no copi

пятница, 3 июня 2011 г.

* Благоверный князь Константин (Ярослав) и чада его Михаил и Феодор, Муромские чудотворцы. *

*
Святейший кн. Константин и чада его Михаил и Феодор Муромские чудотворцы
*
Благоверный князь Константин (Ярослав) (1129 г.) и чада его Михаил и Феодор, Муромские чудотворцы.
Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев (XII).
** Благоверного князя Константина (Ярослава) (1129) и сыновей его Михаила и Феодора (XII), Муромских чудотворцев.
Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος, Μιχαὴλ καὶ Θεόδωρος οἱ Πρίγκιπες καὶ Θαυματουργοί
*
Икона Муромских святых князя Константина со чадами Михаилом и Феодором, Петра и Февронии и Иулиании Лазаревской с житием Петра и Февронии. XVII в.
*
Благоверный князь Константин (Ярослав) (1129 г.) и чада его Михаил и Феодор, Муромские чудотворцы.
--
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=345
*
============================
Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος, Μιχαὴλ καὶ Θεόδωρος οἱ Πρίγκιπες καὶ Θαυματουργοί
 *
Акафист святым благоверным князем Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским Чудотворцем

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2566


*
==========
Св. Константин. Икона. Сергиев Посад. 2003 г.
 *
Молитва святым благоверным князьям Константину и чадам его: Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцам
   
О храбрый воине и избранный воеводо Небеснаго Царя Христа, победивый прелесть идолослужения силою Святаго Духа и просветивый град Муром святым крещением, святый благоверный княже Константине! 
Усердно предстояще честней раце многоцелебных мощей твоих, со слезами молим тя, просяще прияти нам твоим к Богу ходатайством грехов оставление. Предстани, святе, яко имеяй дерзновение ко Святей Троице, и подвигни с собою на молитву преудобренныя своя две отрасли, благовернаго князя Михаила послушнаго тебе до смерти и кровь свою пролиявшаго за град сей и яко незлобиваго агнца заколена бывша (тщашеся бо тьмы душ обратити ко Господу спасаемых), и благовернаго князя Феодора, ревнителя благочестию. Еще со слезами смиренно просим: сохраните, блаженнии, невредим град сей, егоже возлюбисте и свободисте от работы демонския. Обитель же сию, и живущия и труждающияся в ней, соблюдите невредимо от всех козней и стрел демонских. Даруйте, святии, царствующим градом, граду сему, всякому граду и стране мирное и немятежное житие и изобилие плодов земных. По морю плавающим и путешествующим, и к раце мощей ваших с верою прибегающим, безбеднии правителие будите: злых свобождение, мирное и радостное в домы их возвращение, молитвами вашими даруйте, да вси с радостию взываем: о благовернии наши заступницы! Соблюдите всех без напастей, да вси, прибегающе с верою к цельбоносней раце мощей ваших исцеление душам и телесем нашим приемлюще, прославляем вас, наша заступники, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и веки веков.
Аминь.
*
==============
"Святые Константин, Михаил и Феодор Муромские". Схимонахиня Домника /Доминика/ (Литвинова - Мосальская). Шитый покров. Русь. 1661 г. Вклад окольничего князя Андрея Федоровича Литвинова - Мосальского в Муромский Благовещенский монастырь.
*
Тропарь святым благоверным князем Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцем

Тропарь, глас 4:
     Константин днесь весело ликовствует, предстоя Престолу Пресвятыя Троицы, видя Отечествие свое, мастию духовною сияющее: емуже последоваша Михаил и Феодор, сынове его, и молятся вси трие вкупе о душах нашых.
Кондак, глас 8:
     Изрядному воеводе и правоверному князю Константину, с сынома его вкупе, Отечество его хвалящися вопиет, имеюще его начальника и заступника, яко избавльшеся им от прелести и скверны идодьския: сего ради вопием ему сице: радуйся, княже Константине, преблаженне.
Величание
     Величаем вас, святии благовернии князи Константине, Михаиле и Феодоре, и чтем святую память вашу, вы бо молите за нас Христа Бога нашего.
*
=======================
Святой благоверный князь Константин и чада его: Михаил и Феодор, муромские чудотворцы

Сей святой благоверный великий князь Константин Святославич происходил из рода великого князя Владимира, крестившего святым крещением землю Русскую. В 1192 году1 вместе с сыновьями своими князьями Михаилом и Феодором из славного города Шева он пришел в рязанскую землю к городу Мурому. В этом городе жили в то время язычники, не просвещенные еще познанием истинного Бога2. Задолго еще до святого князя Константина родственник его, сын великого князя Владимира благоверной князь Глеб, которому назначен был во владение город Муром, употребил много усилий, чтобы овладеть им и склонить его жителей к принятию святого крещения, но не смог этого сделать и два года жил вдали от него на расстоянии двух поприщ3, а потом Святополк обманом вызвал его к отцу, и на пути он был убит4. И сей святой благоверный князь Константин с сыновьями и бывшим при нем войском вступил в битву с муромцами под самым городом, и произошло весьма большое сражение, в котором был убит благоверной князь Михаил. После сего он снова вступил в битву с жителями города и после одержанной над ними победы взял Муром во владение себе и стал в нем княжить.
Прежде всего он построил в городе, в старой горной части его, первую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, и похоронил здесь убитого сына своего, благоверного князя Михаила, а потом обратил горожан язычников в христианскую веру и крестил их святым крещением. Возблагодарив Бога за успех в этом деле, святой князь построил впоследствии много других церквей5 и учредил в своем городе епископскую кафедру. Проведши затем жизнь свою в истинной вере и непорочности во всем, являясь всегда защитником бедных и сирот, он вскоре отошел ко Господу. Его кончина причинила великую скорбь народу. Все оплакивали его, как отца, и похоронили у построенной им церкви Благовещения, вблизи сыновей его, благоверных князей Михаила и Феодора.
Впоследствии времени родственник святого князя Константина, благоверный князь Георгий Ярославич, возобновил первоначальную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы6, и с того времени прославил Господь святых князей, Константина и сыновей его, так как у гробов их стали совершаться чудеса.
Спустя много лет после сего, в 1553 году благоверный царь и великий князь всея России Иоанн Васильевич, идя в поход против нечестивых татар к городу Казани, зашел в город Муром и пробыл здесь две недели. Совершив молебствие у гробов святых чудотворцев, он дал обещание построить монастырь, если возвратится из похода с победою. С Божиею помощью он взял славный город Казань и, возвратившись в свой царственной город Москву, повелел у гробов святых чудотворцев построить каменную церковь. И когда стали копать рвы для этой церкви, то нашли мощи святых князей целыми и нисколько неповрежденными. По окончании постройки церкви в нише церковной стены было устроено особое место, где и положены были святые мощи их. Благоверный царь и великий князь Иоанн Васильевич, всея России самодержец, повелел тогда рязанскому епископу Гурию освятить новопостроенной храм и прислал к освящению его различную церковную утварь. Храм был освящен, устроен при нем монастырь, и с торжеством было отпраздновано это событие. В то время у гробов святых князей совершилось много чудес, которые совершаются и до ныне во славу Христа Бога.

Примечание:
1 Константин-Ярослав Святославич был младший сын Святослава Ярославича, сперва князя черниговского, а затем великого князя киевского (1073-1077), внук Ярослава Великого и правнук Владимира святого. Приговором князей на Любечском княжеском съезде в 1097 году Муром был утвержден за Константином-Ярославом. Он после святого Глеба был первым князем муромским и родоначальником последующего дома князей муромских и рязанских. Святой Константин княжил в Муроме с 1096г. до своей кончины, последовавшей в 1129 году. Указание в Прологе на 1192 год (1092?), как на год прибытия святого князя в Мурому, следует считать ошибочным.
2 Муром - центр северной ростово-суздальской области, ныне незначительный уездной город владимирской губернии, - в древнее время принадлежал к поселениям финских племен, каковы мурома, меря и мордва, не смотря на то, что город был населен инородцами язычниками, в нем был уже существующий до настоящего времени Спасский монастырь. В Лаврентьевской летописи о нем упоминается под 1096 годом. Есть основание думать, что он был основан трудами чениговских епископов, так как Муром принадлежал к уделу черниговских князей
3 Поприще - мера расстояния в 690 саженей. Думают, что, встретив сопротивление муромцев, святой Глеб поселился на реке Ишне, в 12 верстах от Мурома.
4 Кончина святого князя Глеба последовала в 1015 году. Память его празднуется 6 сентября.
5 Так, им построена церковь во имя святых Бориса и Глеба.
6 Возобновление Благовещенского храма Юрием Ярославичем относится к 1351 году.

http://iconsv.ru/


--------------
--------
--

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.