.
     Радуйтеся, ангел Божиих и святых Его подвиги и добродетельми своими радовавшии;
     Радуйтеся, радости вечныя купно с ними во обителех блаженных наслажденнии.
     Радуйтеся, звезды, светом истины сияющия;
     Радуйтеся, сами добродетелей ваших светом осияннии.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 12
     Благодать единения и мира испросите нам, преподобнии, и мир во всем мире до конца мирскаго жития вашего благовестившии, яко да и мы, от всех расколов и искушений свобождшеся, в мире воспоим, яко други, вас возлюбившему единому миротворцу всех Господу: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще ваше дивное житие на земли и славу, яже на небеси, помышляюще, смиренно молим вас, святии учителие, силу свыше православным христианом на враги невидимыя и видимыя даровавшия, и народы словенския в единение веры приведшия, вси воспевают, верно взывающе:
     Радуйтеся, православия твердое ограждение;
     Радуйтеся, неверия живое обличение.
     Радуйтеся, исхождение Духа Святаго от Отца точию, яко отдревле прияхом, исповедавшии;
     Радуйтеся, службу Божию совершати комуждо своим еси языком завещавшии.
     Радуйтеся, праведных в праведности утверждение;
     Радуйтеся, и беззаконных к закону обращение.
     Радуйтеся, яко вами и мы во исполнение Церкве внидохом;
     Радуйтеся, яко вами слово Божие на сроднем нам языке достиже.
     Радуйтеся, яко молитвами вашими, аки забралом крепким, от врагов наших ограждаемся;
     Радуйтеся, яко предстательством вашим вечныя жизни сподобляемся.
     Радуйтеся, всем словеном пастырие и отцы, ихже ради есмы вси братие;
     Радуйтеся, яко вас ради братия суще по плоти и по духу братия Христу сотворихомся.
     Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

Кондак 13
     О пречуднии и предивнии язык словенских учителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й
*
===========
Св. Кирилл и Климент. Фреска. Храм Св. Софии. Охрид Около. 1045 г.
*
Молитва святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем словенским
   
О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле. К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и в вере Христовой наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещаете, отпадохом, обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращаете тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваши молитвы не отвратите, но, яко велие имуще дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братии возникающия, умирит, отпадшия паки во единомыслие приведет и всех нас единением духа и любве во единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви соединит. Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведника ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает. Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словесныя разсеваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим и тако, в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога прославим во веки веков.
Аминь.
*
Святые братья Кирилл и Меф Создатели старославянского алфавита.  
*
Молитва вторая
   
О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! 
Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его. Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их. Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека; с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго. В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
*
=============
Свв. Кирилл и Мефодий. Пахомий. Икона. Греция. 1985 г.
*
Тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, первоучителем Словенским

Тропарь, глас 4:
     Яко Апостолом единонравнии и Словенских стран учитилие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердите в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.
Кондак, глас: 3
     Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных писаний преложением источник богопознания нам источивших, из негоже даже до днесь неоскудно почерпающе ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, Престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших.
Ин кондак, глас 2:
     Твердаго Богодохновеннаго учения просвещая мир пресветлыми зарями, обтече, яко молния, вселенную, Кирилле святе, разсевая Божие слово на западе, и севере, и юзе, мир просвещая учением, святе.
Ин кондак, глас 2:
     Пресветло житие возлюби, святе, зарями трисолнечными Божества освещаемь, прииде, яко молния, во всю вселенную, северную и южную земли просвещая, западным же свет незаходим явися. Темже и ныне мрак греховный прогнав, святе, свыше испроси благодать духовную, имаши бо дерзновение к Богу.
Величание
     Величаем вас, святии равпоапостольнии Кирилле и Мефодие, вся Словенския страны ученьми своими просветившыя и ко Христу приведшыя.
*
======================
Св. Кирилл. Фреска. Рим (Базилика св. Климента). IX в.
*
Кондак на молебне равноапостольного Кирилла
глас 2
Твердаго и Богодохновеннаго учения/ просвещая мир пресветлыми зарями,/ обтече, яко молния, вселенную, Кирилле святе,/ разсевая Божие слово на западе, и севере, и юзе,/ мир просвещая учением, святе.
Ин кондак на молебне
глас 2

Пресветло житие возлюби, святе,/ зарями трисолнечными Божества освещаемь,/ прииде, яко молния, во всю вселенную,/ северную и южную земли просвещая,/ западным же свет незаходим явися./ Темже и ныне мрак греховный прогнав, святе,/ свыше испроси благодать духовную,/ имаши бо дерзновение к Богу.
Тропарь равноапостольных Мефодия и Кирилла
глас 4

Яко апостолом единонравнии/ и словенских стран учителие,/ Кирилле и Мефодие богомудрии,/ Владыку всех молите,/ вся языки словенския утвердити в Православии и единомыслии,// умирити мир и спасти души наша.
Кондак равноапостольных Мефодия и Кирилла
глас 3

Священную двоицу просветителей наших почтим,/ Божественных писаний преложением источник богопознания нам источивших,/ из негоже даже доднесь неоскудно почерпающе,/ ублажаем вас, Кирилле и Мефодие,/ Престолу Вышняго предстоящих// и тепле молящихся о душах наших.
*
==========================
Св. равноапостольный Кирилл, учитель Словенский
Император направляет св. Кирилла в Моравию. Миниатюра. Радзивилловская летопись. Русь. Конец XV в.
Император направляет св. Кирилла в Моравию. Фреска. Рим (Базилика св. Климента). IX в.

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
-------------------------
--------------
--

Комментариев нет:

Отправка комментария

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.